ןימטולג
Glutamine
.דלשה ירירשב רגאנו רצוימ ,תימטולג הצמוחמ ףוגב זטנוסמ ןימטולגה
תצמוח'-כ רדגומו םיילובטמ םיכילהת לש לודג רפסמב ברועמ ןימטולגה
(Conditionally Essential Amino Acid) 'יאנתב תינויח ונימא
הקע לש םיאנתב ,ומצעב ןימטולג רצייל לגוסמ ףוגהש תורמלש ןוויכ
שיו זטנסל לגוסמ וניא ףוגה התוא תומכ ונממ השורד תינוציק תינפוג
.םיינוציח ןוזמ תורוקממ הז רוסחמ םילשהל

ןימטולגה ידיקפת
...ןימטולגה
.ןויתטולג ונימאה תצמוח זוטניס ךילהתב ברועמ
ול שיו היגרנאל רוקמכ ול קוקז ףוגה רשאכ זוקולגל רמומ אוה
םדב םיתואנ (pH) תויצמוח תגרדו זוקולג תמר לע הרימשב דיקפת  
.(Mucosa) םייעמה תא םינפדמה םיאתל קלד רוקמכו  
םהב ,ןוסיחה תכרעמב םיאתל ינושאר היגרנא רוקמכ שמשמ אוה
.(Macrophages) םיגאפורקמו T יאת  
.DNA-הו RNA-ה זוטניסל סיסב שמשמ
.םימיוסמ (Genes) םינג לש םתואטבתה תא תסוומ
ישונא הלידג ןומרוה שירפהל ףוגה לש ותלוכי תא רפשמ
ןמושה לש םירמוחה ףוליחל עייסמה (Human Growth Hormone)  
.השדח רירש תמקר תחימצב עייסמו  
.(Ammonia) הינומא יפדוע תקחרה םשל בושח
ומכ תופורת לשו היפרתומיכה לש התליער דגנ (Liver) דבכה לע ןגמ
תיתקלד העיצפ לש ןמזבו (Acetaminophen) לומקא/לומטצרפ  
.דבכב הרומח  

ףוגהמ ןימטולגה תא םילדלדמה םימרוג
.תצמואמ תינפוג תוליעפ
.םיילאירטקבו םילאריו םימוהיז
.סרטס/ישפנ חתמ
.(Trauma) השק תישפנ/תינפוג העיגפ

יתנוזת ףסותכ ןימטולג
...ב לופיטל ליעוהל יושע ןימטולג ףסות
.(arthritis) תינורגיש םיקרפמ תקלד
.(autoimmune diseases) תוינומיאוטוא תולחמ
.סיזורביפ קיטסיצ
.לוכיעה תכרעמב םיביכו סיטילוק ומכ ,םייעמ תולחמ
.(Connective Tissue Diseases) רוביחה תומקר לש תולחמ

ןימטולגל םייתנוזת תורוקמ

.טרוגוי
.בורכ
.ףוע
.היח היליזורטפ
.(Beans) תיעועש
.יח דרת
.רשב
.רקב רשב
.'גטוק תניבג
.(Ricotta) הטוקיר תניבג
.םיגד
.וירצומו בלח

ןימטולגב רוסחמ
...ב אצמי ןימטולגב רוסחמ

.(AIDS) סדייא ילוח
.םימצ רשא םישנא
.םיבער םישנא
.ןטרס ילוח
/תמחש ילוח
.(Cirrhosis) סיזוריצ  

...ל םורגי ןימטולגב רוסחמ
.םייעמל םיינגרלא םימרוג לש םתורידח תלדגה
.(Fatigue) תושישת
.(Rashes) רועב תוחירפ
.ןוסיחה תכרעמ לש התוליעפ תשלחה
.םיעצפ לש םייופירב הטאה
.תולחממ המלחהב הטאה

...םיללוכ ןימטולגב רוסחמל םינמיס

.תוירירה תומקרב םיביכ
..לושליש
יעמה קמנ
.(Intestinal Necrosis)  

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
תורהזא
ייר תנומסתמ וא דבכ תלחמ ,תוילכ תלחממ םילבוסה ולא לע
.ןימטולג ףסות לוטיל רסאנ  
טמטולג-םוידוסונומל םישיגר רשא םישנא לע
.ךכמ םה םג ענמיהל (Monosodium Glutamate/MSG)