רבד חתפ
.דרגל ןוצר תמרוגה ,יוריגל תיתקלד הבוגת אוה רוע (יוריג) דרג
רתתסמה םרוגה תא רתאל בושח ךוראה חווטל הייעבה ןורתפל
.הירוחאמ
יאת ידי-לע שרפומה ימיכ רמוח :ןימטסיה יארחא דרגה תשוחתל
.םיבצע תוצקל רשקנ רשא ,םוטיפ

םוטיפ יאת
תונוש תומקרב םיאצמנ (Mast cells) םוטיפ יאת
סימרדב ומכ ,רוביחה תומקרב דחוימבו ףוגב
םה ןכ .רתויב תימינפה רועה תבכש :(Dermis)
.םייעמבו תואירב ,םיסוניסב ,ףאב ,הפב םייוצמ

לע ביגהל ודעונו ףוגה לש הנגהה תכרעממ קלח םה ולא םיאת
:םירחא םיאת תלעפה ידי-לע ,ילאירטקב םוהיזו םיטיזרפ תואצמה
ידי-לע העילבו (T cells) T יאתו (Neutrophils) םיליפורטיונ
.(Phagocytosis) םיטיצוגפ

.היסקליפאנאבותיגרלאה הבוגתב דיקפת םוטיפה יאתל
ענומה רמוח :(Heparin) ןיראפהבו ןימטסיהב םירישע םה
.םד תשירק

םימוטפמיס
םיוסמ רביאל ,םיוסמ רוזיאל םילבגומ תויהל םילולע םינימסתה
.ולוכ ףוגל טשפתהל םילולע םה םיתיעלו

...לולכל םילולע םה
.םיקדס/שבוי
.ישקשק/ספסוחמ םקרמ

.תוימומדא
.ימוקמ םוח
.תועוב/תוחיפנ

.בצמה תא רימחהל לולע דוריג וא ףושפש    
םימרוג
(1) .(Xerosis/Asteatosis) רוע שבוי רתי

...ומכ ,רוע תויעב/תולחמ

.האזור סיזאיריטיפ
.תמניכ
.חור תועובעבא
ףוזיש רתי/שמש תיווכ
.(Sunburn)  
.רוע תקלד/המזקא
סיטיטמרדוטופ
.(Photodermatitis)  
.(Hives) תלרח
.תדרג

.החירפ הייעבל הוולתת אל הז הרקמב (1)   ...ומכ ,תוימינפ תולחמ
.לזרבב רוסחמ /הימנא
ןגמה תטולבב הייעב
.ןטרס תלחמ
.תירטאיכיספ הייעב
.(Liver) דבכ תלחמ
.קאילצ תלחמ
תוילכ תקיפס יא
.(Kidney failure)  

.ףוגה לכב שגרומ תויהל דוריגה לולע ולא םירקמב    

...ומכ ,(ןוזמ ללוכ) םימיוסמ םירמוחל הייגרלא

.םייטמסוק ירישכת
.ןוזמל הייגרלא
שותי ומכ ,קרח תציקע
.שוערפ וא   
.םיעלות

.רמצ
.םיימיכ םירמוח
.םינובס
ומכ ,םימיוסמ םיחמצ
.ליער סוסיקו דפרס   

...ומכ ,תומיוסמ תופורתב שומישל הבוגת
.(Antifungal) תוירטפ דגנ

.הקיטויביטנא
.םיבאכ דגנ

,ןוירהה ןמזב דוריג שח ןוירהב םישנהמ קלח .ןוירה
.תועורזהו םיידשה ,םייכריה ,ןטבה ירוזיאב דחוימב    
.וב רימחהל לולע ןוירהל םדוק היהש דוריג    
ןוחביאו תוקידב
יאופרה ורבע תריקסו תידוסי תינפוג הקידב ךןרעי אפורה
םיליקמהו םירימחמה םימרוגה תריקח לע ףסונב ,הלוחה לש
.דרגה לע
,הימנא וא לזרבב רוסחמ ,דבכ תלחמ ומכ ,ימינפ םרוגב דשח
.םד-תוקידב ךירצי
םיכוביס
םורגל ףאו דרגה תמצוע תא ריבגהל לולע ךשמתמ דוריג
.סיטיטמרדוריונ/רועה לש המתסא
ידימת קוליצ ,יקדייח רוע םוהיז םורגל םג לולע רועה דוריג
.רועה ןווגב םייונישו
לופיט
.תופורת
םילטינה םינימטסיה יטנא :תלרח וא היגרלא לש הרקמב
.רועה תקלדל םיידיאורטסוקיטרוק םימרקו הפה ךרד
.החל השיבח
רחאל ,לפוטמה םוקמ תא םיסכמ הב ,הנתוכ דב תסיפ
.הפורתה תא גופסל רועל תרזוע תוחלה .םרקב ותחישמ
.דרג תמרוגה הלחמב לופיט
,ןגמה תטולב לש הייעב וא לזרבב רוסחמ ,תוילכ תלחמב לופיט
.הייעבה תא רותפי
.רוזעל יושע םילופיט רפסמ .היפרתוטופ/רוא תועצמאב לופיט

.לופיט...המזקא :ואר

אפרמ-יחמצ
.אפרמ-יחמצ ...סיטיטמרד/רועה לש המתסא :ואר
.אפרמ-יחמצ ...המזקא :ואר
.אפרמ-יחמצ ...שבי רוע :ואר
תוצלמה
.םיכוביס םורגלו בצמה תא רימחהל לולעש ,דוריגמ וענמיה
.הנישה ןמזב תופפכ ושבחו םכידי תועבצא ינרופיצ תא וזזג
לעוש תלוביש חמק ,הייתשל הדוס םימב ורזפ .רק טבמא ושע
.וז הרטמל ,קד ןחטנש לעוש תלוביש חמק וא לשוב אלש     
.רועה ייוריג תתחפהל ,קלח םקרמ ילעב םידגב ושבל
.םימשבו םיעבצ אלל ,םינידע םינובסב ושמתשה
.רועה לע תוחל םרק ומשיי הצחרה רחאל      
יוקינ ירישכתב הטימ ילכו תובגמ ,םידגב תסיבכל ושמתשה
.הסיבכה תנוכמב ףסונ הפיטש רוזחמ ופיסוה .חוחינ אלל     
ימרוגכ םירכומה םירמוחב שומישמ וענמיה
,לקינ ומכ ,תויגרלא תובוגת וא רוע ייוריג     
.הקיטמסוק ירצומו יוקינ ירישכת ,םיטישכת     
.תוצלמה ...המזקא :ואר   
.תוצלמה ...שבי רוע :ואר