4 תושדח - ןורכיז ןדבוא
Memory loss - News 4

תיתרבח היווח לש ןורכיז
הנישב יתמיסח המישנ םוד
יביטקייבוס ןורכיז יוקיל
םייכריב רתי לקשמ
תמגופ הקיסומל הנזאה
ןורכיז תויעבו ןטרס ידרוש
לוידיבנק-ילד סיבאנק ינז
ןיאפקו זוקולג תבורעת
חומה תא קזחמ ןיטאירק
ןורכיזו הנותמ תולמעתה
תיוורכמתהו ןורכיז
דאמ תמדקומ הדיל תויעב
ןורכיזו ןיטסקומוטא
תרפשמ לקשמ תדירי
קורי הת תיצמת
ןורטסוטסט סיסרת
בלחמ םידיפילופסופ
"יחומ רשוכ" תינכות
ןורכיזו ןוירה דגנ תולולג
ןורכיזה יבגל תונולת
קומע יחומ יוריג
ןורכיז רפשמ שבד
ץבשו ןורכיז ןדבוא
הריהמ הכילה
ןורכיזו רעי תוריפ
היצנמידו תורזוח תויוננטצה
רמייהצלא דגנ ץע-יחופת
(1) תולוחכ תוינמכוא
היצנמיד ילוחל םיניטאטס
ןורכיז רפשמ תוירולק םוצמצ
ןורכיזו תינוכית-םי הנוזת
ןורכיזה לע רמוש ןילוסניא
דומילל םוקמ הנפמ הניש
תונורכז ררועמ ינמוש ןוזמ
ןורכיז ןדבוא דגנ חומ יליגרת
ןורכיזה תא תרפשמ היוס
(1) 3-הגמוא
ןורכיז רפשמ םיגד ןמש
חומב םיעגנ תעפשה
םיירמוגילוא םינידינאיצותנאורפ
ןורכיז ןדבואו םיפקעמ חותינ
ןימאטקב ןוכיסה
ןגמה תטולב תוליעפ-תת
םישישקל םיבנע ץימ
(2) תולוחכ תוינמכוא
(2) 3-הגמוא
תרפשמ םירהצ תמונת
ןורכיז ןדבוא דגנ היצטידמ
םישישקל חומ יקחשמ
רהמ ךעוד ןורכיזה
ןורכיזו העוגר שפנ


....ןורכיז ןדבוא ואר
...1+2 תושדח - ןורכיז ןדבוא ואר
...3 תושדח - ןורכיז ןדבוא ואר

(המלשה) 2006 רבוטקוא
היצנמידל םורגל תולולע תורזוח תויוננטצה
...רקחמ


2006 טסוגוא
רמייהצלא תלחמ דגנ ץע-יחופת
..תעדל


2008 לירפא
רמייהצלא ילוחל תולוחכ תוינמכוא
...תוינמכוא


2008 ילוי
היצנמיד ילוחל םיניטאטס
...רקחמ


2009 ראוני
ןורכיז רפשמ תוירולק םוצמצ
...ירקוח


2009 ראורבפ
ןורכיז תרמשמ תינוכית-םי הנוזת
...םישנא


2009 ראורבפ
ןורכיזה לע רמוש ןילוסניא
...תופורת


2009 לירפא
שדח דומילל םוקמ הנפמ הנישה
ב"הרא Washington University Louis ירקוח לש םהירבדל
רקחמו ןורכיזו הדימל רובע יטירק םרוגכ םויכ תרכומ הניש
הניש יכ ררבתמ .עודמ הלגמ (Fuit Fies) תוריפ יבובזב
ןיבש םירשקה = (Synapses) תוספניס תסרוה ףאו השילחמ
תריציל םוקמ תונפל ידכ חומב תומייק = חומב םיבצעה
תושדח תוספניס
תרזעב הדימלו תונורכז דדוקמ חומהש םינימאמ םיגולוריונ
ךרוצ שי הדימל לש םינוש םיגוסלו תושדח תוספניס תריצי
.םינוש הניש יבלשב

WebMD


2009 לירפא
תוחורא לש חווט-יכורא תונורכז םיררועמ םיינמוש תונוזמ
ואצמ ב"הרא University of California, Irvine ירקוח
ורכזיש יאדול בורק ןמוש תריתע החורא םילכואה םישנאש
.ןמוש תלד החורא ולכאש ולאל דוגינב תאז ,הז עוריא
תוכפוה םינמושהמ תובוכרתש ללגב הרוק רבדה םהירבדל
ןמזב (Oleoylethanolamide/OEA) דימלונתליאואלוא-ל
שמשמ הז רמוחו (Digestion Process) לוכיעה ךילהת
הז ךילהת .ראשיהל תונורכזל םרוגה ירלוקלומ קבדכ
ןכיה ,ללכב םיקנוילו םדאל ריכזהש ינויצולובא דירש אוה
.ןמושב הרישע החורא ולכא םה

University of California, Irvine


2009 לירפא
ןורכיז ןדבוא םיהשמ חומ יליגרת
...קוסיע


2009 ילוי
ןורכיזה תא תרפשמ היוס
...הקפסא


2009 ילוי
םיאירב םירגובמב ןורכיז תרפשמ DHA 3-הגמוא
,ב"הרא Martek Biosciences Corporation תרבחב רקחמ
יכ אצמ ,שיא 485 בורק וב ופתתשהו םישדוח 6 ךשמנש
דוקפית תא רפשל היושע DHA 3-הגמוא לש תימוי הקפסא
.םיאירב םישישקב בלה תואירב תאו ןורכיזה
םילבוס רבכש ולא יבגל ןוכנ וניא רבדהש אצמנ תאז םע
.רמייהצלא תלחממ
םע 70 עצוממ ליג ינב םיאירב םישישק ופתתשה רקחמב
.ןורכיזל עגונב תולק תונולת

ICAD 2009 in Vienna


2009 ילוי
ןורכיז רפשמ םיגד ןמש
...ףסות


2009 טסוגוא
ןורכיז תויעבו ןותמ יביטנגוק יוקילל םירושק חומב םיעגנ
...רקחמ


2009 רבוטקוא
תויחב ןורכיז םירפשמ םיירמוגילוא םינידינאיצותנאורפ
יפסות יכ אצמ ןפי University of Toyama-ב ךרענש רקחמ
םיירמוגילוא םינידינאיצותנא-ורפ
ךשמב וקפוסש (Oligomeric Proanthocyanidins/OPCs)
תורדרדיהמ ולבסש םייח-ילעבב ןורכיז ורפיש תועובש 5
.(Age-Related Cognitive Decline) ליגב היולתה תיביטנגוק

British Journal of Nutrition


2009 רבוטקוא
ןורכיז ןדבואו םיפקעמ חותינ ןיב רשק ןיא
ב"הרא ןוטסוב Johns Hopkins School of Medicine ירקוח
(Bypass Surgery) םיפקעמ חותינ ןיב רשק לכ ואצמ אל
,תאז םע .תרחא תילטנמ תורדרדיה לכ וא ןורכיז ןדבואו
םיפקעמה חותינב ךרוצל האיבהש הלחמה ןיב רשק אצמנ
326-ו תיבבל םיאירב םישנא 69 ופתתשה רקחמב .ןורכיזהו
.(Coronary Artery Disease) תילילכ בל תלחמ םע שיא

(ANA) American Neurological Association


2009 רבמבונ
ןימטקב שומישבש ןוכיסה
שמשל הליחתכלמ הדעונ רשא ,(Ketamine) ןימטק הפורתל
.ןורכיזה לע תיניצר תילילש העפשה שי ,יאופר המדרה יעצמא
150 ורטינ הינטירב University College London ירקוח
.םחומ לע התעפשה תא רוקחל ידכ םישדוח 12 ךשמב שיא
ילולימ ןורכיזל הב םישמתשמל המרג הנממ הדבכ הכירצ
רצק-חווטל ןורכיזהו (Impaired Verbal Memory) יוקל
(Visual Memory) יתוזחה ןורכיזהו (Short-Term Memory)
.ורדרדיהו וכלה
ומיגדה ,Special K םג םיתיעל היורקה ,הפורתב םישמתשמה
.םישנא תומשב רכזיהל ישוקו (Forgetfulness) החכיש בורל
.תוילכלו ןתשה תיחופלשל קזנ םורגל הלולע הז איהש םג עודי

Addiction


2009 רבמבונ
ןורכיז ייוקילל הרושק ןגמה תטולב תוליעפ-תת
םילפוטמב (Cognitive Impairments) םייביטנגוק םייוקיל
(Hypothyroidism) ןגמה תטולב תוליעפ-תתמ םילבוסה
סופמקופיהב םיכילהתב םישובישל םירושק תויהל םילולע
םיאטבתמה ,(Disruption in Hippocampal Processes)
.ןורכיזב תוערפהב
דנלריא ןילבאד Adelaide and Meath Hospital ירקוח
.םישדוח 6 ךשמב םילפוטמ 38 ונחב

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2010 ראוני
םישישקב ןורכיז רפשמ םיבנע ץימ
...הכירצ


2010 ראוני
םישישקב ןורכיז תורפשמ תולוחכ תוינמכוא
...רקחמ


2010 ראורבפ
םירענ לש םחומ דוקפית תא תרפשמ 3-הגמוא
...רקחמ


2010 ראורבפ
ןורכיזו הדובע תרפשמ םירהצ תמונת
...םישנא


2010 סרמ
ןורכיז ןדבוא הגיסמ היצטידמ
Alzheimer's Research & Prevention Foundation-ב רקחמ
ינפל ולבסש 77 דע 57 ינב שיא 15 ופתתשה וב ב"הרא ןוסוט
היירק ןאטריק היורקה היצטידמ יכ אצמ ןורכיז תויעבמ רקחמה
-תמירז תא רפשל היושע ,תועובש 8 ךשמב ,(Kirtan Kriya)
.ןורכיזה תאו חומב םדה
היפרהל םירקוחה ירבדל .תוקד 12 וכרא םיימויה םישגפמה
.היצטידמב בושח קלח שי (Relaxation)

Journal of Alzheimer's Disease


2010 סרמ
םישישקב ההשומ ןורכיז םירפשמ חומ יקחשמ
...םיאצממ


2010 סרמ
רמייהצלא תלחמ יוליג ינפל םג רהמ ךעוד ןורכיזה
...םהירבדל


2010 סרמ
רתוי בוט תרכוז העוגר שפנ
םירושקה ,וחומב םינוריונהו רתוי בוט רכוז (Relaxed) עוגר םדא
אטת ילג םייורקה חומ ילג םע םואיתב םילעופ ,ןורכיזל
.(Theta Waves)
California Institute of Technology ירקוח לש םהירבדל
םילבוסה םישנאל םילופיט ,ךכ ךמס לע ,חתפל היהי ןתינ ב"הרא
.היצנמיד יגוס רפסמו (Learning Disabilities) הדימל ייוקילמ

Nature 2010


2010 סרמ
סיסנ'גוריונל רושק תיתרבח היווח לש ןורכיז
ב"הרא סאלאד UT Southwestern Medical Center ירקוח
הנוש ןפואב םיביגמ םינוש םדא-ינב עודמ הלאשל םיזמר וליג
.(Stress) הקעל
רתוי ומיגדה ץחלל סנכיהל רתוי וטנש םירבכע יכ וליג םירקוחה
ךשמב (חומב םישדח בצע יאת תדיל) הזנגוריונ/סיסנ'גוריונ
םירבכעל דוגינב תאז ,הציחלמ היווח ורבע םהש רחאל תועובש
.רתוי 'םישימג'
תונורכז תונשל ןתינ וב ןמז ןולח םייק יכ םיארמ םיאצממה
םירגוב בצע-יאתב לופיט ידי-לע יתרבח ערואמל םיטנוולר רשא
.חומב ורצונש

Proceedings of the National Academy of Sciences


2010 לירפא
ילולימ ןורכיז יוקילל רושק הנישב יתמיסח המישנ םוד
,Imperial College Healthcare Sleep-ב םירקוח ירבדל
המישנ םוד הינטירב Center Charing Cross Hospital
יוקילל רושק (Obstructive Sleep Apnea) הנישב יתמיסח
ייוקילל אל ךא ,(Verbal Memory Deficits) ילולימ ןורכיז
.(Visual Memory Deficits) םייתוזח ןורכיז
.םיאירב םיבדנתמ 60-ו םילפוטמ 60 ופתתשה רקחמב

American Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine


2010 לירפא
היצנמידל יאמצע ןוכיס םרוג הווהמ יביטקייבוס ןורכיז יוקיל
...יוקיל


2010 ילוי
ןורכיז תויעבו םייכריב רתי לקשמ
...ירקוח


2010 ילוי
םיעוציבב תמגופ הדובע ידכ ךות הקיסומל הנזאה
םיחוודמ הינטירב ףידרק Uni. of Wales Institute ירקוח
.זוכירב עוגפל הלולע המישמ עוציב ןמזב םירישל הנזאה יכ
רבדהש ןוויכ םירישל בישקהל ןיא ןחבמ תארקל םידומיל ןמזב
ןנשל רשוכב םוגפלו זוכירב עוגפל ,תעדה תא חיסהל לולע
.דמלנש עדימב (Recall) רכזיהלו (Memorize)
דע 18 ינב שיא 25 ופתתשה ,ןלהל ואבוה ויאצממש ,רקחמב
םירישלו הקיסומל הנזאה ידכ ךות עדימ ןנשל ושקבתהש 30
.םינוש םיאנת תחת
םיטקש הביבס יאנתב ולבקתה רתויב םיבוטה םיעוציבה
...הקיסומ תייפרת ואר .עדימה לע בושו בוש רזח לוק רשאכו

Applied Cognitive Psychology


2010 רבוטקוא
ןורכיז תויעב םע תופוכת םידדומתמ ןטרס ידרוש
University of Miami Miller School of Medicine ירקוח
(Cancer Survivors) ןטרסה תולחמ ילוצינ יכ םירסומ ב"הרא
(Mental Haze) "ישפנ ךבוא" הנוכמש המ םיתיעל ,םיווח
תושחרתמה תועפות (Chemo Fog) "יפרתומיכ לפרע" וא
םיתיעל .ןטרסה תלחמב םירחא םילופיט רחאל םג םיתיעל
.לופיטה ינפל םג ולא תועפות םיווח םה

םינותנ ןטרס לש הירוטסיה םע םישנא יכ ואצמ םירקוחה
תויעב .זוכירו בל תמושת ,ןורכיז תויעב תווחל ןוכיס רתיב
רפסמ עצבל ןטרסה ידרוש לע רשאכ רקיעב תוררועתמ ולא
.(Multitasking) תינמז וב תומיסמ
.לופיטה רחאל םינש 10 ףא ךשמיהל תולולע ולא תויעב

3rd American Association for Cancer Research
Conference on the Science of Cancer Health
.Disparities in Miami


2010 רבוטקוא
ןורכיזב םימגופ לוידיבנק-ילד סיבאנק ינז
יכ הליג הילרטסוא University of Wollongong-ב רקחמ
(Cannabidiol) לוידיבנקב םילד רשא סיבאנק לש םינז ינשעמ
םירישע םינז ונשיעש ולאו םנורכיזב הפירח העיגפ וניגפה
ינשעמ 134 ופתתשה רקחמב .עגפנ אל םנורכיז לוידיבנקב
.23 דע 16 ינב ליגר סיבאנק

British Journal of Psychiatry


2010 רבמבונ
תישפנ תוליעי תרפשמ ןיאפקו זוקולג תבורעת
ושמתשה רשא דרפס University of Barcelona-ב םירקוח
לש ותוליעפ תא חתנל ידכ (fMRI) ידוקפית MRI רישכמב
לש םהיתונוכת רוביח יכ ואצמ ,תומישמ עוציב תעב חומה
חומה לש ותוליעפ תוליעי תא רפשל יושע ןיאפקו זוקולג
בל תמושת תושרוד רשא תומישמו ןורכיזה תניחבמ
.(Attention Tasks) בל תמושת

Human Psychopharmacology: Clinical & Experimental


2010 רבמצד
חומה דוקפית תא קזחמ ןיטאירק
121 ופתתשה וב ,הינטירב University of Swansea-ב רקחמ
ןיטאירק ףסותש אצמ ,רשב-תולכואו תוינוחמצ ,תוריעצ םישנ
םינוחמצב ןורכיזו יביטנגוק דוקפית קזחל יושע (Creatine)
רקחמה יפתתשמ .וב רוסחממ לובסל םיטונה (Vegetarians)
.הז ףסות תליטנ לש םימי 5 רחאל רבכ ןורכיזב רופיש וארה
.המוד רופיש וארה אל רשב-ילכוא

British Journal of Nutrition


2011 ראורבפ
םישישקב ןורכיז תרפשמ הנותמ תולמעתה
...ןומיא


2011 ראורבפ
לוהוכלאלו םימסל תורכמתהב לופיטל ןורכיזה ןומיא
קונאור Virginia Tech Carilion Research Inst.-ב רקחמ
יביטנגוקוריונ-ןומיא יכ אצמ ב"הרא היני'גריו
הדובעה ןורכיזב דקמתמה (Neurocognitive Training)
יתועמשמ ןפואב םצמצל יושע (Working Memory)
רכש תכרעהב טיעמהל הייטנה ,"Delay Discounting"
.(Stimulants) םיצירממל םירוכמה םירגובמב םיידיתע שנועו

Biological Psychiatry


2011 ראורבפ
ןורכיזה דוקפיתב תויעבל הרושק דאמ תמדקומ הדיל
הרשעה ליגב
לוארטנומ Sainte-Justine Uni. Health Center ירקוח
הדילב ודלונש (Adolescents) םירגבתמ יכ םירסומ הדנק
םידוקפיתו ןורכיז תויעבמ לובסל םיטונ דאמ תמדקומ
ףחד בוכיע ומכ ,(Executive Functions) םייעוציב
(Verbal Fluency) ילולימ ףטש ,(Impulse Inhibition)
.(Organization) תונגראתהו
דואמ תמדקומ הדילב ודלונש 16 ינב 337 ונחב םירקוחה
םידלי 102 תצובקל םתוא וושיהו םרג 1,250-מ תוחפ)
.הרקב תצובק וויהש

Pediatrics


2011 ראורבפ
תושישק םישנב ןורכיזל תעייסמ ןיטסקומוטא
...רקחמ


2011 לירפא
יחומ דוקפית תרפשמ לקשמב הדירי
םישנאש םיחוודמ ב"הרא ויהוא Kent State University ירקוח
םיארמ (Bariatric Surgery) ירטאירב חותינ םירבועה םינמש
.(Concentration) זוכירו ןורכיז תניחבמ יחומה דוקפיתב רופיש
םייונישל תמרוג (Obesity) רתי תנמשה םירקוחה ירבדל
לקשמב הדירי תרזעב גיסהל ןתינ ולא תא ךא ,חומב םיילילש
.(Reversible Through Weight Loss)
ורבעש ג"ק 136 לקשמ ינב םישנא 109 ופתתשה רקחמב
וחתינ םירקוחה .םלקשממ ג"ק 23-כ ודירוהו ירטאירב חותינ
.חותינה רחאל תועובש 12 ךשמב תויביטנגוקה םהיתולוכי תא

Surgery for Obesity and Related Diseases


2011 יאמ
ןורכיזה תא תקזחמ קורי הת תיצמת
קורי הת תיצמת לש תימוי הכירצ יכ אצמ ינאירוק רקחמ
תישפנ תונריע ריבגהל היושע (Green Tea Extract)
בוליש יכ אצמנ .ןורכיז רפשלו (Mental Alertness)
(L-Theanineן) ןינאית ונימאה תצמוח םע קורי הת תיצמת
,(Immediate Recal) ישוח/ידיימ ןורכיז תאלעה תרפשמ
יללכ ןורכיזו (Delayed Recal) ההשומ ןורכיז
םע שיא 91 ופתתשה רקחמב .(General Memory)
ידי-לע ןמומ רקחמה .MCI / ןותמ יביטנגוק יוקיל
Health Care, Ltd & s LG Household Korea

Journal of Medicinal Foods


2011 ינוי
םישנב ןורכיזה לע ןגמ ןורטסוטסט סיסרת
...רקחמ


2011 ילוי
סרטסל תורושקה ןורכיז תויעבל בלחמ םידיפילופסופ
Diagnostic Assessment and Organization ירקוח
ןורכיז תויעב יכ ואצמ הינמרג Clinical Research (Daacro)
תונתינ (Chronic Stress) ינורכ סרטסל הפישחל תורושקה
.בלחמ (Phospholipids) םידיפילופסופ תרזעב הלקהל
30 ינב ,םירבג 75 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
.ינורכ סרטסב םינותנ ויהש ,51 דע
.Arla Foods Ingredients, Denmark ידי-לע ןמומ רקחמה

Nutrition Research


2011 רבמטפס
ןורכיזה תא תרפשמ "יחומ רשוכ" תינכות
ב"הרא Los Angeles Uni. of California (UCLA)-ב רקחמ
םייונישו (Brain Exercises) חומ יליגרת לש בוליש יכ אצמ
ןורכיז יעוציב רפשל םייושע (Lifestyle) םייחה חרואב םיאירב
.םיאירב םישישקב
עצוממ ליג ינב שיא 115 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
,ןורכיזה ןומיא הללכש ,תיכוניח תינכות ורבעש םינש 80.9
םותב תוקידבב .האירב הנוזתו סרטס תתחפה ,תינפוג תוליעפ
ללכב ,םיבר םימוחתב רכינ רופיש םיפתתשמה וארה וז הפוקת
.(Word Recognition and Recall) םילימ תריכזו הרכה הז

American Journal of Geriatric Psychiatry


2011 רבמטפס
ןורכיזה לע ןוירה תעינמל תולולג תעפשה
יכ םיחוודמ ב"הרא University of California, Irvine ירקוח
יושע (Oral Contraceptives) ןוירה תעינמל תולולגב שומישה
םיישגר םיעוריא תרכוז השיא הב ךרדה תא תונשל
,עוריאב יזכרמה עדימה יבגל רופיש לח :(Emotional Events)
ילנומרוה העינמ יעצמאב ושמתשה אלש םישנש דועב ,ותיצמת וא
יבגל ןורכיזב רופיש ומיגדה (Hormonal Contraceptives)
,(Enhanced Memory of the Story Details) עוריאה יטרפ
.ותיצמת יבגל אל ךא

Neurobiology of Learning and Memory


2011 רבמטפס
תורצ ןעמשמ ןורכיזה יבגל תונולתה לכ אל
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ
תויושע ןרפסמו ןורכיזה יבגל םישישק לש תונולתה גוסש אצמ
.תקדצומ תיבקעמ תיביטנגוק הכרעה םא טילחהל רוזעל
רבודמ .רתוי תוגיאדמ תיביטנגוק הדירי יבגל תונולתהמ קלח
החיש רחא בוקעל ישוק םייק םהב םירקמב
ןורכיזב היעב בקע (Difficulty Following a Conversation)
םהב םירקמ ,תאז תמועל .תרכומ הביבסב ךרדה דוביאו
,המ םשל החכישו רדחל הסינכ ומכ ,עגרל עגרמ והשמ םיחכוש
.תילמרונ תונקדזה םיפקשמ

Journal of the American Geriatrics Society


2011 רבוטקוא
ןורכיז רפשמו םישדח םינוריונ רצוי קומע יחומ יוריג
וירטנוא Toronto Western Research Institute-ב רקחמ
םידקוממ םירוזיא לש קומע (ילמשח) יוריג יכ הליג הדנק
חומב (Stimulating Targeted Regions)
ןורכיזה תא רפשמ קר אל (Deep Brain Stimulation)
חומב רצוי םג אוה אלא ,(Spatial Memory) יבחרמה
.(Neurogenesis) הזנגוריונ יורקה ךילהתב םישדח םינוריונ

יושע חומה לש ילמשח יוריג יכ תורשפא םילעמ םירקוחה
תונשלו רמייהצלא תלחמ ילוח לש םחומב םימגפ ןקתל
.התטאה ידי-לע הלחמה ךלהמ לכ תא
םבצמ רקחמב םיפתתשמה 6 ךותמ םירקוחה ירבדל
םירתונה םינשה לש םבצמ ךא ,רדרדיהל ךישמה 4 לש
.רעושמל לעמ רפתשה

Journal of Neuroscience


2011 רבוטקוא
םישנב ןורכיז רפשמ שבד
םישנב ןורכיזה תא רפשל היושע יזלמ שבד לש תימוי תיפכ
הייפרת אוצמל התייה םירקוחה תרטמ .רבעמ ליג רחאל
םינומרוהל הרושקה תילאוטקלטניאה הדיריל תיפוליח
.(Hormone-Related Intellectual Decline)
,ב"הרא הינרופילק Stanford School of Medicine-ב רקחמב
לביק ןקלחש תואירב םישנ 102 ופתתשה ,םישדוח 4 ךשמנש
(Estrogen) ןגורטסא ולביק תורחא ,שבד ג"מ 20 םוי ידמ
.רבד לביק אל רחא קלחו (Progesterone) ןורטסגורפו
םינומרוהב ולפוטש ולאו שבדה תולכוא ולביק ןורכיזה תקידבב
.ההז ןויצ

Menopause


2012 ראורבפ
ץבש רשבל לולע רומחו ריהמ ןורכיז ןדבוא
ןוטסוב Harvard Uni. School of Public Health ירקוח
תויהל לולע ןורכיזב הרומחו הריהמ הדירי יכ וליג ב"הרא
.(Fatal Stroke) דיתעב ילאטפ ץבשל הרושק
ץבשה רחאל ןורכיזב הדיריה הכישמה ץבשה ידרוש ברקב
.הדיריה בצקב התחפה אלל
הלעמו 50 ינב שיא 11,814 לש םנורכיז תא ורטינ םירקוחה
ידמ השענ רוטינה .רקחמה תליחתב ץבשמ ולבס אלש
.םינש 10 ךשמבו םייתנש

American Stroke Association's International Stroke
2012 (ISC) Conference


2012 ראורבפ
ןורכיז תויעבל תחפומ ןוכיסב םינותנ רהמ םיכלוהה
דיה-תזיחא חוכו (Walking Speed) הכילה תוריהמ
ןדבואל ידיתע ןוכיס אבנל םייושע (Strength of Hand Grip)
הדירי תולגל הלולע הכילהה תוריהמב הדירי .ץבשלו ןורכיז
תויהל הלולע השלח די-תזיחאו םדאה לש תיללכה תואירבב
. ןוילעה ףוגה גלפ תשלוחל ןמיס
2,400-כ םירקוחה ורטינ ,הנש 11 ךשמנש ,רקחמה ךרוצל
וא ץבש ווח אל רשא 62 עצוממ ליג ינב םישנו םירבג
.רקחמה תליחתב תילטנמ תורדרדיה
לודג חומ חפנ ילעב ואצמנ הקזח די-תזיחא ילעב םישנא
ושקבתה םה םהב םינחבמב רתוי בוט דוקינ ולביק םהו רתוי
.םימצע ןיב ןוימד-יווק אוצמל

2012 Annual Meeting of the American Academy
of Neurology in New Orleans


2012 לירפא
ןורכיזב הדירי םימלוב רעי תוריפ
,ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ
,הנש 70-מ רתוי תונב םישנ 120,000-מ הלעמל ופתתשה וב
םירישעה (Berries) רעי תוריפ לש תרבגומ הכירצ יכ אצמ
ןורכיזב הדירי בכעל היושע (Flavonoid) םידיאונובלפב
תולוחכ תוינמכואב רבודמ .םינש 2.5-ב תורגובמ םישנב
.(Strawberries) הדש-תותבו (Blueberries)

Annals of Neurology

...רמייהצלאו היצנמיד ואר