הרדגה
םרוגה רשא ףוגב םירמוחה ףוליח תכרעמ לש הלחמ הניה הרגדופ
.יתשרות אוה ,םירקמהמ 50%-ב ,הל
עגפיהל םילולע הנממ ,םיקרפמ תקלד לש הפירח הרוצב רבודמ
איה .לגרב וא ךרבב בורל הליחתמ הלחמה .רתוי וא דחא קרפמ
ןתש תצמוח לש טחמ ייומד םישיבג יצברמ תורצוויהב תנייפאתמ
רוציי תאצות ,םיקרפמה יחוורמבו רוביחה תומקרב (Uric Acid)
.רהמ קיפסמ םהמ רטפיהל ותלוכי יא וא ףוגב ןתש תצמוח לש רתי

 ירצות וא (Purines) םינירופ לש םקוריפ רצות איה ןתש תצמוח
תרבעומו םדב ןתשה תצמוח תסמומ ליגר בצמב .ףוגב תלוספ
.ףוגל ץוחמ לא םשמו ןתשה לא תוילכה תועצמאב

.50-ו 40 ליג ןיב האישל העיגמ הלחמה .םירבג םה םילוחהמ 90%
.רבעמה ליג ינפל הלחמב תוקול םישנש אוה רידנ
 
םימרוג
ןרתנ יעקשמ ןכו (Hyperuricemia) הימצירוא/ןתש תצמוח יפדוע
.םביבסו םיקרפימב ןתש תצמוחו  
תויהל הלולע איה ךא ,יוקל טירפתו הלחמה ןיב קודה רשק םייק
תרכוס ,םד-ץחל רתי ,רתי לקשמ ,ישפנ חתמ לש האצות םג  
.הלחמל ןוכיס ריבגהל םילולע םלוכ .םדב םינמוש רתיו  

 םג הרגדופה תלחמ הנוכמ םינירופב רישעה טירפתה םרוג ללגב
.םירישעה ןורגיש וא םיכלמה תלחמ

תולחמב לופיטל תולטינ רשא תופורת איה תפסונ ןוכיס תצובק
.ןתש תצמוח שירפהל ףוגה לש ורשוכ תנטקהל תומרוגה תורחא  
(Edema) תקצבב ,םד-ץחל רתיב לופיטל תונתשמ תופורת ולא  
.בל-תולחמבו  
,תיטליציליס הצמוח סיסב לע תופורת וא (Salicylates) םיטליצילס
.ןיריפסא-ומכ  
.B3 ןימטיו
םירביא תייחד תעינמל הפורת - (Cyclosporine) ןירופסולקיצ
.םילתשומ  
.ןוסניקרפ תלחמב לופיטל הפורת - (Levodopa) הפודובל
 
םימוטפמיס
םג ,םימי 10 דע 3 ךותב םמצעמ םיינושארה םיפקתהה ופלחי בורל
.ולדגי םתורידתו םתמצוע ,םכרוא ןמזה םע .לופיט אלל

רבוג רשא ןותמ באכ תמירג ךות הלילב בורל שחרתמ ףירח ףקתה
םילולע ולא םיפקתה .הליקמ הניא החונת םושש וזכ המצועל דע  
.ךרבב וא לוסרקב ,לגרה ןהובב ליחתהל  
ףירח הרקמב .קרפימב םוח לש הזע השוחתו תקלד ,תוחפנתה
.ןיגורסל רוקו םוח לש תושוחת הניהית  
תונטק תוישושבג שוחל םילולע ינורכ ןפואב הלחמהמ םילבוסה
.ןזואה ךונתו םיילגרה ,םיידיה רשבב ןמזה ךשמב תונבנה תושקו  
םיווהמו (Tophi) םיחלמ שוג םינוכמ ולא םיקיזמ יתלב םיעקשמ  
,תוטילבל רבד לש ופוסב םורגל םילולעש ,ןתש תצמוח ישיבג םיזוכיר  
ךילהת םרגיהל לולע ,תוילכב שחרתמ רבדה רשאכ .תושקונו םיבאכ  
.הילכ ינבא תורצוויה לש ןכוסמו ביאכמ  
ןוחביא
תולחמ לש ולאל םימוד הלחמה ינימסתש ןוויכ יתייעב וניה ןוחביאה
ההובג המר- הימצירוארפיהמ םילבוס םילוחה תיברמש ףא .תורחא  
העפותה (ףירח ףקתה ןמזב) םיבר םירקמב -םדב ןתש תצמוח לש  
החכוה הניא הדבל הימצירוארפיה ןכ ומכ .ללכ תשחרתמ הניא  
.הנממ הלחמה תא םיחתפמ םניא ללכ םישנאה תיברמו הלחמל  
,(Synovial Fluid) יחשממה לזונה אוה ,םיקרפמה לזונ תקידב
תועצמאב קדבי לזונהו עוגנה קרפמהמ המיגד תליטנ ךות עצובת  
.םוידוסונומ חלמ ישיבג רותיא םשל פוקסורקימ  
 
לבוקמ לופיט
,םיילמרונ םייח רשפאל ידכ םיבאכה לע לקהל איה לופיטה תרטמ
.הילכ ינבאו םיחלמ ישוג לש םתורצוויהו םיפירח םיפקתה עונמל

ןתשה תצמוח תומכ תא תותיחפמ ,(Colchicine) ןיציכלוק תופורת
ןתש תצמוח יעקשממ האצותכ ,הילכ ינבא תורצוויה תוענומו םדב  
תועש 12 ךות תלטינ הפורתה םא תגשומ תיברימ תוליעי .תוילכב  
.ףקתההמ  
ענמיהלו (םויב רטיל 3 תוחפל) םילזונ הברה תותשל לפוטמה לע
.ןיריפסאב שומישמ  
תהבגה ךות ףקתהה רחאל תועש 24 ךשמב הטימב חונל וילע
.ועגפנש םיקרפמה  
תלקהל תומח וא תורק תויטרבו םיבאכ יככשמב שמתשהל ןתינ
.םיבאכה  
 
יתנוזת לופיט
.םויב ג"מ 10 .הלחמל העינמ יעצמאכ תבשחנ תילופ הצמוח
ץעוויהל ץלמומ ,ודי לע B12 ןימטיו תגיפסב הערפהל ןוכיסה בקע  
תולודג תויומכ .תילופ הצמוחב שומישה ינפל יאנוזתב וא אפורב  
.תויטפליפא תותיווע רימחהלו לוכיע תויעבל םורגל םג תולולע  
.םויב םיימעפ ,ג"מ 100 .B ןימטיו סקלפמוק
.ישפנה ץחלה תלקהל ,וכרואל קלוחמ םויב ג"מ 500 .B5 ןימטיו
תצמוח תמר תדרוהל םויה ךשמב ג"מ 5,000 דע 3,000 .C ןימטיו
.ןתשה  
.תוחיפנו באכ תנטקהל .םויב םיימעפ ,ג"מ 100 .םוינמרג
.םויב תוילבט 6 .פלק תצא
.'חי 600-ל תיתגרדה הלדגה ךות םויב 'חי 100 הליחת .E ןימטיו
.ג"מ 60 דע 50 .ץבא
.םויב ג"מ 1,500 .ןדיס
.םויב ג"מ 750 .םויזנגמ
ולידגה ךשמהב .שדוחל םויב ''חי 50,000 דע 25,000 .A ןימטיו
.םויב 'חי 15,000 דע ןונימה תא  

(Xanthine Oxidase) ןיתנסק זדיסקוא םיזנאה תא אכדמ ןיטצרווק
.ןתש תצמוחל (Purines) םינירופ תרמה ךילהתב ברועמ רשא
חכוה םרט .תויתקלד-יטנא תונוכת םג ול שיש התליג הדבעמ תוקידב
הכירצ לע םיצילממ רשא םנשי תאז םע .הליעי הפה ךרד ותכירצ יכ
.תוחוראה ןיב ,םיב ונממ ג"מ 250 דע 150 תב תימוי
אפרמ-יחמצ
 
תוצלמה
תותשל ץללמומ .דבלב םייח תוקריו תוריפ םייעובש ךשמב ולכא
.תוריפ יצימ  
.םיזוגאו םיערז ,םינגד טירפתב ולילכה
.הדש תות םינבדבוד עפש ולכאו אופק וא ירט םינבדבוד ץימ ותש
.םיקקוזמ םימב ללודמ ירלס ץימ ותש
.םיקקוזמ םימ קר תותשל ודיפקה
.ןתש תצמוח לש תולודג תויומכ ליכמה ,רשב ךורצל ןיא
.תודיטשפו תוגוע ומכ םילכאמו רשב יבטורמ וענמיה
.(זוטקורפו זורכוס) קקוזמ רכוסו ןבל חמק םיליכמה םירצוממ וענמה
,ףוע ,הנופא ,םישדע ,םיגד ,תיבורכ ,תושבי תוינטק תכירצ וליבגה
.םירמש ירצומו דרת ,לעוש תלוביש חמק  
,חולמ גד ,יבושנא ומכ ,(Purine) ןירופב םירישע םילכאממ וענמיה
.תוירטפו םינידרס  
.ןתש תצמוח רוציי לידגמ רשא (הריב הז ללכב) לוהוכלאמ וקחרתה
תומרוג ולא תולועפ .םוצמו תוימואתפו תוינוציק תוטיידמ וענמיה
.ןתשה תצמוח תמרב היילעל  

...תושדח - טואג/הרגדופ ואר