3 תושדח - יחומ ץבש
Stroke - News 3

ץבשל ןוכיסו הירוניאטורפ
ץבשל םרוגכ םד-ץחל
ץבשו בל-ףקתה דגנ הקנה
ץבשו הכומנ םויזנגמ תמר
ץבשל ןוכיס דגנ םיניטאטס
חומב םד-ילכל םינכמות
ץבשל ןוכיסו ךומנ םד-ץחל
ץבשה תואצותו CRP
תודעסמב ןוזמב חלמ רתי
ץבשו הרואא םע תונרגימ
ץבשו תינפוג תוליעפ
תרכוסב ץבשו לורטסלוכ
םיריעצב התומתל ןוכיס
ץבשל ןוכיסו בלח-ירצומ
םיהבגב ץבשל ןוכיסה
םירבשל לופכ ןוכיסו ץבש
הקיטסלפויגנא וא חותינ
ץבשמ םיריעצ תומו BMI
ץבשו היצנמיד ןיב רשקה
ץבשל ןוכיסו 'ח תקבלש
ץבשו הרואא םע הנרגימ
ץבשו בל-ףקתה ,תופורת
ץבשב תונכסמ תוקלד
חלמ תכירצ םוצמיצ
ןוכיס הזוח דנואסרטלוא
ץבשו ןואכיד ידגונ
ץבש תואצותו הייתש
ץבשו חומה ,E 'טיו
ימכסיא ץבשו תפחש ילוח
ץבשל ןוכיס ןיטקמדלוקוש
ץבש רחאל םוקישל SSRI
ץבשל ןוכיסו םילונובלפ
ץבשל ןוכיסו רטסוז ספרה
ץבשו הנתשמ םד-ץחל
םיירוטומ 'פיתו ודנטנינ
ץבשו ןגמה תטולב תוליעפ
םישנב ץבש תענומ הכילה
בלל תלעותה לטבמ ןושיע
ץבשל םייטובור םירזע
ץבשמ התומתו B ינימטיו
יחומ קזנו תוקריו תוריפ
םדה 'שירקו בלל היוס
ןכסמ תופורתב רתי שומיש
ץבשו הרואא םע הנרגימ
םילפוטמל תלוגלוגה תחיתפ
ץבשב תנכסמ לזיד תטילפ
ץבשו אירב םייח חרוא
תוריעצב ןוכיסו ןושיע
ןכסמ Red Bull הקשמ
תויטוכיספ-יטנא תופורת
ץבשו ןידמוקב םילופיט
חומל םדה תמירזו ואקק
ץבשו םירודזורפ רופרפ
םישישקב ץבשו ןואכיד
הנישב המישנ םודו ןדקרפ
םדה-ילכו םינובלפוזיא
בוט ןורתפ - שירקה תסמה
ץבשו COPD-ל תופורת
ינלטק יחומ םומידו הפורת
םדה-תמירזו תידגנ המיעפ
הרמוח התיחפמ תינפוג 'עפ
רבדל םידמול םילפוטמ
ץבשל ןוכיסו תילופ 'ח
ץבשו עזג יאתב לופיט
ץבשו תילובטמ תנומסת
בלל םד תמירז ליבגמ חלמ
םימומ ענומ לוהב לופיט
םישנב ןוכיס םצמצמ הפק
ץבש ענומ אירב םייח-חרוא
ץבשל ןוכיסו קורי הת
תיטמוארט-טסופ קחד 'פה
42 ליג ינפל רוזחמה תקספה
תוששואתהל חומב םוגיפ
ץבשב תנכסמ ןויריהב הנרגימ
ץבשל םימרוג םיפלוד םד-ילכ
40 רחאל םיימכסיא םיצבש
רחאל לקשמ יווישל י'צ יאט
ןויריה תלערו םיאצאצ
קחד תערפהו ץבש
ערמ יתרבח דודיב
ץבשל ןוכיסו םיניטאטס


...יחומ ץבש ואר

2005 לירפא
יחומ קזנ הניטקמ תוקריו תוריפ תכירצ
Uni. of South Florida College of Medicine ירקוח
דרת הברה תליכאש וליג ,תודלוחב רקחמב ,ב"הרא
יחומ קזנ תרכינ הדימב ליבגהל היושע תולוחכ תוינמכואו
םתלוכתל תודוה תורחא תויגולוריונ תוערפהו ץבש רחאל
םג האצמנ המוד העפשה .ההובגה תיטנדיסקוא-יטנאה
.הנילוריפסה תצא תכירצב
50% רועישב יאתה ןדבואה תנטקהב האטבתה הבטהה
תודלוחב תויתעונתה לש תרפושמ תוששואתהבו 75% דע
.ץבשה עוריא ינפל ולא תונוזמ ולביקש ,ץבש רחאל

Experimental Neurology


2006 טסוגוא
םדה תוישירקל הרושק היוסבש בלל תלעותה
...ירבדל


2006 רבוטקוא
בלה תא ןכסמ תופורתב זרפומ שומיש
...שומיש


2007 טסוגוא
ימכסיא ץבשל ןוכיס הלידגמ הליה םע הנרגימ
...רקחמ


2007 סרמ
ץבש ילפוטמל תרזוע תלוגלוגה תחיתפ
Neurologischen Universitaetsklinik-ב םירקוח
שי לודג ימכסיא ץבש רחאל יכ םיחוודמ Heidelberg
ידכ תלוגלוגה תפילק תיצחמ תא ,ינמז ןפואב ,ריסהל
.תועש 48 ךותב תאז ,ימינפה ץחלהמ חומה לע לקהל
ייוכיס תא 3 יפ הלידגמ וז הלועפ םירקוחה ירבדל
םילפוטמהמ 80%-כ תאז אלל .םייחב ראשיהל חתונמה
.יביסמה ץבשה ללגב םירטפנ

NNO


2007 רבמבונ
םירבגב ץבשו בל-ףקתהל ןוכיס הלידגמ לזיד תטילפ
...םירקוח


2008 טסוגוא
ץבשל ןוכיס תיתועמשמ תיחפמ אירב םייח חרוא
וכרענש (NHS-ו HPFS) םילודג םירקחמ 2 לש םתריקס
ןוטסוב Harvard School of Public Health ידי-לע
םירבג 43,685-ו םישנ 71,243 ופתתשה םהבו ב"הרא
,תילילכ בל-תלחמו תרכוס תעינמ לע ףסונבש התליג
םישנב ,ימכסיא ץבשל ןוכיס םצמצמ אירב םייח חרוא
.80%-ב םירבגבו

םילולכ (Healthy Lifestyle) אירב םייח חרואב
האירב הנוזתו אירב לקשמ ,ןושיעמ תוענמיה
תוליעפו לוהוכלא לש הנותמ הייתש תללוכ רשא
.ימוי סיסב לע תינפוג

Circulation


2008 טסוגוא
תוריעצ םישנב ץבשל ןוכיס לידגמ ןושיע
ץבשה תא ווחש 15-49 תונב םישנ 466 ופתתשה וב רקחמ
ץבש ווח אלש םישנ 604-ל ןתוא הוושיהו ןהייחב ןושארה
ץבשל ןוכיס רתיב תונותנ תונשעמ תוריעצ םישנש הליג
תוירגיס רתוי תונשעמ ןהש לככו תונשעמ ןניאש םישנ תמועל
.לדג ןוכיסה םויב

Uni. of Maryland School of Med. ירקוח לש םהירבדל
תוירגיס 10 דע ונשיעש םישנב 2.2 יפ לדג הז ןוכיס ב"הרא
.9.1 יפ לדג אוה םויב רתוי וא תוירגיס 40 ונשיעש ולאבו םויב

Stroke


2008 טסוגוא
ץבשל ןוכיס לידגמ Red Bull הקשמ
ידש םיחוודמ הילרטסוא Royal Adelaide Hospital ירקוח
לידגהל ידכ תחא Red Bull היגרנאה הקשמ תיחפ תייתשב
ץבשלו (Myocardial Infarction) בלה רירש םטואל ןוכיס
.םיריעצב םג

םירקוחה וקדב םהב םיריעצ םירגובמ 30 ופתתשה רקחמב
ל"מ 250 תייתש רחאל העשו ינפל העש הקשמה תעפשה תא
רחאל תחא העש יכ וארה םיאצממה .רכוס לוטנ ,הז הקשממ
םימוטפמיס רקחמה יפתתשמ ברקב ומרגנ הקשמה תייתש
.תירלוקסו-וידרק הלחמל םירושקה

Cardiovascular Research Centre at the Royal Adelaide
Hospital Australia


2008 טסוגוא
ץבשל ןוכיס תולידגמ תויטוכיספ-יטנא תופורת
תופורת םילטונו הזוכיספמ םילבוס רשא םישנא םירקוח ירבדל
תוקלל ןוכיס ךכב םילידגמ ,אוהש גוס לכמ ,תויטוכיספ-יטנא
.1.7 יפ ,ץבשב

London School of Hygiene & Tropical Med.-ב רקחמב
,דחא ץבש תוחפל ווחש םילפוטמ 6,790 ופתתשה הינטירב
ףוסו 1988 ראוני ןיב תויטוכיספ-יטנא תופורת ולטנ רשא
היצנמידמ םילבוסה תופורתה ילטונ ןיבמ ולאש אצמנ .2002
.ץבשל 3.5 יפ ןב ןוכיס רתיב םייוצמ

BMJ


2008 טסוגוא
םיצבשל םרוג ןידמוקב םילופיט טועימ
...ירבדל


2008 טסוגוא
חומל םד תמירז דדועמ ואקק
...ואקק


2008 טסוגוא
ענמנ ץבשמ םילבוס םירודזורפ רופרפ םע םישנא הברה
םישנא יכ םיארמ הדנק Uni. of Toronto-ב רקחמ יאצממ
היה ןתינ ותוא ץבשמ םילבוס םירודזורפ רופרפ םע םיבר
= (Coumadin) ןידאמוק הפורתב שומיש ידי-לע עונמל
.ולא םירקממ תיצחמ תענומ התיהש (Warfarin) ןיראפרוו

םירודזורפ רופרפ םע םילפוטמ 597 ופתתשה ידנקה רקחמב
ורטפנ םיפתתשמה ןיבמ 20% יכ אצמנ .הנושארל ץבש ווחש
.ץבשה תובקעב תורומח תולבגיממ ולבס 60%-ו

WebMD


2008 רבמטפס
םישישקב ץבשל ןוכיס רתיו ןואכיד
...רקחמ


2008 רבמטפס
ץבש ילפוטמב הנישב המישנ םודו ןדקרפ תביכש
בצמ ,םבג לע בורל םינשי ףירח ימכסיא ץבש רחאל םילפוטמ
,(Sleep Apnea) הנישב המישנ םוד תרמוח תא ףירחמ רשא
לש תומוגע תואצותל הרושקו ץבש רחאל הצופנה הייעב
.וב לופיטה

ופתתשה ב"הרא Uni. of Michigan-ב ךרענ רשא ,רקחמב
.67 עצוממ ליג ינב ,ףירח ימכסיא ץבשב םילפוטמ 30

Stroke


2008 רבמטפס
םדה-ילכ תואירב תא רפשמ םינובלפוזיאב רישע ףסות
דוקפית תא רפשל יושע םינובלפוזיאב רישע יתנוזת ףסות
.ץבש רחאל םילפוטמב םיקרועה

ךשמנ ,גנוק גנוה Uni. of Hong Kong-ב ךרענש ,רקחמה
תעפשה וב הקדבנ .םילפוטמ 102 וב ופתתשהו תועובש 12
.תוירלוקסו-וידרק תולחמב םילפוטמ לע ףסותה

רשוכ תא רפיש ג"מ 80 ןב ימוי ןונימב םינובלפוזיא לש ףסות
הווש ,םדה תמירזב 1%-ב רופישל איבהו םדה-ילכ תובחרתה
םדה תמירז תדידמ .ץבשב םילפוטמב 50% ןב רופישל ךרע
םג דירוה ףסותה .דנואסרטלוא רישכמב שומיש ךות התשענ
.CRP-ה תמר תא

European Heart Journal


2008 רבמטפס
רתויב בוטה ןורתפה ןיידע איה שירקה תסמה
,Tissue Plasminogen Activator/TPA הפורתה
רתויב הבוטה הפורתל ןיידע תבשחנ ,םדה ישירק תסיממ
(יתמיסח) ימכסיא ץבש הווחש לפוטמל תתל שי התוא
.עוריאה ןמזל ךומס ךומס רתויש המכ

שמתשהל ןתינ יכ אצמ הינמרג Heidelberg Uni.-ב רקחמ
קזנ עונמל ידכ ,עוריאה רחאל תועש 4.5 דע תאז הפורתב
םומיד תמירגל ןוכיסה תאלעה אלל תאזו חומה תמקרב
3 דע קר הכ דע ןתינש לופיטל האוושהב ,ךכ בקע יחומ
.עוריאה רחאל תועש

לופיטה תא תוהשהל ןתינש ךכמ ןיבהל ןיא םירקוחה ירבדל
ןוויכ ,ןתינש המכ דע םדקומ ןתניהל וילעו תוריהז ימעטמ
.םיפסונ חומ יאת םיתמ תפלוחש הקד לכבש

WebMD


2008 רבמטפס
תוומו ץבש ,בל-ףקתהב תונכסמ COPD-ל תופורת
...ירקוח

2008 רבוטקוא
ינלטק יחומ םומידל תמרוג הפורת
ירחסמה המשב םג היורקה (Warfarin) ןיראפרוו הפורתה
תלדגהל תמרוג םדה לולידל תשמשמו (Coumadin) ןידאמוק
.ץבש םיווחה םישנא לש םתומלו חומב םומידה

םישנא ב"הרא University of Cincinnat-ב םירקוח ירבדל
םמדמ ץבש םיווחו וז הפורתב םישמתשמ רשא
רקחמב .התומתל ןוכיס רתיב םייוצמ (Hemorrhagic Stroke)
םומידמ ולבס רשא 69 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 258 ופתתשה
.ןיראפרוו הפורתב ושמתשה םהמ 51-ו יחומ

Neurology


2008 רבוטקוא
ףירח ץבשב םד-תמירז תרפשמ ץחלב תידגנ המיעפ תטיש
(Mechanical External Counterpulsation) ץחלב דגנ תמיעפ
םדה תמירז תא לידגהל הדעונש תינשדח הטיש (ECP)
.ףירח ץבש ווחש םישנאל ליעוהל היושע יזכרמה חומה קרועב

םיבדנתמ 8 ופתתשה ב"הרא Uni. of Alabama-ב רקחמב
,תונותחתה םהיפג לע ץחל ילוורש ושבלוה םהל םיאירב
יבבלה רוזחמה םע ליבקמב ןמזות רשא ץחל רדחוה םהב
ועיגהש םישנאל ליעות וז הטיש יכ םיווקמ םירקוחה .םהלש
.רוחיאב לופיטל

Stroke


2008 רבוטקוא
תוששואתה תרפשמו ץבש תרמוח התיחפמ תינפוג תוליעפ
...םירקוח


2008 רבמבונ
הריש תרזעב רבדל םידמול ץבש ילפוטמ
(Melodische Intonationstherapie) תידולמ המעטה תייפרת
ןויערה .תינמיה חומה תיצחמ לש לאיצנטופה תא הליעפמ
היזפא ילפוטמ יכ תילגתה תובקעב ץצ וז ךרדב לופיטל
- ןתוא ןיבהלו םילימב שמתשהל תלוכיה יא - (Aphasia)
תוגהל םילוכי םניא ךא ,ללמ םע םיריש רישל םילגוסמ
חומה תיצחמ תא תנברדמ ללמ םע הריש .הז ללמ
דיה תועצמאב תיבצק השקה לע .העגפנ אלש תינמיה
ןיב םירושיקל םיבושחה םירוזיאה תא ררועל תילאמשה
.םלוהינלו םילילצה

NANO


2008 רבמבונ
ץבשל ןוכיס הניטקמ םירחא הנוזת ירמוחו תילופ הצמוח
,םירחא םילרנימו B2 ןימטיו ,תילופ הצמוח לש התואנ הכירצ
(דרפנב דחא-לכ אל ךא) םייחמצ ןוזמ תורוקממ ,ןגלשא םהב
ינפב ,תילופ הצמוח לש הכומנ הכירצ .ץבשל ןוכיס הניטקמ
.ימכסיא ץבשל ןוכיס רתיל הרושק ,המצע

לחה םינותנ ופסא ןאווייט הפייט Academia Sinica ירקוח
רשא רקחממ ,תמדוקה האמה לש תומדקומה 90-ה תונשמ
תוקלל םינוכיסה תא ןחבו םינש 10.6-כ ךשמנ
40-מ רתוי ינב שיא 1,700 וב וללכנ .תירלוקסו-וידרק הלחמב
.ץבש ווח אלש הנש

Stroke


2008 רבמצד
ץבש רחאל עזג יאתב לופיט
הינמרג רבונה Int. Neuroscience Institute/INI-ב םיאפור
ושארבש ןושארה םמדמ ץבשב לפוטמה תא אפרל וחילצה
תוערפהמו וינפב קותישמ ותוא ואפירש עזג יאת ולתשוה
.לבס אוה םהמ רוביד

תולוספקב םינותנ םהשכ חותינב חומל ורדחוהש ,עזגה יאת
עונמל ידכ םייעובש רחאל חומהמ ואצוה ,תויקש ךותב ולאו
.םייח-ילעב לע חותינל םדוק הסונ ךילהה .הייחד

ותשגרה לופיטה רחאלו דאמ עורג היה ובצמ לפוטמה ירבדל
םה עזגה יאת יכ תואדווב רמול םילוכי םניא םירקוחה .הלועמ
םהילע .תאז השע ומצע חותינהש וא בצמה תא ונקיתש
.תאז ררבל ידכ םימוד םיכילה 20 דוע עצבלל

NANO


2009 ראוני
ץבשל ןוכיס לש תרבגומ תועראיהו תילובטמ תנומסת
ותועראיהל תיתועמשמ הובג ןוכיסל הרושק תילובטמ תנומסת
יביכרמ רפסמ ןיב רורב הבוגת סחי םייקו ימכסיא ץבש לש
.ימכסיא ץבשל ןוכיסהו תילובטמה תנומסתה

Pennsylvania State Uni. College of Med. ירקוח ירבדל
ילעב ברקב םייק ימכסיא ץבשל רתויב הובגה ןוכיסה ב"הרא
םירקוחה .םוצב ההובג רכוס תמר ילעב וא הובג םד-ץחל
ינב שיא 14,993 ופתתשה וב םדוק רקחממ םינותנב ורזענ
.םינש 9 ךשמב ורטונו ץבש ווח אלש הנש 54 עצוממ ליג

Stroke


2009 ראוני
בלל םד תמירז ליבגמ חלמ
...תתחפה


2009 ראורבפ
םימומ ענומ ץבשב לוהב לופיט
יחומ עוריא/לק ץבשמ לבסש לפוטמב םיריהמ לופיטו הכרעה
םצמצל םייושע (Transient Ischaemic Attack/TIA) ףלוח
םהש ךכב תודוה םילוחה-תיבל םיליעומ םה ןכו םימומל ןוכיס
.תויולע םימצמצמו זופשיאה ןמז תא םימצמצמ

Lancet


2009 ראורבפ
םישנב ץבשל ןוכיס םצמצמ הפק
...םירקוח


2009 ראורבפ
ץבש עונמל רזוע אירב םייח-חרוא
20,040 וקרס רשא הינטירב Uni. of Cambridge ירקוח
,םינש 11.5 ךשמב ,79 דע 40 ינב םישנו םירבג לש םירקמ
ןוכיסב םייוצמ אירב םייח-חרוא םילהנמ רשא ולא יכ וליג
ולא תמועל ץבשב תוקלל (2.3 יפ) תיתועמשמ תחפומ
.תינפוג םיליעפ םניא רשאו תנזואמ יתלב הנוזת םיכרוצה

הלודג הכירצ :תואירב תויוגהנתה 4-ב ודקמתה םירקוחה
תוענמיה ,עובק סיסב לע תינפוג תוליעפ ,תוקריו תוריפ לש
.ןושיעמ תוענמיהו לוהוכלא לש ידמ הבר הייתשמ

BMJ


2009 ראורבפ
ץבשל ןוכיס םצמצמ קורי הת
...רקחמ


2009 ראורבפ
ץבש ידרושל תרזוע תיטמוארט-טסופ קחד תערפה ןוחביא
תודוה רפתשהל יושע ץבש רחאל ודרשש םישנאב לופיטה
(ץחל וא הקע) קחד תערפהמ םילבוס םה םא הקידבל
.(P.-Traumatic Stress Disorder/PTSD) תיטמוארט-טסופ

םידרוש 105 ונחב רשא ,הינטירב Durham Uni. ירקוח
,וז הייעבמ םילבוס םהמ 1/3 יכ וליג ,םמדמ ץבש רחאל
םירושקה םיביאכמ תונורכזלו םיקבשאלפל םהל המרגש
.םתמלחה תא רפשי וז הערפהב לופיט .ווח םה ותוא ץבשל

Neurosurgery


2009 ראורבפ
ץבשל ןוכיס הליפכמ 42 ליג ינפל רוזחמה תקספה
...ירקוח


2009 סרמ
ץבשמ תוששואתהל חומב םוגיפ
תצירפ לע םיחוודמ הינטירב King's College London ירקוח
תמקרל רדחומ רשא ריעז (Scaffolding) םוגיפ חותיפב ךרד
.ץבשמ העגפנ רשא חומ

םירוח אלמל ודעונש עזג יאתב ונעטוה םוגיפב םינוש םיקיקלח
הז יעצמא .הלועפל ןכומה הנבמכ שמשלו ץבשה ללגב ורצונש
חומ ירוזיאל דודנל עזגה יאת לש םתייטנ תא עונמל דעונ
םיקרפתמ םיקיקלחה .רסחה תא אלמל םוקמב םיאירב
םירעפל םוקמ רתוי םיריתומו תיגולויב הניחבמ הגרדהב
הדובעב קוידה .םהילא םד-ילכו םיביס ,המקר לש םירבעמלו
רוטינל םג שמיש רשא MRI קרוסב שומישל תודוה גשוה וז
.ןמזה ךשמב חומה תמקר

Biomaterials


2009 סרמ
ץבשב תנכסמ ןויריה ךלהמב הנרגימ
...רקחמ


2009 סרמ
ץבשל םימרוג םיפלוד םד-ילכ
הנקסמל ועיגה הינטירב University of Edinburgh ירקוח
םיפלודה םימוגפ םד-ילכ ללגב םימרגנ םיצבשהמ 20%-כ יכ
רורב אל ןיידע םירקוחה ירבדל .(Lacunar Strokes) חומב
,ליג אוה םרוגה יכ ןכתי .םדה-ילכ לש םתושלחהל םרוגה והמ
ידכ הז אשונב םיפסונ םירקחמ םישורדו תקלד וא םד-ץחל
.וז הצופנ הייעב רותפל

University of Edinburgh


2009 סרמ
40 ליג רחאל דאמ הלדג םיימכסיאה םיצבשה תורידת
Helsinki Young Stroke Registry רקחמ לש שידח חותינ
דנלניפ Helsinki Uni. Central Hospital ירקוח וכרעש
.40 ליגב תודח תקסונ םיימכסיאה םיצבשה תורידת יכ הליג
44 ליג תוביבסב רבטצהל םיליחתמ םייתרוסמה ןוכיסה ימרוג
.חיכש רבד םניה (םירומח םניאש) םיינילק-תת םימטואו
וניש ירב םניה רתויב םירידתה ןוכיסה ימרוג םירקוחה ירבדל
תינושאר העינמל רתויב םיאתמה ליגה םיאצממל םאתהבו
.44 דע 35 אוה םיימכסיא םיצבש לש

Stroke


2009 לירפא
ץבש ידרושב לקשמ יוויש רפשמ י'צ יאט
...רקחמב

2009 סרמ
ץבשל ןוכיס רתיב ןויריה תלער םע ןויריהל םיאצאצ
דנלטרופ Oregon Health and Science University ירקוח
ןויריה תלערב הוול רשא ןויריה רחאל הדיל יכ וליג ב"הרא
(Gestational Hypertension) ינוירה םד-ץחל רתיב וא
רקחמה יאצממ .תורגבה תעב ץבשל ןוכיס םרוג לפכ הווהמ
Helsinki Birth Cohort Study :םדוק רקחמ ינותנמ ולע
.שיא 6,410 ללכש

Stroke


2009 סרמ
תיטמוארט-טסופ קחד תערפהו ץבש ילפוטמ
קחד תערפה חתפל םילולע ץבש ןיגב םילפוטמה םישנא
PTSD/תיטמוארט-טסופ (ץחל וא הקע)
.(Post-Traumatic Stress Disorder)

37%-כ הינטירב Durham University-ב םירקוח ירבדל
קחד תערפה םיחתפמ םמדמ ץבש ןיגב םילפוטמהמ
ךישממ םקלח עודמ ריבסמ הזו תיטמוארט-טסופ
ינילק לופיט תאצות תורמל הדורי םייח תוכיא תווחל
תוכיאל תמרוגה איה תיגולוכיספ הייעב רמולכ ,הבוט
.הדורי םייח

Neurosurgery


2009 לירפא
ץבש תאצות ערימ יתרבח דודיב
הבריק יסחימ תועפשומ תויהל תויושע ץבש לש ויתואצות
,רתוי םדקומ םיתמ םה יכ אצמ םירבכעב רקחמ .םייתרבח
םילבוס םה ףסונבוו םילודג (Infarcts) םימטואמ םילבוס
(Neuroinflammatory Responses) תויבצע-תויתקלד תובוגת
.גוז ינב םע ויחש םירבכע תמועל ,ימכסיא ץבש רחאל תונוש

סובמולוק Ohio State University ירקוח לש םהירבדל
הביבסה הבושח המכ דע םיארמ רקחמה יאצממ ב"הרא
.תיתרבחה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 לירפא
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
תא ןכו 20%-ב ץבשל ןוכיס תוניטקמ ןיטאטס תופורת
ומכ ,םיירלוקסו-וידרק םיעוריאלו רזוח ץבשל ןוכיסה
.בל-ףקתה

תודוה ,םישנו םירבג יבגל ןה תלעופ הביטימה ןתעפשה
.דבכב לורטסלוכ לש רוצייה בצק תא תוטיאמ ןהש ךכל
ולעה תפרצ Paris-Diderot University-ב םירקוח
ופתתשה ןהב םימדוק םירקחמ תריקס ךות הז אצממ
.שיא 165,000-מ רתוי

Lancet Neurology


2009 לירפא
ץבשל ןוכיס הלידגמ הירוניאטורפ
םירקחמ וקרסש ,הילרטסוא University of Sydney ירקוח
וקדבנ םהמו שיא 140,231 ופתתשה םהב ,םיבר םימדוק
ןיב יאמצע רשק יוליג לע םיחוודמ ,ץבש לש םירקמ 3,266
יכ ררבתמ .ץבשו (Proteinuria) הירוניאטורפ/ןתשב ןובלח
71% רועישב ןוכיס רתיב ויה ןתשב ןובלחמ ולבסש ולא
.ךכמ ולבס אלש ולא תמועל ץבשב תוקלל

American Journal of Kidney Diseases


2009 לירפא
ץבשל ירקיעה םרוגה אוה םד-ץחל
...לע


2009 לירפא
ץבשו בל-ףקתהל ןוכיס תמצמצמ הקנה
...הקנה


2009 לירפא
ץבשל ןוכיס הלידגמ הכומנ םויזנגמ תמר
School of Public Health Uni. of Minnesota-ב רקחמ
לידגהל הלולע םדב הכומנ םויזנגמ תמר יכ אצמ ב"הרא
.25%-ב ימכסיא ץבשל ןוכיסה תא

וב לודג רקחמ ינותנ ושמש ,הנש 15-כ ךשמנש ,רקחמב
.םינש 64 דע 45 ינב םישנו םירבג 14,000-מ רתוי ופתתשה
הובג ןוכיסב ויה םד-ץחל רתי ילעבו תרכוס ילוחש ררבתה
.ץבשל

American Journal of Epidemiology


2009 לירפא
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
24-מ םינותנ ופסאש תפרצ Paris-Diderot Uni. ירקוח
םילפוטמ 165,792 ופתתשה םהב ,םימדוק םילודג םירקחמ
תרזעב LDL לורטסלוכה תמר תדרוה יכ וליג ,הלעמו 18 ינב
רזוח ץבשלו ינושאר ץבשל ןוכיס הניטקמ םיניטאטס

Lancet Neurology


2009 לירפא
חומב םד-ילכל םינכמות
Northwestern Uni. Feinberg-ב ריכב רקוח לש וירבדל
םימייקה םיעצמאב לופיטה ב"הרא וגקיש School of Med.
םיסנכנ ןאכו רתויב השק וניה חומב ומסחנש םד-ילכב םויכ
ףולשל ןתינ םתרזעב רשא (Stents) םיטנטס/םינכמות הנומתל
םילפוטמב ,םדה-ילכ תא ביחרהל וא םסוחה םדה-שירק תא
.וז ךרדב לופיטל םימיאתמה

MedScape


2009 יאמ
ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס לידגמ ךומנ םד-ץחל
ב"הרא קרוי-וינ St. Luke's-Roosevelt Hosp. ירקוח ירבדל
תוירלוקסו-וידרק תולחממ םילבוסב ידמ ךומנ םד-ץחל ב"הרא
ןוכיסה תולובג .ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס םהב לידגהל לולע
.60 ילוטסאיד םד-ץחלו 110 ילוטסיס םד-ץחל םה
ובש (TNT) םדוק לודג רקחמ היה רקחמל םינותנה רוקמ
.תילילכ בל-תלחמב םילפוטמ 10,001 ופתתשה

The American Soc. of Hypertension in San Francisco


2009 יאמ
ץבשה תואצותל הרושק תוזפשאתהה תעב CRP-ה תמר
תמר היגברונ ןגרב Haukeland Hosp.-ב םירקוח ירבדל
ץבשה רחאל תונושארה תועשה 24-ב תדדמנה CRP-ה
ךוראה חווטב התומתלו ץבשה תואצות תרמוחל הרושק
םילפוטמ 498 ופתתשה רקחמב .ץבש רחאל םילפוטמב
.עוריאהמ תועש 24 ךותב וזפשואש

BMC Neurology


2009 יאמ
תודעסמב ןוזמב חלמ ידמ רתוי
...תותשר


2009 ינוי
ץבשל תורושק הליה םע תופוכת תונרגימ
תולבוס רשא םישנ יכ ואצמ תפרצ זירפ INSERM ירקוח
תונותנ עובשב םעפ תוחפל ,(Aura) הליהב הוולמ הנרגיממ
ןניאש םישנ תמועל ץבשב תוקלל 4 יפ רועישב ןוכיס רתיב
.הנרגיממ תולבוס

תוחפ הליהב הוולמה הנרגיממ תולבוסה םישנש םג ררבתה
בלה רירש םטואל ןוכיס לפכב תונותנ שדוחב תחא םעפמ
,רקחמב .הנרגיממ תולבוס ןניאש םישנ תמועל חותינ רובעלו
וב (WHS) םדוק לודג רקחממ םינותנ לע ססבתה רשא
.םישנ 27,798 ופתתשה

Neurology


2009 ילוי
ץבש תעפשה תא תמצמצמ תינפוג תוליעפ
ןיטקהל היושע ץבש ינפל העצוב רשא הרידס תינפוג תוליעפ
ץבש ווחש םילפוטמ 673 ופתתשה רקחמב .ותרמוח תא
.םישדוח 3 ןב שרפהב ,םיימעפ וקדבנ רשאו

תינפוג תוליעפ העצובש לככ הנטק ץבשה תרמוחש ררבתה
ליוונוסק'ג Mayo Clinic ירקוח תעדל .עובשב םימעפמ רתוי
לש םתואירב תא תרפשמ תינפוגה תוליעפה ב"הרא הדירולפ
.ףוגה ירוזיא לכל ןצמחהו םדה תמירז לע םיליקמה םדה-ילכ

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2009 ילוי
םייתרכוס םישישקב ץבשל ןוכיסו לורטסלוכ
Nagoya Uni. Graduate School of Medicine-ב רקחמ
הרושק HDL לורטסלוכ תמר ןיב רשק םויק לע חוודמ ןפי
(Ischemic Heart Disease) תימכסיא בל-תלחמל ןוכיסל
(Cerebrovascular Diseases) חומב םד-ילכ תלחמלו
.םייטבאיד םישישק ברקב

הלעמו 65 ינב ,םילפוטמ 4,014 ופתתשה וב ,רקחמה ינותנ
:םדוק רקחממ ופסאנ ,2-גוס תרכוס םע
.Japan Cholesterol and Diab. Mellitus Study

בל-תלחמ לע העפשה שי HDL לורטסלוכה תמרלש אצמנ
עונמל ידכ LDL לורטסלוכה תמרב לפטל יד אלו תימכסיא
םישישק לש םחומב םד-ילכ תלחמו תימכסיא בל-תלחמ
.איה םג הבושח HDL לורטסלוכה תמר יכו תרכוס ילוח

Diabetes Care


2009 ילוי
ץבש רחאל םיריעצב התומתל ןוכיס ימרוג
1-גוס תרכוס ,ןטרס ,בל תקיפס-יא ,הדבכ לוהוכלא תייתש
םילפוטמב התומתל ןוכיס רתיל םירושק םימדוק םימוהיזו
םירקוח ירבדל תאז ,ץבש ווחש םיריעצ
לכ תא ונחבש דנלניפ Helsinki Uni. Central Hospital-מ
הנושארל ולבסש םינש 49 דע 15 ינב לש התומתה ירקמ 731
.םינש 5 תב הפוקת ךשמב ימכסיא ץבשמ

Stroke


2009 ילוי
ץבשל ןוכיס םימצמצמ בלח-ירצומ
...םהירבדל


2009 ילוי
םיהבגב ןטק תוירלוקסו-וידרק תולחמלו ץבשל ןוכיסה
תחפומ ןוכיס ילעב םה םיהובג תומוקמב ודלונ רשא םישנא
יאצממ יפל תאז ,ץבשמו תירלוקסו-וידרק הלחממ התומתל
.ץייווש University of Zurich-ב ךרענש רקחמ

ןוכיסה רתוי םיכומנ תומוקמב תויחל ורבע ולא םישנאשכ םג
.םיכומנ תומוקמב ודלונש ולאל האוושהב רתוי ךומנ ןיידע היה

ירוזיאב ויחש תינמרג ירבוד םירציווש ןוילמ 1.64 וללכנ רקחמב
רטמ 1,000 ןב םור שרפה יכ אצמנ .רטמ 1,960 דע 259-מ םור
ןוכיסו 22%-ב תירלוקסו-וידרק התומתל ןוכיסה תא ןיטקה
.12%-ב ץבשל

תיגולויזפ המאתה םה םירקוחה םילעמש םיירשפא םירבסה
,םיבוט הליכא ילגרה ,רתוי הלודג תינפוג תוליעפ ,םורל בלה לש
תוחפו D ןימטיו רוציי תרפשמש שמשל רתוי הלודג הפישח
.ריוא ימוהיזל הפישח

Circulation


2009 טסוגוא
ךרי םצעו ךרי רבשל לופכ ןוכיסב ץבש ילפוטמ
...םישנא


2009 טסוגוא
הקיטסלפויגנאמ רתוי חוטב ץבש רחאל חותינ
Duke Uni. Med. Center’s Stroke C.-מ םירקוח ירבדל
תמועל ליעי טעמו רתוי החוטב הריחב אוה חותינ ב"הרא
תעינמ םשל (Balloon Angioplasty) ןולב תקיטסלפויגנא
קפסל ודעונש ,ראווצב םימוסח םיקרוע תחיתפ ידי-לע םיצבש
תחיתפ םוקמל רדחומ הקיטסלפויגנאה רחאל .חומל ןצמח
חותפ רוזיאה תא קיזחהל ידכ (Stent) טנטס/ןכמות המיסחה
םילפוטמ 251 ,םינש 11 ךשמב ,ורטינ םירקוחה .םד-תמירזל
.יטסלפויגנא לופיט ורבעש םילפוטמ 253-ו חותינ ורבעש

Duke University Medical Center’s Stroke Center


2009 טסוגוא
םיריעצ ץבש ילפוטמב התומת רתיו הובג BMI
...ירבדל


2009 רבמטפס
ץבשו היצנמיד ןיב רשקה
הינטירב דרופסקוא John Radcliffe Hospital-ב םירקוח
(Multiple Strokes) םיצבש יוביר ןיב רשק םויק לע םיחוודמ
.(Poststroke Dementia) ץבש רחאל היצנמידו
תובישח שי ונממ םיעבונה םיכוביסלו ץבשלש הארנ םהירבדל
.ץבש רחאל היצנמיד לש התוחתפתהל עגונב הלודג

Lancet Neurology


2009 רבוטקוא
ץבשל ןוכיס םילידגמ תרגוח תקבלש יפקתה
Taipei Medical Uni. Hospital-ב רקחמ יאצממל םאתהב
(םמדמו ימכסיא) ץבשה יגוס ינשב תוקלל ןוכיסה ןאווייט
רטסוז ספרה/תרגוח תקבלש לש ףקתה רחאל 30%-ב לדג
סוקימלטפוא רטסוז ספרה - ןיעה תברועמ וב ףקתהו
.4 יפ הז ןוכיס לידגמ - (Herpes Zoster Ophthalmicus)

23,280-ו םילפוטמ 7,760 וללכנ ,תחא הנש ךשמנש ,רקחמב
.תרוקיב תצובקכ יארקאב ורחבנש שיא

Stroke


2009 רבוטקוא
ץבשו הרואא םע הנרגימ ןיב רשקה
רתיב םייוצמ (Aura) הרואא םע הנרגיממ םילבוסה םישנא
Brigham and Women's Hospital ירקוח .ץבשל ןוכיס
הנרגיממ םילבוסה םישנא יכ ואצמ םדוק רקחמ ורקס רשא
ןוכיסב םינותנ (הרואא) הייארה שוחב תוינמז תוערפה םע
.וז העפותמ םילבוס םניאש ולא תמועל ץבשב תוקלל לופכ

תונב םישנב דחוימב הובג הז ןוכיס יכ םינייצמ םירקוחה
ילארוא העינמ יעצמאב תושמתשמו תונשעמה 45-מ תוחפ
םע הנרגיממ תולבוסה םישנ יכ ץלמומ .ןגורטסא ליכמה
.העינמה יעצמא תא ופילחיו ןושיעמ וענמי הליה

BMJ


2009 רבוטקוא
ץבשו בל-ףקתה תוענומ תולוז תופורת
לורטסלוכה תמר תדרוהל תחאה ,תופורת יתשב שומישה
בל-תלחמ וא תרכוס םע םישנאב םדה-ץחל תדרוה הינשהו
ללגב זופשיאל ןוכיסה תא ןיטקהל יושע ימוי ןיריפסא רודכו
.60%-ב ץבש וא בל-ףקתה

Kaiser Permanente Care Management Inst. ירקוח
וא תרכוסמ םילבוסה ולא יכ םיריבסמ ב"הרא דנלקוא
בל-ףקתהב תוקלל הובג ןוכיס ילעב םניה בל-תלחממ
לעמ םילפוטמ 170,000 לעמ ופתתשה רקחמב .ץבשבו
.בל-תלחמ וא תרכוס םע 55 ליג

WebMD


2009 רבמבונ
ץבשל ןוכיס םילידגמ ספרהו תואיר תקלד
ןוכיס תולידגמ ,(Herpes) ספרהו תואיר תקלד ןהב ,תוקלד
.םדה-ילכב תוקלד לע תרבצנ העפשה ידכ ךות ץבשל
ב"הרא קרוי-וינ Columbia University-ב םירקוח ירבדל
תושדח םיכרדל רבדה איבי ותמואי ולא םיאצממ םא
.הקיטויביטנא ףאו ןוסיח ביכרת ןהב ,ץבש תעינמל

הלעמו 40 ינב םישנא לש םירקמ 1,625 וחתינ םירקוחה
.ךשמנ ןיידעש םדוק לודג רקחמב ופתתשהו ץבש ווח אלש

Archives of Neurology


2009 רבמבונ
ץבשו בל-תלחמ ענומ ןכא חלמ תכירצ םוצמיצ
...רקחמ


2009 רבמצד
ץבשל ןוכיס הזוח דנואסרטלוא
,הינטירב St. George's University of London ירקוח
(Emboli) םיפיחסת יכ וליג ,םירקחמ 30 וקרס רשא
תקידבב םילגתמ רשא (םינימסת אלל) םייתמוטפמיסא
תלוגלוגה ךרד (תיפרגונוס) רלפוד דנואסרטלוא
(Transcranial Doppler Ultrasonography/TCD
ףלוח ימכסיא ץבשלו ץבשל ןוכיס תוזחל םייושע
.(Transient Ischemic Attack/TIA)

Stroke


2009 רבמצד
רבעמה ליג רחאל םישנב ץבשו תוומ ,ןואכיד ידגונ
...ירקוח


2010 ראוני
ץבש תואצות לע העיפשמ הניאו טעמכ הנותמ הייתש
ןיטקהל היושע לוהוכלא תייתשש ואצמ םירקחמש דועב
לע לוהוכלאה תעפשה יכ אצמ שדח רקחמ ,ץבשל ןוכיס
.ךוראה חווטב רתויב הנטק ותרמוח לעו ץבשל ןוכיסה

INSERM ןוכמב Physicians' Health Study :רקחמב
,48 דע 40 ינב ,םירבג 22,000 קלח ולטנ ,תפרצ סירפ
.הנש 22-כ ךשמב ורטונש

Stroke


2010 ראוני
ץבש רחאל חומה תואירב תא רפשמ E ןימטיו
...רקחמ


2010 ראוני
ימכסיא ץבשל רתי ןוכיסב תפחש ילוח
תוקלל 52% ןב ןוכיס רתיב םינותנ תפחש ילוח םילפוטמ
ןוחביא רחאל תואבה םינשה 3 ךותב ימכסיא ץבשב
תאז םע .תפחש ילוח םניאש םירחא תמועל הלחמה
.םמדמ ץבשל ןוכיס רתיב םניא תפחש ילוח

םינש 3 ךשמנ ןוייט Taipei Medical Uni.-ב רקחמה
תפחש דגנ לופיט ולביקש םילפוטמ 2,283 וב ופתתשהו
.האוושה תצובקכ ,יארקאב ורחבנש שיא 6,849-ו

Stroke


2010 ראורבפ
ותמצוע תאו ץבשל ןוכיס ןיטקמ ההכ דלוקוש
McMaster University-בו Uni. of Toronto-ב םירקחמ
תלוכתל תודוה) ההכ דלוקוש תכירצ יכ ואצמ הדנק
.ץבשמ התומתלו ץבשל ןוכיס הניטק (םהב םידיאונובלפה
ןטק תחא תיעובש הנמ םיכרוצה ולאב יכ אצמ דחא רקחמ
דלוקוש םרג 50 תכירצש הליג ינשה רקחמהו 22%-ב ןוכיסה
>.46%-ב ץבשמ התומתל ןוכיסה תא הניטקמ עובשב
.ללכב דלוקוש תכירצ יאל האוושהב

Am. Academy of Neurology 62nd Ann. Meeting


2010 ראורבפ
ץבש רחאל םוקישל SSRI תופורת
ןינוטורס לש תשדוחמ הטילק תובכעמש תופורת יכ הארנ
(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor/SSRI)
.ץבש רחאל יביטנגוקה םוקישה תא תורפשמ>

םישנא 129 ופתתשה ב"הרא Uni. of Iowa-ב רקחמב
אטבתה רופישה .םיינואכיד ויה אלו ץבש ווח רשא
יתוזחה ןורכיזבו (Verbal Function) לולימה דוקפיתב
.(Visual Memory)

Archives of General Psychiatry


2010 ראורבפ
ץבשל ןוכיס םימצמצמ םילונובלפ
ופתתשה וב ,דנלוה Wageningen University-ב רקחמ
םתכירצ תרבגהש אצמ ,םינש 28 ךשמנ רשאו שיא 111,067
ןוכיסה תא ןיטקהל היושע םילונובלפ יריתע םילכאמ לש
.20%-ב ץבשל

Journal of Nutrition


2010 סרמ
ץבשל ןוכיס לידגמ סוקימלטפוא רטסוז ספרה
658 ופתתשה וב ,ןאווייט Taipei Medical Uni.-ב רקחמ>
סוקימלטפוא רטסוז ספרה ילוח יכ אצמ ,םילפוטמ
ןוכיס רתיב םינותנ (Herpes Zoster Ophthalmicus/HZO)
תצובק ישנא תמועל םנוחביאמ הנש ךות ץבש חתפל 4 יפ
.תרוקיבה
הלביקש הצובקה לש המוד היה ץבשה תוחתפתה בצק
.ולפוט אלש ולאלו יתכרעמ ילאריו-יטנא לופיט

Neurology


2010 סרמ
ץבשל ןוכיס םרוג - הנתשמ םד-ץחל
הינטירב University of Oxford-ב םירקוח לש םהירבדל
.ץבשל םרוג הווהמ ינוציק ןפואב הנתשמ רשא םד-ץחל
רבעב וקלש שיא 2,000 תונב תוצובק 4 ופתתשה רקחמב
'ץבש ינימ' םג הנוכמה ,ןטק יחומ ץבשב
עירתמה עוריא - (Transient Ischemic Attacks/TIAs)
.ץבשל ןוכיס לע

The Lancet


2010 סרמ
ץבש ידרושב םיירוטומ םידוקפית רפשמ ודנטנינ
םיקחשמה לע םהב ,(Nintendo Wii) ודנטנינ יקחשמ
,םעוציב ןמז תנטקה ךות תונוש תומישמ םילשהל
ןתינו ץבש ילפוטמב ירוטומה דוקפיתה תא םירפשמ
.תיתיב םוקיש תינכותב םבלשל
תובקעב ךכ-לע םיחוודמ הדנק Uni. of Toronto ירקוח
ינב םילפוטמ 22 ופתתשה וב ותועובש 6 ךשמנש רקחמ
.61 עצוממ ליג

Int. Stroke Conference 2010, San Antonio, Texas


2010 לירפא
ץבשב םירגבתמ תנכסמ ןגמה תטולב תוליעפ רתי
ןאווייט School of Medicine, Taipai Medical Uni. ירקוח
ןגמה תטולב לש רתי תוליעפ הלגתמ םהב םירגבתמ יכ וליג
םינשה 5-ב ימכסיא ץבש חתפל ,44% ןב ,ןוכיס רתיב םינותנ
.ןוחביאה רחאלש תואבה
תצובק .45-מ תוחפ ינב םילפוטמ 3,176 ופתתשה רקחמב
.םינש 32.3 עצוממ ליג ינב שיא 25,408 הללכ האוושהה

Stroke


2010 לירפא
ץבש ינפמ םישנ לע הניגמ הכילה
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
ופתתשה וב Women's Health Study/WHS הנוכמה רקחמב
39,315 ופתתשה וב Women's Health Study/WHS הנוכמה
םישנ ורטונ וב ,הנש 12-כ ךשמנ רשא ,הלעמו 45 תונב םישנ
,עובשב רתוי וא םייתעש ךשמב תדעוצה השיא יכ אצמ תובר
לש יאדול בורק ,(העשב מ"ק 4.8) תצרמנ הכילה דחוימב
.(םמדמ וא ימכסיא) אוהש ץבש לכ הווחת

Stroke


2010 לירפא
הלק היתשבש בלל תלעותה תא לטבמ ןושיע
םיחוודמ הינטירב University of Cambridge-ב םירקוח
דגנו בלה תואירבל הבוט ןיי לש הנותמ דע הלק היתש יכ
.םינשעמ יבגל ןוכנ וניא הז רבד ךא ץבש

םייוצמ םינשעמו ץבשל יתועמשמ ןוכיס םרוג הווהמ ןושיע
םלועמש םישנאל האוושהב ,64% רועישב ץבשל ןוכיס רתיב
הלעמל ופתתשה הנש 12 ךשמנ רשא ,רקחמב .ונשיע אל
.םישנו םירבג 22,500-מ

Am. Academy of Neurology Ann. Meeting in Toronto


2010 לירפא
םייטובור םירזע תרזעב םייפג םיעינמ ץבש ילפוטמ
ילפוטמל רוזעל יושע םייטובור םירזע עויסב יביסיטניא לופיט
.תויתעונת לש המ תדימ שדחמ שוכרל ץבש

םירקמ 127 ונחב ב"הרא דנלייא דור Brown Uni. ירקוח
ןכל םדוק םישדוח 6 תוחפל ץבש ווחש המחלמ יקיתו לש
היפרת ורבעש ולאש ררבתה .לבגומ יעורז דוקפית ילעב ויהו
תועייתסה ךות (Upper Limb Therapy) ןוילעה רביאה לש
רופיש ,םישדוח 6 ךות ,וניגפה ,םישדוח 3 ךשמב ,תיטובור
רופיש .םהייח תוכיאבו עורזה לש ןוילעה קלחה דוקפיתב
.םיפסונ םיינפוג םידוקפית לש םרופישל ךשמהב ליבוה הז

New England Journal of Medicine


2010 לירפא
בל-תלחמו ץבשמ התומת םימצמצמ B ינימטיו
תילופ הצמוח ומכ) B ינימטיוב םירישע רשא םילכאמ
בל-תויעבמו ץבשמ התומת םימצמצמ (B6 ןימטיוו
בל תקיפס-יא םיענומ םה םירבגב .םישנבו םירבגב
התומת םימצמצמ םה םישנבו (Heart Failure)
.בל-תלחממו ץבשמ

תומר תא םיניטקמ ולא םינימטיו םירקוח לש םהירבדל
.תירלוקסו-וידרק האולחת ןכל םימצמצמו ןיאטסיצומוהה
23,119-מ ולבקתהש םינותנ ונחב ןפי Osaka Uni. ירקוח
ואלימ רשא םינש 79 דע 40 ינב םישנ 35,611-ו םירבג
תרגסמב םהלש הנוזתה ילגרהל םיעגונ רשא םינולאש
.Japan Collaborative Cohort Study רקחמ

Stroke

...4 תושדח - יחומ ץבש ואר

.