הרדגה
תעגופה ,רוע תקלד תלחמ וז תורגב יעצפ
ףא םיתיעלו 24 דע 12 יאליגמ 80%.-כב
.רתוי םירגובמב
תירורעקש לכבו הרעש (סיסב) קיקז לכב
.רועה לש דימתמ ןומישל גואדל הדיקפתש ,ןמוש תטולב שי רועב
,רועה ינפ לא האיצי תלוכי אלל ,הטולבב דכלנ הז ןמוש רשאכ
.רוע תקלד תרצונו םיקדייח וב םיברתמ

םימרוג
םעש ,איה תורגב יעצפמ םילבוס םירגבתמהמ םיברש ךכל הביסה
ןומרוהה ידי-לע ןמושה תטולב הרוגמ ,תינימ תורגבל העגהה
.יבלח ןמוש השירפמו (Endrogen) ןגורדנא

םיפסונ םימרוג
.(Stress) ישפנ חתמ
.הפב םילטינה העינמ יעצמא
.םוח

.ינונמש רוע
.תויגרלא
(1) .דופ קנא'ג

.רתויב ךומנ יתנוזת ךרע לעב ריהמ ןוזמ (1)

(םיטנמגיפ) םינעבצ םע עגמב אב ינונמשה רמוחה רשאכ
.תומתסנ רועה תויבובקנו תורוחש תורטוטח תורצונ ,רועב     
,הז ינונמש רמוחב םיאלמתמ םיירוע תת םישקשק רשאכ
.תונבל תורטוטח תורצונ     
תוטשפתמ רשא ,תונבל תורטוטח תורצונ םירקמהמ קלחב
.תוקלד תורצונ ךכמ האצותכו תועקבתמו רועל תחתמ     

יתנוזת לופיט
.רוע תוקלד תעינמל שמשמ ,תיותה תוארוהל םאתהב .םורכ
הגיפסל שמשמ ,החוראה ינפל .הסומכב ,ינמוש רמוח .ןיטיצל
.ןמושה תוצמוח לש רתוי הבוט    
.תיותה תוארוהל םאתהב .(Primrose oil) תופקר ןמש
.הריהמ המלחהל תוצוחנה תויאלוניל-המג תוצמוח קפסמ    
השיבכ רבעש םושמוש ,האלמ תיפכ .תויוור יתלב ןמוש תוצמוח
לע הרימשל שמשמ ,(הסומככ םג) התשפ יערז ןמש וא הרק    
.ועגפנש םיאת יופירו קלחו יקנ רוע    
יופירל עייסמ ,םויל ג"מ 80 דע 30 ,(Zinc gluconate) ץבא
.תוקלצ תורצוויה תעינמו תומקר    
...םיפסונ םיעייסמ
קוזיחל ,E ןימטיו בילחת 'חי 400-ו 'חי 100,000 .A ןימטיו
.תינוציחה רועה תבכש    
!םידלומ םימומל ששחמ ,תורה םישנ שומישל רוסא    
.תיותהתוארוהל םאתהב ,תולולג/ילזונ .ליפורולכ
.תוקלד תעינמו םדה יוקינב עייסמ    
A ןימטיול ןיוצמ רוקמ .תיותה תוארוהל םאתהב .םיגד ןמש
.רוע תומקר יופירל םישורדה ,D ןימטיוו    
.החוראה תעב םילטינ .(HCL) חלמ תצמוח םע לוכיע ימיזניא
!לוכיעה תכרעמב םיביכמ םילבוסה לע שומישל םירוסא    
םדה תמירז רופישל .החורא לכ םע ג"מ 100 .B-3 ןימטיו
.רועה ינפ לא    
קר שומישל רתומו תינויטר הצמוח ליכמ .(Retin A) A ןיטר
.רוע יאפור שומישב אצמנו ותוליעי תא חיכוה .םשרמ יפל    
!םידלומ םימומל ששחמ תורה םישנ שומישל רוסא    
םימעפ 3 ,ג"מ 5 .B-6 ןימטיו תפסותב B ןימטיו סקלפמוק
.רועה לש אירב ןווג לע הרימשל ,םויב    
ג"מ 5,000 דע 3,000 םידיאונובאלפ-ויב תפסותב C ןימטיו
.ןוסיחה תכרעמ תא רפשמ .םויב םימעפ רפסמ ,םויל    

אפרמ-יחמצ
...תקלדה תלקהל  

...םדה רוהיטלו  

יחמצ הרשמ
.התשפ יערז טעמ ופיסוה ,ירא ןש ונחט
.תוקד 2 ךשמב תבורעתה תא וחיתרה
.תשר גיראל דעבמ וננס
.ןצמח-ימב עגנה רוזיא תא וקנ
.עגנה לע וחינהו הכימסהו המחה תיצמתב הייטר ולבט
.םוחה תרימשל תבגמב לכה וסכ

.תפסונ םעפ הב שמתשהל וא תבורעתה תא םמחל ןיא
.וכילשהו וריסה ,ררקתה לכהש רחאל  
.תוידוסיב ולוכ רוזיאה תא וקנ  
.הז לופיטב ךישמהל ןיא ,בצמב הערה הלח/טשפתה עגנה םא

רחאל ,םינפה לע םושייל םישמשמ הדש תות וא רדנבל ילע
.םתחתרה

תוצלמה
.עגנה רוזיא ןויקנ לע ורמש
.םויב םימעפ 3 ,ןומיל ץימב רוזאה תא וצחר
.םייח תוקרי תכירצ וריבגה
.בטיה תוצוחר םיידיב אלא ,םינפב תעגל ןיא
,תנמש ,האמח ,םיילוהוכלא תואקשממ וקחרתה
,םיגד ,ןמוש ,םיציב ,דלוקוש ,תוניבג ,ןיאפק    
.הטיח ירצומו רכוס ,ףוע ,רשב    
.בלח ירצוממ םלש שדוח וקחרתה
.בלח ירצומל היגרלאמ עובנל םילולע תורגב יעצפ    

תושדח
2000 יאמ
ןואכידו תורגב יעצפ
2002 רבמצד
דבועמ ןוזמ
יעצפל םרוגה ב"הרא Colorado State University ירקוח תעדל
.דבועמ ןוזמ תויהל לולע םיריעצב תורגב
הלודג היילע תמרוג לכעתמ הז ןוזמ הב תולקה
תמרב היילעלו םדב רכוסה תמרב תימואתפו
רתי תשרפה תדדועמה היילע ,םיירכזה םינומרוהה
.ירועה ןמושה תוטולבמ
יומד הלידג םרוג רוציי םג דדועמ דבועמ ןוזמש הליג רקחמה
.רוע יאת תוברתה םרוגה ןומרוה ,ןילוסניא

2005 רבמצד
הרשע ינבב תורגב יעצפו בלחב דוי