7 תושדח - יחומ ץבש
Stroke - News 7

(1) יחומ ץבשל ןוכיסו ןואכיד
יחומ ץבשב ןכסמ לוהוכלא
םמדמ יחומ ץבשו לורטסלוכ
םד ץחל רתיו הנירקל הפישח
םישישקב יחומ ץבשב הדירי
תרכוסו ץבש ,בל 'מ-'טסא ,D 'טיו
תוכשוממ הדובע תועש
ץבש ררועל םילולע םימוהיז
ץבשמ תוששואתהו עזגה יאת
יחומ ץבשב ןכסמ ךומנ LDL
ץבש רחאל םירודזורפ רופרפ
(2) יחומ ץבשב ןכסמ בלל לזרב
בל ףקתהו ץבש ,ןורטסוטסט
בל תולחמו םדה ץחל ינותנ
ירלוקסו-וידרק ןוכיסו םיניטטס
תירלוקסו-'ק התומתו תיחמצ 'ת
(2) יחומ ץבשו ןואכיד דגנ תופורת
םייפגל םדה תקפסא תוסיו
ץבשו בל תלחמ ,הניש ידודנ
יחומ ץבשו בל ףקתה ,םיזוגא
ץבש רחאל תיביסנטניא הדיעצ
יחומ ץבשו בל ףקתה ,םוי תמונת
לענ תרזעב שדחמ הכילה דומיל
תידוקפית תוששואתהל ינג יופיר
יחומ ץבשו בל 'מ ,הרבדה ירמוח
המלשה - חומל תיטנגמ היירג
עזג יאת לע ססובמה לופיט
םוקישל תחתמנ הקינורטקלא
םיפסונ םייטנג ןוכיס ימרוג
יחומ ץבשל ןוכיסו יגנד תחדק
יחומ ץבש הלגמ דיינ רישכמ
תקלד תתיחפמ הפורת
תוששואתה ץיאמ העותה בצעה
ירוטומ רופישו תיחומ היירג
רזוח לק ,ףלוח ץבש
בלל ןמוש יריתע בלח ירצומ
תוינורכ תולחמו תינפוג תוליעפ
יבבל ןוכיסו יחומ ץבש ,הייתש
יחומ ץבש ינפמ הניגמ הקנה
היצנמידל ןוכיסו יחומ ץבש
עובשב תועש 4 הכילה
יחומ ץבשל ןוכיסו הנישה ךשמ
ץבשה תוחיכשו הנאוחירמ
(1) ץבשל ןוכיס לידגמ לזרב רתי
ץבש ידרושל י'צ יאטו הגוי
ימכסיא ץבש דגנ םיגד ןמש
ןויריה תלערו ץבש ,ןיריפסא
יחומ ץבשמ התומתו ריוא םוהיז
םמדמ ץבשמ םד זוקינ
תודרשיה תרפשמ רתי תנמשה
יעמה יקדייחו יחומ ץבש


...יחומ ץבש ואר

המלשה - 2017 יאמ
יחומ ץבש ידרושל חומל תיטנגמ היירג
רפסמ לש הזילנא-אטמ ועצבש ןיס Sichuan Uni. ירקוח
חומה לש תיטנגמ היירג היורקה הקינכט יכ ואצמ םירקחמ
ישומיש ילכ תווהל הייושע (Magnetic Brain Stimulation)
ריזחהל (Stroke Survivors) יחומ ץבש ידרושל וב רוזעל
.יאמצע ןפואב תכלל תלוכיה תא םהל

,(Noninvasive) תינשלופ אל תיחומ היירג תקינכטב רבודמ
רשא םייטנגמ םילילס (Scalp) תפקרקה לע םיחנומ הב
םירצק םייטנגמורטקלא םיסלופ םירבעומ םתועצמאב
.םייפיצפס חומ ירוזאל

Rehabilitation & American Journal of Physical Med.


2018 ראורבפ
עזג יאת לע ססובמה ץבשב לופיט
יורקה ,שידח לופיט וחתיפ ב"הרא Uni. of Georgia ירקוח
יחומה קזנה תא ןיטקמה (Stroke) יחומ ץבשל ,AB126
,חומה לש יעבטה יופירה תויטנ תא ץיאמו (Brain Damage)
.םייח ילעב לדומב

תב הדיריו העיגפה לדוגב %-35כ תבהדירי וארה תוקידבה
.(Brain Tissue Loss) חומ תומקר ןדבואב 50%

Translational Stroke Research


2018 ראורבפ
חומה תוששואתה םשל לופיטכ תחתמנ הקינורטקלא
וחתיפ ב"הרא יוניליא Northwestern University ירקוח
דדומו (Throat) ןורגל דמצומ רשא (Sensor) ןשייח/רוסנס
(Speech and Swallowing Oatterns) העילבו רוביד יסופד
.(Stroke) יחומ ץבשל םימייק םוקיש יעצמא ףילחהל יושעו

American Association for the Advancement of
Science (AAAS) ann. meeting in Austin, Texas.


2018 סרמ
יחומ ץבשל םיפסונ םייטנג ןוכיס ימרוג
Uni. of Texas Health Science Center-ב םירקוח
והיזו םלועה יבחרמ שיא 520,000 ומגד ב"הרא וינוטנא ןס
.(Stroke) יחומ ץבשל םישדח םייטנג ןוכיס ימרוג 22
םג והוז .יחומ ץבשל םייטנג ןוכיס ימרוג 10 קר והוז רבעב
.ימכסיא ץבש לש םיגוס-יתת

ןוכיס ימרוג ןיב רתויב לודגה םאתמה תא אצמ רקחמה
םד ץחל רתי .(Blood Pressure) םד ץחלו םייטנג
.יחומ ץבשל יזכרמה ןוכיסה םרוג אוה (Hypertension)

Nature Genetics


2018 סרמ
יחומ ץבשל ןוכיסב היילעל הרושק יגנד תחדק
ןיס ןאוייט China Medical University Hospital ירקוח
םניה (Dengue Fever) יגנד תחדק םע םישנא יכ ואצמ
דחוימב ,יחומ ץבשב תוקלל רתוי הובגה ןוכיסה ילעב
.(Infection) תוקבדיהה רחאל םינושארה םיישדוחב

ידי לע אשינה יפיגנ םוהיז אוה יגנד תחדקל םרוגה
.(Mosquito-Borne Viral Infection) םישותי
ינב םתיברמ ,םילפוטמ 13,787 ינותנ ורקס םירקוחה
.הנש 60 דע 31

Canadian Medical Association Journal


2018 סרמ
תוינש ךות השק יחומ ץבש הלגמ אשינ רישכמ
ב"הרא Medical Uni. of South Carolina-ב םירקוח
המיסח הלגמ רשא (Portable device) דיינ ןקתה וחתיפ
ןב קוידב (Large-Vessel Occlusion) םילודג םד ילכב
.92%

היגרנא ילעב וידר ילג תחילש תועצמאב לעופ רישכמה
ולא םילג (Frequency) רדת .(Brain) חומה ךרד הכומנ
םירזחומ םה ,(Fluids) םילזונ ךרד םרבעמ תעב הנתשמ
.רישכמה ידי לע םילגתמו חומה תועצמאב

ורצייו ונתשי חומה ילזונ ,יחומ ץבשמ לבוס לפוטמ רשאכ
.VIPS-רישכמה ידי לע ורתואש וידרה ילגב הירטמיס-יא
.רתוי השק יחומה ץבשה הלודג הירטמיס-יאהש לככ

Journal of NeuroInterventional Surgery


2018 סרמ
יחומ ץבש ילפוטמב תקלד התיחפמה הפורת
םיחוודמ הינטירב The University of Mancheste ירקוח
(Anti-Inflammatory Drug) תיתקלד יטנא הפורתש
יחומ ץבש ילפוטמל תנתינ רשא ,(Kineret) תרניק היורקה
תנתינ הפורתה .הקיזמ תקלד התיחפמ ,םדקומה בלשב
םילפוטמל םורגל ילבמ ,רועל תחתמ לא תונטק תוקירזב
.יוהיזל ןתינש יאוול תובוגת

:(Interleukin-1) ןיקולרטניאה תוליעפ תא תמסוח הפורתה
הנגהה ךרעממ קלח הווהמ (IL-1) Interleukin-1 ןובלחה
ןווגמב קבאמ םשל יעבט ןפואב ודי לע רצוימו ףוגה לש
תובקעב םג ףוגל ררחתשמ ןיקולרטניאה .תולחמ לש לודג
.יחומ ץבש בקע המרגנש העיגפ

.םילפוטמ 80 ופתתשה ,תוימסה לופכ ,רקחמב

University of Manchester


2018 סרמ
תירוטומ תונמוימו תוששואתה ץיאמ העותה בצעה יוריג
יחומ ץבש רחאל
ואצמ םינרבנב ב"הרא סאלאד The Uni. of Texas ירקוח
תירוטומה תונמוימהו (Recovery) תוששואתהה תצאהל הטיש
חומל עייסל ךכבו (Stroke) יחומ עוריא רחאל (Motor Skill)
יוריג ידי-לע תאז ועציב םירקוחה .רתוי רהמ שדחמ ןגראתהל
.(Vagus Nerve Stimulation/VNS) העותה בצעה

University of Texas at Dallas


2018 יאמ
ןידע ירוטומ רופישל הליבומ תינשלופ אל תיחומ היירג
יחומ ץבש רחאל
תינשלופ יתלב תיחומ היירגל יכ התליג הזילנא-אטמ
תויהל יושע (Non-Invasive Brain Stimulation)
יחומ ץבש ילפוטמל תרשפאמ איהש ךכב ןורתי
תונידע תוירוטומ תועונת עצבל םיאירב םיפתתשמלו
.(Fine Motor Movement)

תענה םשל ינשלופ יתלב לופיט תוטיש יתשב רבודמ
...לפוטמה לש תועבצאהו םיידיה
...רשי םרזב תיחומ היירג .1
(Transcranial Direct Current Stimulation/tDCS
...חומל תיטנגמ היירג .2
(Transcranial Magnetic Stimulation/TMS

European Journal of Neurology


2018 יאמ
דע רזוח ץבשל םירושק לק וא ףלוח ימכסיא עוריא
ןושארה עוריאהמ םינש 5 ליג
יכ אצמ תפרצ סירפ Paris Diderot Uni.-ב רקחמ
ףלוח יחומ עוריא ווחש םילפוטמ
לק ץבש וא (Transient Ischemic Attack/TIA)
ץבשל 12.9% ןב ןוכיסב ןיידע םייוצמ (Minor Stroke)
עוריאה רחאל ,םינש 5 דע (Recurrent Stroke) רזוח
.םילפוטמ 5,000-ל בורק ופתתשה רקחמב .ןושארה

New England Journal of Medicine


2018 ילוי
בלה תואירבל םיליעומ ןמוש יריתע בלח ירצומ
יריתע בלח ירצומש ואצמ ב"הרא ןוטסוב Tufts Uni. ירקוח
,ירלוקסו-וידרק ןוכיס םילעמ םניא (Full-Fat Dairy) ןמוש
םייושע םימיוסמ בלח ירצומב םינמושהמ קלח ,ךפיהל אלא
.(Heart Disease) בל תלחמו (Stroke) יחומ ץבש עונמל

American Journal of Clinical Nutrition


2018 ילוי
םירגובמב תוינורכ תולחמל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
...רקחמ


2018 טסוגוא
יבבל ןוכיסו יחומ ץבשל םורגל הלולע תזרפומ הייתש
ב"הרא יסנט Vanderbilt Uni. School of Nursing ירקוח
םיזירפמ רשא (Young Adults) םיריעצ םירגובמ יכ ואצמ
(Binge Drinking) םיילוהוכלא תואקשמ תייתשב תופוכת
םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג חותיפב םמצע םינכסמ
הובג םד ץחל ומכ ,(Cardiovascular Risk Factors)
(Cholesterol) לורטסלוכ ,(High Blood Pressure)
.(Blood Sugar) םדב רכוסו

.םינש 45 דע 18 ינב םירגובמ 4,710 ופתתשה רקחמב

Journal of the American Heart Association


2018 טסוגוא
יחומ ץבש ינפמ תוהמיאה לע הניגמ הקנה
סזנק Uni. of Kansas School of Med.-Wichita ירקוח
תנטקהל הרושק (Breastfeeding) הקנה יכ ואצמ ב""הרא
רבעמה ליג רחאל םישנב (Stroke) יחומ ץבשל ןוכיסה
תוחפל וקינה ןה יכ וחווידש (Post-Menopausal Women)
רתויב ךומנה היהו דריו ךלה יחומ ץבשל ןוכיסה .דחא דלי
.תורוחש םישנבו םישדוח השישמ רתוי ךשמב וקינהש םישנב

רקחמב ופתתשה רשא םישנ 80,191 ינותנ וחתינ םירקוחה
Women's Health Initiative ךשמתמ ימואל יתיפצת

American Heart Association


2018 רבמטפס
היצנמידל ןוכיס תיתועמשמ לידגמ יחומ ץבש
ורקסש הינטירב Uni. of Exeter Medical School ירקוח
יחומ ץבש יכ ואצמ ,שיא ןוילימ 3.2 וללכ רשא ,םירקחמ 48
(Dementia) היצנמידב תוקלל ןוכיסה תא לידגמ (Stroke)
.70%-כב

Alzheimer's & Dementia: The Journal of the
Alzheimer's Association


2018 רבמטפס
תרמוח תא ןיטקהל ידכ עובשב הכילה תועש 4-ב יד
יחומה ץבשה
הכילהב יד יכ אצמ היידבש Uni. of Gothenburg-ב רקחמ
םיינפוא לע הביכר וא ,עובשב תועש 4 תב (Walking)
םירקוחה .יחומה ץבשה תרמוח תא ןיטקהל ידכ (Bicycling)
.ידבשה (Stroke Register) ץבשה יעוריא םשרמב ושמתשה

(52%) תיצחממ רתוי יכ הארה יביטקפסורטרה רקחמה
.תינפוג םיליעפ ויה אל רקחמב םישנאה 925 ללכמ

Neurology


2018 רבוטקוא
יחומ ץבשל ןוכיסה לע עיפשהל יושע הנישה ךשמ
Arizona State University-ב ךרענש REGARDS רקחמ
הנישה ךשמ ,ןימו עזגל םאתהבש םיארמ ב"הרא סקינפ
.יחומ ץבשל ןוכיסה לע עיפשמ (Sleep Duration)
םינבל םירבג ברקב (תועש 9 לעמ) ךורא הניש ךשמ
הניש ךשמ וליאו יחומ ץבשל רבגומ ןוכיסל רושק אצמנ
עוריאל ןוכיסב הדיריל רושק היה (תועש 6-מ תוחפ) רצק
.הלעמו הדימעה ליג ינב םירוחש םירגובמב יחומ

םינש 45 ינב םירוחשו םינבל ,שיא 16,733 וללכנ רקחמב
םיצבש לש הירוטסיה אלל םינש 64 עצוממ ליג - הלעמו
.הניש תוערפה וא

Neurology


2018 רבוטקוא
הנאוחירמ ינכרצ ברקב הלודג יחומה ץבשה ירקמ תוחיכש
ואקארוק Avalon Uni. School of Medicine ירקוח
לש ,ךלוהו לדג ךא ,ןטק רפסמ יכ םיחוודמ המאהב ייא
,האנהל (Marijuana) הנאוחירמב םישמתשמה םיאקירמא
םיזפשואמה םילוחה רפסמ לדגו ךלוה םכותמו םיזפשואמ
.םינש 5 ךשמנ יתיפצתה רקחמה .(Stroke) יחומ ץבש ןיגב

11th World Stroke Congress (WSC) 2018


2018 רבוטקוא
(1) ץבשל ןוכיס לידגמ לזרב רתי
המרש ואצמ הינטירב Imperial College London-ב םירקוח
יחומ ץבשל ןוכיסה תא לידגהל לולע (Iron) לזרב ידמ ההובג
.(Ischemic Stroke) ימכסיא

םילפוטמל םיצילממ ויה אל טלחהב םה םירקוחה ירבדל
ןוויכמ םהלש לזרבה תכירצ תא ןיטקהל יחומ ץבשל ןוכיסב
.ףוגב רתויב םיבושח םידיקפת ול שיש
.יחומ ץבש ווחש שיא 60,000-כ ללכ םינותנה רגאמ

Stroke


2018 רבמבונ
ול ןוכיסב ולאו ץבש ידרושל י'צ יאטו הגוי
ומיגדה הילרטסוא ןרובלמ Monash University-ב םירקוח
תועדומ יססובמ םילופיט לש םתעפשה תא
(Yoga) הגוי ומכ ,(Mindfulness-Based Interventions)
,(Hypertension) םד ץחל רתי תומר לע (Tai Chi) י'צ יאטו
,(Blood Sugar) םדב רכוסו (Fatty Acids) ןמוש תוצמוח
.(Stroke) יחומ ץבשל ןוכיס ימרוג םלוכ

וניטקה י'צ יאטו הגוי דציכ וקדבש םירקחמ 26 וחתינ םירקוחה
,לורטסלוכ ,םד ץחל הז ללכב ,יחומ ץבשל ןוכיסה ימרוג תא
,רתי תנמשה ,לוהוכלא תכירצ ,ןושיע ,םירודזורפ רופרפ ,תרכוס
.ןואכידו הדרח

Future Neurology


2019 ראוני
ימכסיא ץבשל ןוכיס ןיטקמ םיגד ןמש
רשקה תא קדבש קרמנד Aalborg Uni. Hospital-ב רקחמ
(Ischemic Stroke) ימכסיא ץבשו (Fish Oil) םיגד ןמש ןיב
רשאכ ,DHA תכירצ לע הלוע EPA תכירצב תלעותה יכ אצמ
.ץבשל ןוכיסה תנטקהב רבודמ

ץלמומש איה הז רקחממ הלועה הנקסמה םירקוחה ירבדל
םיגדה ןמש יביכרמ תא ךורצל אלו תועיבקב םיגד ךורצל
.Danish Heart Foundation ידי-לע ךמתנ רקחמה .םיפסותמ

Stroke


2019 ראוני
הירוטסה םע םישנב יחומ ץבשל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
ןויריה תלער לש
וליג ב"הרא קרוי-וינ Columbia University Vagelos ירקוח
הירוטסה םע (Middle-aged Women) הדימעה ליגב םישנש
,30% ןב ,ןוכיס רתיב תויוצמ (Preeclampsia) ןויריה תלער לש
ןיטקהל יושע (Aspirin) ןיריפסאו (Stroke) יחומ ץבשב תוקלל
.הז ןוכיס

רקחמב ופתתשהש םישנ 84,000 ינותנב ושמתשה םירקוחה
.California Teachers Study :םדוק

Neurology


2019 ראוני
יחומ ץבשמ התומת רתוי שי ריוא םוהיז םע תוצראב
תוצרא יכ םירסומ ב"הרא היפלדליפ Drexel Uni. ירקוח
(Air Pollution) ריווא םוהיז לש תוהובג תומר שי ןהב
,(Nanoparticles) ריוואב (Fine Dust) ןידע / קד קבא
יחומ ץבש תובקעב התומתמ תורחאמ רתוי תולבוס
.רתוי הרצק ןהב (Life Expectancy) םייחה תלחותו

רוטינ לע עדימו תואירבה ינותנ תא וחתינ םירקוחה
.תירבה תוצרא יבחרב תוזוחמ 1,561-ב ריוואה םוהיז

American Stroke Association's Int. Stroke
Conference 2019 Honolulu, USA


2019 ראוני
התומת עונמל יושע םמדמ יחומ ץבשמ םד זוקינ
ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Uni.-ב םידקמ רקחמ
,(Minimally Invasive Surgery) ינשלופ רעז חותינa אצמ
םד תשירק תענומה הפורתב שומיש בלשמ רשא
םדה זוקינל (Catheter) רתנצו (Clot-Busting Drug)
,םמדמ יחומ עוריא ילוח לש םחוממ (Blood Draining)
.לופיטה תיזחת תא רפישמו (Swelling) תוחיפנ תיחפמ

American Stroke Association's Int. Stroke
Conference 2019 Honolulu USA


2019 סרמ
תודרשיה םירפשמ רתי תנמשה וא לקשמ ףדוע
יחומ ץבשמ
ןמשה םדאה תואירבל תועגונה תונעטה לכ תורמל
העפשה שי ףוג ןמוש רתיל יכ םינעוטה םירקוח םנשי
םדה ילכו בלה תכרעמ לע הניגמ
.(Protective Cardiovascular Effect)

University of California, Los Angeles ירקוח
,(Overweight) לקשמ ףדוע יכ וליג ב"הרא הינרופילק
תינוציק הנמשה וא (Obesity) רתי תנמשה
תודרשיהה ייוכיס תא רפשל םייושע (Severely Obese)
.62% דע-ב ,(Stroke) יחומ ץבש רחאל םדא לש

.ימכסיא ץבש ווחש םישנא 1,033 ופתתשה רקחמב

American Academy of Neurology's 71st Annual
Meeting, Philadelphia, PA USA


2019 סרמ
יעמה יקדייחב םייונישו יחומ ץבש ןיב רשקה
West Virginia Uni. School of Med.-ב םירקוח
םאה ,םירבכע לש לדומ לע ,ונחב ב"הרא ןואטנגרומ
תייסולכוא ןווגמ לע עיפשהל יושע (Stroke) יחומ ץבש
םייושע ולא םייוניש םאהו (Gut Bacteria) יעמה יקדייח
.(Brain's Recovery) חומה תמלחהה לע םג עיפשהל

ומיגדה יחומ ץבשב וקלש םירבכע יכ אצמ םירקוחה
יקדייח יכו םהלש יעמה יקדייחב חווט יכורא םייוניש
רומשל םירזוע קר אל (Bifidobacterium) ודיפיב
אלא ,האירב (Digestive System) לוכיע תכרעמ לע
םישנאב רתוי הבוט המלחהל איבהל םייושע םה
.יחומ עוריא ווחש

לודג סחי םג אצמנ יחומ ץבש ווחש םירבכעה ברקב
סחיה .Firmicutes/Bacteroidetes יקדייח ןיב רתוי
.םוי 28 רחאל 3 יפמ רתויו 6 יפ היה םוי 14 רחאל

תויסולכואב אירב ןוזיא רסוח קר אל ואצמ םירקוחה
םייוניש םג אלא ,יחומה עוריאה תובקעב יעמה יקדייח
.יעמה תמקר הנבמב

Int. Stroke Conference in Honolulu, HI


2019 סרמ
(1) יחומ ץבשל ןוכיסב היילעל רושק ןואכיד
הובג (Depressive Symptoms) םיינואכיד םינימסת רפסמ
.(Stroke) יחומ ץבשל לדגומ ןוכיסל רושק תויהל לולע
Uni. of Miami L. M. Miller School of Med. ירקוח
םדוק רקחמ ינותנב ושמתשה ב"הרא הדירולפ
ךשמתמ רקחמ ,Northern Manhattan Study (NOMAS)
יחומ ץבש ווח אלש (Older Adults) םישישק ופתתשה וב
.הנש 14 ךשמב ורטונ ,רקחמה תליחת דע

American Academy of Neurology (AAN) 2019
Annual Meeting, May 4-10


2019 לירפא
יחומ ץבשל ןוכיס הלידגמ הנותמ לוהוכלא תכירצ וליפא
תייסולכואב ךרענש ,הינטירב Oxford Uni.-ב בחרנ רקחמ
תייתשב ןיא ,ואצמ םימדוק םירקחמש יפכ אלש ,יכ אצמ ,ןיס
יכו (Stroke) יחומ ץבש ינפמ ןגהל ידכ (Alcohol) לוהוכלא
(םויב תואקשמ 4 דע) הנותמ לוהוכלא תייתש ףא :ןוכנ ךפיהה
(Ischemic Stroke) ימכסיא יחומ ץבשל ןוכיסה תא הלידגמ
.םירגובמ םיניס 512,715 ופתתשה רקחמב .35% דע-ב

The Lancet


2019 לירפא
םמדמ יחומ ץבשל ןוכיס ןהב לידגמ םישנב ךומנ לורטסלוכ
LDL (Cholesterol) לורטסלוכ תומר םע םישנש אצמ רקחמ
יחומ ץבשל לופכ ןוכיסב תויהל תולולע הטמו ל"ד / ג"מ 70
100 ןיב LDL לורטסלוכ תומר םע םישנל האוושהב (Stroke)
לורטסלוכ יבגל ןוכיסב לדבה אצמנ אל .ל"ד / ג"מ 130 דע
.HDL וא ללוכ

רשא הלעמו הנש 45 תונב םישנ 27,937 ופתתשה רקחמב
.Women's Health Study :לודג רקחממ ולטנ ןהינותנש
.הנש 19-כ עצוממב ךשמנ רקחמה

Neurology


2019 יאמ
םד ץחל רתיל ןוכיס הלידגמ הכומנ הנירקל הכורא הפישח
תכשוממ הפישחש אצמ יסור יניערג לעפמ ידבועב רקחמ
תנניימ הנירק - (Low-Dose Radiation) הכומנ הנירקל
ץחל רתיל ןוכיס לידגהל הלולע - (Ionizing Radiation)
,(Heart Disease) בל תלחמל םרוגה ,(Hypertension) םד
העיפשמ הנירק דציכ רורב םרט .דועו (Stroke) יחומ ץבשל
.םדה ץחל לע

,לעפמב ודבעש םידבוע 22,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב
.עצוממב םינש 18 ,רקחמה ינפל

Hypertension


2019 יאמ
םישישק ברקב יחומ ץבשב הלודג חווט תכורא הדירי
ןוטסוב Boston Uni. School of Medicine ירקוח
יחומ עוריא לש ותעפוה יכ תורמל יכ םירסומ ב"הרא
הדימעה ליגב ,ןושאר (Ischemic Stroke) ימכסיא
ררבתמ ,39%-ב ,ןמזה םע תדרוי ,(Middle Age)
,(Older Adults) םישישקב ומכ הלולת הניא וז הדיריש
.53%

ימכסיאה יחומה ץבשה יעוריא תומגמ תא וקדב םירקוחה
בלה רקחמ ךותמ) תוצובק 2 ברקב
הדימעה ליג ,(Framingham Heart Study Framingham
.הלעמו םינש 55 ליג ינב ברקבו (םינש 55 דע 35)

Boston University School of Medicine


2019 ינוי
ץבש ,בל תולחמ ינפמ ןגהל םירזוע ןגורטסאו D ןימטיו
תרכוסו יחומ
(Estrogen) ןגורטסאו (Vitamin D) D ןימטיו יכ אצמנ רבעב
הליג תעכ .םישנב (Bone Health) םצעה תואירב םירפשמ
לש התעינמב עייסל יושע בוליש ותוא יכ יניס רקחמ
תולחמ בוליש :(Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסת
(Stroke) יחומ ץבש ,(Heart Disease) בל תלחמל ןוכיס לידגמה
רבעמה ליג רחאל םישנב (Diabetes) תרכוסו
.(Postmenopausal Women)

ליג רחאל) םינש 86 דע 49 תונב ,םישנ 616 ופתתשה רקחמב
.רקחמה תליחתב ןגורטסא/ןדיס/D ןימטיו ולטנ אלש (רבעמה

Menopause


2019 ינוי
יחומ ץבשל ןוכיס תולידגמ תוכשוממ הדובע תועש
תוכורא הדובע תועש םידבועה םינש 50-מ תוחפ ינב םישנא
ץבשל לדגומ ןוכיסב אצמיהל םילולע רתוי וא םינש 10 ךשמב
.(Stroke) יחומ

ססבתהש CONSTANCES רקחממ םינותנ ורקס םירקוחה
.םינש 69 דע 18 ינב ברקב ,תיתפרצה היסולכוא לע

Stroke


2019 ינוי
ררועל םילולע םירחא םימוהיזו ןתשה יכרדב םוהיז
ימכסיא יחומ ץבש
Icahn School of Medicine at Mount Sinai ירקוח
ךותמ םינותנ לע וססבתה רשא ,ב"הרא קרוי וינ
םוהיזש םיחוודמ New York State Inpatient Databases
םימוהיז רפסמו (Urinary Tract Infection) ןתשה יכרדב
.(Ischemic Stroke) ימכסיא יחומ ץבש ררועל םילולע םיפסונ

Stroke


2019 ילוי
יחומ ץבשמ תוששואתה רפשמ עזגה יאת יוריג
Emory University-ב ךרענ רשא ,םירבכעב רקחמ
עזגה יאת יוריג ידי-לע לופיט יכ אצמ ב"הרא הטנלטא
הקיטנג-וטפוא היורקה הטיש ,(Stem Cell Stimulation)
יחומ לופיטכ החיטבמ תיארנ ,(Opto Chemogenetics)
.ינשלופ אל

The Journal of Neuroscience


2019 ילוי
ןוכיס הלידגמ דאמ הכומנ LDL לורטסלוכ תמר
יחומ ץבשל
חתינש ב"הרא Pennsylvania State University-ב רקחמ
אצמ ,םינש 45-מ רתוי תונב םישנ 96,04 לש םהינותנ תא
70-מ תוחפ) LDL לורטסלוכ לש רתויב תוכומנ תומר יכ
םמדמ יחומ ץבשב תוקלל ןוכיסה תא תולידגמ (ל"ד/ג"מ
.(Hemorrhagic Stroke/Bleeding Stroke)

,הנש ידמו רקחמה תליחתש וקדבנ LDL לורטסלוכה תומר
תא הלידגה ל"ד/ג"מ 50-מ הכומנ המר .םינש 9 ךשמב
70 לש המר ילעב תמועל 169%-ב םמדמ ץבשל ןוכיסה
.ל"ד/ג"מ 99 דע

Neurology


2019 ילוי
םירודזורפ רופרפ יוליג תרפשמ השידח היגולונכט
יחומ ץבש רחאל
םג הווח (Stroke) יחומ עוריא לפוטמ םא תעדל בושח
תייגולונכט .(Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופרפ
.רתוי קיודמ ותוא השועו הז ךילה לע הלקמ השידח רוטינ

Michigan Medicine Uni. of Michigan-ב םירקוח
וידרק ורטקלא היורקה ,וז היגולונכט וחתיפ ב"הרא
תויומכ תנחובה (ElectrocCrdioMatrix) סקירטמ
.םיטרופמ הירטמלט ינותנ לש תולודג

הירוטסיה אלל ,םילפוטמ 212 לע וז היגולונכט תקידבב
.רתויב תקיודמ האצמנ איה ,םירודזורפ רופרפ לש

Stroke


2019 ילוי
לידגהל םג ךא ,בלה תואירב תא ריבגהל יושע לזרב רתוי
(2) יחומ ץבשל ןוכיס
תא וחנעפ הינטירב Imperial College London-ב םירקוח
הקיזמה תילאיצנטופה העפשהה תאו הניגמה העפשהה
.ףוגה לע (Iron) לזרבל שיש
לעמ לש םייטנגה םהינותנ וקדבנ םירקחמ לש הרדסב
.תולחמ 900-מ רתויב לזרבה לש ודיקפתו שיא 500,000

ןפואב ,תורושק רתוי תוהובג לזרב תומר םיאצממה יפל
(Cholesterol) לורטסלוכ תומרל רתוי ךומנ ןוכיסל ,יעבט
לש םתורבטציהל ןוכיס תותיחפמ ולא תומרו ,תוהובג
.(Arteries) םיקרועב םיינמוש םירמוח

םיוולנה םיילאיצנטופה םינוכיסה תא םג ףשוח רקחמה
םיללוכ ולא .יעבט ןפואב רתוי תוהובג לזרב תומרל
םירושקה (Blood Clots) םד ישירקל רתוי הובג ןוכיס
(Stroke) יחומ ץבשל חיכש םרוג - םדה תמירז תטאהל
ילאירטקב רוע םוהיזל רתוי הובג ןוכיסו
.(Bacterial Skin Infection)

ןוזיא לש ןיינע איה ףוגב לזרב לש הנוכנה תומכה תלבק
רתויו (Anemia) הימנאל ליבוהל לולע ידמ טעמ - ןידע
.(Liver) דבכל קזנ הז ללכב ,תויעב ןווגמל ,ידמ

Imperial College London


2019 ילוי
יחומ ץבשל ןוכיס לידגמ ןורטסוטסטב רבגב לופיט
בל ףקתהו
Lady Davis Inst. at the Jewish General Hosp.-ב רקחמ
,הלעמו 45 ינב םירבג 15,401 ינותנ חתינש ,השנק לואירטנומ
(Hypogonadism) הכומנ ןורטסוטסט תמר ילעב
םילבקמה תוכומנ (Testosterone) ןורטסוטסט תומר ילעבו
ןורטסוטסט תפלחהב לופיט
ןוכיסב םייוצמ (Testosterone Replacement Therapy/TRT)
,(Ischemic Stroke) ימכסיא יחומ ץבשב תוקלל 21%-ב הובג
(Transient Ischemic Attack/TIA) ףלוח ימכסיא ףקתה
דחוימב ,(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא וא
.שומישל תונושארה םייתנשב

The American Journal of Medicine


2019 ילוי
בל תולחמ םיזוח םדה ץחל ינותנ ינש
ךשמנש ,ב"הרא דנלקוא Kaiser Permanente-ב רקחמ
םד ץחל ןהו הובג ילוטסיס םד ץחל ןהש אצמ ,םינש 8
הובג ילוטסאיד
(High Systolic and High Diastolic Blood Pressure)
יחומ ץבשו(Heart Attack) בל ףקתהל ליבוהל םילולע
.(Stroke)
מ"מ 120/80 םיכרעה תא ילמרונ םד ץחלכ ועבק םירקוחה
.(mm Hg) תיפסכ

New England Journal of Medicine


2019 טסוגוא
ןוכיס רידגהל הלולע םיניטטס תליטנ תקספה
ירלוקסו-וידרק
אצמ תפרצ סירפ Pitie-Salpetriere Hosp.-ב רקחמ
תופורת תליטנ םיקיספמה (Older People) םישישק יכ
לדגומ ןוכיסב םינותנ (Statins) םיניטטסה תחפשממ
תוירלוקסו-וידרק תויעב בקע םילוח תיבב זפשאתהל
.(Cardiovascular Problems)

ולבקתהש םינותנ וללכנ ,םינש 4 דע ךשמנש ,רקחמב
רוטינה ןמז ךרוא .הלעמו םינש 75 ינב שיא 120,173-מ
.םינש 2.4 היה עצוממה

European Heart Journal


2019 טסוגוא
תירלוקסו-וידרק התומתל ןוכיס התיחפמ תיחמצ הנוזת
תוחפו (Plant Based Foods) חמוצהמ ןוזמ תכירצ תלדגה
(Healthy Heart) בלה תואירבל םורתל הייושע יחהמ
ןיטקהלו (Cardiovascular System) םדה ילכו בלה תכרעמו
.32%-ב ירלוקסו-וידרק םרוגמ התומתל ןוכיסה תא

Johns Hopkins Bloomberg S. of Public Health ירקוח
,(Vegetables) תוקרי תכירצ תלדגה יכ וליג ב"הרא ןוטסוב
םיאלמ םינגדו (Nuts) םיזוגא ,(Legumes) תוינטק
(Animal Products) יחהמ םירצומ תוחפו (Whole Grains)
(Heart Attack) בל ףקתהמ התומתל ןוכיס דאמ םיניטקמ
(Cardiovascular Cvent) ירלוקסו-וידרק עוריא וא
.רחא יניצר

הדימעה ליג ינב םישנא 12,168 ינותנ ונחב םירקוחה
:םדוק לודג רקחמב ופתתשה רשא (Middle Aged)
.Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)

Journal of the American Heart Association


2019 טסוגוא
(2) יחומ ץבשל ןוכיסו ןואכיד דגנ תופורת
שומיש יכ אצמ הדנק קבווק .McGill Uni-ב רקחמ
תובכעמה (Antidepressants) ןואכיד תודגונ תופורתב
ץבשל ןוכיס תיחפמ (Inhibit Serotonin) ןינוטורס
האוושהב ,12%-ב (Ischemic Stroke) ימכסיא יחומ
.רתוי םישלח ןינוטורס יבכעמב ושמתשהש ולאל

Neurology


2019 טסוגוא
תוששואתה רפשמ םייפגל םדה תקפסא תוסיו
יחומ ץבשמ
,ב"הרא קרוי וינ Burke Neurological Institute-ב רקחמ
תקפסא שודיח ןכמ רחאלו קותינש אצמ ,םירבכעס ךרענש
עוריא תובקעב ,(Limbs) םייפגל (Blood Supply) םדה
(Tissue Damage) תומקרל קזנ תיחפמ (Stroke) יחומ
תידוקפת תוששואתה רפשמו (Swelling) תוחיפנו
.(Functional Recovery)

The Journal of Neuroscience


2019 טסוגוא
יחומ ץבשבו בל תלחמב םינכסמ הניש ידודנ
הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב םירקוח
(Insomnia) הניש תויעבמ םילבוסה םישנא יכ ואצמ
ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע
,(Coronary Artery Disease) תילילכ בל תלחמל
.(Stroke) יחומ ץבשו (Heart Failure) בל תקיפס יא

בל תלחמ אלל וא םע שיא ןוילימ 1.3 ופתתשה רקחמב
.יחומ ץבשו

(Genetic Variants) םייטנג םינתשמ יכ ואצמ םירקוחה
תלחמל םיהובג םייוכיסל תיתועמשמ םירושק הניש ידודנל
יחומ ץבש .ימכסיא יחומ ץבשו בל תקיפס יא ,תילילכ בל
.(AFib) םירודזורפ רופרפל אל ךא ,דחוימב לודג

Circulation


2019 טסוגוא
ינלטק בל ףקתהל ןוכיס הניטקמ םיזוגא תכירצ
יחומ ץבשו
Isfahan Cardiovascular Research Institute-ב רקחמ
םיימעפ תוחפל ,(Nuts) םיזוגא תכירצ יכ אצמ ןאריא
םד ילכו בל תולחממ התומתל ןוכיס הניטקמ ,עובשב
.17%-ב (Cardiovascular Disease)

בוט רוקמ םה םיזוגאש ךכב תאז םיריבסמ םירקוחה
טעמ קר םיליכמו (Unsaturated Fat) יוור יתלב ןמושל
,(Protein) ןובלח םג םיזוגאב .(Saturated Fat) יוור ןמוש
,(Fibre) םיביס ,(Vitamins) םינימטיו ,(Minerals) םילרנימ
,(Polyphenols) םילונפילופו (Phytosterols) םילורטסוטיפ
.בלה תואירבל םימרותה

ינב םירגובמ 5,432 ופתתשה ,םינש 12-כ ךשמנש ,רקחמב
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ לש הירוטסיה אלל הלעמו םינש 35

ESC Congress 2019


2019 רבמטפס
הכילהב ןוזיאה תא רפשמ יביסנטניא הדיעצ ןומיא
יחומ ץבש רחאל
המדמ רשא ,יביסנטניא (Step Training) הדיעצ ןומיא
ןוזיאה/לקשמה יוויש תא רפשל יושע ,יתימאה םלועב םיאנת
.(Stroke) יחומ עוריא רחאל ,(Walking Balance) הכילהב

Uni. School of Medicine, Indianapolis-ב רקחמב
השלוחמ ולבס רשא םילפוטמ 90 ופתתשה ב"הרא
יחומ ץבש רחאל ,ףוגה לש דחאה ודיצב (Weakness)
רשוכ תא ןה רפיש הז ןומיא .םישדוח 6 ינפל ווח םהש
.הכילהב ףוגה תיירטמיס תאו הכילהה

Stroke


2019 רבמטפס
בל ףקתה דגנ עובשב םויה ךשמב םייתש וא תחא המונת
יחומ עוריא וא
ב"הרא Uni. of California, San Francisco-ב רקחמ
(Daytime Nap) םויה ךשמב םייתש וא המונת יכ אצמ
וא (Heart Attack) בל ףקתה תעינמל תוליעומ
יבגל אצמנ אל הז רשק ,תאז םע .(Stroke) יחומ עוריא
.ןכשמ וא תומונתה תורידת תלדגה

ופתתשה ,Uni. of Cal. at San Francisco-ב רקחמב
.הנש 75 דע 35 ינב ,ץייוושב ןאזול ריעה יבשותמ 3,462

BMJ


2019 רבמטפס
הנושמ לענ םע תכלל שדחמ םידמול יחומ ץבש ילפוטמ
רפשל הננכות רשא (Therapeutic Shoe) תילופיט לענ
(Stroke) יחומ ץבשמ (Recovery) תוששואתהה תא
ומלשוהש םיינילק םייוסינב ,תחלצומכ המצע החיכומ
.ב"הראב טנטפב ןגומה iStride-ה ןקתהב

םירירש תשלוח םיווח יחומ ץבשמ םילבוס רשא םישנא
(Partial Paralysis) יקלח קותיש וא (Muscle Weakness)
תרוצ לע דאמ עיפשמה רבד ,ףוגה לש דחאה ודיצב
.םהלש (Gait) הכילהה
דורי ןוזיאל הרושק הכילהב (Asymmetry) הירטמיסא
תוינווינ תויעבל ירקיעה םרוגה ,(Poor Balance)
רתוי םישיגר םישנא תוכפוהה (Degenerative Issues)
.(Falls and Injuries) תועיצפו תוליפנל

הב םרוגו הבוטה לגרה לענ לע חתמנ iStride-ה ןקתה
,הכילהה לע השקמו דעצה תא ןיצקמ ,רוחאל העונתל
רשפאמו ץבשה ידי-לע תעפשומה לגרה תא קזחמה רבד
.לענה תרסה רחאל רתוי תירטמיס הכילה

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation


2019 רבמטפס
יחומ ץבש רחאל תידוקפית תוששואתהל עייסמ ינג יופיר
ךרענש ,ב"הרא הינבליסנפ Penn State Uni.-ב רקחמ
ךפוה שידח (GeneTtherapy) ינג יופירש אצמ ,םירבכעב
חומב םייוצמה הכימת יאת - (Glial Cells) היילג יאת
בקע ועגפנש (Neurons) םינוריונ םינקתמ רשא - עפשב
םיירוטומ םידוקפית ךכב םירפשמו (Stroke) יחומ ץבש
.NeuroD1 ןגב שמתשמ ךילהה .(Motor Function)

ללכ ךרדב ,רצ ןמז ןולח שי הז לופיטל םירקוחה ירבדל
.יחומה ץבשה תושחרתה רחאל תועש רפסמ ךות

Molecular Therapy


2019 רבמטפס
בל תלחמל ןוכיס הלידגמ הרבדה ירמוחל הפישח
יחומ ץבשו
ב"הרא יאווה University of Hawaii at Manoa-ב רקחמ
(Occupational Exposure) תיתקוסעת הפישח יכ אצמ
היושע (Pesticides) הרבדה ירמוח לש תוהובג תומרל
(Heart Disease) בל תולחמל ןוכיסה תא תולעהל
.ללכ ךרדב םיאירבה םירבגב וליפא ,(Stroke) יחומ ץבשו

ןגמ דויצב שומישה תובישח תא שיגדמ רקחמה
,הדובעב הרבדה ירמוחב לופיט תעב (Protective Gear)
.תיאופרה הירוטסיהב הרבדה ירמוחל הפישח הז ללכב

,Kuakini Honolulu Heart Prg רקחממ רזגנש ,רקחמב
ינב ,ינפי אוצממ םיאקירמא םירבג 8,000 לעמ ופתתשה
.םינש 34 דע ךשמנ בקעמה .םינש 68 דע 45

Journal of the American Heart Association

.