...הימנא ואר
 
2002 ראורבפ
הימנא דגנ תילופ הצמוחו לזרב לש יעובש ףסות
...תליטנ


2006 ראוני
לזרבב רוסחממ םילבוסל היוסב ןיטירפ
...ןיטירפ


2006 יאמ
תוקוניתל תולומרופב לזרב
,הנש 25 ךשמנש ,ב"הרא University of Michigan-ב רקחמ
,םמדב התואנ לזרב תמר ילעב ,תוקונית לש םתוחתפתה יכ הליג
.בכעתהל הלולע ,תולומרופ תועצמאב לזרב ףסות םילבקמה

תיביטנגוק תוחתפתהל םורגל לולע לזרבב רוסחמש אצמנ רבעב
.תוקוניתב הדורי (Cognitive Development)
Pediatric Academic Societies annual meeting in Honolulu


2006 רבוטקוא
דש ןטרסל הנרקהב לופיט ןמזב תינפוג תוליעפ
תרפשמ תצרמנ דע הנותמ הכילה תללוכה תינפוג תוליעפ תינכות
תולבקמה םישנב ןיבולגומהה תמר לע תרמושו ינפוגה רשוכה תא
.דש ןטרס חותינ רחאל הנרקהב לופיט
עייסמ דש ןטרס חותינ רחאל (ןצמח ךירצמה) יבוריא לוגרית יכ עודי
.יפרתומיכ לופיט רחאלש המלחהה בלשב םימודא םד יאת רמשל

רקחמל וסייג ב"הרא University of Michigan-Flint-מ םירקוח
.תועובש 7 ךשמב עובשב םימעפ 5 הנרקהב לופיט ורבעש םישנ
םימעפ 5 תוקד 45 דע 20 ךשמב הכילה וללכ םייבוריאה םיליגרתה
בלה בצקמ זוחא 75 דע 50 תב המצועב תועובש 7 ךשמב עובשב
.החיתמ יליגרת ליבקמב העצב הרקבה תצובקו תחא לכ לש יברימה

,םימודאה םדה-יאת רפסמב לודיג ופצינ יבוריא לוגרית ועצבש ולאב
הב ,תרוקיבה תצובקל האוושהב ,טירקוטמהבו ןיבולגומהה תמרב
.םייתועמשמ ויה םישרפהה רבד לש ופוסבו ודרי ולא םיכרע

Cancer


2007 ראוני
B12 ןימטיו תמרב היולת תילופה הצמוחה תעפשה
...תלדגה


2007 רבמטפס
לזרב םירסח םינמש תוקונית
רקחמ .לזרבב רוסחמו קוניתה לקשמ ןיב רשק וליג םירקוח
וב ,ב"הרא Texas' UT Southwestern Medical Center-ב
רתי תנמשהמ םילבוסה ולא יכ אצמ ,תוקונית 1,641 ופתתשה
,לזרבב רוסחמל ןוכיס רתיב םייוצמ (ץלמומה לקשמה לעמ 20%)
.ןיקת םלקשמש תוקונית ברקב 7%-ל האוושהב תאז
וכישמה םהש ךכל תוקוניתב לזרבב הז רוסחמ םיסחיימ םירקוחה
תומלשה לבקל םהמ הענמש הדבוע ,םישדוח 6-ל רבעמ קוניל
.לזרב ליכמה ןוזמ

Pediatrics


2008 רבמבונ
תוילכ ילוחב םייחה תוכיא רופישו הימנא
הימנא תעינמ יכ וליג ב"הרא טקיטנוק Yale University ירקוח
.(Kidney Disease) תוילכ תלחמב םילוחב םייח תוכיא רפשל היושע

,(CKD) תינורכ תוילכ תלחמב םילפוטמ 1,186 ופתתשה וב ,רקחמב
(םדב ןיבולגומהה תומרל םאתהב) הימנאה תרמוח ןיב רשקה ןחבנ
.םילוחה ייח תוכיאו

Clinical Journal of the American Society of Nephrology


2009 ראוני
הימנאב ןכסמ םישישקב םוינלסב רוסחמ
ואצמ ב"הרא Johns Hopkins Medical Institutions-מ םירקוח
ןוכיס רתיב םייוצמ םמדב םוינלס לש הכומנ המר ילעב םישישק יכ
.ההובג המר ילעב תמועל הימנאב תוקלל 11.4% רועישב

ולגתה םכותמ ,65-מ רתוי ינב םירגובמ 2,092 קלח ולטנ רקחמב
הרימשב ברועמ םוינלס יכ םינייצמ םירקוחה .הימנאמ םילבוסכ 13%
ןויתטולג יטנדיסקוא-יטנאה םיזנאה לש םיילמיטפוא םיזוכיר לע
ןיבולגומהה לע ןגמ רשא (Glutathione Peroxidase) זאדיסקורפ
.תונצמחתה ינפמ

European Journal of Clinical Nutrition


2009 ינוי
לזרב ףסותמ תלעות הנקפת תולייח
םיעוציבו ינפוג רשוכ ןהב רפשל יושע תולייח ידי-לע לזרב ףסות תליטנ
ףסות ולבקש תויברק תוינוריט 219 ופתתשה רקחמב .םייביטנגוק
.(המד) ובצלפ וא (Ferrous Sulphate) לזרב טפלוס
םיעוציבו ליימ 2 תצירב תוריהמ ורפיש ףסותה תא ולבקש תולייחה
םיימנא ואצמנש םיטלתאו תולייח לע םירקוחה ירבדל .םייביטנגוק
.הז ףסות לבקל

The American Journal of Clincial Nutrition


2010 ראוני
ךריב םירבשב תנכסמ הריאממ הימנא
University of Pennsylvania School of Medicine ירקוח
ןב ןוכיס רתיב םייוצמ הריאממ הימנאב םילפוטמ יכ וליג ב"הרא
רטנל ךרוצה תא שיגדמ הז אצממ .ךריב םירבשב תוקלל 73%
.ולא םילוחב םצעה תואירב תא

רחאל תובר םינש דוע ךשמתמ הז ןוכיס יכ םירקוחה ואצמ דוע
ופתתשה רקחמב .B12 ןימטיוב רוסחמ תמלשהב לופיטה םות
ןימטיוב ולפוט רשאו הריאממ הימנאמ םילבוסה םירגובמ 9,506
.תוחפל תחא הנש ךשמב B12

Gastroenterology