םיערז
הנוזתה ירמוח לכ תא וב ללוכו חמצה רבוע אוה ערז
.רגוב חמצל חתפתהל ידכ ,קוקז אוה םהל היגרנאהו
קמוע
לזאי תרחא ,עקרקב םיאתמה קמועב ערזה תא ןימטהל בושח
.עקרקה ינפל עיגהל חילצי אוהש םדוק ,וב ןוזמה רגאמ
 
הייקשה
,קוקז אוה ול ריואה תא ערזהמ ענמת רתי תייקשה
תמועל ,הייקשה טועימ .ונובקרל םורגתו ותוא קונחת
.ותומו ערזה תושבייתהל םורגת ,תאז
 
הרוטרפמט
הנועב קר וטבני םיערז .אוה םג בושח הרוטרפמטה םרוג
.הנוכנ הביבס תרוטרפמטב םיאצמנ םהשכ רמולכ ,המיאתמה
.םכמצעב םג םתוא תוצמל םילוכי םתא ךא ,תונקל ןתינ םיערז
 
םיערז ןוסחיאו יוצימ
תושעל שיש לכ .רתויב טושפ רבד אוה העירז םשל םיערז ףוסיא
ועיגה דע ,רחא חמצ לכמ וא תוקרי ,תוריפ רפסמ ריאשהל אוה
.האלמ תולשבל

.םיערזה םע (רשבה) הסיעה תא ונממ ופלשו ירפה תא ורתב .1
תליחתב וא ךר ירפה היהי ללכ-ךרדב) ירפה תסיע תא ופטש .2
ונממ ךומה תא הב וחינה ,הטושפ תננסמב ורזעיה .(ןובקיר   
 .קזח םימ םרזב ופטשו ,םיערזה תא תוצמל םכנוצרב   
.דבלב רתויב םינמשה םיערזה תא ופסיא :הציע   
גפוס ריינ לכ וא) ןותיע ריינ לע םתפסאש םיערזה תא ורזפ .3
.םימי רפסמל ,בטיה ררוואמ םוקמב שובייל וחינהו (רחא   
 

םירופיצ תביבסב םיערז שבייל אל בל ומיש
.םתוא דומחל םילולעש ,םיקרח וא

ןוכנ רבדה) ריוואל ןיטולחל םוטא וניאש ילכב םיערזה תא ורמש .4
.הבוט ריינ תיקש .שביו רירק ,ךושח םוקמב ,(םיערזה תיברמ יבגל   
תיוות יבג לע ,ךיראתהו םיערזה וצומ ונממ חמצה םש תא ומשר   
.תיקשה לע וקיבדהו   
 
םג ןתינ .חמצה לע שובייל ריאשהל רשפא רימש יערז
םיערזה (תיירטמ) ךכוס םע דחי לועבגה תא ףוסאל
.שמשב וא לצב ,שבי םוקמב םחינהל וא שובייל םתולתלו

העירז
,הניגב תומוקמ רפסמב םיערזה תא עורזל יוצר
תוסנלו שמשל םיפושח םניאשו םיפושח תומוקמב
והמ ודמלת ןמזה םע .עקרק יגוס המכב םג תאז
.חמצל רתויב םייוצרה עקרקה גוסו הניגה דצ

...המדא-חופת ,הינבגע ,רימש :םה לודיגלו יוצימל םילק םיערז
 

םיערז וקיפי רמולכ ,םמצעב םיעירזמ םיחמצהמ םיבר
תרזעב האלה ורבעויש וא) םאה חמצ תביבסב ורשניש
םיחמצ וחתפתיו וטבני םהמו (םינוש םייח-ילעב וא חור
.םדא די תוברעתה אלל םג ,םישדח
 
םאש ,הינבגעו תינמח ,רימש םה ךכל המגוד
דיתעבו וביקרי ,ולישבי םה ,הניגב ורתווי
.םישדח םיחמצ הז םוקמב וחתפתי

(יופיח) הבבג
םיערז דצמ תורחת ענמיש ךכב ,רוזעל יושע העירזה יחטש יופיח
יניעמ הביבסה תא ריתסי אוה ןכ ומכ .יארקאב םוקמל ואשניש
.הבבג :ואר .םהינימל םיקיזמו םירופיצ
 
הטיבנ ישק םיערז
ביכרמה .הרזעל ןכל םיקוקזו בר ישוקב םיטבונה םיערז םנשי
.לודיגה עצמ אוה םיערז לש תחלצומ הטבנהל רתויב בושחה
...קיפסי םירקמה תיברמב ךא ,אטוחמו רקועמ עצמ ףידע
 
   
טושפ עצמ
.תיבובקרב הרישע המדא קלח 1
.טיילרפ וא ךז לוח קלח 1
.חל לובכ וא םילע תיבובקר קלח 1
 
-וא-
רתוי בכרומ עצמ
.ןוחט לובכ רטיל 4
.הנוחט ריג ןבא תויפכ 2
.5-10-10 ןשד תופכ 4
 

!בטיה זקונמ היהי םיערזה תטבנה ילכש דיפקהל בושח

.זקנתהל םיפדועה םימל וחינהו םימב בטיה תבורעתה תא וורה .1
ןורפיע וא עבצא תציענ ידי-לע ,תבורעתב רוח ערז לכל וניכה .2
.ערזה תא וב ונמטו   

םינידע םיערז .4 לופכ ערזה בחור אוה ץלמומה העירזה קמוע   
.הקד הבכשב תוסכלו עצמה לע חינהל שי דחוימב   

.הטיבנה דע עצמה תוחל תרימש לע ודיפקה
.םימ לש רתי תגיפס ורשפאת לא
תיתחתהמ תוקשהל יוצר םינידע םיערז
.ןידע םימ ססרמב שמתשהל וא
 
תא רוצאתש ,הלודג ןוליינ תיקשב לוביקה ילכ תא ףוטעל ןתינ   
.הייקשהה תורידתב ןוכסיחל איבתו תוחלה   
 
ןושיד
םיעיפומה םילעלעה ינש ,םיגיספה) םינושארה םילעה תעפוה םע
ליחתהל שי ,(חמצל ןוזמ רגאמ םישמשמ אלא ,םילע םניא הליחתב
.ללודמ ילזונ ןשדב שמתשהל שי ,הבירצל םורגל אל ידכ .ןשדל
.
הניגל הקתעה
.הליתשה םוקמ תא בטיה וורה הניגל ליתשה תקתעהל םדוק
.השדחה הביבסל הקתעה םלהה תא ךכרת וז הלועפ
 
.ןנועמ םויב הקתעהה תלועפ תא עצבל ץלמומ
םיינכמ םיעצמאב ליתשה לע ךכוסל םג ןתינ
.םיטושפ
.עפשב וקשה הקתעהה רחאלש ןושארה עובשב
 
הטיבנל עויס
(Scarification) קוליצ
ידי-לע הטיבנב עייסל ןתינ םהל ,השק הפילק ילעב םיערז םנשי
תינחיר הנופא ,תימלח ,סומרות :םינמנ ולא םיערז לע .םתטירש
.דועו (Sweet Pea)
תיכוכז ריינ תרזעב םיערזה ףושפש ידי-לע הטירשה תא עצבל ןתינ
.הריצפ וא
 
(Soaking) הגפסה
רוזעת הליזורטפו (Okra) הימב ,סוגרפסא ומכ ,םירחא םיערזל
.העירזל םדוקה הלילה ךשמב ורשה .םתעירז ינפל םימב הגפסה
 
(Stratification) דוביר
הצובק לע .םתעירז ינפל רוריק רוזעי םיערז לש תפסונ הצובקל
.דועו רמתו ןונמא ,תילגיס ,תפקר ,בורכ ,רדנוול םינמנ וז
לובכ וניכה .הטיבנה תנועל רתוי בוט ערזה תא םאתת וז הלועפ
.םימי רפסמ ררקמב וקיזחהו םיערזה תא וב ונמט ,חל