ןינאלא
Alanine
ונימאה תוצמוחמו (Pyruvate) טבוריפ תבוכרתהמ ףוגב רצוימ ןינאלא
תוצופנה ונימאה תצמוחמ תחא וז .ןילאוו ןיצואל ,ןיצואלוזיא תופעוסמ
החיתמל םתודגנתהל ,םהיביס קזוחל תמרות רשא ,םינובלחב רתויב
.םתושימגלו

ןינאלאה ידיקפת
...םיללוכ ןינאלאה ידיקפת
.היגרנא תריצי םשל זוקולגה קוריפ ךילהתב תוברועמ
עויסו תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לש ןיקתה הדוקפיתל תוירחא
.(Neurotransmitters) םירטימסרטוריונ תריציב  
םינובלח תכירצמ האצותכ םדב זוקולגה תמר לע הרימשל תוירחא
םירירשהמ ררחתשמ אוה םדב רכוסה תמר תדירי ןמזבב .םייתנוזת  
ןינאלא םירירשה םיררחשמ תינפוג תוליעפ תעב .זוקולגל רמומו  
ץמאמה תדימל רשי סחיב םדה רוזחמ לא ררחושמו זוקולגל רמומה  
.זוקולגל ןינאלא רימהל יושע דבכה םג .ינפוגה  
.תאכודמ ןוסיח תכרעמ לש הקוזיחו םיטיצופמיל לש םרוציי דודיע
.םינדגונ לש םרוציי ידי-לע ןוסיחה תכרעמ לש ףסונ קוזיח
לש (Metabolism) םזילובטמ/םירמוחה ףוליח ךילהתב תוברועמ
.ןאפוטפירט לשו ןיסקודיריפ/B6 ןימטיו  
תויהל יושעו (Prostate Fluid) תינומרעה תטולב לזונב יוצמ ןינאלא
.התואירב לע הרימשב דיקפת לעב  

ןינtלאל םייתנוזת תורוקמ
.םיאלמ םינגד
.םיערז
.וירצומו בלח
.היוס
.םי-תוריפ
.תוינטק
.הסיסת ירמש
.(Beans) תיעועש
.סרית
.םיזוגא
/בלחה ןימובלא
.(Lactalbumin) ןימובלאוטקל  
.ןיבוס ,םוח זרוא
.םיציב
.ויגוסל רשב
.(Gelatin) ןיטל'ג
.(Whey) ימ ,הניבג
.םיגד

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
-הרהזא-
תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל דבכ תלחמ וא תוילכ תלחממ םילבוסה לע
.ןינאלא ףסות

ןינאלאב רוסחמ
.ןינאלאב רוסחמל םורגי B6 ןימטיוב רוסחמ
יושע ןינאלא ףסותו הימקילגופיהמ םילבוסב הפצנ ןינאלאב רוסחמ
.הייעבב לופיטל ליעוהל