6 תושדח - יחומ ץבש
Stroke - News 6

(3) ינפל םדה שירק דגנ הפורת
ץבשו תוישפנ תוערפה
(4) התומת התיחפמ הפורת
ץבשל ןוכיסו הלטבא
(2) היצנמידו ץבש טאיד תואקשמ
(4) תוישירק תיטקהו יעמ יקדייח
(3) היצנמיד התיחפמ ץבש תעינמ
(5) יחומ ץבשל הלוז הפורת
ץבשל ןוכיס רתיו יגולויב ןמס
ץבשמ תוששואתה זוריזל תויפרת
יחומ קזנ דגנ ןימטיו+ןילוכ ףסות
הרואא םע הנרגימ ןוכיסה
ץבשו בל תקיפס יא ,הפק
בלה תואירב לע הניגמ הניבג
ץבשו היצינגוק ,הבוליב וקני'ג
המודמ תואיצמ ןומיא
ןויריהב םישנב רידנ גוסמ ץבש
וירחאו יחומ ץבש ינפל הדובע
תועש 24 םדה שירק תפילש ןמז
תוששואתה ץיאמ ינויסינ לופיט
הכילהה תלוכיו עורז ליגרת
(1) ץבשב תנכסמ הפורט הניש
רקוב תחורא לע גוליד
(1) יחומ ץבשו הפה יקדייח
םדה שירק לש הריהמ הרסה
ץבשו 40 ליג רחאל ןויריה
חומה לש ילמשח יוריג
(2) תיחומ העיגפו יעמה יקדייח
(3) ץבשו יעמה תרולפב יוניש
ץבש יעגפנל עזג יאת
תורמשמ ידבועב יחומ ץבש
םייחה עצמאב ינפוג רשוכ
תנכסמ תרגוח תקבלש
יחומ עוריא עונמל ןתינ
(2) יחומ ץבשו הניש תוערפה
דיה דוקפיתל ילמשח יוריג
ןוכיס תוניטקמ םיציב
יחומ ץבש רחאל הקיסומ
(1) ץבשו תברצל תצופנ הפורת
(2) תמקשמ השידח הפורת
(1) היצנמידו ץבש ינימ
יחומ ץבשו םיניפזאידוזנב


...יחומ ץבש ואר

2016 ראוני
(1) ץבשל ןוכיס הלידגמ הפורט הניש
...םישישק


2016 ראוני
יחומ ץבשל ןוכיס ריבגמ רקוב תחורא לע גוליד
Osaka Uni. Graduate School of Medicine ירקוח
ידמ (Breakfast) רקוב תחורא תליכא יכ םיחוודמ ןפי
.םמדמ יחומ ץבש דחוימבו יחומ ץבש תעינמל הליעומ םוי

םירבג 82,772 ופתתשה ,הנש 15-כ ךשמנש ,רקחמב
לש הירוטסיה אלל ,םיינפי ,םינש 74 דע 45 ינב ,םישנו
תוחורא לוכאל וגהנש ,ןטרס וא תירלוקסו-וידרק הלחמ
.םינוש םינמזבו םימיב

Stroke


2016 ראורבפ
(1) יחומ ץבשו הפה יקדייח ןיב רשקה
...ירקוח


2016 ראורבפ
רתוי תובוט תואצותל םדה שירק לש הריהמ הרסה
American Heart Association ישנא וחוויד וילע רקחמ
(Blood Clot) םדה שירק תקחרהש לככש ואצמ
תויוכנ תוחפמ לפוטמה לובסי ,הריהמ יחומה ץבשל
םהמ םילפוטמ 83 ופתתשה רקחמב .(Disabilities)

.םחוממ םד ישירק ורסוה

...יכ חווד
(Blood Flow) םד תמירז הרזח םילפוטמהמ 88%-ב

.תיתועמשמ
ךותב התומדקל םדה תמירז הבש םהב םילפוטמב
תואמצעל וכז 87% ,ץבשה תורק רחאל תועש 2.5 
.אל ללכ וא תילמינימ תוכנ ונייהד ,תידוקפת 
3.5-ל 2.5 ןיב המקוש םהב םדה תמירזש םילפוטמ
הכומנ תוריבסב ואצמנ ץבשה תורק רחאל תועש 
ולאל האוושהב תידוקפת תואמצע תגשהל 10%-מ 
.ןכל םדוק םדה שירק רסוה םהב 
ןיטקמ תועשה 3.5 רחאל תוקד 60 ןב בוכיע לכ
תידוקפית תואמצעל יוכיסה תא 
.15%-ב ,(Functional Independence

American Stroke Association's International
Stroke Conference 2016


2016 ראורבפ
רתוי רחואמ םינש יחומ ץבשב ןכסמ 40 ליג רחאל ןויריה
ב"הרא הטוסנימ Zeenat Qureshi Stroke Inst. ירקוח
תודמוע 40 ליג רחאל (Pregnancy) תודלויה םישנש ואצמ
(Hemorrhagic Stroke) םמדמ ץבשל לדגומ ןוכיס ינפב
.רתוי רחואמ ליגב

תונב םישנ 72,221 לש ןהינותנ ודמע םירקוחה תושרל
:םדוק לודג רקחמב ופתתשה רשא ,םינש 79 דע 50
ולא םישנ ךותמ .Women's Health Initiative Study
.הלעמו הנש 40 ליג רחאל ןויריה לע םישנ 3,306 וחוויד

International Stroke Conference (ISC) 2016


2016 סרמ
יחומ ץבש רחאל ותוששואתהל רזוע חומה לש ילמשח יוריג
ילמשח יוריג יכ ואצמ הינטירב Oxford University ירקוח
חומה לא תלוגלוגה ךרד (Direct Current) רשי םרז תרזעב
(Transcranial Direct Current Stimulation/tDCS)
.(Stroke) יחומ ץבשמ (Recovery) המלחהב רוזעל יושע

, tDCS-ב לופיט ולביקש ולא יכ הארה MRI תקירס
רתוי ויה תוירוטומ תויונמוימל םייטנוולרה םחומה ירוזא
.תרוקיבה תצובקב רשאמ םיליעפ

Oxford University


2016 סרמ
(2) ץבש רחאל תיחומ העיגפ לע םיעיפשמ םייעמה יקדייח
...רקחמ


2016 לירפא
(3) ץבשל ןוכיסה תא התיחפמ יעמה תרולפב יוניש
,ב"הרא קרוי וינ Weill Cornell Med. College-ב רקחמ
יעמב םיקדייחה ליפורפב יוניש יכ אצמ םירבכעב ךרענש
(Changing the profile of the bacteria in the Gut)
.(Stroke) ץבשה תעפשה תדימ תא ןיטקהל יושע

- יקדייחה ןוזיאב יוניש ץבשה ינפל םרגנ םהב םירבכעב ולא
זוחא 70 דע 60 תב הדירי וארה (Dysbiosis) הזויבסיד
.תורוקיבה תצובקל האוושהב ץבשה לדוגב

Nature Medicine


2016 ינוי
ץבש יעגפנל עזג יאת
וקרזוה וב ב"הרא הינרופילק Stanford Uni.-ב רקחמ
(Stroke) יחומ ץבש רחאל םיקתושמ ויהש ,םילפוטמל
ובש ,(Stem Cells) עזג יאת ,םילגלג תואסכב ובשיו
.תיתועמשמ וששואתהו םילפוטמה

םילפוטמ 12 וארה םהמ ,שיא 18 ופתתשה רקחמב
.ןכמ רחאלש בקעמה ישדוח 12-ב ךשמתמ רופיש

Stanford University


2016 ינוי
תרמשמ ידבועב דחוימב העורג ץבשה תרמוח
ססקט M College of Medicine&Texas A-ב רקחמ
העורג (Stroke) יחומה ץבשה תרמוח יכ אצמ ב"הרא
.(Shift Work) תורמשמ ידבוע ברקב דחוימב
יגולויבה ןועשה בצקב םירקוחה ועגפ ךכ םשל
םדוק םרגנ ןהב ,תודלוחה לש (Circadian rhythm)
רואל תולילב ,םייעובש ךשמב ,ופשחנ רשאו ץבש ןכל
.ץבשה תואצות לש הרמחהב אטבתהש רבד ,ריהב

Endocrinology


2016 ינוי
יחומ ץבשל ןוכיס ןיטקמ םייחה עצמאב ינפוג רשוכ
יכ אצמ ב"הרא ססקט University of Texas-ב רקחמ
עצמאב (Physically fit) ינפוג רשוכ ילעב םירגובמל
(Stroke) יחומ ץבשב תוקלל ךומנ יוכיס (Midlife) םייחה
.םהייחב רתוי רחואמ

ךותמ םירגובמ 19,815 לש םהינותנ תא וחתינ םירקוחה
.Cooper Center Longitudinal Study :לודג רקחמ
תקידבב קלח ולטנו הנש 50 דע 45 ינב ויה םיפתתשמה
םרשוכ תא הדדמ רשא תיטרדנטס (Treadmill) ןוכילה
.(Cardiorespiratory Fitness) יתמישנ-יבבלה

Stroke


2016 ילוי
םינש רפסמ ךשמל ,ץבשל ןוכיס הליפכמ תרגוח תקבלש
האירוק לואיס Ulsan College of Medicine-ב םירקוח
תרגוח תקבלש הלחמה תא והיז תימורדה
ץבשל ךשמתמ ןוכיס םרוגכ (Herpes Zoster/Shingles)
.תובר תונידמב יזכרמה תוומה םרוג , (Strike) יחומ

ימכסיא ץבשב תוקלל ןוכיסה תא התלעה קר אל וז הלחמ
ינימ :(TIA) ףלוח ימכסיא ףקתה םג אלא ,םמדמ ץבשו
.אלמ יחומ ץבש לש ואובל הרהזא תוא הווהמה ץבש

,האירוק םורד לש לודג תואירב רגאמב ושמתשה םירקוחה
םוהיז ןיב רשקה תא ןוחבל ידכ ,שיא ןויליממ רתוי ללוכה
.יחומ עוריא/TIA ןיבל רטסוז ספרה
.םירגובמ 766,179 ופתתשה ,םינש 11 ךשמנש ,רקחמב

Clinical Microbiology and Infection


2016 ילוי
ירקיעה ןוכיסה םרוג - םד ץחל רתיו יחומ עוריא עונמל ןתינ
הדנק וירטנוא McMaster University, Hamilton ירקוח
יחומ ץבש ירקמ 27,000-ל בורק ינותנ חותינש םיחוודמ
,תונשל ןתינ םתוא ,ןוכיס ימרוג 10 יכ הליג (Strike)
ירקיעהו םלועה יבחרב ץבשה ירקמ ללכמ 90% םיווהמ
.(Hypertension) םד ץחל רתי אוה םהבש

The Lancet


2016 טסוגוא
(2) יחומ ץבשו הניש תוערפה ןיב ץימא רושיק
יתמיסח המישנ םוד תנומסת יכ הארמ תורפסה תריקס
ןומזתב תוערפהו (Obstructive Sleep Apnea) הנישב
לידגהל םילולע (Sleep-Wake Disturbances) הנישה
ינשמ וא ינושאר יחומ ץבשל ןוכיס
תוששואתה ןיטקהלו (First or Secondary Stroke)
.ץבשמ תוששואתה תא ןיטקהלו .ץבשמ

םילפוטמ 2,343 וללכנ הב םירקחמ 9 לש הזילנא אטמ
ףקתה וא (Ischemic Stroke) ימכסיא יחומ ץבש ווחש
התארה (Transient Ischemic Attack) ףלוח ימכסיא
יתשמ תחא ווח םיפתתשמהמ 72%-מ הלעמל יכ
.ולא הניש תוערפה

Neurology


2016 רבוטקוא
דיה דוקפית תא תרפשמ השידח ילמשח יוריג תפפכ
ויהוא Case Western Reserve University-ב םירקוח
םישנא רובע החתופ השידח לופיט תטיש וחתיפ ב"הרא
דיב השלוח םע ורתונו יחומ ץבשמ ודרשש
דיה דוקפית תא רפשמ הז לופיט .(Hand Weakness)
יוריג תקפסמש (Glove) הפפכב שומיש תועצמאב
ךשמנ רשא ,רקחמב .(Electrical Stimulation) ילמשח
.יחומ ץבש ודרש םילפוטמ 80 ופתתשה ,תועובש 12

Stroke


2016 רבמבונ
ץבשל ןוכיס תוניטקמ םיציב
םויב תחא (Egg) הציב דע תליכאל יכ הארמ הזילנא אטמ
(Coronary Heart Disease) תוילילכ בל תלחמל רשק ןיא
.12%-ב (Stroke) יחומ ץבשל ןוכיסה תא תמצמצמ איה יכו

Egg Nutrition Centre ידי-לע תיקלח הנמומ הריקסה
ורטינ םתוא שיא 276,000-ל בורק הב ופתתשהו ב"הרא
.םינש 26 דע 6 ךשמב םירקוחה

Journal of the American College of Nutrition


2016 רבמבונ
ילפוטמב ךוראה חווטל הקיסומ תייפרתב תלעותה
יחומ ץבש
...ירקוח


2016 רבמבונ
(1) יחומ ץבשל ןוכיס תולידגמ תברצל תוצופנ תופורת
,קרמנד ןגהנפוק Danish Heart Foundation-ב רקחמ
תחפשממ תופורת יכ אצמ ,םינש 57 עצוממב ךשמנש
(Proton Pump Inhibitors/PPIs) םינוטורפ תובאשמ יבכעמ
תולולע (Heartburn) תברצב לופיטל תושמשמו תוצופנה
(Ischemic Stroke) ימכסיא יחומ ץבשל ןוכיס לידגהל
.םיינד םירגובמ 244,679 ינותנ וחתינ םירקוחה .21%-ב

American Heart Association's Scientific Sessions
2016 New Orleans, LA


2016 רבמבונ
(2) םוקיש תדדועמו יחומ קזנ הליבגמ השידח הפורת
תודלוחב ךרענש הינטירב Uni. of Manchester-ב רקחמ
תולחמב לופיט םשל שומישל הרשוא רבכש הפורת יכ הליג
,יחומה ץבשה יקזנ תא הליבגמ קר אל ,IL-1Ra :תורחא
התיחפמ הפורתה .(Repair) ןוקית םג תדדועמ איה אלא
תנברדמו יחומה ץבשה בקע ותמש חומה יאת רפסמ תא
.םישדח םיאת תריצי

Brain, Behavior, and Immunity


2017 ראוני
(1) היצנמידל םרוג לק יחומ עוריא
...רקחמ


2017 ראוני
םילבוסב ץבשל ןוכיס םילידגמ םיניפזאידוזנב
רמייהצלא תלחממ
...ירקוח


2017 ראורבפ
םילוחה תיבל העגהה ינפל םדה שירק דגנ הפורת ןתמ
(3) יחומה ץבשמ תוכנ תמצמצמ
םילגוסמה דויצהו תווצה ישנא םע םיסנלובמא יכ הליג רקחממ
תויהל םייושע (Ischemic Stroke) ימכסיא יחומ עוריא ןחבאל
.ךשמהב תוכנב הדיריל תודוה ,תפסונה תולעה תא םיווש

םד שירק תעינמל תופורת ולביקש יחומ ץבש רחאל םילפוטמ
עיגהש ינפל (Anti Clotting/Clot-Busting Medications)
.ןכמ רחאל תוכנל רתוי ךומנ ןוכיסב ואצמנ ,םילוחה תיבל

תועצמאב ולפוטש םישנא לש םירקמ 658 וחתינ םירקוחה
םילוחה תיבב ולפוט םתיתחמ ,tPA ישירק הסיממה הפורתה
ךרדב ,CT קרוסב דיוצמ היהש ,סנלובמאב ולפוט םירחאהו
.םילוחה תיב לא

American Stroke Association's International Stroke
Conference 2017


2017 ראורבפ
יחומ ץבשל ןוכיסב םייוצמ תוישפנ תוערפה םע םישנא
Columbia Uni. Vagelos College of Physicians ירקוח
(Mental Illness) תוישפנ תולחמ יכ ואצמ and Surgeons
ןוכיסה תא תולידגמ (Psychiatric Illness) תוירטאיכיספ/
.(Stroke) יחומ ץבשב תוקלל

תודרח תויוצמ יחומ ץבשב תונכסמה תוישפנה תולחמה ןיב
טסופ קחד תערפהו (Depression) ןואכיד ,(Anxiety)
תיטמוארט טסופ קחד תיטמוארט
.דועו (Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD)

.םילוח יתבב ולפוטש םילפוטמ 52,068 קלח ולטנ רקחמב
3.5 יפ לודג ןוכיסב םינותנ תוירטאיכיספ תוערפה ילעב
.יחומ עוריאב תוקלל

American Stroke Association's International Stroke
Conference 2017


2017 סרמ
(4) יבבל עוריאמ התומת התיחפמ לורטסלוכ תדרוהל הפורת
םינש 63 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 27,564 ופתתשה וב רקחמ

לורטסלוכה תדרוהל תשמשמה Evolocumab, הפורתה יכ אצמ
התומתל ןוכיסה תא תיתועמשמ התיחפמ (60%-כב) LDL ערה
:(Cardiovascular Disease) םד ילכו בל תלחממ (Mortality)
,(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא
הביצי אל בל תקועת ללגב זופשא ,(Stroke) יחומ ץבש
תמירז שודיח וא (Hospitalization for Unstable Angina)
.(Coronary Revascularization) םיילילכה םיקרועב םדה

The New England Journal of Medicine


2017 לירפא
ץבשל ןוכיסה תא הלעמ הלטבא
,םישנו םירבג ברקב (Unemployment) הלטבאש הארנ
ןוכיסה תא הלידגמ ןפיב (Middle-Age) הדימעה ליג ינב
.(Stroke) יחומ ץבשב תוקלל
ןוכיסה תא ולידגה תמיוסמ הלטבא תפוקת תוחפל ווחש ולא
.םמדמ ץבש וא ימכסיא ץבשמ האצותכ התומתלו ץבשל

15-מ הלעמל ךשמנש ,ןפי Osaka University-ב רקחמב
ינב םיינפי םישנ 19,826-ו םירבג 21,902 ופתתשה ,םינש
.םינש 59 דע 40

Stroke


2017 לירפא
(2) היצנמידו ץבשל רבגומ ןוכיסו טאיד תואקשמ
...אשונ


2017 לירפא
הלידגמה תבוכרתל הצופנ הנוזת םיכפוה יעמה יקדייח
(4) םדה תוישירק תא
תבוכרת רצייל םילגוסמ (Gut bacteria) יעמה יקדייח
(Clot-Enhancing Compound) תוישירקה תא הלידגמה
,תונוזמ ןווגמב יוצמה הנוזת רמוח לכוא םדאה רשאכ
.(Milk) בלחו (Eggs) םיציב ,(Meat) רשב םהב

םדה תמירז תא תמסוח וא הליבגמ תמזגומ םד תוישירק
,(Heart Attack) בל ףקתהל םורגל הלולע איה ךכבו
.תוומ וא ףוגה ירביאל קזנ ,(Stroke) יחומ ץבש

רמוח ,(Choline) ןילוכ לש רתי תכירצ יכ אצמ רקחמ
הלידגמ ,תיברעמה הנוזתב עפשב יוצמ רשא הנוזת
רמוחה תא םיקדייחה םירציימ התוא תבוכרתה תא ןה
TMAO / ןימאליתמירט תצומחת יורקה
םדה תויסט לש היטנו (Trimethylamine N-oxide)
.(Blood Clots) םד ישירק רוצילו שבגתהל (Platelets)

TMAO לש רתוי תוהובג תומר יכ וארה םיבר םירקחמ
בל יפקתה ללוכ ,בל תולחמל ןוכיס רתיל תורושק םדב
תסבאה יכ וארה םינורחא םירקחמ .םדא ינבב ץבשו
תא םהב םג התלעה ןילוכ תפסותב הנוזתב םייח ילעב
.םד ישירק תורצוויהל ןוכיסה

ופתתשה ב"הרא ויהוא Cleveland Clinic-ב רקחמב
(לכ-ילכוא 10 ,םינוחמצ וא םינועבט 8) םיבדנתמ 18
עצוממ ליג ינב ,םיירקיע ןוכיס ימרוג וא בל תולחמ אלל
,(םירבג 40% ,םינש 46 עצוממ ליג ינב ,םיירקיע ןוכיס
(Choline Bitartrate) טארטיב ןילוכ ןוזמ יפסות ולטנ
.םיישדוח ךשמב םויב םיימעפ ג"מ 500 ינב
.םויל ג"מ 302-כ התייה תעצוממה תימויה הכירצה

תליטנ רחאל 10 יפמ רתויב ולע TMAO לש םדה תומר
,םינועבטה ידי לע ןה יצחו םיישדוח ךשמב ןילוכ ףסותה
וא תינוכית םי הנוזת .דחאכ לכה ילכואו םינוחמצה
.TMAO-ה תתחפהב תעייסמ תינוחמצ

Circulation


2017 יאמ
(3) היצנמיד תיחפהל היושע ץבש תעינמ
...רקחמ


2017 יאמ
(5) יחומ ץבשב לופיטל הלוז הפורת
British Heart Foundation/BHF ידי-לע ןמומש רקחמ
Glyceryl Trinitrate :רתויב הלוז הפורת יכ הליג הינטירב
תדמצומו (Stick-on Patch) רועל הקבדמכ תרצוימה
תא דואמ רפשל היושע (Back) בגל וא (Shoulder) ףתכל
.יחומ עוריא ווחש ולא לש (Surviving) תודרשיהה ייוכיס
.רומאכ ,המושיי תא םימידקמש לככ הליעי הפורתה

הינטירב University of Nottingham ירקוח לש םהירבדל
,םדה ילכ תא תחתופו םדה ץחל תדרוהב תרזוע הפורתה
רחאל תוידיימ םרגנש קזנה תא תיחפהל רוזעל יושעש רבד
התומתה תמר יכ וארה םיינושאר םייוסינ .יחומה ץבשה
.16%-ל 38%-מ ונטק יחומה ץבשה ידרוש ברקב

University of Nottingham


2017 יאמ
םישנב יחומ ץבשל ןוכיס רתיל תורושק יגולויב ןמס תומר
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
(Protein) ןובלחה תמר ןהב רשא םישנ יכ ואצמ
אצמיהל תולולע ההובג םדב Beta-2 Microglobulin
.(Ischemic Stroke) ימכסיא יחומ ץבשל לדגומ ןוכיסב

,Nurses' Health Study רקחמה ךותמ רזגנש ,רקחמב
רבע אלל ,םינש 61 עצוממ ליג תונב םישנ 473 ופתתשה
יבגל םינולאש ואלמ ולא םישנ .ןטרס וא יחומ ץבש לש
.םייתנש ידמ ,ןהלש תיאופרה הירוטסיההו ןהייח חרוא

Neurology


2017 ינוי
תוששואתה םיזרזמ הקיסומו בצק ,םיסוס תייפרת
יחומ ץבש רחאל
...ירקוח


2017 ילוי
חומה דוקפית תא רפשמ B ןימטיו+ןילוכ ףסות
יחומ ץבש רחאל
םירבכעב הדנק הווטוא Carleton University-ב רקחמ
:(Vitamin B) B ןימטיו םע (Choline) ןילוכ בולישש הליג
,המודמ ימכסיא יחומ קזנ םע (Folic Acid) תילופ הצמוח
תא םהב רפיש ,יחומ ץבש רחאלש םיאנתל המודב
םויס יכילהתו (Motor Function) ירוטומה דוקפיתה
.(Task Completion Processes) תומישמ

ףסותה תעפשה הקדבנ ,תועובש 4 ךשמנ רשא ,רקחמב
קזנה תמר לעו (Homocysteine) ןיאטסיצומוהה תמר לע
לביק ,ותוא ורסחש ,םקלחש םירכז םירבכע 32-ב יחומה
.(Folic Acid) תילופ הצמוח ףסות

Neurobiology of Disease


2017 רבמטפס
יחומ ץבשל ןוכיס הלידגמ הרואא םע הנרגימ
הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב םירקוח
הנרגיממ םילבוס רשא םישנא לש םהייוכיס יכ םיחוודמ
תוקלל (Migraine with Aura) הרואא םע
.27%-מ רתויב לודגל םילולע (Stroke) יחומ ץבשב
.םימואת תוגוז 53,000-מ הלעמל ופתתשה רקחמב

Brain


2017 רבמבונ
ץבשלו בל תקיפס יאל ןוכיס הניטקמ הפק תייתש
...ירקוח


2017 רבמצד
בלה תואירב לע הניגמ םוי ידמ הניבג תכירצ
Soochow Uni. School of Public Health-ב םירקוח
םוי ידמ (Cheese) הניבג םרג 40-כ תכירצ יכ ואצמ ןיס
(Heart Disease) בל תלחמל ןוכיסה תנטקהב רוזעל היושע
.18%-ב (Stroke) יחומ ץבשו

הלעמל ופתתשה םהב ,םייתיפצת םירקחמ 15 וקרס םירקוחה
לע הניבגה תכירצ תעפשה תא וקדב רשא ,שיא 200,000-מ
.(Cardiovascular Disease/CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמ
.םינש 10-מ הלעמל וכשמנ םירקחמה

European Journal of Nutrition


2017 רבמצד
יחומ ץבש ינפמו היצינגוקה לע הניגמ הבוליב וקני'ג
(Stroke) יחומ ץבש ילפוטמ יכ אצמ ןטק יארקא רקחמ
תפסותב (Gingko biloba) הבוליב וקני'ג תיצמתב ולפוטש
יביטנגוקה דוקפיתב הדירימ תוחפ ולבס (Aspirin) ןיריפסא
יגולוריונה דוקפיתב רופישב וכזו (Cognitive Function)
ובצלפב ולפוטש םירחא תמועל ,(Neurologic Function)
.ןיריפסאו (המד)

םיקיסמ ןיס Nanjing Uni. Medical School ירקוח
ץבש לש םירקמב הז לופיט לע ץילמהל ןתינ יכ ןאכמ
.(Acute Ischemic Stroke) ףירח ימכסיא

Vascular Neurology & Stroke


2017 רבמצד
ךילהת לש ולאל תומוד המודמ תואיצמ ןומיא תואצות
יחומ ץבשמ המלחה
יכ םיחוודמ היגברונ ןגרב University of Bergen ירקוח
המודמ תואיצמ תועצמאב ןומיא לש השידח השיגב שומיש
םוקיש לש ולאל תומוד תואצות גישמ (Virtual Reality)
ירוטומה דוקפיתה םוקיש םשל ילאנויצנבנוק לופיט תרזעב
.(Arm Motor Function) עורזה לש

םייפגב תירוטומ תוקל ילעב םילפוטמ ופתתשה רקחמב
.(Upper Extremity Motor Impairment) תונוילעה

Neurology


2018 ראוני
ןויריהב םישנב טשפתמ רידנ גוסמ ץבש
.חומה ינפ לע םיעורק םד ילכ ללוכ ,תונוש תוביסמ םרגנ ץבש
-ורפא םישנב רתויו רתוי הנורחאל אצמנ ץבש לש הז גוס
הז רידנ יחומ עוריא .םינש 29 דע 20 תונב ,תורה תויאקירמא
ינטנופס ישיבכע-תת יחומ םומיד הנוכמ
.(Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage)

American Stroke Association's International
Stroke Conference 2018


2018 ראוני
חומה תואירבל הבוט וירחאו יחומ ץבש ינפל הדובע
ליגב םירגובמ יכ םיחוודמ ביבא לת תטיסרבינוא ירקוח
אירב חומ חתפל םייושע יחומ ץבשמ םילבוסה הדובעה
,התומתלו ןואכידל תחפומ ןוכיסב תויהלו רתוי דח ,רתוי
עוריאה ינפל ודבע םה םא ,יחומה ץבשה רחאל םייתנש
רחאל םידבועה ולא .םילטבומ םתויהל האוושהב ,יחומה
חווטה ךורא יביטינגוקה םבצמ םע םיביטימ יחומה עוריאה
.םידבוע םניאש ולא תמועל

American Stroke Association's International
Stroke Conference 2018


2018 ראוני
םדה שירק תפילש ןמז תא תוכיראמ תושדח תויחנה
תועש 24-ל
(Thrombectomy) םדה שירק תפילש יבגל תושדחה תויחנהה
הלועפ תורשפא ןמז תא תוכיראמ (Stroke) יחומ ץבשל םרגש
...ידי-לע רשוא ךמסמה .תועש 24 דע וז
American Association of Neurological Surgeons
Congress of Neurological Surgeons
Society for Academic Emergency Medicine-ו

.2018 (ISC) International Stroke Conference
Presented January 24, 2018


2018 ראורבפ
יחומ ץבשמ תוששואתה ץיאמ ינויסינ לופיט
יכ ואצמ הדנק ןוטנומדא Uni. of Alberta-ב םירקוח
(Chondroitinase ABC) זניטיורדנוק הפורתה תקרזה
לופיט םע בולישב (Spinal Injection) הרדשה דומעל
(Brain) חומה ןיב םירשקה תא תרפשמ םקשמ ינומיא
.(Spinal Cord) הרדשה טוחל

ןהש רחאל םוי 28 תודלוחב התשענ הפורתה תקרזה
.יחומה ץבשה תא ולביק

Dentistry & Uni. of Alberta Faculty of Medicine


2018 ראורבפ
יחומ ץבש רחאל הכילהה תלוכי תא רפשמ עורז ליגרת
Uni. of Victoria in British Columbia-ב םירקוח
(Arm Exercises) עורז יליגרת יכ וליג הדנק היבמולוק
(Walking Ability) הכילהה תלוכי תא רפשל םייושע
.(Stroke) יחומה ץבשה תורק רחאל םינש ףאו םישדוח

ץבש ווחש (Older Adults) םישישק ופתתשה רקחמב
םיבדנתמה .רקחמה ינפל םינש 17-ל םישדוח 7 ןיב יחומ
םיינפוא לע ,תוקד 30 ינב הביכר ינומיא 3-ב ופתתשה
.תועובש 5 ךשמב ,עובש ידמ ,תועורזה ידי-לע םילעפומה

Journal of Neurophysiology

.