תומכב לודיג תעפשה
חמוצה לע ינצמח-ודה ןמחפה
יכ אצמ הילרטסוא ןרובלמ Monash University-ב ךרענש רקחמ
תובקעב הריפסומטאב (CO2) ינצמח-ודה ןמחפה לש ותומכב לודיג
רוצייב םיחמצה לש םתוליעי תא תרפשמ תימלועה תוממחתהה
םיבאשמ רתוי תוצקהל םילוכי םהו תוילקימיכה ויתושירדו ןוזמה
.םיקיזמ ינפמ הנגהל
םיכפוהו (Cyanide) דינאיצ ומכ ,םינלער רתוי םירציימ םיחמצה
.םהמ םינוזינה םינוש םייח-ילעבל םייביטקרטא תוחפל םהילע תא
םהמ לוכאל היהי םייחה-ילעב לע ןכלו תטעמתמ םהב ןובלחה תומכ
.םהל השורדה םינובלחה תסכמ תא אלמל ידכ רתוי

ןמחפה תומכ לודיג תובקעב יוארכ וחתפתי אלש םיחמצ שי תאז םע
םילודגלו רתוי רהמ וחתפתי םינוש םילובי .הריפסומטאב ינצמח-ודה
.םינלער לש רתוי לודג ביכרמ וללכי ךא ,רתוי

ינצמח-ודה ןמחפה תומכב לודיגה לש ותעפשה תא וקדב םירקוחה
(Sorghum) הרוד ,הבסק ,ןתלת לע (הממח יאנתב) הריפסומטאב
המודב הביגה אל הרודה .(Eucalyptus cladocalyx) סוטפילקא לעו
.םירחאל

הריפסומטאב ינצמח-ודה ןמחפה לש ותומכב לודיגל םירקוחה ירבדל
םייח-ילעב לש םהייחו םטירפת לע הלודג העפשה ךכיפל היהית
.וז היחמצמ םינוזינה םיקרח לע ןכו (Koala) הלאוקה ומכ ,םינוש

שרושה לש ותפילקב םיזכורמ םינלערה ,הבסקב ומכ ,םיבר םיחמצב
השענש יפכ ,הליכאה ינפל ותרסהש ךכ ,םדאה לכוא ותוא (תועקפב)
.תוליערה תמרב לודיגה תייעב תא לטבת ,לעופב

רתי טוקנל היהי תעכו םינלערה תומכב לודיג אצמנ הנאוחירמב םג
.הב שומישה תעב תוריהז