תושדח - ןיטינרק
Carnitine - News
םייטלתא םיעוציב רפשמ ןיטנרק
םדב רכוסה תא תסוומ ןיטינרק
יבבל ןוכיס=יעמה יקדייח+'רק
תישנה בצע הנבמ רמשמ 'רק
רירש תלוביס רפשמ ןיטינרק
חוכו םירירש חתפמ ןיטינרק
םזיטואל רושק ןיטינרקב רוסחמ
שישקב ףוגה םוחו ןיטינרק ףסות
םד ץחלו םיינתומ ףקיהל ןיטינרק
ערזה תויתעונת רפשמ ןיטינרק
תונקדזהל 'ופיל 'א הצמוח+'רק
(1) תינפוג 'עפמ תוששואתהו 'רק
םינקזב ילטנמ דוקפיתו ןיטינרק
תרכוסל תיאופיל 'א הצמוח+'רק
רירשה תונקדזיה דגנ 'רק ףסות
םייתרכוסב בלה תואירבו 'רק
ןוירהב יתנוזת רוסחמו ןיטינרק
(2) תינפוג 'עפמ תוששואתהו 'רק


...ןיטינרק ואר

2005 סרמ
ערזה תויתעונת תא רפשמ ןיטינרק
ערזה תויתעונת תא רפשל היושע ןיטינרק ףסות תליטנ
הדורי תויתעונתמ םילבוסה םירבגב (Sperm Motility)
(Asthenozoospermia) הימרפסוזונתסא/םינוערזה לש
.(Fertility) םתוירופ תא ךכב רפשלו (Sperm) ערזב
ופתתשה הילטיא University of Padova-ב רקחמב
.םירבג 30

WebMS


2006 יאמ
תונקדזה דגנ תיאופיל אפלא הצמוח + ןיטינרק
תיאופיל-אפלא הצמוח םע דחי ןיטינרק לש םבוליש
תינוצמיח הקע םצמצל יושע (Alpha-Lipoic Acid)
.היגרנא רוציי רפשלו ליגל הרושקה (Oxidative Stress)
םוי 60 ךשמנ ודוה University of Madras-ב רקחמה
,םיריעצ :םינוש ליג יחווטב ויהש תודלוח 60-ב ךרענו
.םישישקו הדימעה-ליג ינב

הרוהטה םתרוצב םיביכרמה 2 לש בוליש ןחב רקחמה
תיחפה הז בוליש .ןוזמה יקושב םירכמנ םהש יפכ אלו
.28%-ב תינוצמיחה הקעה תא
.דבלב 9%-ב התוא תיחפה ומצע ינפב ביכרמ לכ :הרעה

Clinical Nutrition


2007 לירפא
תינפוג תוליעפמ תוששואתהל טרטרט ןיטינרק
...ןונימ


2007 רבמצד
םיגלפומ םינקזב ילטנמ דוקפית רפשמ רושק ןיטינרק
...רקחמ


2008 ראורבפ
תרכוס דגנ תיאופיל אפלא הצמוח + ןיטינרק
ואצמ ב"הרא University of California (Irvine) ירקוח
(Alpha-Lipoic Acid) תיאופיל-אפלא הצמוח בוליש יכ
ירבדל .הירדנוכוטימה דוקפית תא קזחל יושע ןיטינרקו
.ינשה דוקפית תא דחאה םימילשמ םירמוחה 2 םירקוחה

(Mitochondria) הירדנוכוטימ
...רשא אתה לש קלדה תנחת איה הירדנוכוטימה
קוריפ ןמזב תרצונה (תימיכ) היגרנא ול תקפסמ .1
.ןוזמה ירמוח לש םתונצמחתה םע ATP תבוכרתה
DNA-ה ,יתשרותה רמוחה לע תרמושו תנסחאמ .2
יוצמה הזבו אתה ןיערגבש םימונומורכב יוצמה
.הירדנוכוטימב


Diabetologia


2008 רבוטקוא
רירשה תונקדזיה דגנ ןיטינרק ףסות
תפרצ University of Dijon-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
ירמוחב םייעבט םירסח םקשל יושע ןיטינרק ףסותש אצמ
ףסותה םירקוחה ירבדל .ליגה םע םישחרתמה ,הנוזת
(Muscle Cells) רירשה יאתב ןיטינרקה תומרב לודיגל םרג
יוסינה ינפל .תושישק תודלוחב רירשה תולוכיב רופישלו
34%-ב תוכומנ תושישקה תודלוחב ןיטינרקה תומר ויה
.תוריעצה לש ולא תמועל

לבגוה ,ליגב יולתה ,לקשמב לודיגהש ךכל םג םרג ףסותה
.ןמושה תוצמוח לש ןנוצמיחב לודיגה בקע
.ףסותה תא הקפיסש Lonza תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה

The Journal of Gerontology


2009 ראוני
תרכוס ילוחב בלה תואירב תא רפשמ ןיטינרק
ףסות יכ םיחוודמ הילטיא University of Catania ירקוח
LDL/ערה לורטסלוכה ןוצמיח תא םצמצל יושע ןיטינרק
.בלה תואירב תא ךכב םהב רפשלו תרכוס ילוחב
.2-גוס תרכוס ילוח 81 ופתתשה ,םישדוח 3 ךראש ,רקחמב
Ministero dell'Universita e תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה
Ricerca Scientifica e Tecnologica

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ילוי
ןוירהל רושקה יתנוזת רוסחמ תוענומ ןיטינרק תולולג
...םירקוח


2010 טסוגוא
תינפוג תוליעפמ תוששואתה רפשמ ןיטינרק
יכ םיחוודמ ב"הרא University of Connecticut ירקוח
(L-Carnitine-L-Tartrate) טרטרט ןיטינרק לש ימוי ףסות
ליג ינבב (Muscle Soreness) םירירש יבאכ תיחפהל יושע
תינפוג תוליעפ רחאלש תוששואתה ץיאהלו הדימעה
.(Post-Exercise Recovery)

,םיימיכויב םינמס רפסמב רופישל םג איבה ןיטינרקה ףסות
םירמוחה ףוליח ,(Free Radicals) םיישפוח םילקידאר ומכ
,רירשה תמקרב םיערקו (Purine Metabolism) םינירופה לש
.40 לעמ ינב םישנבו םירבגב
ליג ינב םישנו םירבג 18 ופתתשה ,םוי 21 ךשמנש ,רקחמב
.(Resistance Exercise) תודגנתה יליגרת ועציבש 48.7 עצוממ

Metabolism - Clinical and Experimental


2011 ינוי
םייטלתא םיעוציב רפשמ ןיטינרק
University of Nottingham Medical School ירקוח
םרג 80 םע בולישב םרג 2 ןב ןיטינרק ףסותש וליג הינטירב
ןיטינרקה תמר תא לידגהל יושע ,םויב םיימעפ ,תומימחפ
14 ופתתשה רקחמב .יטלתא ץמאמ רפשלו םירירשב
.23 ףוג תסמ סקדניא םע 25.9 עצוממ ליגב םיאירב םירבג
,תונוש ישוק תוגרדב רשוכ ינפוא לע ובכר םיפתתשמה .23
.תועובש 12 ינב םישרפהב

Journal of Physiology


2011 ינוי
םדב רכוסה תוסיו תא רפשמ ןיטינרק
תא קדבש הינטירב University of Stirling-ב רקחמ
ימוי סיסב לע לטינה ינויפ ןיטינרק ףסות לש ותעפשה
תא רפשל יושע ףסותה יכ אצמ ,םדב רכוסה תמר לע
עונמלו (Glucose) זוקולג םע דדומתמ ףוגה וב ןפואה
.םדב ותמרב (Spikes) םידח םייוניש

הב (Glucose Tolerance Test) רכוס תסמעה תקידבב
75 תכירצ רחאל תוקד 30 םדב זוקולגה תמר הקדבנ
תיתועמשמ הדירי (הזר םדאב) האצמנ רכוס םרג
,רקחמב .ןיטינרקה ףסות תא ולביקש ולאב ,םדב ותמרב
.םינמש 8-ו םיזר םירבג 8 ופתתשה ,םוי 14 ךשמנש

Amino Acids


2013 לירפא
בלל ןוכיס לידגמ יעמה יקדייח תרזעב ןיטינרק
ויהוא Cleveland Clinic-ב םדא-ינבו םירבכעב רקחמ
(Red Meat) םודא רשב ןיב שדח רשק אצמ ,ב"הרא
(Gut Bacteria) יעמה יקדייח םיברועמ וב בלל ןוכיסו
.ןיטינרק םירציימה

םג םיפיסומ ,םודא רשבב עפשב יוצמה ,ןיטינרקה תא
:TMAO רוציל ידכ (Energy Drinks) היגרנא תואקשמל
תמירגו םיקרועה תמיתסב עייסמכ דושחה טילובטמ
יעמה יקדייח .(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט
.TMAO-ל ןיטינרק םיריממ

תא תדדועמ ןיטינרקב הרישע הנוזתש םג וליג םירקוחה
ךכבו ןיטינרקה תא םיריממה םיקדייח לש םתוחתפתה
רבד ופוסב איבמה TMAO לש ףסונ רוצייל םימרוג םה
.םיקרועה תמיתסל

םינוחמצ לשו (Vegans) םינועבט לש םהיעמ יכ אצמנ
TMAO תוחפ הברה רצייל םילגוסמ (Vegetarians)
-וידרקה תואירבה תא ריבסהל ןתינ ךכבו ןיטינרקמ
.םתנוזתב תירלוקסו

בל תוקידב ורבעש םילפוטמ 2,595 יבגל םינותנ תריקס
ןוכיס רתיל הרושק ןיטינרק לש ההובג המר יכ התליג
,(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמל
(Stroke) יחומ עוריא/ץבש ,(Heart Attack) בל-ףקתה
.התומתו

Nature Medicine


2014 ילוי
תישנה בצע הנבמה תא ןיטינרקה רמשמ הכיעמ תעיגפב
,היקרוט Ataturk University-ב השענש םכסמ רקחמ
ועגפנש 1-גוס תרכוס םע תודלוחב םימדוק םירקחמ יבגל
תועפשה שי ןיטינרקל יכ הארה (Crush Injury) הכיעמב
בצע לע (Neuroprotective Effects) תוניגמ תויגולוריונ
. (Sciatic Nerve) השנה דיג/תישנה

Neural Regeneration Research


2015 ילוי
רירש תלוביס תא רפשמ ןיטינרק
םיחוודמ ב"הרא הניילורק 'ד Duke University ירקוח
,תילובטמה תכרעמה תוליעפ תא ריבגמ ןיטינרק ףסותש
לודג קחרמלו רתוי בר ןמז ץורל םירבכעל רשפאמה רבד
.ףסותה תא ולביק אלש םירבכע תמועל רתוי

זרפסנרטליטצא ילובטמה םיזנאל תודוה רשפאתמ הז רופיש
רשפאמו ןיטינרקב שמתשמה (Acetyltransferase/CrAT)
.(Mitochondria) הירדנוכוטימב רתוי ליעי יטגרנא שומיש

Cell Metabolism


2017 ראורבפ
םישישקב חוכו םירירש חתפמ ןיטינרק
...רקחמ


2017 ילוי
םזיטוא לש הלק הרוצל רושק ןיטינרקב רוסחמ
ב"הרא ןוטסויה Baylor College of Medicine-ב םירקוח
(Autism) םזיטוא לש הלק הרוצש תורשפא הנשיש ואצמ
הרעשהל רושיאל .(Carnitine) ןיטינרקב רוסחמל הרושק
תעינמ יבגל תועמשמ תובר תוכלשה תויהל תויושע וז
.םזיטוא לש םימיוסמ םיגוס

זוחא 20 דע 10 עונמל ןתינש עמתשמ רקחמה יאצממ
קוניתה תנוזתב םייוניש תועצמאב םזיטואה ירקממ
.רכזה קוניתב תאטבתמ התעפשה רקיעש

םילפוטמב ופצנש םייטנג םימרוגו םייח ילעבב םירקחמ
תוכומנ תומרש הנקסמל םירקוחה תא ואיבה םזיטוא םע
הלק הרוצל םורגל תולולע (Brain) חומב ןיטינרק לש
היה ןתינו םירבג לע רקיעב העיפשמה ,םזיטוא לש
תועצמאב םזיטואה ירקממ זוחא 20 דע 10 עונמל
.קוניתה תנוזתב םייוניש

Bioessays


2017 רבמטפס
םישישקב ףוגה םוח לע רמוש ןיטינרק ףסות
.(Cold) רוקל םישיגר (Older Adults) םישישקש עודי
םוי יושע (L-carnitine) ןיטינרק ףסותש אצמ רקחמ
ףוגה לש יזכרמה םומיחה תלעפהל ךרד שמשל דחא
.(Hyperthermia) םוח-תת/הימרתרפיה ךכב עונמלו

יטיס קייל טלוס University of Utah Health ירקוח
(Acylcarnitine) ןיטינרקליצאה תומר ייונישב וניינעתה
תוריהמב תולוע הז ןמוש תומר יכ וליג םה .םדב
םירגובמ םירבכעב ךא ,הרוטרפמטב הדיריל הבוגתב
ירשפא ןמיס - תיסחי םיכומנ םיניטינרקליצאה ורתונ
.הבילה תרוטרפמטב הטילש תוחפ םהל שיש ךכל

עייסלו וב שמתשהל ןתינ לוזו ןימז ןיטינרקה ףסות םא
ךרד תצירפ וז היהת .הימרתרפיה תעינמב םירגובמל
.תופסונ תוקידב עצבל ךרוצ היהיךכ םשל ךא .הלודג

Cell Metabolism


2020 רבוטקוא
םדה ץחל דירומו םיינתומ ףקיה ןיטקמ ןיטינרק ףסות
וכרע רשא ,םירקחמ 9 לכה ךסב וללכנ הב ,הזילנא-אטמ
האירוק םורד לואס Sungshin Women’s Uni. ירקוח
תנטקהב עייסמ (L-carnitine) ןיטינרק ףסות יכ החיכוה
םדה ץחלו (Waist Circumference) םיינתומה ףקיה
םילבוסה םישנאב (Systolic Blood Pressure) ילוטסיסה
ינמוש דבכ תלחמו (Diabetes) תרכוס םהב ,תולחמ ןווגממ
.(Non-Alcoholic Steatohepatitis) תילוהוכלא אל

Nutrients

.