ןילורטיצ
Citrulline
טפסופ ליאומברקמו ןיטינרואמ ףוגב זטנוסמ ןילורטיצ
.ןיניגרא לש יאוול רצומכ ןכו (Carbamoyl Phosphate)
ןקנחה תצומחתלו ןיניגרא ונימאה תצמוחל שדחמ ףוגב רמומ ןילורטיצה
.(Nitric Oxide)

ןילורטיצה ידיקפת
...שמשמ ןילורטיצ
,(Epidermis) סימרדיפא םהב ,םינובלח לש לבגומ רפסמ זוטניסב
.(Myelin) ןילאימו רעיש  
,(Ammonia) הינומא תשרפומ ותועצמאב (Urea) הארואה רוזחמב
ןקנחה תמר ןוזיאלו דבכה יאתמו םירירשהמ (Toxins) םינלער ונייהד  
.ףוגב םירמוח ףוליח יכילהתלו (Nitrogen)  

יתנוזת ףסותכ ןילורטיצ
.הנילורטיצ ףסות תקפהל תשמשמ (Watermelon) חיטבאה תפילקא

...שמשמ ןילורטיצ ףסות
.ףוגה חותיפל ןכו םירירשה תושישת תגפהל םיאטרופס
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחלו היגרנאה תמר תלדגהל

...ב לופיטלו

.(Sickle Cell Anemia) תישמרח הימנא

הנילורטיצל םייתנוזת תורוקמ

.םיגד
.בלח
.תוינטק
.(Watermelon) חיטבא
.םיציב
.רשב

הנילורטיצב רוסחמ
(Citrulline Deficiency Testing) םדב הנילורטיצה תמר תקידב
.קדבנה םדאה לש ונסוחו תיללכה ותואירב תעיבקל ןדמואכ תשמשמ

...ב אטבתהל לולע הנילורטיצב רוסחמ

.(Fatigue) תושישת.םירירשה לש תכשמתמ תופייע

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
םיחתפמ תינורגיש םיקרפמ תקלדמ םילבוסה םישנאהמ 80%-ל בורק
.ןילורטיצ םיליכמה םינובלח דגנ תינוסיח הבוגת