5 תושדח - יחומ ץבש
Stroke - News 5

יחומ ץבשל ןוכיס לידגמ ןואכיד
ץבשב ןכסמ לוהוכלא
םמדמ ץבשו םישנב לורטסלוכ
םד ץחל רתיו הנירקל הפישח
םישישקב ץבשב הדירי
בלה תנגהל ןגורטסאו D 'טיו
תכשוממ הדובעב ןוכיסה
יחומ ץבשו ןתשה יכרדב םוהיז
תוששואתהו עזגה יאת יוריג
ןכםמ ךומנ LDL לורטסלוכ
םירודזורפ רופרפ יוליג
ץבשב ןכסמו בלל בוט לזרב
ןכסמ ןורטסוטסטב לופיט
בל תולחמ היזוח םדה ץחל
םיניטטס תקספהב ןוכיסה
ןוכיס הניטקמ תיחמצ הנוזת
ץבשל ןוכיסו ןואכיד דגנ תופורת
םייפגל םדה תקפסא תוסיו
םינכסמ הניש ידודנ
ןוכיס הניטקמ םיזוגא תכירצ
ןוזיא תיביסנטניא הדיעצ
תונכסמ םוי תומונת
שדחמ הכילה דומילל לענ
תוששואתהל ינג יופיר
הרבדה ירמוחל הפישחל ןוכיסה
המלשה - תיטנגמ היירג
עזג יאת סיסב לע לופיט
תחתמנ הקינורטקלא
םיפסונ םייטנג ןוכיס ימרוג
יחומ ץבשו יגנד תחדק
יחומ ץבש הלגמ דיינ רישכמ
תקלד תתיחפמ הפורת
ליעומ העותה בצעה יוריג
ןידע ירוטומ רופישל היירג
רזוח ץבשו לק וא ףלוח ץבש
בלל םיליעומ בלח ירצומ
ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
תנכסמ תזרפומ הייתש
םאה לע הניגמ הקנה
היצנמידב ןכסמ יחומ ץבש
עובשב תועש 4 הכילה
ןוסיה לע עיפשמ הנישה ךשמ
ץבשב תהכסמ הנאוחירמ
ץבשב ןכסמ לזרב רתי
םידרושל י'צ יאטו הגוי
ןוכיס ןיטקמ םיגד ןמש
יחומ ץבשל ןוכיסו ןיריפסא
התומת רתיו ריווא םוהיז
םמדמ ץבשמ םד זוקינ
תודרשיהו רתי תנמשה
יעמה יקדייחו יחומ ץבש


...יחומ ץבש ואר

המלשה / 2017 יאמ
יחומ ץבש ידרושל חומה לש תיטנגמ היירג
לש הזילנא-אטמ ועצבש ןיס Sichuan University ירקוח
תיטנגמ היירג היורקה הקינכט יכ ואצמ םירקחמ רפסמ
תווהל הייושע (Magnetic Brain Stimulation) חומה לש
(Stroke Survivors) יחומ ץבש ידרוש תרזעל ישומיש ילכ
.יאמצע ןפואב (Walk) תכלל תלוכיה רזחהל

,(Noninvasive) תינשלופ אל תיחומ היירג תקינכטב רבודמ
םתועצמאב םייטנגמ םילילס (Scalp) תפקרקל םידמצומ הב
.םייפיצפס חומ ירוזאל םירצק םייטנגמורטקלא םיסלופ םירבעומ

Rehabilitation & American Journal of Physical Med


2018 ראורבפ
עזג יאת לע ססובמה ץבשב לופיט
,שידח לופיט וחתיפ ב"הרא University of Georgia ירקוח
קזנה תא ןיטקמה (Stroke) יחומ ץבשל ,AB126 יורקה
יעבטה יופירה תויטנ תא ץיאמו (Brain Damage) יחומה
.םייח ילעב לדומב ,חומה לש

תב הדיריו העיגפה לדוגב 35%-כ תב הדירי וארה תוקידבה
.(Brain Tissue Loss) חומ תומקר ןדבואב 50%

Translational Stroke Research


2018 ראורבפ
חומה תוששואתה םשל לופיטכ תחתמנ הקינורטקלא
וחתיפ ב"הרא יוניליא Northwestern University ירקוח
דדומו (Throat) ןורגל דמצומ רשא (Sensor) ןשייח/רוסנס
(Speech and Swallowing Patterns) העילבו רוביד יסופד
.(Stroke) יחומ ץבשל םימייק םוקיש יעצמא ףילחהל יושעו

American Association for the Advancement of
Science annual meeting in Austin, Texas (AAAS)


2018 סרמ
יחומ ץבשל םיפסונ םייטנג ןוכיס ימרוג
ןס Uni. of Texas Health Science Center-ב םירקוח
והיזו םלועה יבחרמ שיא 520,000 ומגד ב"הרא וינוטנא
.(Stroke) יחומ ץבשל םישדח םייטנג ןוכיס ימרוג 22
והוז .יחומ ץבשל םייטנג ןוכיס ימרוג 10 קר והוז רבעב
.ימכסיא ץבש לש םיגוס-יתת םג

ןוכיס ימרוג ןיב רתויב לודגה םאתמה תא אצמ רקחמה
םד ץחל רתי .(Blood Pressure) םד ץחלו םייטנג
.יחומ ץבשל יזכרמה ןוכיסה םרוג אוה (Hypertension)

Nature Genetics


2018 סרמ
יחומ ץבשל ןוכיסב היילעל הרושק יגנד תחדק
ןאוייט China Medical University Hospital-ב רקחמ
(Dengue Fever) יגנד תחדק םע םישנא יכ אצמ ןיס
דחוימב ,יחומ ץבשב תוקלל רתויב הובג ןוכיס ילעב םה
.(Infection) תוקבדיהה רחאל םינושארה םיישדוחב

ידי לע אשינה יפיגנ םוהיז אוה יגנד תחדקל םרוגה
םירקוחה .(Mosquito-Borne Viral Infection) םישותי
ינב םתיברמ ,םילפוטמ 13,787 לש םהינותנ תא ורקס
.הנש 60 דע 31

Canadian Medical Association Journal


2018 סרמ
תוינש ךות השק יחומ ץבש הלגמ אשינ רישכמ
ב"הרא Medical Uni. of South Carolina-ב םירקוח
םילודג םד ילכב המיסח הלגמ רשא דיינ ןקתה וחתיפ
.92% ןב קוידב (Large-Vessel Occlusion)

היגרנא ילעב וידר ילג תחילש תועצמאב לעופ רישכמה
םילג (Frequency) רדת .(Brain) חומה ךרד הכומנ
םילג ,(Fluids) םילזונ ךרד םרבעמ תעב הנתשמ ולא
.רישכמה ידי לע םילגתמו חומה תועצמאב םירזחומ ולא

ורצייו ונתשי חומה ילזונ ,יחומ ץבשמ לבוס לפוטמ רשאכ
.VIPSרישכמהידי לע ורתואש וידרה ילגב הירטמיס-יא
.רתוי השק יחומה ץבשה הלודג הירטמיס-יאהש לככ

Journal of NeuroInterventional Surgery


2018 סרמ
יחומ ץבש ילפוטמב תקלד התיחפמה הפורת
םיחוודמ הינטירב The University of Mancheste ירקוח
(Anti-Inflammatory Drug) תיתקלד יטנא הפורתש
יחומ ץבש ילפוטמל תנתינש ,(Kineret) טרניק היורקה
תנתינ הפורתה .הקיזמ תקלד התיחפמ ,םדקומה בלשב
םילפוטמל םורגל ילבמ ,רועל תחתמ לא תונטק תוקירזב
.יוהיזל ןתינש יאוול תובוגת

:(Interleukin-1) ןיקולרטניאה תוליעפ תא תמסוח הפורתה
הנגהה ךרעממ קלח הווהמ Interleukin-1 (IL-1) ןובלחה
ןווגמב קבאמ םשל יעבט ןפואב ודי לע רצוימו ףוגה לש
.תולחמ לש לודג
המרגנש העיגפ תובקעב םג ףוגל ררחתשמ ןיקולרטניאה
.םילפוטמ 80 ופתתשה רקחמב .יחומ ץבש בקע

University of Manchester


2018 סרמ
תירוטומ תונמוימו תוששואתה ץיאמ העותה בצעה יוריג
יחומ ץבש רחאל
ב"הרא סאלאד The University of Texas ירקוח
תונמוימהו (Recovery) תוששואתהה תצאהל הטיש ואצמ
(Stroke) יחומ עוריא רחאל (Motor Skill) תירוטומה
.רתוי רהמ שדחמ ןגראתהל חומל עייסל ךכבו
VNS/העותה בצעה יוריג ידי-לע תאז ועציב םירקוחה
.(Vagus Nerve Stimulation)

University of Texas at Dallas


2018 יאמ
ןידע ירוטומ רופישל הליבומ תינשלופ אל תיחומ היירג
יחומ ץבש רחאל
תינשלופ יתלב תיחומ היירגל יכ התליג הזילנא-אטמ
ךכב ןורתי תויהל יושע (Non-Invasive Brain Stimulation)
םיאירב םיפתתשמלו יחומ ץבש ילפוטמל תרשפאמ איהש
.(Fine Motor Movement) תונידע תוירוטומ תועונת עצבל

תענה םשל ינשלופ יתלב לופיט תוטיש יתשב רבודמ
...לפוטמה לש תועבצאהו םיידיה
...רשי םרזב תיחומ היירג .1
Transcranial Direct Current Stimulation/tDCS 
...חומל תיטנגמ היירג .2
Transcranial Magnetic Stimulation/TMS 

European Journal of Neurology


2018 יאמ
דע רזוח ץבשל םירושק לק וא ףלוח ימכסיא עוריא
ןושארה עוריאהמ םינש 5 ליג
אצמ תפרצ סירפ Paris Diderot University-ב רקחמ
TIA/ףלוח יחומ עוריא ווח רשא םילפוטמ יכ
(Minor Stroke) לק ץבש וא (Transient Ischemic Attack)
רזוח ץבשל ,12.9% ןב ,ןוכיסב ןיידע םייוצמ
.ןושארה עוריאה רחאל םינש 5 דע (Recurrent Stroke)
.םילפוטמ 5,000-ל בורק ופתתשה רקחמב

New England Journal of Medicine


2018 ילוי
בלה תואירבל םיליעומ ןמוש יריתע בלח ירצומ
יריתע בלח ירצומש אצמ ב"הרא ןוטסוב Tufts Uni-ב רקחמ
,ירלוקסו-וידרק ןוכיס םילעמ םניא (Full-Fat Dairy) ןמוש
םימיוסמ בלח ירצומב םייוצמה םינמושהמ קלח ,ךפיהל אלא
בל תלחמו (Stroke) יחומ ץבש עונמל וליפא םייושע
.(Heart Disease)

American Journal of Clinical Nutrition


2018 ילוי
םירגובמב תוינורכ תולחמל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
...רקחמ


2018 טסוגוא
יבבל ןוכיסו יחומ ץבשל םורגל הלולע תזרפומ הייתש
ב"הרא יסנט Vanderbilt Uni. School of Nursing ירקוח
םיזירפמ רשא (Young Adults) םיריעצ םירגובמ יכ ואצמ
(Binge Drinking) םיילוהוכלא תואקשמ תייתשב תופוכת
םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג חותיפב םמצע םינכסמ
הובג םד ץחל ומכ ,(Cardiovascular Risk Factors)
(Cholesterol) לורטסלוכ ,(High Blood Pressure)
.(Blood Sugar) םדב רכוסו
.םינש 45 דע 18 ינב םירגובמ 4,710 ופתתשה רקחמב

Journal of the American Heart Association


2018 טסוגוא
יחומ ץבש ינפמ םאה לע הניגמ הקנה
Uni. of Kansas School of Medicine-Wichita ירקוח
הרושק (Breastfeeding) הקנה יכ ואצמ ב""הרא סזנק
ליג רחאל םישנב (Stroke) יחומ ץבשל ןוכיסה תנטקהל
וקינהש וחווידש (Post-Menopausal Women) רבעמה
.דחא דלי תוחפל
םישנב רתויב ךומנה היהו דריו ךלה יחומ ץבשל ןוכיסה
.תורוחש םישנבו םישדוח השישמ רתוי ךשמב וקינהש

רקחמב ופתתשהש םישנ 80,191 ינותנ וחתינ םירקוחה
.Women's Health Initiative :ךשמתמ ימואל יתיפצת

American Heart Association


2018 רבמטפס
היצנמידל ןוכיס תיתועמשמ לידגמ יחומ ץבש
הינטירב Uni. of Exeter Medical School ירקוח
ואצמ ,שיא ןוילימ 3.2 וללכש ,םירקחמ 48 ורקס רשא
תוקלל ןוכיסה תא לידגמ (Stroke) יחומ ץבש יכ
.70%-כב (Dementia) היצנמידב

Dementia: The Journal of the Alzheimer's
Association & Alzheimer's


2018 רבמטפס
תא ןיטקהל ידכ עובשב הכילה תועש 4-ב יד
יחומה ץבשה תרמוח
יכ אצמ היידבש University of Gothenburg-ב רקחמ
הביכר וא ,עובשב תועש 4 תב (Walking) הכילהב יד
ץבשה תרמוח תא ןיטקהל ידכ (Bicycling) םיינפוא לע
ץבשה יעוריא םשרמב ושמתשה םירקוחה .יחומה
.ידבשה (Stroke Register)

(52%) תיצחממ רתוי יכ הארה יביטקפסורטרה רקחמה
.תינפוג םיליעפ ויה אל רקחמב םישנאה 925 ללכמ

Neurology


2018 רבוטקוא
יחומ ץבשל ןוכיסה לע עיפשהל יושע הנישה ךשמ
Arizona State Uni.-ב ךרענש REGARDS רקחמ ינותנ
הנישה ךשמ ,ןימו עזגל םאתהב יכ םיארמ ב"הרא סקינפ
ךשמ .יחומ ץבשל ןוכיסה לע עיפשמ (Sleep Duration)
אצמנ םינבל םירבג ברקב (תועש 9 לעמ) ךורא הניש
רצק הניש ךשמ וליאו יחומ ץבשל רבגומ ןוכיסל רושק
עוריאל ןוכיסב הדיריל רושק אצמנ (תועש 6-מ תוחפ)
.הלעמו הדימעה ליג ינב םירוחש םירגובמב יחומ

םינש 45 ינב םירוחשו םינבל ,שיא 16,733 וללכנ רקחמב
םיצבש לש הירוטסיה אלל םינש 64 עצוממ ליג - הלעמו
.הניש תוערפה וא

Neurology


2018 רבוטקוא
הנאוחירמ ינכרצ ברקב הלודג יחומה ץבשה ירקמ תוחיכש
ואקארוק Avalon Uni. School of Medicine ירקוח
לש ךלוהו לדג ךא ,ןטק רפסמ יכ םיחוודמ המאהב ייא
,םתאנהל (Marijuana) הנאוחירמב םישמתשמה םיאקירמא
םיזפשואמה םילוחה רפסמ לדגו ךלוה םכותמו םיזפשואמ
.םינש 5 ךשמנ יתיפצתה רקחמה .(Stroke) יחומ ץבש ןיגב

2018 (WSC) 11th World Stroke Congress


2018 רבוטקוא
ץבשל ןוכיס לידגמ לזרב רתי
ואצמ הינטירב Imperial College London-ב םירקוח
ןוכיסה תא לידגהל לולע (Iron) לזרב ידמ ההובג המרש
.(Ischemic Stroke) ימכסיא יחומ ץבש

םילפוטמל םיצילממ ויה אל טלחהב םה םירקוחה ירבדל
םהלש לזרבה תכירצ תא ןיטקהל יחומ ץבשל ןוכיסב
.ףוגב רתויב םיבושח םידיקפת ול שיש ןוויכמ

ווחש שיא 60,000-כ ללכ םירקוחה לש םינותנה רגאמ
.םייחומ םיצבש

Stroke


2018 רבמבונ
ץבש ידרושל י'צ יאטו הגוי
ומיגדה הילרטסוא ןרובלמ Monash University-ב םירקוח
תועדומ יססובמ םילופיט לש םתעפשה תא
(Yoga) הגוי ומכ ,(Mindfulness-Based Interventions)
,(Hypertension) םד ץחל רתי תומר לע (Tai Chi) י'צ יאט
,(Blood Sugar) םדב רכוסו (Fatty Acids) ןמוש תוצמוח
.(Stroke) יחומ ץבשל ןוכיס ימרוג םלוכ

וניטקה י'צ יאטו הגוי דציכ וקדבש םירקחמ 26 וחתינ םירקוחה
,לורטסלוכ ,םד ץחל הז ללכב ,יחומ ץבשל ןוכיסה ימרוג תא
,רתי תנמשה ,לוהוכלא תכירצ ,ןושיע ,םירודזורפ רופרפ ,תרכוס
.ןואכידו הדרח

Future Neurology


2019 ראוני
ימכסיא ץבשל ןוכיס ןיטקמ םיגד ןמש
רשקה תא קדבש קרמנד Aalborg Uni. Hospital-ב רקחמ
(Ischemic Stroke) ימכסיא ץבשו (Fish Oil) םיגד ןמש ןיב
רשאכ ,DHA לש וז לע הלוע EPA תכירצב תלעותה יכ אצמ
.יחומ ץבשל ןוכיסה תנטקהב רבודמ

ץלמומש איה הז רקחממ הלועה הנקסמה םירקוחה ירבדל
םיגדה ןמש יביכרמ תא ךורצל אלו תועיבקב םיגד ךורצל
.Danish Heart Foundation ידי-לע ךמתנ רקחמה .םיפסותמ

Stroke


2019 ראוני
הירוטסה םע םישנב יחומ ץבשל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
ןויריה תלער לש
וליג ב"הרא קרוי-וינ Columbia University Vagelos ירקוח
הירוטסה םע (Middle-aged Women) הדימעה ליגב םישנש
,30% ןב ,ןוכיס רתיב תויוצמ (Preeclampsia) ןויריה תלער לש
ןיטקהל יושע (Aspirin) ןיריפסאו (Stroke) יחומ ץבשב תוקלל
.הז ןוכיס

רקחמב ופתתשהש םישנ 84,000 ינותנב ושמתשה םירקוחה
.California Teachers Study :םדוק

Neurology


2019 ראוני
יחומ ץבש בקע התומת רתיו ריווא םוהיז
יכ םירסומ ב"הרא היפלדליפ Drexel University-ב םירקוח
(Air Pollution) ריווא םוהיז לש תוהובג תומר שי ןהב תוצרא
,(Nanoparticles) ריוואב (Fine Dust) ןידע / קד קבאf
יחומ ץבש תובקעב התומתמ תורחאמ רתוי תולבוס
.רתוי הרצק ןהב (Life Expectancy) םייחה תלחותו
ריוואה םוהיז רוטינ לע עדימו תואירב ינותנ וחתינ םירקוחה
.תירבה תוצרא יבחרב תוזוחמ 1,561-מ

American Stroke Association's International Stroke
Conference 2019 Honolulu, USA


2019 ראוני
התומת עונמל יושע םמדמ יחומ ץבשמ םד זוקינ
אצמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Uni.-ב םידקמ רקחמ
רשא ,(Minimally Invasive Surgery) ינשלופ רעז חותינ יכ
(Clot-Busting Drug) םד תשירק תענומ הפורתב שומיש בלשמ
לש םחוממ (Draining Blood) םדה זוקינל (Catheter) רתנצו
רפישמו (Swelling) תוחיפנ תיחפמ ,םמדמ יחומ עוריא ילוח
.לופיטה תיזחת תא

American Stroke Association's International Stroke
Conference 2019 Honolulu USA


2019 סרמ
יחומ ץבשמ תודרשיה םירפשמ רתי תנמשה וא לקשמ ףדוע
םירקוח םנשי ןמשה םדאה לש ותואירב רבדב תונעטה תורמל
בלה תכרעמ לע הניגמ העפשה שי ףוג ןמוש רתיל יכ םינעוטה
.(Protective Cardiovascular Effect) םדה ילכו

ב"הרא הינרופילק Uni. of California, Los Angeles ירקוח
(Obese) רתי תנמשה ,(Overweight) לקשמ ףדוע יכ וליג
תא רפשל םייושע (Severely Obese) תינוציק הנמשה וא
דע-ב ,(Stroke) יחומ ץבש רחאל םדא לש תודרשיהה ייוכיס
.ימכסיא ץבש ווחש םישנא 1,033 ופתתשה רקחמב .62%

American Academy of Neurology's 71st Annual
Meeting, Philadelphia, PA USA


2019 סרמ
יעמה יקדייחב םייונישו יחומ ץבש ןיב רשקה
West Virginia Uni. School of Medicine-ב םירקוח
יחומ ץבש םאה ,םירבכע לדומ לע ,ונחב ב"הרא ןואטנגרומ
יעמה יקדייח תייסולכוא ןווגמ לע עיפשהל יושע (Stroke)
לע םג עיפשהל םייושע ולא םייוניש םאהו (Gut Bacteria)
.(Brain's Recovery) חומה לש המלחהה ךילהת

םייוניש ומיגדה יחומ ץבשב וקלש םירבכע יכ אצמ םירקוחה
(Bifidobacterium) ודיפיב יקדייח .םהלש יעמה יקדייחב
(Digestive System) לוכיע תכרעמ לע רומשל םירזוע קר אל
רתוי הבוט המלחהל איבהל םג םייושע םה אלא ,האירב
.יחומ עוריא ווחש םישנאב

ןיב רתוי לודג סחי םג אצמנ יחומ ץבש ווחש םירבכעה ברקב
היה םוי 14 רחאל סחיה .Firmicutes/Bacteroidetes יקדייח
.םוי 28 רחאל 3 יפמ רתויו 6 יפ

יעמה יקדייח תויסולכואב אירב ןוזיא רסוח קר אל ואצמנ
.יעמה תמקר הנבמב םייוניש םג אלא ,יחומה עוריאה תובקעב

International Stroke Conference in Honolulu, HI


2019 סרמ
יחומ ץבשל ןוכיסב היילעל רושק ןואכיד
(Depressive Symptoms) םיינואכיד םינימסת לש הובג רפסמ
.(Stroke) יחומ ץבשל לדגומ ןוכיסל רושק תויהל לולע

Uni. of Miami Leonard M. Miller School of Med. ירקוח
רקחמ ינותנב ושמתשה ב"הרא הדירולפ
ךשמתמ רקחמ ,Northern Manhattan Study (NOMAS)
יחומ ץבש ווח אלש (Older Adults) םישישק ופתתשה וב
.הנש 14 ךשמב ורטונ רשא ,רקחמה תליחת דע

American Academy of Neurology (AAN) 2019
Annual Meeting


2019 לירפא
יחומ ץבשל ןוכיס הלידגמ הנותמ לוהוכלא תכירצ וליפא
אצמ ,ןיס תייסולכואב ךרענש ,הינטירב Oxford Uni.-ב רקחמ
(Alcohol) לוהוכלא תייתש ,ואצמ םימדוק םירקחמש יפכ אלש
אוה ךפיהה .(Stroke) יחומ ץבש ינפמ הניגמ הניא
(םויב תואקשמ 4 דע) הנותמ לוהוכלא תייתש וליפא - ןוכנה
דע-ב (Ischemic Stroke) ימכסיא ץבשל ןוכיסה תא הלידגמ
.םירגובמ םיניס 512,715 ופתתשה רקחמב .35%

The Lancet


2019 לירפא
םמדמ יחומ ץבשל ןוכיס לידגמ םישנב ךומנ לורטסלוכ
LDL (Cholesterol) לורטסלוכ תומר םע םישנ יכ הליג רקחמ
יחומ ץבשל לופכ ןוכיסב תויהל תולולע הטמו ל"ד / ג"מ 70
100 ןיב LDL לורטסלוכ תומר םע םישנל האוושהב (Stroke)
לורטסלוכ יבגל ןוכיסב לדבה אצמנ אל .ל"ד / ג"מ 130 דע
.HDL וא ללוכ

ןהינותנש הלעמו םינש 45 תונב םישנ 27,937 ופתתשה רקחמב
ךשמנ רקחמה .Women's Health Study :לודג רקחממ ולטנ
.הנש 19-כ עצוממב

Neurology


2019 יאמ
םד ץחל רתיל ןוכיס הלידגמ הכומנ הנירקל הכורא הפישח
תכשוממ הפישחש אצמ יסור יניערג לעפמ ידבוע ברקב רקחמ
תנניימ הנירק - (Low-Dose Radiation) הכומנ הנירקל
ץחל רתיל ןוכיס לידגהל הלולע - (Ionizing Radiation)
,(Heart Disease) בל תלחמל םרוגכ עודיה ,(Hypertension) םד
לע העיפשמ הנירק דציכ רורב םרט .דועו (Stroke) יחומ ץבשל
.םדה ץחל

ינפל ,לעפמב ודבעש םידבוע 22,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב
.עצוממב םינש 18 ,רקחמה

Hypertension


2019 יאמ
םישישק ברקב רתוי הלודג יחומ ץבשב חווט תכורא הדירי
ןוטסוב Boston University School of Medicine ירקוח
ימכסיא יחומ עוריא לש ותעפוהש תורמל יכ םירסומ ב"הרא
,(Middle Age) הדימעה ליגב ,ןושאר (Ischemic Stroke)
הלולת הניא וז הדירי יכ ררבתמ ,39%-ב ,ןמזה םע תדרוי
.53% ,(Older Adults) םישישק ברקב ומכ

ימכסיאה יחומה ץבשה יעוריא תומגמ תא וקדב םירקוחה
בלה רקחממ) ליג תוצובק יתש ברקב
,(Framingham Heart Study Framingham
.הלעמו םינש 55 ליג ינבו םינש 55 דע 35 :הדימעה ליג

Boston University School of Medicine


2019 ינוי
,בל תולחמ ינפמ ןגהל םירזוע ןגורטסאו D ןימטיו
תרכוסו יחומ ץבש
(Estrogen) ןגורטסאו (Vitamin D) D ןימטיו יכ אצמנ רבעב
הליג תעכ .םישנב (Bone Health) םצעה תואירב םירפשמ
לש התעינמב עייסל יושע בוליש ותוא יכ יניס רקחמ
תולחמ בוליש :(Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסת
יחומ ץבש ,(Heart Disease) בל תלחמל ןוכיס לידגמה
רבעמה ליג רחאל םישנב (Diabetes) תרכוסו (Stroke)
.(Postmenopausal Women)

ליג רחאל) םינש 86 דע 49 תונב ,םישנ 616 ופתתשה רקחמב
.רקחמה תליחתב ןגורטסאו ןדיס ,D ןימטיו ולטנ אלש (רבעמה

Menopause


2019 ינוי
יחומ ץבשל ןוכיס תולידגמ תוכשוממ הדובע תועש
הדובע תועש םידבוע רשא םינש 50-מ תוחפ ינב םישנא
רתוי וא םינש 10 ךשמב (Long Work Hours) תוכורא
.(Stroke) יחומ ץבשל לדגומ ןוכיסב אצמיהל םילולע

רשא CONSTANCES רקחממ תינותנ ורקס םירקוחה
.םינש 69 דע 18 ינבב ,תיתפרצה היסולכואה לע ססבתה

Stroke


2019 ינוי
םילולע םירחא םימוהיזו ןתשה יכרדב םוהיז
ימכסיא יחומ ץבש ררועל
Icahn School of Medicine at Mount Sinai ירקוח
ינותנ לע וססבתה רשא ,ב"הרא קרוי וינ
New York State Inpatient Databases
(Urinary Tract Infection) ןתשה יכרדב םוהיזש םיחוודמ
ימכסיא יחומ ץבש ררועל םילולע םיפסונ םימוהיז רפסמו
.(Ischemic Stroke)

Stroke


2019 ילוי
יחומ ץבשמ תוששואתה רפשמ עזגה יאת יוריג
אצמ ב"הרא הטנלטא Emory Uni.-ב םירבכעב רקחמ
,(Stem Cell Stimulation) עזגה יאת יוריג ידי-לע לופיטש
,(Opto Chemogenetics) הקיטנג-וטפוא היורקה הטיש
.ינשלופ אל יחומ לופיטכ חיטבמ הארנ

The Journal of Neuroscience


2019 ילוי
יחומ ץבשב תנכסמ דאמ הכומנ LDL לורטסלוכ תמר
חתינ רשא ב"הרא Pennsylvania State Uni.-ב רקחמ
אצמ ,םינש 45-מ רתוי תונב םישנ 96,04 לש םהינותנ תא
70-מ תוחפ) LDL לורטסלוכ לש רתויב תוכומנ תומרש
םמדמ יחומ ץבשב תוקלל ןוכיסה תא תולידגמ (ל"ד/ג"מ
.(Hemorrhagic Stroke/Bleeding, Stroke)

,הנש ידמו רקחמה תליחתש וקדבנ LDL לורטסלוכה תומר
תא הלידגה ל"ד/ג"מ 50-מ הכומנ המר .םינש 9 ךשמב
70 לש המר ילעב תמועל 169%-ב םמדמ ץבשל ןוכיסה
.ל"ד/ג"מ 99 דע

Neurology


2019 ילוי
םירודזורפ רופרפ יוליג תרפשמ השידח היגולונכט
יחומ ץבש רחאל
םג הווח (Stroke) יחומ עוריא לפוטמ םא תעדל בושח
תייגולונכט .(Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופרפ
.רתוי קיודמ ותוא השועו הז ךילה לע הלקמ השידח רוטינ

Michigan Medicine Uni. of Michigan-ב םירקוח
סקירטמ וידרק ורטקלא היורקה וז היגולונכט וחתיפ ב"הרא
ינותנ לש תולודג תויומכ תנחובה (ElectrocCrdioMatrix)
.םיטרופמ הירטמלט
הירוטסיה אלל ,םילפוטמ 212 לע וז היגולונכט תקידבב
.רתויב תקיודמ האצמנ איה ,םירודזורפ רופרפ לש

Stroke


2019 ילוי
לידגהל םג ךא ,בלה תואירב תא ריבגהל יושע לזרב רתוי
יחומ ץבשל ןוכיס
תא וחנעפ הינטירב Imperial College London-ב םירקוח
הקיזמה תילאיצנטופה העפשהה תאו הניגמה העפשהה
.ףוגה לע (Iron) לזרבל שיש
לעמ לש םייטנגה םהינותנ וקדבנ םירקחמ לש הרדסב
.תולחמ 900-מ רתויב לזרבה לש ודיקפתו שיא 500,000

,יעבט ןפואב ,תורושק רתוי תוהובג לזרב תומר םיאצממה יפל
,תוהובג (Cholesterol) לורטסלוכ תומרל רתוי ךומנ ןוכיסל
םיינמוש םירמוח לש םתורבטציהל ןוכיס תותיחפמ ולא תומרו
.(Arteries) םיקרועב

רשא םיילאיצנטופה םינוכיסה תא םג רקחמה ףשוח תאז םע
םיללוכ ולא .יעבט ןפואב רתוי תוהובג לזרב תומרל םיוולנ
תטאהל םירושקה (Blood Clots) םד ישירקל רתוי הובג ןוכיס
הובג ןוכיסו (Stroke) יחומ ץבשל חיכש םרוג - םדה תמירז
.(Bacterial Skin Infection) ילאירטקב רוע םוהיזל רתוי

ןוזיא לש ןיינע איה ףוגב לזרב לש הנוכנה תומכה תלבק
ידמ רתויו (Anemia) הימנאל ליבוהל לולע ידמ טעמ - ןידע
.(Liver) דבכל קזנ הז ללכב ,תויעב ןווגמל ליבוהל לולע

Imperial College London


2019 ילוי
יחומ ץבשל ןוכיס לידגמ ןורטסוטסטב רבגב לופיט
בל ףקתהו
Lady Davis Inst. at the Jewish Gen. Hospital-ב רקחמ
ינב םירבג 15,401 לש םהינותנ תא חתינש ,השנק לואירטנומ
(Hypogonadism) הכומנ ןורטסוטסט תמר ילעב ,הלעמו 45
םילבקמה תוכומנ (Testosterone) ןורטסוטסט תומר ילעב
ןורטסוטסט תפלחה לופיט
ןוכיסב םייוצמ (Testosterone Replacement Therapy/TRT)
,(Ischemic Stroke) ימכסיא יחומ ץבשב תוקלל 21%-ב הובגה
וא (Transient Ischemic Attack/TIA) ףלוח ימכסיא ףקתה
םייתנשב דחוימב ,(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא
.שומישל תונושארה

The American Journal of Medicine


2019 ילוי
בל תולחמ םיזוח םדה ץחל ינותנ ינש
םינש 8 ךשמנש ב"הרא דנלקוא Kaiser Permanente-ב רקחמ
הובג ילוטסאיד םד ץחלו הובג ילוטסיס םד ץחל ןה יכ אצמ
(High Systolic and High Diastolic Blood Pressure)
.(Stroke) יחומ ץבשו (Heart Attack) בל ףקתהל ליבוהל םילולע
מ"מ 120/80 םיכרעה תא םירקוחה ועבק ילמרונ םד ץחלכ
.(mm Hg) תיפסכ

New England Journal of Medicine


2019 טסוגוא
ירלוקסו-וידרק ןוכיס הלידגמ םיניטטס תליטנ תקספה
אצמ תפרצ סירפ Pitie-Salpetriere Hospital-ב רקחמ
תופורת תליטנ םיקיספמש (Older People) םישישק יכ
לדגומ ןוכיסב םינותנ (Statins) םיניטטסה תחפשממ
תוירלוקסו-וידרק תויעב בקע םילוח תיבב זפשאתהל
.(Cardiovascular Problems)

ולבקתהש םינותנ וללכנ ,םינש 4 דע ךשמנש ,רקחמב
רוטינה ןמז ךרוא .הלעמו םינש 75 ינב שיא 120,173-מ
.םינש 2.4 היה עצוממה

European Heart Journal


2019 טסוגוא
תירלוקסו-וידרק התומתל ןוכיס התיחפמ תיחמצ הנוזת
תוחפו (Plant Based Foods) חמוצהמ ןוזמ תכירצ תלדגה
(Healthy Heart) בלה תואירבל םורתל הייושע יחהמ
ןיטקהלו (Cardiovascular System) םדה ילכו בלה תכרעמו
.32%-ב ירלוקסו-וידרק םרוגמ התומתל ןוכיסה תא

Johns Hopkins Bloomberg School of Public H. ירקוח
,(Vegatables) תוקרי תכירצ תלדגה יכ וליג ב"הרא ןוטסוב
םיאלמ םינגדו (Nuts) םיזוגא ,(Legumes) תוינטק
(Animal Products) יחהמ םירצומ תוחפו (Whole Grains)
(Heart Attack) בל ףקתהמ התומתל ןוכיס דאמ םיניטקמ
.רחא יניצר (Cardiovascular Event) ירלוקסו-וידרק עוריא וא

הדימעה ליגב םישנא 12,168 לש םהינותנ תא ונחב םירקוחה
:םדוק לודג רקחמב ופתתשה רשא (Middle Aged)
.Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)

Journal of the American Heart Association


2019 טסוגוא
יחומ ץבשל ןוכיסו ןואכיד דגנ תופורת
שומישש אצמ הדנק קבווק .McGill University-ב רקחמ
תובכעמ רשא (Antidepressants) ןואכיד תודגונ תופורתב
יחומ ץבשל ןוכיס תיחפמ (Inhibit Serotonin) ןינוטורס
רשא ולאל האוושהב ,12%-ב (Ischemic Stroke) ימכסיא
.רתוי םישלח ןינוטורס יבכעמב ושמתשה

Neurology


2019 טסוגוא
יחומ ץבשמ תוששואתה רפשמ םייפגל םדה תקפסא תוסיו
,ב"הרא קרוי וינ Burke Neurological Institute-ב רקחמ
תקפסא שודיח ןכמ רחאלו קותינש אצמ ,םירבכעב ךרענש
עוריא תובקעב ,(Limbs) םייפגל (Blood Supply) םדה
(Tissue Damage) תומקרל קזנ תיחפמ (Stroke) יחומ
תידוקפית תוששואתה רפשמו (Swelling) תוחיפנו
.(Functional Recovery)

The Journal of Neuroscience


2019 טסוגוא
יחומ ץבשבו בל תלחמב םינכסמ הניש ידודנ
ואצמ הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב םירקוח
אצמיהל םילולע (Insomnia) הניש תויעבמ םילבוסה םישנא יכ
(Coronary Artery Disease) תילילכ בל תלחמל ןוכיס רתיב
.(Stroke) יחומ ץבשו (Heart Failure) בל תקיפס יא
.יחומ ץבשו בל תלחמ אלל/םע שיא ןוילימ 1.3 ופתתשה רקחמב

ידודנל (Genetic Variants) םייטנג םינתשמ יכ ואצמ םירקוחה
,תילילכ הל תלחמל םיהובג םייוכיסל תיתועמשמ םירושק הניש
,דחוימב לודג יחומ ץבש .ימכסיא יחומ ץבשו בל תקיפס יא
.(Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופרפל אל ךא

Circulation


2019 טסוגוא
יחומ ץבשו ינלטק בל ףקתהל ןוכיס הניטקמ םיזוגא תכירצ
ןאריא Isfahan Cardiovascular Research Inst.-ב רקחמ
,עובשב םיימעפ תוחפל ,(Nuts) םיזוגא תכירצ יכ אצמ
התומתל ןוכיס 17%-ב הניטקמ
.(Cardiovascular Disease) םד ילכו בל תולחממ

יתלב ןמושל בוט רוקמ םה םיזוגא יכ םיריבסמ םירקוחה
יוור ןמוש טעמ קר םיליכמו (Unsaturated Fat) יוור
,(Protein) ןובלח םג םיזואב שי .(Saturated Fat)
,(Fiber) םיביס ,(Vitamins) םינימטיו ,(Minerals) םילרנימ
,(Polyphenols) םילונפילופו (Phytosterols) םילורטסוטיפ
.בלה תואירבל םימרותה
ינב םירגובמ 5,432 ופתתשה ,םינש 12-כ ךשמנש ,רקחמב
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ לש הירוטסיה אלל הלעמו םינש 35

ESC Congress 2019


2019 רבמטפס
הכילהב ןוזיאה תא רפשמ יביסנטניא הדיעצ ןומיא
יחומ ץבש רחאל
םיאנת המדמה ,יביסנטניא (Step Training) הדיעצ ןומיא
הכילהב ןוזיאה/לקשמה יוויש תא רפשל יושע ,יתימאה םלועב
.(Stroke) יחומ עוריא רחאל ,(Walking Balance)

ב"הרא Uni. School of Med., Indianapolis-ב רקחמב
ודיצב (Weakness) השלוחמ ולבסש םילפוטמ 90 קלח ולטנ
.םישדוח 6 ינפל ווח םהש יחומ ץבש רחאל ףוגה לש דחאה
.הכילהב ףוגה תיירטמיסו הכילהה רשוכ תא רפיש ןומיאה

Stroke


2019 רבמטפס
בל ףקתה דגנ עובשב םויה ךשמב םייתש וא תחא המונת
יחומ עוריא וא
ב"הרא Uni. of California, San Francisco-ב רקחמ
םייתש וא (Daytime Nap) םויה ךשמב המונת יכ אצמ
(Heart Attack) בל ףקתה תעינמ םשל תוליעומ תווהמ
אצמנ אל הזכ רשק ,תאז םע .(Stroke) יחומ עוריא וא
.ןכרוא וא תומונתה תורידת תלדגה יבגל

,Uni. of California at San Francisco-ב ,רקחמב
35 ינב ,ץייוושב ןאזול ריעה יבשותמ 3,462 ופתתשה
.הנש 75 דע

BMJ


2019 רבמטפס
הנושמ לענ תרזעב תכלל שדחמ םידמול יחומ ץבש ילפוטמ
רופיש םשל הננכותש (Therapeutic Shoe) תילופיט לענ
.תחלצומ המצע החיכומ (Stroke) יחומ ץבשמ תוששואתהה

טנטפב ןגומש iStride-ה ןקתהב ומלשוה םיינילק םייוסינ
קנזה תרבח ,Moterum LLC ידי לע השרומה ,ב"הראב
תטיסרבינוא לש רקחמה קראפב תמקוממה (Startup)
.הדירולפ םורד

םירירש תשלוח םיווח יחומ ץבשמ םילבוסה םישנא
(Partial Paralysis) יקלח קותיש וא (Muscle Weakness)
תרוצ לע דואמ עיפשמה רבד ,ףוגה לש דחאה ודיצב
הכילהב (Asymmetry) הירטמיסא .םהלש (Gait) הכילהה
ירקיעה םרוגה ,(Poor Balance) דורי ןוזיאל הרושק
םישנא תוכפוהה (Degenerative Issues) תוינווינ תויעבל
.(Falls and Injuries) תועיצפו תוליפנל רתוי םישיגר

הב םרוגו הבוטה לגרה לענ לע חתמנ iStride-ה ןקתה
,הכילהה לע השקמו דעצה תא ןיצקמ ,רוחאל העונתל
רשפאמו ץבשה ידי-לע תעפשומה לגרה תא קזחמה רבד
.לענה תרסה רחאל רתוי תירטמיס הכילה

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation


2019 רבמטפס
יחומ ץבש רחאל תידוקפית תוששואתהל עייסמ ינג יופיר
,ךרענש ,ב"הרא הינבליסנפ Penn State Uni.-ב רקחמ
ךפוה שידח (Gene Ttherapy) ינג יופיר יכ אצמ םירבכעב
,עפשב חומב םייוצמה הכימת יאת :(Glial Cells) היילג יאת
,יחומ ץבש בקע ועגפנש (Neurons) םינוריונ םינקתמ רשא
.(Motor Function) םיירוטומ םידוקפית ךכב םירפשמ
.NeuroD1 ןגב שמתשמ ךילהה

ךות ללכ ךרדב ,רצ ןמז ןולח שי הז לופיטל םירקוחה ירבדל
.יחומה ץבשה תושחרתה רחאל תועש רפסמ

Molecular Therapy


2019 רבמטפס
יחומ ץבשו בל תלחמל ןוכיס הלידגמ הרבדה ירמוחל הפישח
יכ אצמ ב"הרא יאווה Uni. of Hawaii at Manoa-ב רקחמ
תוהובג תומרל (Occupational Exposure) תיתקוסעת הפישח
ןוכיסה תא תולעהל היושע (Pesticides) הרבדה ירמוח לש
וליפא ,(Stroke) יחומ ץבשו (Heart Disease) בל תולחמל
תובישח תא שיגדמ רקחמה .ללכ ךרדב םיאירבה םירבגב
ירמוחב לופיט תעב (Protective Gear) ןגמ דויצב שומישה
הרבדה ירמוחל הפישח הז ללכב ,הדובעב הרבדה
.תיאופרה הירוטסיהב

,Kuakini Honolulu Heart Prog. רקחממ רזגנש ,רקחמב
45 ינב ,ינפי אוצממ םיאקירמא םירבג 8,000 לעמ ופתתשה
.םינש 34 דע ךשמנ בקעמה .םינש 68 דע

Journal of the American Heart Association

.