סרית לדגל ךיא
Growing Corn/Maize

...סרית ואר
...תושדח - סרית ואר

עקרקה תנכה
.תוחור ינפמ ןגומו האלמ שמשל ףושחה חטש ורחב
תפסוה ךות ,מ"ס 30 קמועל עקרקה תא ורדעו וחחת
םינשדב וא ןשי םייח-ילעב לבזב ןשדל ןתינ .טסופמוק  
.בטיה תזקונמ תויהל עקרקה לעש ורכז .םיילזונ  

העירז
.הלילל םימב םיערזה תיירשה רחאל ,לירפאב וערז
.הבוט תידדה היירפ םשל ,דחי םיחמצ רפסמ ולדג
תוילולת לע תוצובקב העירז תצלמומ .תורושב וערז
.הניגב ורצת ןתוא תונטק  
.חמצו חמצ ןיב מ"ס 15 קחרמו מ"ס 2.5 קמועב וערז
לוביק ילכב עורזל יוצר הטיבנה זוחא תא לידגהל ידכ
דע 5 הבוגל ועיגהש םיליתש קיתעהלו דרפנב ,םינטק  
.,עקרקל מ"ס 8  
העצובש העירז .םייעובש לכ וערז ףיצר לובי לבקל ידכ
.רתוי םדקומ בינת (רתוי םח ריוא גזמב) רתוי רחואמ  

הייקשה
.בטיה וקשה
םיבשע תחימצ תעינמו עקרקה תוחל לע הרימשל
.הבבגב לועבגה ביבס בטיה וסכ םיטוש  
ןיא יכ ורכז .ריואה גזמל םאתהב הייקשהב וכישמה  
םינקבאה תפיטשל םורגיש רבד ,הלעמלמ תוקשהל  
.חמצהמ  

,תיעועש סריתה תורוש ןיב לדגלו בלשל ןתינ
ועירז .הכימתל סריתה ילועבגב שמתשתש
.סריתה םע דבב דב תיעועשה תא

(רחא רמוחמ תוטומ וא) קובמב תוטומ וצענ
1 הבוגל םיחמצה עיגהב .סריתה יליתש ןיב
ךכ ,(רדג תרוצב) םייכנא תוטומ ופיסוה רטמ
.םתוחתפתהל ורזעיו םיחמצב וכמתיי םהש

.םימח םימי 90 דע םישורד האלמ הלשבהל
.סריתה ןזב םג יולת הלשבהה ןמז


ןושיד
.ןקנחו ןחרז לש הלודג תומכל קוקז סריתה :בל ומיש
...ןזואמ ינגרוא ילזונ ןשדב םימעפ 3 ונשד
.מ"ס 25-ל הבוגל ועיגה םיחמצה רשאכ .1  
.מ"ס 45-ל םעיגהב .2  
.(סריתה ןקז) תיציצה תעפוה םע .3  
ופיסוה .ןקנחב רוסחמ םעמשמ םיביהצמ םילע
םהמ אצוהו םימב הרשוהש תופוע לבז) ןשד הת  
.(ףוסבל  

ףוסיא
...רשאכ םינכומה סריתה יחלק תא ופסא
.ההכ קורי חלקה תפיטע לש העבצ
.עגמל ךר ןיידע ךא ,שבייתהל לחהו םוח סריתה ןקז

תיפותיש הייחמצ
...סריתה יחמצ ןיב ולדג ,ןסוח םשלו םיקיזמ תקחרהל
.לותח ינרופיצ
.(Beans) תיעועש
.המדא-יחופת
.(Peas) הנופא
.תעלד
.(Cucumber) ןופפלמ

...סריתה תביבסמ וקיחרהו
.תוינבגע

...תיפותיש הייחמצ ואר

האבה הנשל םיערז
רשא המכ םינושארה סריתה יחלק ןיבמ ורחב
.בטיה וחתפתה  
קודיה ידכ ךות ,הלודג ריינ תיקשב םתוא ופטע
.םיקרח תסינכ תעינמל ,חותפה קלחה  
ףוסבלו חתפתהל ךישמהל םיחלקל וחינה
.סג ריינ תיקשב ,שבייתהל  
וחינה ,םיערזה תא וריסה ,ושבייתהש רחאל
.התוא ורגסו השדח הייקנ ריינ תיקשב םתוא  
תיתחת ומכ ,רק םוקמב םיערזה תא וקיזחה
.רתויו םייתנש םיינויח וראשי םיבוט םיערז .ררקמ  

.