4 תושדח - יחומ ץבש
Stroke - News 4

ןוכיס ןיטקמ ןוזממ ןגלשא
ץבש דגנ םינבל תוריפ
ץבשו םד-ץחל-רתי-םדק
ץבש רותיאל םד-תקידב
םירודזורפ רופרפב ןיריפסא
םיילגר תבלצה
רזוח ץבשו ךומנ םד-ץחל
םייח-תלחותו םיצבש-ינימ
ץבשמ תוששואתהל למשח
םד-ץחל-רתי-םדקב לופיט
טקש םירודזורפ רופרפ
לכל הניא ןיריפסא תייפרת
ץבשל ןוכיס ןיטקמ םויזנגמ
ץבשו ריהמ ןורכיז ןדבוא
תוקלדל רושק םידליב ץבש
ץבש רחאל התומתו הימנא
ירקיעה םרוגה אוה םד-ץחל
ץבשל ןוכיס ןיטקמ רדה ירפ
םייטטאיד םילק תואקשמ
ץבשל ןוכיסו הריהמ הכילה
ץבשל ןוכיסו סנארט ינמוש
םיקזנ םימצמ םינומרוה
ץבשל ןוכיסו לוהוכלא טעמ
ץבש רחאל ןואכיד
ץבשו טסבסאל הפישח
תויטוכיספ-יטנא תופורת
ןמוש ילד בלח-ירצומ תכירצ
תונכסמ לותנמ תוירגיס
השירק ידגונב שומיש יא
םירודזורפ רופריפו תושישק
ץבשו םיזגומ תואקשמ
ץבשל םרוגכ הנישב רוסחמ
ץבשל ןוכיסו הנוזתב D 'טיו
ץבש ידרושל הגוי
ץבשו תורמשמ תדובע
ץבשו םודא רשב
תוירלוקסו-וידרק 'מו D 'טיו
חלמה תכירצ תנטקה
ימכסיא ץבשו סג'צ תלחמ
תנכוסמ הידנווא
לוהוכלא רחאל ץבשל ןוכיס
ליעומ וניא B 'טיו
ץבשו יוקל יתיילכ דוקפית
ץבשו ינשלופ ילטנד ךילה
תוניגמ TNF תודגונ תופורת
ףירח ץבשב לופיטל גנסני'ג
םמדמ ץבשל ןוכיסו E 'טיו
ץבשל ןוכיס לידגמ הפק
ינלטק ץבשו D ןימטי
ץבשל ןוכיסו םינגוטמ םיגד
ץבש תעינמל ןיראפרוו
D 'טיוב תלעות ןיא
חומה לע ןגמ גנסני'ג
ירוטומ דוקפיתו ןיטסקואולפ
ץבשל ןוכיסו NSAID תופורת
ץבשו בל-ףקתה ,ןוזמב חלמ
ץבש דגנ ןגלשא
היצנמידל ןוכיסו ץבש ידרוש
ץבש רחאל דוקפיתו ןואכיד
ץבש רחאל בלה-רירש םטוא
תוששואתהל המודמ תואיצמ
תיתשר דירו תמיסח ילוח
תרפשמ הארמה תייפרת
ץבשל ןוכיס ןיטקמ תיז ןמש
ץבשל ןוכיס םרוגכ הנרגימ
התומתו רוביד תייפרת
םומידל ןוכיס רתיו ןיראפרוו
בלה בצקו םיבאכ ךכשמ
ץבש םימצמצמ םיניטאטס
רידס יתלב בל בצקל הפורת
ץבשה תביסו דנואסרטלוא
ץבשל ןוכיסו דבועמ רשב
ץבשל ןוכיסו סיזאירוספ


...יחומ ץבש ואר

2010 ראוני
בל-ףקתהב תנכסמ D ןימטיו לש הכומנ המר
...םיאקירמא


2010 ראוני
חלמה תכירצ לש התנטקה תעפשה
...לדומ


2010 לירפא
ימכסיא ץבשל תמרוג סג'צ תלחמ
טיזרפה ידי-לע תמרגנה ,(Chagas' Disease) סגא'צ תלחמ
ץבשל יאמצע ןוכיס םרוג הווהמ ,Trypanosoma Cruzi
דע ךכל םיעדומ םניאו וב םיעוגנ םיבר םילפוטמו ימכסיא
.ןושארה ץבשל

יאמצע ןפואב רושק Trypanosoma Cruzi ליפטה
ץבש ןהב ,ןייפאתמ אוה ןהב ,בל תולחמ רפסמל
תיתשדג בל תקיפס-יא ,ימכסיא
לש םידחא םיגוס ,(Congestive Heart Failure)
תוילמשח רבעמ תוערפה ,(Arrhythmia) הימתירא
ילאידרק/יבבל תוומ ,(Conduction Defects)
ףיחסתו (Sudden Cardiac Death) ימואתפ
.(Systemic Thromboembolism) יתכרעמ יקיקפ

36 ךשמנש ,דרפס הנולצרב Hospital Clinic-ב רקחמ
הנשב וקל הז טיזרפב םיעוגנהמ 1.2%-כ יכ אצמ ,םישדוח
.ץבשב םתייעב ןוחביאל הנושארה

The Lancet Neurology


2010 ינוי
סוטקאמ רתוי תנכוסמ הידנווא
יכ ואצמ (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר ירקוח
(Avandia) הידנווא הפורתב םישמתשמה םייתרכוס םישישק
רשאמ ץבשו בל תקיפס-יאמ התומתל ןוכיס רתיב םינותנ
.(Actos) סוטקא הפורתה תא םילטונה ולא

עצוממ ליג ינב םילפוטמ יקית 227,571 וקרסנ רקחמב
תיאקירמאה תיאופרה תושרה ידי-לע ולפוטש םינש 74.4
.Medicare

WebMD


2010 ילוי
לוהוכלא תייתשל הנושארה העשב לדג ץבשל ןוכיסה
ןוכיס ליפכהל ידכ דחא קזח רקיל וא ןיי ,הריב הקשמב יד
תאזו הייתשה רחאלש הנושארה העשב 2.3 יפ ץבשל
.גגופתמו ךלוה הז ןוכיס ןהב ,תואבה תועשה 24 ךשמל

ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב םירקוח ירבדל
תא הלעמ לוהוכלאהש ןכתי .הרורב הניא ךכל הביסה
.םדה תוישירק לע עיפשמ אוהש וא םדה-ץחל
םהש רחאל םימי 3 ונייאורש שיא 390 ופתתשה רקחמב
.ימכסיא ץבשב וקל

WebMD


2010 טסוגוא
ץבש ילפוטמ לש םבילל םיליעומ םניא B ינימטיו
וקלש שיא 8,164 וב ופתתשהו םינש 3.4 ךשמנש רקחמ
ףסות יכ אצמ ,םינורחאה םישדוחה תעבשב ץבשב
ןוכיסה תא תיחפמ וניא אוה ךא ,חוטב וניה B ינימטיו
.ץבשב רבעב וקלש םישנאב ץבשלו בל-ףקתהל
וללכ רקחמה יפתתשמ ולביק םתוא B ינימטיו
ףסות יכ אצמנ .B12 ןימטיוו B6 ןימטיו ,תילופ הצמוח
לש םמדב ןיאטסיצומוהה תמר תא ןיטקה B ינימטיו
.ץבשל ןוכיסה תא ןיטקה אל רבדה ךא ,םיפסותה ילבקמ

Lancet Neurology


2010 רבוטקוא
דיתעב תוירלוקסו-וידרק תולחמו ץבשו יוקל יתיילכ דוקפית
ויבלשב םג ,יוקל יתיילכ דוקפיתש ךכ-לע םיחוודמ םירקחמ ינש
.תוירלוקסו-וידרק תולחמלו ץבשל ןוכיס רתי רשבמ ,םינושארה
שיא 284,672 ופתתשה םהב םירקחמ 33 קרס ןושארה רקחמה
(Glomerular Filtration Rate) הילכה תיעקפ ןוניס בצק ילעב
.שיא 17,000 ופתתשה ינשבו ךומנ

BMJ


2010 רבוטקוא
ץבשלו בל-ףקתהו ןוכיס לידגמ ינשלופ ילטנד ךילה
ןוכיס לידגהל לולע ןש תריקע ומכ ,ינשלופ ילטנד ךילה
רזוח בצמהו ךכ-רחא שדוחכ ךשמב ץבשלו בל-ףקתהל
.הנש יצחכ רחאל קר ילמרונ תויהל
םרוקמש םיקדייח םייוצמ ןוכיסב וז הילע ירוחאמש הארנ
תוקלדל םימרוגו םדה רוזחמל םירדוחה ילטנדוירפ םוהיזב
.םדה-ילכ לש םכרואל

London School of Hygiene and Tropical Med. ירקוח
בל-ףקתהב םירגובמ וקל םהב םירקמ 32,060 וקדב הינטירב
.ינשלופ ילטנד לופיט ןכל םדוק ורבע םה םא וקדבו ץבשב וא
בל-ףקתה לש םירקמ 525-ו ץבש לש םירקמ 650 ורתא םה
.הזכ ךילה תובקעב ועראש

Annals of Internal Medicine


2010 רבוטקוא
ץבשו בלה רירש םטוא ינפמ תוניגמ TNF תודגונ תופורת
Anti-TNF Drugs
) TNF תודגונ תופורת
תולחמל ןוכיס ינפמ םג תוניגמ תינורגיש םיקרפמ תקלדב
.תוירלוקסו-וידרק

םינייצמ הדנק הטרבלא University of Calgary ירקוח
םיקרפמ תקלד ילפוטמב ירלוקסו-וידרקה ןוכיסהש עודי יכ
יושע םהילע יתקלדה סמועה תנטקהו הובג וניה תינורגיש
םירקחמ 13 תקירס לע וססבתה םירקוחה .ותוא םצמצל
.םילפוטמ 106,202 ופתתשה םהב

Research & Arthritis Care


2010 רבוטקוא
ףירח ץבשב לופיטל יריביס גנסני'ג
םשל (Siberian Ginseng) יריביס גנסני'גב שומישהש הארנ
וניה (Acute Ischemic Stroke) ףירח ימכסיא ץבשב לופיט
םיחוויד ומסרופ םש ,ןיסב הז שומיש ץופנ םויכ .חיטבמ
.תיאופרה תונותיעב ךכ-לע םיבר

םירקחמ 13 וקרס ןיס ודגנאש Sichuan University ירקוח
ורבעש םילפוטמ 962 ופתתשה םהב ,םימדוק םייארקא
.ףירח ימכסיא ץבש
גנסני'גב םילפוטמהמ 22% לש יגולוריונה םבצמש ררבתה
,םוח וללכש ,תוילילש תואצות לע חווד םירקחמ 2-ב .רפתשה
10 ןיב וכשמנ םירקחמה םייכינחהמ םומידו ףאהמ םומיד
.םוי 30-ל

Stroke


2010 רבמבונ
םמדמ ץבשל ןוכיס לידגמ E ןימטיו ףסות
...רקחמ


2010 רבמבונ
ץבשל ןוכיס לידגמ הפק
יכ הליג ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב רקחמ
ברקב דחוימב ,ימכסיא ץבשל ןוכיס לידגהל לולע הפק לפס
.תועיבקב הפק םיתוש םניאש ולא

תייתש רחאל הנושארה העשב ץבשב תוקלל ןוכיסהש אצמנ
ותמרל רזח ןוכיסה .לופכ אוה הפקה לפס תייתש לפס
םישנא 390 ונייאר םירקוחה .ןכמ רחאל םייתעש תיסיסבה
.ימכסיא ץבש ווחש

Neurology


2010 רבמבונ
ינלטק ץבשל רושק D ןימטיוב רוסחמ
...ירקוח


2010 רבמצד
ץבשל ןוכיס םילידגמ םינגוטמ םיגד
םילידגמ םינגוטמ םיגד לש הלודג תומכ םיכרוצה םישנא
ירקוח לש חוויד יפל תאז ,ץבשמ התומתל ןוכיס ךכב
רקחמב .ב"הרא הטנלטא Emory University Hospital
.64.9 עצוממ ליג ינב שיא 21,675 וללכנ

Neurology


2010 רבמצד
ץבש תעינמל ןיראפרוו
ךא ,ףסכ תכסוחו ץבש תענומ (Warfarin) ןיראפרוו הפורתה
םירודזורפ רופריפמ םילבוסה םישישקהמ טעמ קר תשמשמ
.ליעוהל היושע איה םהל

רתויב םזגומ וז הפורתב שומיש בקע םומידל ןוכיסה תכרעה
םיכוביסו ימכסיא ץבש תעינמב הב שומישהמ תלעותל סחיב
.םד-ישירקב םרוקמ רשא םירחא

רשא ,ב"הרא דנלירמ United BioSource Corp-ב רקחמב
.ןיראפרווב ולפוט רשא שיא 70,057 ופתתשה ,םייתנש ךשמנ
ץבשל ןוכיסה תא ןיטקמ וז הפורתב שומישה יכ אצמנ
בקע םמדמ ץבש לש םירקמב היילע לכ התייה אל .27%-ב
.םירקוחה תא עיתפהש אצממ ,ךכ

Stroke


2011 ראוני
ץבש ילפוטמל D ןימטיוב תלעותה רבדב קפס
-דח ןתמב תלעות ןיאש אצמ תועובש 8 ךשמנ רשא רקחמ
המר האצמנ םהב ץבש ילפוטמל D ןימטיו לש לודג ימעפ
ינמס לע תיתוהמ עיפשה אל ףסותה .םדב ונממ הכומנ
.םהב תירלוקסו-וידרקה תואירבה

ןיאש איה הינטירב University of Dundee ירקוח תנקסמ
םדב D2 ןימטיו תמרש ףא לע ,ףרוג ןפואב הז ףסות תתל
.תועובש 16 ךשמב ההובג המרב הראשנו דאמ הלדג

,םדה-ילכ דוקפית ,םד-ץחל וללכ םירקוחה וקדבש םינותנה
בלה בצקב תלוברעמו LDL לורטסלוכ ןוצמיח ,לורטסלוכ
.(Heart Rate Turbulence)

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2011 ראוני
חומה לע ןגמ גנסני'ג
הכימת ןיגפמ גנסני'גה שרושב יוצמ רשא ליעפ ןובלח
ץבש ינפמ (Neuroprotective Support) תיתנגה-וריונ
תויביטרנגד-וריונ תולחמ ינפמ הנגהב ליעוהל יושעו
.תורחא (Neurodegenerative Diseases)
(Ginsenoside Rb1/GRb1) דיסונסני'ג ןובלחב רבודמ
.תורגוב תודלוח לע הקדבנ ותעפשה רשא

ןיס Tongji University School of Medicine ירקוח
רפסמ תא תיתועמשמ לידגה GRb1 ןובלחה יכ םיחוודמ
תיבצעה המקרה תושדחתהל םרגו םייבצעה עזגה יאת
.תיחומ הימכסיא רחאל (Neurogenesis)

Journal of Ethnopharmacology


2011 ראוני
ץבש ילפוטמב ירוטומ דוקפית תרפשמ ןיטסקואולפ
וב ,תפרצ Toulouse Uni. Hospital-ב ךרענש רקחמ
3 ךשמנ רשא ,85 דע 18 ינב םילפוטמ 118 ופתתשה
ןואכידה תדגונ הפורתב ולפוטש ולא יכ אצמ ,םישדוח
,ףירח ימכסיא ץבש רחאל (Fluoxetine) ןיטסקואולפ
ולאל האוושהב רתוי םייאמצע ושענו םתודיינ תא ורפיש
הפורת איה ןיטסקואולפ .(המד) ובצלפ תפורת ולביקש
ןינוטורס לש תשדוחמ הטילק תבכעמה
.(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor/SSRI)

The Lancet Neurology


2011 ראוני
ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס תולידגמ NSAID תופורת
...םהירבדל


2011 ראורבפ
ץבשלו בל-ףקתהל רושק ןוזמב חלמ
...רקחמ


2011 ראורבפ
ץבשל ןוכיס הניטקמ ןגלשא תכירצ תלדגה
הילטיא University of Naples Med. School-ב רקחמ
םיעוריא יתואצות לע ןגלשאה תכירצ תעפשה תא קדבש
ןטק הלדג ןוזממ ותכירצש לככ יכ אצמ םיירלוקסו-וידרק
.בל-תלחמלו יחומ ץבשל ןוכיסה

תכירצ ןיב סחיב וקסע רשא םירקחמ 11 ורקס םירקוחה
ופתתשה םהב ,םיירלוקסו-וידרק םיעוריאו ןוזמהמ ןגלשא
.הנש 19-ו 5 ןיב ורטונ רשא םילפוטמ 247,510

Journal of the American College of Cardiology


2011 סרמ
ץבש ידרושב היצנמידל ןוכיס תוניטקמ בלל תופורת
...םירקוח


2011 סרמ
ץבש רחאל רתוי בוט דוקפיתו ןואכיד לע הלקה
סילופנאידניא Purdue Uni. Indiana University-ב רקחמ
,םילפוטמ 367 וב ופתתשהו םישדוח 3 ךשמנש ,ב"הרא
תרפשמ ץבש רחאל רצונ רשא ןואכיד לע הלקה יכ אצמ
ינותנ שדחמ וחתינ םירקוחה .םילפוטמה לש םדוקפית תא
.Activate-Initiate-Monitor/AIM :םדוק לודג רקחמ

Neurology


2011 סרמ
ףלוח/לק ץבש רחאל בלה רירש םטואל לופכ ןוכיס
וגקיש Uni. of Illinois College of Medicine-ב םירקוח
ץבש הווח רשא לפוטמ יכ ןוכיסהש ךכ-לע םיחוודמ ב"הרא
(Rransient Ischaemic Attack/TIA) ףלוח יחומ עוריא/לק
,(Myocardial Infarction/MI) בלה רירש םטואב הקלי
ללכ לש הזמ לופכ וניה ,תילילכ בל-תלחממ לבוס וניא ךא
.הנשב 1% ןב בצקב לדג אוהו היסולכואה
רועישל עיגמו 60-מ תוחפ ינב םישנאב דחוימב לודג הז ןוכיס
.15 יפ לודגה ןוכיס

Stroke


2011 לירפא
ץבש רחאל תוששואתה םיציאמ המודמ תואיצמ יקחשמ
St. Michael's Hospital Uni. of Toronto-ב םירקוח ירבדל
הליעי ךרד םה םירחא ואדיו יקחשמו המודמ תואיצמ הדנק
.ץבש רחאל עורזה חוכ קוזיחל הנהמו

םירקחממ עדימ ףוסיא לע םהיאצממ תא םיססבמ םירקוחה
חתפמה תולימ תא וללכ רשא (2010 דע 1966 תנשמ) םימדוק
םהב ,עורזה לש ןוילעה הקלחו המודמ תואיצמ יקחשמ ,ץבש
.88 דע 26 ינב םילפוטמ 195 וללכנ

Stroke


2011 לירפא
תיתשרה דירו תמיסח ילוחב רתוי הובג ץבשל ןוכיסה
רשא ,תרוקיבכ שיא 13,500-ו םילפוטמ 4,500 וללכנ וב רקחמ
םישנאש אצמ ב"הרא וקסיסנרפ-ןס Genentech תרבחב ךרענ
(Retinal Vein Occlusion) תיתשרה דירו תמיסח ילפוטמ
.ץבשב תוקלל לופכל בורק ןוכיסב םינותנ

Archives of Ophthalmology


2011 ינוי
ץבש רחאל ירוטומ דוקפית תרפשמ הארמה תייפרת
וארה הינמרג השיזרק Klinic Bavaria Kreischa ירקוח
תא רפשל היושע (Mirror Therapy) הארמה תייפרת יכ
ירביא לש תוימוימויה תויוליעפה תאו ירוטומה דוקפיתה
.ץבש רחאל םילפוטמב (Upper-Extremity) םינוילעה הצקה

םינותחתהו םינוילעה םירביאה ןיב הארמ םיחינמ הז לופיטב
םיקתושמ םירביאב הזוזת תנומת תוארהל ידכ לפוטמה לש
.זז קתושמ וניאש רביאה רשאכ

20th European Stroke Conference


2011 ינוי
ץבשל ןוכיס ןיטקמ תיז ןמש
ינבב ץבשל ןוכיס ןיטקהל היושע תיז ןמש לש הלודג הכירצ
.40%-מ רתויב הלעמו םינש 65
רתויב ההובגה המרה םמדב רשא ולאש םיחוודמ םירקוחה
ץבשל ןוכיסה תא וניטקה (Oleic Acid) תיאלוא הצמוח לש
7,625 ורטינ תפרצ Universite de Bordeaux ירקוח .73%-ב
.ץבש רבעב ווחש הלעמו 65 ינב שיא

Neurology


2011 ינוי
ץבשל ןוכיס םרוגכ הנרגימ
הילטיא University of Brescia-ב םירקוח לש םהירבדל
םרוג הווהמ הנרגימ יכ ךכל תורבטצמ תויודע רתויו רתוי
.ץבש ןהב ,תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס

European Meeting on Hypertension 2011


2011 ילוי
ץבש רחאל התומת הניטקמ רוביד תייפרת
University of Central Lancashire-ב םירקוח ירבדל
היורקה (Talk Therapy) רוביד תייפרת הינטירב ןוטסרפ
(Motivational Interviewing/MI) תינויצביטומ השיג
רחאל םישדוח 3 התומת תמצמצמו חור בצמ תרפשמ
.הנש רחאל הליעי תויהל הכישממו ץבש

Stroke


2011 ילוי
יתלגלוג ךות םומידל ןוכיס הלידגמ ןיראפרוו הפורתה
רחאל םישנאש םירסומ ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic ירקוח
ןוכיס רתיב םייוצמ ןידאמוק/ןיראפרווב םילפוטמה ,ץבש
םג (Intracerebral Hemorrhage/ICH) יתלגלוג-ךות םומידל
לופיט ולביק םהש רחאל תאז ,תילמרונ INR-ה תמרשכ
.ףירח ימכסיא ץבש ללגב (Thrombolysis) קיקפ סמת
,ףירח ימכסיא ץבש רחאל םילפוטמ 212 ופתתשה רקחמב
.ןיראפרווב ולפוטש שיא 14 םהב

Stroke


2011 ילוי
בלה בצקב הערפהל םירושק םיבאכ יככשמ
,קרמנד Denmark's Aarhus Uni. Hospital-ב רקחמ
ילעבכ ונחבוא רשא םילפוטמ 32,500 ופתתשה וב רשא
אצמ (Flutter) םירודזורפ ףורפיר וא םירודזורפ רופריפ
ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת ומכ ,םיצופנ םיבאכ יככשמש
לידגהל םילולע Cox-2 inhibitors-ו (NSAID) תוידיאורטס
הרושקה הצופנ בל בצק תערפה ,םירודזורפ רופריפל ןוכיס
.המאתהב 71%-בו 46%-ב ,ץבשלו בל תקיפס-יאל

BMJ


2011 טסוגוא
רזוח ץבש םימצמצמ םיניטאטס
אצמ דנלניפ Helsinki Uni. Central Hospital-ב רקחמ
םילפוטמ רשא ,העודי הניא ותביסש ץבש רחאל םיריעצ יכ
שדח ירלוקסו-וידרק עוריאל ןוכיס ךכב םיניטקמ םיניטאטסב
.77%-ב

15 ינב ,םילפוטמ 215 יבגל םינותנ סיסבב ורזענ םירקוחה
ןושארה היה ווח םה ותוא ימכסיאה ץבשה רשא ,49 דע
שומישה יבגל םינותנ ופסא םה ןכו (הרורב יתלב הביסמו)
.םדי-לע םיניטאטסב

Neurology


2011 טסוגוא
רידס יתלב בל בצק םע םישנאב ץבש דגנ הפורת
,(Rivaroxaban) ןאבסקורביר :השידח השירק תדגונ הפורת
הפורתל רתוי ליעיו חוטב ףילחת שמשל היושע
םישנאב (Warfarin/Coumadin) ןידאמוק/ןיראפרוו
.םירודזורפ רופריפמ םילבוסה

ב"הרא Duke Clinical Research Institute ירקוח
14,264 ופתתשה וב רקחמ תובקעב ךכ-לע םיחוודמ
.תוצרא 45-מ ,םירדח רופריפ םע םילפוטמ

New England Journal of Medicine


2011 טסוגוא
ץבשה תביס תא הלגמ דנואסרטלוא תקידב
Academic Teaching Hospital Wagner-Jauregg ירקוח
הובג ןוכיסב םישנא רתאל ןתינש םירסומ הירטסוא ץניל
רתאת רשא הטושפ דנואסרטלוא תקידב תועצמאב ץבשל
תורציה םע םישנאב ץבשל רתי ןוכיסל םירושקה םינמס 2
המדרתה קרוע לש תיטמוטפמיסא
.(Asymptomatic Carotid Stenosis)

תורציה םע םישנא 435 ופתתשה ,םייתנש ךשמנש ,רקחמב
.(ראווצה קרועה תורציה) המדרתה קרוע לש תיטמוטפמיסא
הנוכמ רשא יתשרט דבור לש תורבטצה םע םישנא יכ אצמנ
רתוי יפ רועישב ץבשל ןוכיס רתיב ויה Echolucent Plaque
דבור םע םישנא .הז דבור אלל םישנאל האוושהב 6-מ
ןוכיס רתיב ויה םחומב ורבעש םד-ישירק לש םינמיסו יתשרט
םינמס ינש אלל םישנא תמועל ץבשב תוקלל 10 יפמ רתוי ןב
.ולא

Neurology


2011 טסוגוא
ץבשל לדגומ ןוכיסל רושק דבועמ רשב
ופתתשה וב ,הידבש םלוהקוטש Karolinska Inst.-ב רקחמ
הלודג הכירצש אצמ ,םינש 10 ךשמנ רשאו םירבג 40,291
,ירט םודא רשב אל ךא ,(Processed Meat) דבועמ רשב לש
.ץבשל לדגומ ןוכיסל הרושק

American Journal of Clinical Nutrition


2011 טסוגוא
ץבשל לדגומ ןוכיסל הרושק סיזאירוספ
תא וחתינש קרמנד Copenhagen Uni. Hospital ירקוח
םיחוודמ 2006-ו 1997 םינשה ןיב קרמנד תייסולכוא ללכ
ימכסיא ץבשב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ סיזאירוספ ילוחש
.גירח בל-בצקבו

,םירודזורפ רופריפלו ץבשל ןוכיס רתיב םינותנ ולא םישנא
הובגה ןוכיסה .סיזאירוספ ילוח םניאש םישנא תמועל
.הרומח סיזאירוספ םע םיריעצ ברקב אצמנ רתויב

European Heart Journal


2011 רבמטפס
ץבשל ןוכיס ןיטקמ ןוזממ ןגלשא
חתינש םלוהקוטש Karolinska Inst.-ב לודג ידבש רקחמ
ןגלשאה תכירצ תלדגהש ךכ-לע חוודמ םימדוק םירקחמ 10
.םדה-ץחל דירומ אוה ןכו ץבשל ןוכיס הניטקמ ןוזמ תורוקממ

ץבשל ןוכיס הניטקמ םויב ןגלשא ג"מ 1,000 תכירצש ררבתה
.םמדמ ץבשו ןגלשא תכירצ ןיב רשק אצמנ אל .11%-ב ימכסיא

Stroke


2011 רבמטפס
ץבשל ןוכיס םיניטקמ ןבל רשב ילעב תוריפ
,םיסגאו םיחופת ומכ ,ןבל םרשב רשא תוריפ לש םתכירצ
םידנלוה םירקוח .52%-ב ץבשל ןוכיס םצמצל היושע
רשא ,םירגובמ 20,069 ורטינ רשא Wageningen Uni.-ב
יכ וליג ,םינש 10 ךשמב 41 עצוממ ליג ינב בל-ילוח םניא
ןיטצרווק דיאונובלפב םירישע רשא ןבל רשב ילעב תוריפ
םיבוהצ/םימותכ ,םיקורי תוריפ ינפ לע םיפידע
.ץבש תעינמ תניחבמ ,םילוגס/םימודאו

םייושע םירחא םיעבצ ילעב תוריפ יכ םיריבסמ םירקוחה
תנווגמ הכירצב תוברהל שי ןכלו תורחא תולחמינפמ ןגהל
.תוקריו תוריפ לש

Stroke


2011 רבמטפס
ץבשל ןוכיס לידגמ םד-ץחל-רתי-םדק
12 קרסש ב"הרא וגאיד-ןס Uni. of California-ב רקחמ
יכ אצמ שיא ןוילמ יצח וללכנ םהב םימדוק םירקחמ
רמולכ ,(Prehypertension) םד-ץחל-רתי-םדק םע םירגובמ
םד-ץחל וא תיפסכ מ"מ 139 דע 120 ילוטסיס םד-ץחל
תמועל ץבשל 55% ןב ןוכיס רתיב ואצמנ 89 דע 80 ילוטסאיד
.ילמרונ םד-ץחל ילעב

Neurology


2011 רבמטפס
ץבש רותיאל םד-תקידב
וב םידקמ רקחמ תרגסמב הנחבנ רשא השידח םד-תקידב
(ץבש אלל 102-ו ץבש רחאל םהמ 50) שיא 152 ופתתשה
86%-ו ימכסיא ץבשב רבעב וקלש םישנאה ןיבמ 98% הרתיא
(Glutamate) טמטולגה תמר ךמס-לע ,וב וקל אלש ולא ןיבמ
.וב

ב"הרא ישרה Penn State College of Medicine ירקוח
ררחתשמ תשבתשמ חומל םדה תמירז רשאכ יכ םיריבסמ
.םדה רוזחמל תוריהמב טמטולג
םינימסתה תעפוהל תועש 24 ךותב ודדמנ טמטולגה תומר
עגרמ תועש 24 ךות ץבש אלל ולא ברקבו םינושארה
.רקחמל תופרטצהה

Ann. Meeting of the American Neurological Assoc.


2011 רבוטקוא
םירודזורפ רופרפב ץבש תעינמל ןיריפסאב שמתשהל ןיא
Copenhagen Uni. Hospital Gentofte ירקוח לש םהירבדל
וניאו ליעי וניא ןיריפסא יכ תוארמ תויודע רתויו רתוי קרמנד
.םירודזורפ רופריפב םילפוטמב ץבש תעינמ םשל חוטב

וזפשואש קרמנד יחרזא לש םימושיר 146,000 ללכ רקחמה
םשרמ תאו ולפוט םה ןהב תופורתה טוריפ תא ,ץבש רחאל
וניה ןידאמוק/ןיראפרווב שומיש יכ םג אצמנ .ינדה התומתה
.רתויב ךומנ ץבשל ןוכיסה םהב םירקמל טרפ ליעי

Thrombosis and Haemostasis


2011 רבוטקוא
רומח ץבש רחאל לופיט תואצות הזוח םיילגר תבלצה
םישנא יכ םירסומ הינמרג University of Munich ירקוח
תא (Crossed Legs) בילצהל םילגוסמו רומח ץבש ווחש
תויוקל תוחפמ ולבסי עוריאהמ םוי 15 ךותב םהילגר
רתוי הבוט היהית הנש רחאל תיללכה האצותהו תויגולוריונ
.ךכל םילגוסמ םניאש ולא תמועל

Neurology


2011 רבמבונ
רזוח ץבשל רושק ךומנ םד-ץחל
םירסומ ב"הרא וגאיד-ןס University of California ירקוח
וניאש ץבש לש תושחרתה רחאל דיימ םילפוטמה ולאב יכ
םד-ץחל קר אל (Noncardioembolic Stroke) ילובמאוידרק
תוחפ) ךומנ םד-ץחל םג ,(תיפסכ מ"מ 140 לעמ) ההובג
רזוח ץבשל ןוכיס רתיל רושק (תיפסכ מ"מ 120-מ
.(Recurrent Stroke)

JAMA


2011 רבמבונ
םייח-תלחות םירצקמ םיצבש-ינימ
םיכשמנש (Transient Ischemic Attacks/TIAs) םיצבש-ינימ
לודג ץבש אובל הרהזא ןמס םיווהמ תועש וא תוקד רפסמ
.םייחה-תלחות תא םירצקמ ןכא םהש ררבתמ תעכו ינלטקו

זוחא יכ אצמ רחא רקחמ יפתתשמ ןיב יתאוושה רקחמ
.20%-ב ןטק ץבש-ינימ רחאל תודירשה
ב"הרא American Heart Association-מ החמומ ירבדל
.םיצבש-יניממ םלעתהל ןיא יכ איה ךכמ הנקסמה

Stroke


2011 רבמצד
ץבשמ תוששואתהל םיילמשח םימרז
לש םתוששואתהל רזוע םיילמשח םימרז תרזעב חומה יוריג
וב ,הינטירב Oxford University-ב רקחמ .ץבש ילפוטמ
ץבש ילפוטמל הרזע וז הקינכט יכ הליג ,שיא 13 ופתתשה
.תחא העש ךשמל זוחא 10 דע 5-ב םהידי תועונת תא רפשל

חומה לש ימוימוי יוריג יכ אצמ םדוק רקחמ םירקוחה ירבדל
.תידימת העפשה לעב תויהל יושע

Brain


2011 רבמצד
ץבשל ןוכיס דירומ םד-ץחל-רתי-םדקב לופיט
,ב"הרא ויהוא Case Western Reserve Uni.-ב רקחמ
70,000 לעמ ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 16 קרסש
,((Prehypertension)) םד-ץחל -רתי-םדק ילעב שיא
ברקב יכ הליג (ובצלפ וא) תופורת תרזעב ולפוטש
.22%-ב ץבשל ןוכיסה דרי תופורתב הלפוטש הצובקה

םייוניש תועצמאב לופיט רשאכ יכ איה םירקוחה תנקסמ
-םדקמ םילבוסב םדה-ץחל תא ויד דירומ וניא הנוזתב
.ץבשל ןוכיס ןיטקהל יושע יתפורת לופיט ,םד-ץחל-רתי

WebMD


2012 ראוני
ץבשל ןוכיס לידגמ טקש םירודזורפ רופריפ
בצקמ םילבוסה (Pacemaker) בל בצוק םע םילפוטמ
אלל (Atrial Tachyarrhythmias) ריהמ ירודזורפ
םירודזורפ רופריפ לעב ונייהד ,ינילק םירודזורפ רופריפ
ןוכיס רתיב םינותנ ,(Silent Atrial Fibrillation) טקש
ימכסיא ץבשב תוקלל ,2.5 יפ רועישב ,תיתוהמ לדגומ
וא ןמזה ךשמב (Systemic Embolism) תיתכרעמ
.(Cerebral Aneurysm) תיחומ תצרפמב

הדנק וירטנוא McMaster University-ב רקחמב
65 ינב םילפוטמ 2,580 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנו
.בל בצוק ילעב ,םד-ץחל רתי לש הירוטסיה םע הלעמו

New England Journal of Medicine


2012 ראוני
רחא לכל המיאתמ הניא ןיריפסא תייפרת
וניא ןיריפסא תועצמאב ץבש תעינמו בל-תלחמב לופיט
.הרקמה יפל וב שומיש ןוחבל שיו לכל םיאתמ

וחתינש הינטירב St George's, Uni. of London ירקוח
לעמ ופתתשה םהב ,םילודג םירקחמ 9-מ ופסאנש םינותנ
לופיטה יכ םירסומ ,םינש 6 עצוממב וכשמנו ,שיא 100,000
ירקמ רפסמ םוצמיצל רושק אצמנ אל ןיריפסא תועצמאב
םרג אוה תאז תמועלו ץבש וא בל-ףקתה בקע התומתה
.םומידל ןוכיסב תרכינ היילעל

ךומנ ןונימב ןיריפסא ולטנ רקחמב םיפתתשמהמ תיצחמ
(ג"מ 500 דע 300) הובג ןונימ וא (ג"מ 100 דע 45)
לופיטה .(המד) ובצלפ ולביק ראשהו םיימויב םעפ וא םויב
,10%-ב ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיסה תא ןיטקה ןיריפסאב
.31%-ב םומידל ןוכיסה תא לידגה ךא

WebMD


2012 ראוני
ץבשל ןוכיס ןיטקמ םויזנגמ
רשא ,םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב םיידבש םירקוח
241,378 ופתתשה םהב םילודג םירקחמ 7-מ םינותנ ופסא
םויב םויזנגמ תכירצב ג"מ 100 תב הלדגה לכש וליג ,שיא
.9%-כב ימכסיא ץבשל ןוכיסה תא הניטקמ

American Journal of Clinical Nutrition


2012 ראורבפ
ץבשו ריהמ ןורכיז ןדבוא
ןוטסוב Harvard Uni. School of Public Health-ב רקחמ
ץבש תוזחל לולע רומחו ריהמ ןורכיז ןדבוא יכ אצמ ב"הרא
.ינלטק ידיתע
ינב שיא 11,814 ופתתשה ,םינש 10 ךשמנ רשא ,רקחמב
.ץבש ווח םרטש הלעמו הנש 50

American Stroke Association's International Stroke
2012 (ISC) Conference


2012 ראורבפ
תוקלדל רושק םידליב ץבש
ב"הרא וקסיסנרפ-ןס University of California ירקוח
םינותנ תוקלד ללגב תובר םילפוטמה םידלי יכ םיחוודמ
םינושארה םימיב רקיעב ,ימכסיא ץבשל לדגומ ןוכיס רתיב
.תקלדל

,הינרופילקב תואירבה תושרמ ולבקתה וינותנש ,רקחמב
ינב םידלי 126 ורתוא םכותמ ,םידלי ןוילמ 2.5-כ ופתתשה
םדגנכו ימכסיא ץבשב וקל רשא ,םינש10.5 עצוממ ליג
.תרוקיבכ שמשל יארקאב ורחבנש םידלי 378 ושמיש

International Stroke Conference (ISC) 2012


2012 ראורבפ
ץבש רחאל התומת הזוח הרומח הימנא
אצמ ב"הרא ןבייה-וינ Yale Uni. School of Med.-ב רקחמ
םשל ,םילוחה-תיבל הסינכה תעב הרומח דע הנותמ הימנא יכ
.הבורקה הנשה ךות התומת הזוח ,ימכסיא ץבש ללגב זופשיא

הנוזת ירמוחב וא לזרבב רוסחמ ללגב םרגיהל הלולע וז הימנא
3,965 ופתתשה רקחמב .תורחא תוינורכ תולחמ ללגבו םירחא
.ימכסיא ץבש ללגב וזפשוא רשא המחלמ יקיתו

ללגב חומל ןצמחב רוסחמ לש ףוריצהש םיריבסמ םירקוחה
.התומתל םימרוגה םה ץבשה ללגב םד-ילכ תמיסחו הימנאה

International Stroke Conference (ISC) 2012


2012 ראורבפ
ץבשל ירקיעה ןוכיסה םרוג אוה הובג םד-ץחל
.הובג םד-ץחלמ ולבס ץבשב וקלש םישנאה ןיבמ 47%
Uni. of Southern California ירקוח לש םהירבדל
הלעי אל אוהש ךכ ,םדה-ץחלב הטילש ב"הרא התייה
.תיצחמב ץבשה ירקמ רועיש תא התיחפמ 140/90 לע

ופתתשהש ץבש רחאל םידרוש 500 ופתתשה רקחמב
וחוויד םהמ 72% .2004-ו 1999 םינשה ןיב ךרענש רקסב
.םהייחב והשלכ בלשב הובג םד-ץחל ילעבכ ונחבוא םהש

American Stroke Association's International Stroke
Conference 2012


2012 ראורבפ
םישנב ץבשל ןוכיס ןיטקמ רדה ירפ
םינותנ וחתינ רשא הינטירב Uni. of East Anglia ירקוח
ופתתשה וב ,(Nurses' Health Study) םדוק לודג רקחממ
יכ םיחוודמ הנש 14 ךשמנ רשאו םישנ 70,000-ל בורק
(Citrus Fruit) רדה-ירפ לש הלודג תומכ תוכרוצה םישנ
.ץבשל ןוכיס ךכב תוניטקמ

םרוקמש םידיאונובלפ לש תולודג תויומכ וכרצ רשא םישנ
ץבשב תוקלל 19% ןב תחפומ ןוכיסב ואצמנ רדה-ירפב
.רתויב תונטקה תויומכה תא וכרצש ולא תמועל ימכסיא
,תוקרימ םידיאונובלפ תכירצ ןיב רשק אצמנ אל תאז םע
.םודא ןייו (רירמ) ההכ דלוקוש

Stroke


2012 ראורבפ
ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיסל תורושק םייטטאיד םילק תואקשמ
,ב"הרא Uni. of Miami Miller School of Med.-ב רקחמ
,רושע ךשמב קרוי-וינ יבשות 69 ינב םירגובמ 2,564 רטינש
םייטטאיד םילק תואקשמ םוי ידמ םיתושה םישנאש אצמ
ץבשבו בל-ףקתהב תוקלל 44% ןב רבגומ ןוכיסב םינותנ
.ולא תואקשמ םיתוש םניאש ולא תמועל

,ךכב םימשא םמצע תואקשמה אלש ןכתי םירקוחה ירבדל
םיתושה םישנאל םירושקה םיאירב םניאש םירבד אלא
תרכוס ,םד-ץחל רתי ,רתי-תנמשה ומכ ,ולא תואקשמ
.ההובג לורטסלוכ תמרו

Journal of General Internal Medicine


2012 ראורבפ
ץבשלו ןורכיז ןדבואל ןוכיס התיחפמ הריהמ הכילה
ןוכיס תוזחל םירזוע דיה תזיחא תמצועו הכילה תוריהמ
תוריהמב הדירי .תונקדזהה םע ץבשלו ןורכיז ןדבואל ידיתע
תזיחאו תיללכה תואירבה בצמב הדירי לע העיבצמ הכילהה
ןוילעה ףוגה גלפ חוכב הדירי לע העיבצמ רתוי השלח די
.תוירירבשבו-

רשא ,ב"הרא ןוטסוב Boston Medical Center-ב רקחמב
עצוממ ליג ינב םישנו םירבג 2,400 וקדבנ ,הנש 11 ךשמנ
םחומ ,רקחמה תליחת תעב הייעב לכמ ולבס אל רשא 62
.קדבנ םנורכזו קרסנ

2012 Ann. Meeting of the Am. Academy
of Neurology in New Orleans


2012 ראורבפ
ץבשל ןוכיס םילידגמ סנרט ינמוש
Uni. of N. Carolina Gillings School of Global ירקוח
ינותנ שדחמ וחתינ רשא ב"הרא ליה לפ'צ Public Health
,Women's Health Initiative Observational Study רקחמ
רחאל םישנש וליג ,79 דע 50 תונב םישנ 87,025 ופתתשה וב
רתיב תונותנ סנארט ינמושב הרישע ןתנוזתש רבעמה ליג
הז רשק תאז םע .ימכסיא ץבש לש םימיוסמ םיגוסל ןוכיס
.ןיריפסא תכירצ םע םלענ

Annals of Neurology


2012 סרמ
ץבש יקזנ םוצמיצל םינומרוה
ןכאא Technischen Hochschule-ב םירקוח לש םהירבדל
חומה תומקר לע ןגהל יושע םינומרוה לש בולי הינמרג
תודלוחב לופיט .ועגפנש םירוזיא לש תושדחתה ררועלו
.70%-ב םיקזנה תא תיחפה וז ךרדב

ןוסיחה תכרעממ םיענומ םינומרוההש םיריבסמ םירקוחה
תלוכי תא םירפשמ םה ינש דצמו תוקיזמ תוקלדל םורגל
ידי-לע הגשוה רתויב הבוטה העפשהה .דורשל םיאתה
.ןגורטסאו (Progesterone) ןורטסגורפ לש בוליש

NANO


2012 סרמ
םישנב ץבשל ןוכיס הניטקמ לוהוכלא לש הנותמ הכירצ
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
(םויב ןיי תוסוכ 1.5 דע) תוניתמב לוהוכלא תותושה םישנ יכ
םירקוחה תושרל .ץבשב תוקלל ןוכיס ךכב תוניטקמ תועיבקב
אלל םישנ 83,000-מ רתויל םיסחייתמ רשא םינותנ ודמעוה
ךשמב ורטונ רשא ,ןטרס וא ץבש ,בל-תלחמ לש הירוטסיה
,תאז םע .םיצבש 2,171 וערא הכלהמבש הפוקת ,הנש 26
העפשה התייה אל לוהוכלא לש רתוי תולודג תויומכ תכירצל
.המוד

Stroke


2012 סרמ
ףלוח ץבש וא ץבש רחאל םימוד ןואכידה ירועיש
ב"הרא הניילורק ןופצ Duke Uni. Medical Center ירקוח
רחאל ,םילבוס (TIA) ףלוח ץבש וא ץבש ילפוטמש םיחוודמ
לש המוד המרמ ,שדוח 12 רחאלו םישדוח 3 ןב זופשיא
םילוח-יתב 99-מ םילפוטמ 1,847 ופתתשה רקחמב .ןואכיד
.ב"הרא יבחרב

Stroke


2012 לירפא
ץבשלו בל-תלחמל הרושק טסבסאל הפישח
(Asbestos) טסבסאל םתדובע םוקמב םיפשחנה םישנא
היה הכ דע .ץבשלו בל-תלחמל לדגומ ןוכיס ינפב םידמוע
ןטרס תוחתפתהו טסבסאל הפישח ןיב רשקה לע עודי
,(Mesothelioma) המוילתוזמ (Lung Cancer) תואירה
לע םג העיפשמ םרוג אוהש תקלדה יכ אצמנ תעכ ךא
.תירלוקסו-וידרקה תכרעמה

Health & Safety Executive ירקוח ךכ לע םיחוודמ
100,000-ל בורק לש תוומה תביס תא ונחב רשא הינטירב
רתיב ויה טסבסאל םיפשחנה יכ אצמנ .טסבסא ידבוע
היסולכואה ראש תמועל ץבשמ התומתל 63% ןב ןוכיס
.בל-תלחממ תומל 39%-ו

Occupational and Environmental Medicine


2012 לירפא
בלה-רירש םטואב תונכסמ תויטוכיספ-יטנא תופורת
רתויו 64 ינב םילפוטמ 20,000-מ רתוי ופתתשה וב רקחמ
(Cholinesterase Inhibitors) זארטסא ןילוכ יבכעמב ולפוטש
תויטוכיספ-יטנא תופורתב ףסונב ולפוט רשא ולא יכ אצמ
בלה רירש םטואל יתועמשמ ןוכיסב ויה (Antipsychotics)
ולפוט אלש ולאל האוושהב הבורקה הנשה ךותב ץבשלו
.תויטוכיספ-יטנא תופורתב
תליחתמ םינושארה םימיה 30-ב רתויב לודג היה ןוכיסה
.ןמזה םע דריו ךלה אוהו לופיטה

Pharmacoepidemiology and Drug Safety


2012 לירפא
ץבשל ןוכיס םיניטקמ ןמוש ילד בלח ירצומ
וחתינש ,הידבש םלוהקוטש Karolinska Institute ירקוח
םישנא יכ ואצמ ,םיידבש םישנו םירבג 74,961 יבגל םינותנ
ןמוש תולד תוניבגו טרוגוי םילכואו ןמוש-לד בלח םיתושה
םישנא תמועל ץבשב תוקלל 13% ןב תחפומ ןוכיסב םינותנ
בורק ךשמנ רקחמה .אלמןמוש ילעב בלח ירצומ םיכרוצה
.םינש 10-ל

Stroke


2012 לירפא
ץבשל ןוכיס תוליפכמ לותנמ תוירגיס
רשאמ רתוי ,תוליגר תוירגיסל האוושהב ,לותנמ תוירגיס
םירוחש םניאש םישנאבו םישנב .ץבשל ןוכיס תוליפכמ
וטנורוט St. Michael's Hospital ירקוח .הז ןוכיס שלוש
ירוחאמ דמועה ןונגנמה תא ריבסהל ולכי אל הדנק
םישנא 5,028 ופתתשה רקחמב .ץבשל ןוכיסה תלדגה
.הלעמו 20 ינב ,הווהב םינשעמה

Archives of Internal Medicine


2012 יאמ
ץבשל ןוכיס הלידגמ השירק ידגונב שומישה תקספה
הניילורק 'צ Duke Uni. School of Medicine-ב םירקוח
ROCKET AF :םדוק ימואלניב רקחמ ינותנ וחתינש ב"הרא
ןידאמוק/ןיראפרוו השירקה ידגונב שומישה תקספה יבגל
,(Rivaroxaban) ןאבסקורבירו (Warfarin/Coumadin)
,םירודזורפ רופריפ ילפוטמב ץבשל ןוכיס ןיטקהל ודעונש
תא דאמ הלידגמ וז הפורתב שומישה תקספה יכ הארמ
.ץבשל ןוכיסה

American Heart Association Special Reports:
Emerging Science Series


2012 יאמ
ץבשל ןוכיס רתיב םירודזורפ רופריפ םע תושישק
תושישקש םיחוודמ הדנק לואירטנומ McGill Uni. ירקוח
,ץבשל הובג ןוכיסב תונותנ םירודזורפ רופריפב תולפוטמה
.םישישק תמועל

םינש 65 ינב םישנ 44,115-ו םירבג 39,398 ופתתשה רקחמב
םילבוסכ ונחבואש רחאל םילוחה-תיבמ וררחוש רשא הלעמו
.םירודזורפ רופריפמ

JAMA


2012 יאמ
ץבשל ןוכיס םילידגמ םיזגומ תואקשמ
,Nurses' Health Study :לודג רקחמ לש שדח חותינ
אצמ ב"הרא ויהוא Cleveland Clinic ירקוח ועציב ותוא
רכוסב םיקתוממה (Sodas) םיזגומ תואקשמ תייתש יכ
תאז ,ץבשל ןוכיס לידגהל םילולע תוירולקב םילדה הלאכו
וב ופתתשהו הנש 28 ךשמנ רקחמה .יאמצע םרוגכ
.םירבג 43,371-ו םישנ 84,085

American Journal of Clinical Nutrition


2012 ינוי
ץבשל רתויב בושח ןוכיס םרוג וניה הנישב רוסחמ
...רקחמ


2012 ינוי
ץבשל ןוכיס לידגמ הנוזתב D ןימטיו טעמ
םיארמ יאווה University of Hawaii-ב רקחמ יאצממ
ןוכיס רתיל יאמצע ןפואב רושק ןוזמב D ןימטיוב רוסחמש
ופתתשה רקחמב .ןכמ רחאל םינשה 34 ךשמב ץבשל
,68 דע 45 ינב ,ינפי אצוממ םיאקירמא םירגובמ 7,385
.Honolulu Heart Program :לודג רקחמב ופתתשהש

Stroke


2012 ילוי
ץבש ידרושל הגוי
תיתועמשמ רפיש ,תועובש 8 ךשמנש ,הגוי תועצמאב לופיט
רופישה .םיצבש תירוטסיה םע םילפוטמב לקשמה יוויש תא
.םייחה תוכיאבו תואמצעב ,ירוטומה דוקפיתב אטבתה
ופתתשה ב"הרא סילופנאידניא Indiana Uni.-ב רקחמב
.ןכל םדוק םישדוח 6 ץבשמ ולבסש שיא 47

Stroke


2012 ילוי
ץבשלו בלה רירש םטואל ןוכיס הלידגמ תורמשמב הדובע
רקסש ,הדנק וירטנוא Western University-ב ךרענש רקחמ
חוודמ ,שיא 2,011,935 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 34
בלה רירש םטואל לדגומ ןוכיסל הרושק תורמשמב הדובע יכ
םיעוריאלו ימכסיא ץבשל ,(Myocardial Infarction)
.םיירלוקסו-וידרק

BMJ


2012 טסוגוא
ימכסיא ץבשל ןוכיס לידגמ םודא רשב ידמ רתוי
השרוו Warsaw University of Life Sciences-ב רקחמ
329,495 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 6 רקס רשא ןילופ
הנמב דבועמ םודא רשב תכירצב הלדגה לכ יכ אצמ ,שיא
.13% דע 11-ב ימכסיא ץבשל ןוכיסה תא הלידגמ תחא

Stroke

...5 תושדח - יחומ ץבש ואר

.