6 תושדח - תונקדזה
Aging - News 6

(2) היצנמידו םיגלפומ םינקז תכילה
(3) היצנמיד דגנ עובק ינפוג לוגרית
ךרי ירבשו םד-ץחלל תופורת
(2) חומה ידוקפית תנגהל רעי תוריפ
(4) התומתל ןוכיס ןיטקמ רשוכ
(4) המישנ תולחמו ךומנ D ןימטיו
(2) הכילהב לקשמ יווישל ןילטיר
תוינפוג תולבגמו 2-גוס תרכוס
(1) רירש ןדבוא ענומ ןורטסוטסט
(3) תוליפנ דגנו חוכל בלח-ירצומ
(3) תונקדזה םיטיאמ םיניטאטס
(5) שישקל םיליעומ חוכ יליגרת
(4) תוליפנ דגנ םייברג
תודירש תוזוח םינומרוה תומר
(6) רשוכל תולמעתהו י'צ יאט
תונקדזהה תצאהו רומח ןואכיד
חותינ ינפל םוקיש-םדק יליגרת
(7) םייחב רחואמ תרבגומ תוליעפ
(5) תומצעל הובג D ןימטיו
(1) תויביטנגוקל העונתו הקיזומ
חומה חפנ תרמשמ 3-הגמוא
(2) םירירשב ןורטסוטסטל ןומיא
(2) תויביטנגוק רפשמ ףסות
סיטקל םוירטקבודיפיב הקיטויבורפ
תמדקומ התומתב תנכסמ תודידב
תוירירבשו לוזיטרוק
(6) ןוסיחה תכרעמל ינויח D ןימטיו
(8) םייח הכיראמ םירירש תיינב
(3) חותינ רחאל יביטינגוק יוקיל
(4) תויביטנגוקו תיבוריא תולמעתה
םיריעצ םיקרועל טנדיסקוא-יטנא
לקשמב הילעו םילק תואקשמ
ןטרסו יתפורת-בר לופיט
היוקל הנוזתו הכומנ תרוכשמ
תילילש םיעפשמ ןואכיד-ידגונ
ןורכיזל 'חומה רשוכ' תינכות
תינפוג תוליעפ ףקשמ ןינופורט
תילופ הצמוחו לזרב ,םינימטיו
תונקדזהמ חומה לע ןגמ ןילוכ
רירש תיינב תרפשמ ןיצואל
(1) חוכ ינומיא תרפשמ 3-הגמוא
(1) 2-גוס תרכוסו םיניטאטס
םד-ץחל הדירומ הייחש
היצנגילטניאו םינג
תוינפוג תולבגמ דגנ קורי הת
רירש תסמ ןדבוא דגנ ןיצואל
הנישל תופורתב םינוכיסה
(2) חומה לע הניגמ 3-הגמוא
הנקיזו הניש תוערפה
(1) חומה תואירבל רעי תוריפ
תילובטמ תנומסתב ןוכיסה
חומה תונקדזה דגנ םיבנע ץימ
תויטוכיספ-יטנא תופורת
(1) תודיינ יישקו ךומנ D ןימטיו
(2) םייח םיכיראמ ןדיסו D 'טיו
(2) םיליעומ םיניטאטס
םישושתל רתוי הובג םד-ץחל
(1) תוליפנ דגנ ידועיי לוגרית
היצנמיד דגנ הובג CRP
(1) םייח הכיראמ תינפוג תוליעפ
(1) םירירש ןויפיר דגנ םיגד ןמש
(3) התומתו ךומנ D ןימטיו


...תונקדזה ואר

2011 ינוי
םישישקב לקשמ הלעמ םילק תואקשמ תטאיד
ב"הרא וינוטנא ןס Uni. of Texas Health Sci. Center-ב רקחמ
ינב לע םילק תואקשמ תכירצ לש חווטה תכורא התעפשה ןחבש
תואקשמ םיפילחמ ולא תואקשמ הב הטאידש רסומ 74 דע 65
.לקשמב היילעה תעינמ תניחבמ הליעומ הניא (םירכוסמ) םיקותמ
ןתוחתפתהל הרושק םייטטאיד תואקשמ לש הפוכת הייתשש אצמנ
.םינש 3 וכרא םירוטינה .תילובטמ תנומסתו תרכוס ,רתי תנמשה לש
70%-ב לודג םייטטאיד תואקשמ יתוש לש םהינתומ ףקיהש אצמנ
.םירכוסמה תואקשמה יתוש לש הזל האוושהב
רועישב לודיגב האטבתה םויב רתוי וא םייטטאיד תואקשמ 2 תייתש
.םירכוסמ תואקשמ תייתש תמועל םיינתומה ףקיהב 5 יפ

American Diabetes Association 71st Scientific Sessions


2011 ילוי
םישישק ןטרס ילפוטמב יתואירב ןוכיס לידגמ יתפורת-בר לופיט
תוינורכ תולחמו תובר ןטרס תולחמל ןוכיס םרוג אוה םדקתמ ליג
םד-ילכ תולחמ ,םד-ץחל רתי ,תוירלוקסו-וידרק תולחמ ןהב ,תובר
.ליגב היילע םע רתוי תוצופנ תושענ תרכוסו םיקרפמ תקלד ,םייחומ
תויתפורת-ןיב תובוגתב שמתשמה תא תונכסמ ולא תולחמל תופורת
.ןהלש יאוולה תועפות תא תולידגמו ןתוליעיב תועגופה


2011 ילוי
תונקדזה םיציאמ היוקל הנוזתו הכומנ תרוכשמ
םישנא יכ םיחוודמ הינטירב University of Glasgow-ב םירקוח
האירב הניאש הנוזת םיכרוצו עצוממה רכשהמ תוחפ םיחיוורמ רשא
ויחש שיא 382 לש DNA-ה תא ונחב םירקוחה .תוריהמב םינקדזמ
וגזלגב םיחפוקמ תוחפה םירוזיאבו רתויב םיחפוקמה םירוזיאב
(תונקדזהה רועישל דדמ םיווהמה) םירמולטה יכרוא תא וושיהו
.םינש 10 ךשמב םהלש

PLoS One


2011 טסוגוא
םישישק םילפוטמ לע תילילש העפשה ילעב ןואכיד-ידגונ
ןואכיד םע ,100 דע 65 ינב ,םילפוטמ 60,746 ופתתשה וב רקחמ
םיעוריא תואצות לע תילילש העפשה שי ןואכיד-ידגונל םא קדב
לכמ התומתו (Seizures) ןויפכ יפקתה ,ץבש (Falls) תוליפנ ומכ
העפשהה יכ אצמנ .ןואכידמ םילבוסה 65 לעמ ינבב ,איהש הביס
הגיפס יבכעמ) SSRI תחפשממ תופורתל התייה םלוכמ העורגה
.(םיינררב ןינוטורס

BMJ


2011 רבמטפס
ןורכיז תרפשמ 'חומה רשוכ' תינכות
ןורכיז יעוציב רפשל םייושע אירב םייח חרואו חומ יליגרת בוליש
ופתתשה ב"הרא סל'גנא סול UCLA-ב רקחמב .םיאירב םישישקב
קלח ולטנ רשא ,תיתליהק תרגסמב םייחה הלעמו 62 ינב שיא 115
תנטקה ,תינפוג תוליעפ ,ןורכיזה ןומיא הללכש תיכוניח תינכותב
תפילשו םילימ יוהיז הז ללכב ,לודג רופיש .הנוזתה רופישו סרטס
.תועובש 6 רחאל רבכ ןחבוא ,םילימ

American Journal of Geriatric Psychiatry


2011 רבמטפס
בל תקיפס-יאל ןוכיסו תינפוג תוליעפ ףקשמ םישישקב ןינופורט
לודיגל ןוכיס ךכב םיניטקמ הבר תינפוג םיליעפ םיעצבמה םישישק
ןמזה תיברמ ךשמב םיבשוי רשא וליאל האוושהב ,ןינופורטה תמרב
,תרכוסל רשק אללו יאמצע אוה הז אצממ .תינפוג תוליעפ אלל
ךשמנש ,רקחמב .(Lung) האיר תולחמו תירלוקסו-וידרק תולחמ
.הליהקב םייחה הלעמו 65 ינב שיא 1786 ופתתשה ,םינש 3

2011 Congress (ESC) European Society of Cardiology


2011 רבוטקוא
תושישק תתומתל ןוכיסו תילופ הצמוחו לזרב ,םינימטיו-יטלומ
םילידגמ ןהייח תא רפשל ידכ תושישק תולטונש םיפסותהמ קלח
םיללוכ ולא םיפסות .איהש הביס לכמ התומתל ןוכיס השעמל ןהב
.B6 ןימטיוו ץבא ,םויזנגמ ,תילופ הצמוח ,לזרב ,םינימטיו-יטלומ
,תאז תמועל .לזרב ףסות ידי-לע םרגנ לכמ לודגה ןוכיסהש אצמנ
.תושישק ברקב התומתל ןוכיסה תא ןיטקמ ןדיס ףסות יכ אצמנ
ופתתשה (Iowa Women’s Health Study רקחממ רזגנש) רקחמב
ולטנ םישנהמ תובר יכ אצמנש ןייוצי .61.6 עצוממ ליג תונב םישנ
.ץלמומהמ הברהב הובגה ןונימב לזרב ףסות

Archives of Internal Medicine


2011 רבמבונ
תונקדזהה תועפשה ינפמ חומה לע ןגמ ןילוכ
םיעוציבה תא רפשל היושע הנוזתה ךותמ ןילוכה תכירצ תלדגה
ךרענ רשא רקחמב .ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגהלו םייביטנגוקה
ופתתשה ב"הרא Boston University School of Medicine-ב
עגונב ןולאש ואלימ רשא 83 דע 36 ינב שיא 1,400-ל בורק
ינחבמב ופתתשה םה ךשמהב .םינוש תונוזמ תכירצ תורידתל
MRI רישכמב םחומ תקירסו תורחא תויביטנגוק תולוכיו ןורכיז

American Journal of Clinical Nutrition


2011 רבוטקוא
(1) 33%-ב רירש תיינב רפשמ ןיצואל
...רקחמ


2012 ראוני
(1) חוכ ינומיא תאצות תא םישישקב תרפשמ 3-הגמוא
ךשמנש ליזרב Parana Federal University in Brazil-ב רקחמ
3-הגמוא בולישש אצמ 64-כ תונב םישנ 45 ופתתשה ובו םוי 45
יושע (Strength Training) חוכ ינומיא םע (םיגד ןמש םרג 2-כ)
יוטיב ידיל האב רשא ,ולא םינומיאמ תקפומה תלעותה תא רפשל
.(Muscle Torque) רירשה לותיפ תלדגהב

The American Journal of Clinical Nutrition


2012 ראוני
(1) 2-גוס תרכוסב תורגובמ םינכסמ םיניטאטס
...רקחמ


2012 ראוני
םישישקב םדה-ץחל תא הדירומ הייחש
43 ופתתשה וב ,ב"הרא ןיטסוא Uni. of Texas-ב רקחמ
רפסמ םיחושה ולאש אצמ ,60 עצוממ ליג ינב םישנו םירבג
דוקפיתה תא םירפשמ ,םישדוח 3 ךשמב ,עובשב םימעפ
,םדה-ץחל תא םידירומ םהש ךכ ידי-לע םהלש ירלוקסווה
.תיפסכ מ"מ 122-ל תיפסכ מ"מ 131-מ עצוממב ילוטסיסה

American Journal of Cardiology


2012 ראוני
םדאה תונקדזה ךלהמב היצנגילטניאה לע םיעיפשמ םינג
םדאה ראשי המכ דע העיבקב דיקפת תויהל יושע (Genes) םינגל
University of Edinburgh-ב רקחמב .ותונקדזה םע הבשחמ-דח
רשאכ היצנגילטניאה הקדבנ םהב שיא 2,000 ופתתשה ,הינטירב
םיקיסמ םירקוחה .79 וא 65, 70 ינב םתויהב תינשו 11 ינב ויה םה
םיילטנמה םייונישהמ 24% םיעבוק םינגה יכ םיאצממה ךותמ
הלודג העפשה שי הביבסל םגש ןאכמו םייחה ךלהמב םישחרתמה
,האירב הנוזת .היצנגילטניאה לש לש הקוזחתה לעו בוציעה לע
עייסל םייושע םיליעפ הרבח ייח לע הרימשו העובק תינפוג תוליעפ
.הבשחמה-תודח לע הרימשב

Nature


2012 ראורבפ
ליגל תורושקה תוינפוג תולבגמ םצמצמ קורי הת
,ןפי Tohoku Uni. Graduate School of Medicine ירקוח
יכ ואצמ ,םינש 3 ךשמב ,הלעמו 65 ינב םישישק 13,988 רטינש
םתונקדזה תעב תויהל םייושע תועיבקב קורי הת םיתושה םישנא
.קורי הת םיתוש םניאש ולא תמועל רתוי םייאמצעו רתוי םיזירז

American Journal of Clinical Nutrition


2012 ראורבפ
(2) םישישקב רירש תסמ ןדבוא דגנ ןיצואל
רירש תסמ זטנסל םישישקל רוזעל היושע ןיצואל ונימאה תצמוח
Uni. of Texas ירקוח ירבדל .ןוזממ ןובלח תכירצ טועימל הבוגתב
םרוג רשא רבד ,ןובלח זטנסל ףוגה לש ותלוכי תתחופ ליגה םע
.(Sarcopenia) הינפוקרסל
,ולביקש ,68 עצוממ ליג ינב ,םיאירב םישישק 8 ופתתשה רקחמב
.םוי 14 ךשמב ,םויב ןיצואל םרג 12 ,הליגרה הנוזתל ףסונב
בצק תא לידגה ןיצואלה ףסות יכ וחכונ םה םירקוחה ירבדל
.(Nutrient Signaling) יתנוזת תותיא ינמס ןכו ןובלחה זוטניס

Clinical Nutrition


2012 ראורבפ
תוומבו ןטרסב תונכסמ הנישל תופורת
רוזעל ידכ (Hypnotics) הנישל תופורתב םישמתשמה םירגובמ
ירקוח .תמדקומ התומתל ןוכיסה תא ךכב םישלשמ םדרהל םהל
היוה הל Scripps Clinic Viterbi Family Sleep Center
שומישה יכ םיפיסומ םינותנה תא וחתינ רשא ב"הרא הינרופילק
םהירבדל .35%-ב ןטרסל ןוכיסה תא םג לידגמ תונשיימ תופורתב
.55 דע 18 םיליגב דחוימב לודג ךא ,ליג לכ יבגל ןוכנ ןוכיסה

BMJ Open


2012 סרמ
(2) חומה תונקדזה ינפמ הניגמ 3-הגמוא תריתע הנוזת
וב רקחמב ,ב"הרא סל'גנא סול Uni. of California ירקוח
םירסומ ,67 עצוממ ליג ינב םיאירב םישנא 1,500 לעמ ופתתשה
חומה לע ןגהל היושע הובג EPA-ו DHA ןמוש תוצמוח תכירצש
הריהמ תונקדזהל םורגל הלולע תקפסמ יתלב הכירצו ןקדזמה
.הבישחה תלוכי לשו ןורכיזה לש יקלח ןדבואלו חומה לש רתוי

Neurology


2012 סרמ
הנקיזל תורושק ןניא הניש תוערפה
...רקחמ


2012 סרמ
(1) תנקדזמה היסולכואב חומה תואירבל רעי תוריפ
רפשל היושע (Berries) רעי תוריפמ םילקימיכוטיפב הרישע הנוזת
,תורוחש תוינמכוא ,תולוחכ תוינמכוא תכירצ .חומה תואירב תא
ןורכיז ןדבוא תעינמב עייסל היושע םירחא רעי תוריפו הדש תות
.ליגל רושק רשא
ורקסש ב"הרא סטסו'צסמ ןוטסוב Tufts University-ב םירקוח
רשא םילקימיכוטיפ םנשי רעי תוריפב יכ םיריבסמ םימדוק םירקחמ
,םיליעפו (Neuroavailable Phytochemicals) תיגולוריונ םינימז
.תויתקלד-יטנא תונוכתו םיטנדיסקוא-יטנא תורישי חומל םיקפסמה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2012 סרמ
תינורכ תוילכ תלחמב תנכסמ םירגובמב תילובטמ תנומסת
ורידגה התוא) תילובטמ תנומסת םע 65-מ רתוי ינב םירגובמ
םד-ץחל רתי ,הימדיפילסיד ,תינטב הנמשהכ םירקוחה
ןוכיס רתי םיווהמ הלוע ןילוסניאל תדוגנתו (הימקילגרפיהו
.(Chronic Kidney Disease/CKD) תינורכ תוילכ תלחמל
שיא 1,456 ורטינ ןאווייט National Taiwan Uni. ירקוח
3 הזמ תילובטמ תנומסתמ ולבס םקלחש הלעמו 65 ינב
תדוגנתו תילובטמ תנומסת לש םתעפשה תא קודבל ידכ ,םינש
.הילכה דוקפית לע ןילוסניאל

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2012 לירפא
חומה תונקדזה תא גיסמ םיבנע ץימ
...רקחמ


2012 לירפא
בלה-רירש םטואב םישישק תונכסמ תויטוכיספ-יטנא תופורת
...רקחמ


2012 יאמ
(1) תודיינ יישקו םישישקב תוכומנ D ןימטיו תומר
ירקוח לש םהיאצממ יפל ,הלולע םדב ידמ הכומנ D ןימטיו תמר
םורגל ,ב"הרא הניילורק 'צ Wake Forest Baptist Med. Center
(Disability) תוכנלו (Mobility Limitations) תודיינ תולבגמל
.30%-ב ךכל ןוכיסה תלדגה ךות ,םישישקב
םדוק רקחמב ופתתשהש םישישק 2,099 ינותנ וחתינ םירקוחה
.(Health, Aging and Body Composition study)

Journal of Gerontology: Medical Sciences


2012 ינוי
(2) םישישקב םייחה תלחות תא םילידגמ ןדיסו D ןימטיו
םייחה תלחות תלדגהב עייסל יושע ןדיסו D ןימטיו ףסות בוליש
.תאז השוע וניא ודבל D ןימטיוש אצמנ ,תאז םע .םישישקב
ולא םיאצממל ועיגה קרמנד Aarhus Uni. Hospital ירקוח
1,000 לעמ ופתתשה םהב םיינילק םירקחמ 8 לש םתריקס רחאל
.הנש 70 עצוממ ליג ינב שיא

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2012 ילוי
םיניטאטסמ תלעות קיפהל םייושע םישישק
...ירבדל


2012 ילוי
רתוי הובג םד-ץחלל םיקוקז םישושת םישישק
,טושפ הכילה ןחבמ תועצמאב רתאל ןתינ םתוא ,םישושת םישישק
.היסולכואה ראשמ רתוי הובג םד-ץחלמ תלעות קיפהל םייושע
יכ ואצמ ב"הרא סילוורוק Oregon State University ירקוח
בורל םדה-ץחל םלצא הלעמו 80 ינב םישישקל ליעוהל יושע רבדה
ליגה אלא ,יגולונורכה ליגה וניא עבוקה .ידמ ךומנ וא ידמ הובג
,ךומנה םדה-ץחל ילעב ,םיירירבש םישישק םתואמ קלחו יגולויזיפה
םישישק 2,340 ופתתשה רקחמב .רתוי הובג םד-ץחלמ תלעות וקיפי
.הלעמו 65 ינב

Annals of Internal Medicine


2012 טסוגוא
םישישק ברקב תוליפנ ענומ ידועיי לוגרית
ובו שדוח 12 ךשמנש ,הילרטסוא Uni. of Sydney-ב רקחמ
ווחש וא רתוי וא םיימעפ ולפנש הלעמו 70 ינב שיא 317 ופתתשה
םתעפשה תא ןחב ,הנורחאה הנשב העיצפל םהל המרגש הליפנ
.דיתעב תוליפנ עונמל ודעונש םיידועיי םילוגית לש
(Strength) חוכו (Balance) לקשמ יוויש יליגרת ובליש םילוגריתה
ךות ,תיבל תינוכמהמ םיכרצמה תאישנ ומכ ,תוימוימוי תולטמב
םישישקל עייסל יושע ,(Walking Sideways) םידדצל הכילה ידכ
.לקשמה יווישו יללכה חוכה רופיש ,(Falls) תוליפנ תעינמב

BMJ


2012 טסוגוא
םישישקב היצנמידל ךומנ ןוכיסו הובג .יפ.רא.יס
קלחב הובג CRP ,םיריעצב ההובג (CRP) .יפ.רא.יס תמרל דוגינב
,םירוה) םהיבורק לעו םהילע ןגמ (הלעמו 75 ינב) םישישקהמ
.היצנמיד ינפמ (תויחאו םיחא
ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine-ב רקחמב
.םיבורק החפשמ ינב 1,329-ו הלעמו 75 ינב םישישק 277 ופתתשה

Neurology


2012 טסוגוא
(1) םייחה תא הכיראמ תינפוג תוליעפ
רשא םישישק יכ םיחוודמ הידבש Karolinska Institute-ב םירקוח
םייחה תלחותל םינש 6 דע ףיסוהל םייושע ליעפ םייח חרוא םילהנמ
יבגל ופסאנש םינותנ לע ולא םיאצממ םיססבמ םירקוחה .םהלש
.םינש 18 ךשמב ורטונ רשא הלעמו 75 ינב 1,800-מ רתוי
הלכשה ילעב ,םישנ רתוי וללכנ םירחאמ רתוי ךורא ןמז ויחש ולא ןיב
םיבוט םייתרבח םירשק ילעב ,אירב םייח חרוא ולהינש ולא ,ההובג
.תונוש תויוליעפב ישפוחה םנמז תא ואלמש ולאו

BMJ


2012 רבמטפס
םישישקב םירירש ןויפיר ינפמ ןגמ םיגד ןמש
...רקחמ


2012 רבוטקוא
(3) שישק ליגב התומתו D ןימטיו לש תוכומנ תומר
תטולב תרתוי ןומרוה לש תוהובג תומרו D ןימטיו לש תוכומנ תומר
תויושע (Parathyroid Hormone) דיאוריתאראפ ןומרוה/סירתה
רקחמ חוודמ תאז ,םישישק ברקב התומת רתיל תורושק תויהל
.ב"הרא הניילורק ןופצ Wake Forest School of Medicine-ב
רטילילימל ג"נ 20) הכומנ המר ילעב ברקב ,ןוכיסה תלדגהב רבודמ
2,638-מ ,םישדוח 6 ידמ ,ופסאנ םיאצממה .50%-ב (ךכמ תוחפו
.79 דע 70 ינב שיא

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2012 רבוטקוא
(2) היצנמידל ןוכיסו םיגלפומ םינקז לש הכילהה רשוכ
םינותנ תכלל םילגוסמ םניאש (הלעמו 90 ינב) םיגלפומ םישישק
םילגוסמש םליג ינב תמועל היצנמידב תוקלל 30 יפ ןוכיס רתיב
הז אצממ .הלעמו 90 ינב םישישק 629 ופתתשה רקחמב .תכלל
.ב"הרא Washington University-ב רקחממ הלוע

Archives of Neurology


2012 רבמבונ
םישישקב היצנמידל ןוכיס ןיטקמ עובק ינפוג לוגרית
ןוכיס ךכב םיניטקמ תועיבקב תינפוג תוליעפ םיעצבמה םישישק
.60% דע רועישב היצנמידלו םייביטנגוק םייוקילל
שיא 639 ופתתשה לגוטרופ Uni of Lisbon-ב ךרענש רקחמב
תוליעפ לע וחוויד םהמ 2/3 רשא םהייחל 70-הו 60-ה תונשב
.עובשב םימעפ 3 ,תוחפל תוקד 30 תב תינפוג
MRI רישכמב הקידב רקחמה תליחתב ורבע םיפתתשמה
ןבלה רמוחב םייוניש ולח םא קודבל ידכ םינש 3 רחאל תינשבו
.תיביטנגוק תורדרדיהל ןמיס הווהמה רבד ,חומב

Stroke


2012 רבמבונ
םישישקב ךרי ירבשל ןוכיסו םד-ץחל רתיל תופורת
ינושארה תועובשה תששב לדג הלעמו 66 ינבב ךרי ירבשל ןוכיסה
ךרענ רקחמה . 43%-ב םד-ץחל רתיל תופורת תליטנ תליחת רחאלל
.םוי 450 ךשמנו הדנק וירטנואב יתליהק ןועמ תייסולכואב

Archives of Internal Medicine


2013 לירפא
(2) הנקיזב חומה ידוקפית תנגהל רעי תוריפ
ךשמנ רשא ,ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב תודלוחב רקחמ
ןגהל היושע (Berries) רעי תוריפ תללוכה הנוזת יכ הליג ,םיישדוח
םירמוח יוניפב םעויסל תודוה תאז ,הנקיזה תעב חומה ידוקפית לע
תעפשה לש התיימדה .תונקדזהה םע חומב םירבטצמה םיקיזמ
.הנירקל תודלוח לש ןתפישח ידי-לע התשענ הנקיזה

Experimental Biology conference


2013 יאמ
(4) םישישקב התומתל ןוכיס ןיטקמ יבוריא רשוכ
ןיטקהל םייושע םישישק םילפוטמ יכ הארמ םיבר םירקחמ חותינ
,(Aerobic Fitness) יבוריא רשוכ לע הרימש ידי-לע התומתל ןוכיס
VA Medical Center-ב ךרענ רקחמה .93 ליגב וליפא תאז
.93 דע 70 ינב םילפוטמ 2,077 וב ופתתשהו ב"הרא ןוטגנישוו

2013 Scientific (ASH) American Society of Hypertension
Sessions in San Francisco


2013 ינוי
(4) םישישקב המישנה-יכרד תולחמו D ןימטיוב רוסחמ
65 ינב םיאירב םישנא 2,070 ופתתשה וב ,הדנק קוטסדווב רקחמ
תוחפ) ינוציק ןפואב הכומנ D ןימטיו תמר ילעב יכ אצמ ,הלעמו
תולחמב תוקלל לופכמ רתוי ןוכיס רתיב ויה (רטיל/מ"נ 35-מ
המרה ילעבל האוושהב ,(Respiratory Illness) המישנה יכרדב
תיילע םע תחפו ךלה הז ןוכיס .(רטיל/מ"נ 64) רתויב ההובגה
.D ןימטיו לש ותמר

Journal of the American Geriatrics Society


2013 ילוי
םישישקב הכילה תעב לקשמ יוויש רפשמ ןילטיר
תחא ןילטיר תנמש אצמ עבש-ראב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב רקחמ
ןיטקהלו םישישק ברקב לקשמ-יוויש רפשל ידכ הב יד (ג"מ 10)
,הלעמו 70 ינב ,םישישק 30 ופתתשה רקחמב .תוליפנל ןוכיס םהב
.הליהק ירייד םייאמצע


2013 ילוי
םישישקב תוינפוג תולבגמ הריבגמ 2-גוס תרכוס
תוקלל 80% ןב ןוכיס רתיב םינותנ 2-גוס תרכוסב םילוחה םישישק
םיחוודמ תאז ,תרכוס אלל םישישקל האוושהב תוינפוג תולבגמב
,הילרטסוא Baker IDI Heart and Diabetes Institute ירקוח
תרכוס ןיב רשקב וקסעש םימדוק םירקחמ 3,200-מ רתוי וקרסש
.תוינפוג תולבגמו םישישקב

The Lancet Diabetes and Endocrinology


2013 טסוגוא
(1) רירש תסמ ןדבוא ענומ ילארוא ןורטסוטסט
Sydney's Garvan Institute of Medical Research-ב רקחמ
,(ג"מ 40) ךומנ ןונימב רוהט ישיבג ןורטסוטסט יכ אצמ הילרטסוא
ןדבוא ךכב ענומ ,(Liver) דבכל תורישי עיגמו הפה ךרד לטינה
.רירש תחימצ דדועמו (Muscle Loss and Wasting) רירש תסמ
רושקה רירש תסמ ןדבוא עונמל יושע הז לופיט םירקוחה ירבדל
...ןורטסוטסט ואר .תונקדזהלו תובר תוינורכ תולחמל

European Journal of Endocrinology


2013 טסוגוא
(3) תושישקב תוליפנ םימצמצמו חוכ םיריבגמ בלח-ירצומ
רתוי) תוניבגו טרוגוי ,בלח לש תוהובג תומר תוכרוצה תורגובמ םישנ
,(Falls risk) תוליפנל ןוכיס ךכב תוניטקמ (בלח-ירצומ תונמ 2.2-מ
.רתוי םיבוט םיינפוג םיעוציבו רתוי הלודג רירש תסמ תולעב ןה
.יתליהק ןועמב תורייד תושישק םישנ 1,456 ופתתשה רקחמב

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics


2013 רבמטפס
(3) תונקדזה םיטיאמ םיניטאטס
םייושע םיניטאטסש הליג ,שיא 203 ופתתשה וב ,דרפסב רקחמ
תורצקתה בצק תא םתנטקהל תודוה תונקדזהה בצק תא טיאהל
םכרוא תא םיעבוק ולא .םינבלה םדה-יאתב םיליעפה םירמולטה
םהייח ךרוא תאו םימוזומורכה לש

The FASEB Journal


2013 רבמטפס
(5) שישקל םיליעומ חוכ יליגרת
תינכות יכ הנקסמל עיגה דרפס Uni. of Navarre-ב רקחמ
םתכיפה תא עונמל היושע םישישקל תמאתומה חוכ יליגרת
.תוליפנ םהב ןיטקהלו םישלחו םיירירבשל
91 ינב םישישק 24 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
םיימעפ לקשמה יוויש רופישו חוכ יליגרת ועציבש 96 דע
םחוכב רופיש םיפתתשמה ומיגדה וז הפוקת םותב .עובשב
יווישב ,הכילהה תוריהמב רופיש ןכו רירש תסמ תלדגהו
.םיילגרב הטילשבו לקשמה

Age


2013 רבוטקוא
(4) םישישקב תוליפנ תוניטקמ םימאותמ םייברג
םייושע םיינפי םינעדמ ידי-לע וחתופש דחוימב םימאתומ םייברג
לוסרקה יברג .םישישק ברקב (Falls) תוליפנל ןוכיס ןיטקהל
םרוגה תונוהובה רוזיאב יטתניס רמוח םיליכמ (Ankle Socks)
הב ידש םיילגרה תועבצא לש ,תולעמ 14 רועישב ,הלק ההבגהל
.תוחונ-יא תמירג אלל ,בקעה יפלכ דבוכה זכרמ תא תוטהל ידכ
תשחרתמה ,םיילגרה תועבצא תטימש תעפות דגנ לעופ הז יוניש
.םיחיטשב וא תוגרדמב םתדיכלל תמרוגו תונקדזהה םע

ND


2013 רבוטקוא
השק הלחמ םע םישישקב תודירש תוזוח םינומרוה תומר
דרפס דירדמ Hospital Ramon y Cajal-ב םירקוח לש םהירבדל
ייוכיס ינפב דומעל םייושע השק הלחמ ןיגב םיזפשואמה םישישק
(T4-ו T3) סירתה/ןגמה תטולב ינומרוה תומר םא םיכומנ תודרשיה
ךכ-לע תודיעמ ,T3 לש דחוימב ,ולא תוכומנ תומר .תוכומנ םמדב
.תולחמ לש תוקיזמה ןהיתועפשהל שיגרו שלח ףוגהש
רועיש ילעב םה T3 ןומרוה תא זתנסל תתחפומה תלוכיה ילעב ולא
.קוחרהו בורקה חווטב ןה ,םירחאמ רתוי הובג התומת
.65 לעמ ינב םיזפשואמ 404 וב ופתתשהו םינש 7 ךשמנ רקחמה
רועיש תאו זופשיאה ךשמ ,T3 ןומרוהה תומר תא וקדב םירקוחה
דיוריאתה ינומרוה לש תוכומנ תומר ןיב רשק ואצמ םה .התומתה
.TSH-ו T3-ב רבודמ רקיעב .התומתו

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM)


2013 רבמבונ
(6) םישישקב רשוכ לע םירמוש תולמעתהו י'צ יאט
ןוטגנילרב Uni. of Vermont College of Medicine ירקוח
חוכ יליגרת בולישב י'צ יאט יליגרתב תונידעה יכ םיחוודמ ב"הרא
ריבגהלו (Falls) תוליפנ תעינמב םישישקל ליעוהל םייושע תושימגו
.םהלש ימצעה ןוחטיבה תא
העיצפל ירקיעה םרוגה וב םישישקל ןועמב ךרענש ,רקחמב
.הלעמו 65 ינב ופתתשה ,הליפנ אוה התומתלו

American Public Health Association 41st Annual Meeting


2013 רבמבונ
תונקדזהה ךילהת תצאהו רומח ןואכיד
םישנא יכ ואצמ דנלוה VU University Medical Center ירקוח
(Major Depressive D.) הרומח תינואכיד הערפהמ םילבוסה
םניאש םישנאמ רתוי רהמ תיתועמשמ ,ךכ בקע ,ןקדזהל םילולע
םיאצממ וחתינ םירקוחה .םינש 6 דע 4-ב תאז ,ןואכידמ םילבוס
תינואכיד הערפהמ םילבוסה םישנא לש םירקמ 1,095-ל םיעגונה
510-ו ךכמ ומילחהש םישנא לש םירקמ 802 םע דבב דב ,הרומח
.םינש 41.6 עצוממ ליג ינב ויה םיפתתשמה .םיאירב םישנא

Molecular Psychiatry


2013 רבמבונ
חותינ ינפל םישישקל םוקיש-םדק יליגרת
תקידב הינטירב Norfolk University-ב רקחמ יאצממל םאתהב
(Cardiopulmonary Exercise Testing) תירנומלופוידרק ץמאמ
ידי-לע םילבסנו םיחוטב םה (Exercise Training) ינפוג ןומיאו
תלוכיה תא ךירעהל איה הקידבה תרטמ .השישקה היסולכואה
תואירהו בלה לש םרשוכ תאו (Exercise Capacity) תינפוגה
.(Cardiopulmonary Fitness)

European Multidisciplinary Meeting for Urological
Cancers, Marceille France


2013 רבמבונ
(7) תואירב תרפשמ םייחב רחואמ תרבגומ תוליעפ
ושדיחש םישישק םידנקו םייטירב םירקוח לש םהיאצמל םאתהב
,םתואירב תא ךכב ורפיש םהייחב רחואמ בלשב תינפוג תוליעפ
.םיליעפ יתלב ורתונש םירחא םישישק תמועל 3 יפ
םדוק לודג רקחממ םינותנ וחתינ םירקוחה
ללכ תא גציי רשא (English Longitudinal Study of Ageing)
ינב םישישק 3,454 רקחמב ופתתשה וכותמ ,הינטירב תייסולכוא
.תוילכש וא תוינפוג ,תויתואירב תויעב אלל ,םינש 72.6 דע 54.8

British Journal of Sports Medicine


2013 רבמצד
(5) רתוי הובג D ןימטיו תמר השורד םישנב תומצעה תואירבל
ןונימה אוה םויב (תוימואל ןב תודיחי) ל"בחי 1,000 ןונימב D ןימטיו
.םצע ןדבוא םצמצל ידכ רבעמה ליג רחאל םישנל שורדה
ןיב םירקוחה וושיה הינטירב University of Aberdeen-ב רקחמב
.'חי 1,000-ו 'חי 400 ןב ןונימ תעפשה ןיב
400-מ ץלמומה ימויה ןונימה תא לידגהל הטלחהב ךמות הז אצממ
תונב םישנ 305 ופתתשה רקחמב .הנש 70 דע 1 יאליגל ,'חי 600-ל
.םישנ 265 רקחמה תא ומייס ןהמ ,70 דע 60

Journal of Bone and Mineral Research


2013 רבמצד
(1) תוששח םימצמצמו יביטנגוק דוקפית םירפשמ העונתו הקיזומ
תינכותש אצמ ץייווש הבנ'ג Geneva Uni. Hospitals-ב רקחמ
תרפשמ בצקו הקיזומ לע תססובמ רשא תינפוג תוליעפ
.םישישק ברקב (Anxiety) תוששח התיחפמו יביטנגוק דוקפית
ויהש הלעמו 65 ינב יתליהק ןועמ ירייד 134 ופתתשה רקחמב
.העש וכשמנ םייעובש-דחה םישגפמה .(Falls) תוליפנל ןוכיסב

Age and Aging


2014 ראוני
(3) םישישקב חומה חפנ תא רמשל תרזוע 3-הגמוא
1,111 ופתתשה וב ,ב"הרא Uni. of South Dakota-ב רקחמ
3-הגמוא תמר םמדבש םישנאש אצמ ,78 עצוממ ליג תונב םישנ
םתויהב רתוי לודג חומ ילעב ויהי EPA-ו DHA גוסמ ההובג
הנש ךשמב חומה תואירב רומישל ךרע הווש רבדה .םישישק
.םייתנש דע
.םינש 8 רחאלו רקחמה תליחתב חומה חפנ תא וושיה םירקוחה
.3-הגמואה יכרוצ תבוטל 0.7% ןב היה דדמנש שרפהה
דיקפת שי ול ,(Hippocampus) סופמקופיהה יחפנ ןיב שרפהה
.2.7% ןב היה ,ןורכיזה רובע בושח

Neurology


2014 ראורבפ
(2) םישישק ירירשב ןורטסוטסט תמר הלעמ תודגנתה ןומיא
ינומיא ןפי ויקוט Ritsumeikan Uni.-ב םירקוח לש םהירבדל
רוציי תא ריבגהל םייושע (Resistance Training) תודגנתה
.םישישק לש םהירירשב ןורטסוטסטה
ליגב תויולתה תויעב לע הבוטל עיפשי רבדה םהירבדל
תויארקא תוליפנ ומכ ,(Age-Related Problems)
,(Sarcopenia) הינפוקרס ,תרכוס ,(Accidental Falls)
ןייצל שי .שישקה לש וייח תוכיא תא רפשיו סיזורופואטסוא
.תיתועמשמ התלע אל םדב ישפוחה ןורטסוטסטה תמרש

The FASEB Journal


2014 ראורבפ
(2) םישישקב םייביטנגוק םיעוציב רפשמ יתנוזת ףסות
יתנוזת ףסות וחתיפ ב"הרא University of South Florida ירקוח
תויצמת ליכמ רשא ,NT-020 יורקה (Nutritional Supplement)
,ונימא תוצמוחו D3 ןימטיו םע בולישב קורי התו תולוחכ תוינמכואמ
ךשמב) םייביטנגוק םיעוציב תניחבמ ,וקדב םה ותוא ,ןיזונרק ןהב
.ןורכיז תויעב אלל םיאירב 85 דע 65 ינב םישישק 105 לע (םיישדוח
יביטנגוק דוביע תוריהמ ורפיש ףסותה ילבקמ ,םירקוחה ירבדל
עצובו םיישדוח ךשמנ רקחמה .(Cognitive Processing Speed)
.USF Health Byrd Alzheimer's Institute-ב

Rejuvenation Research


2014 ראורבפ
םישישקל סיטקל םוירטקבודיפיב הקיטויבורפ
תא רפשל יושע Bifidobacterium Lactis Bi-07 לש ימוי ףסות
רתימ םילבוסה םישישק ברקב םינבלה םדה יאת לש ןתוליעפ
.םימוהיזל תושיגר
ופתתשה וב ,הינטירב University of Reading-ב רקחמ
ףסות תליטנ לש תועובש 3 רחאלש אצמ ,םיאירב םישישק 37
םיטיצולונרגהו (Monocytes) םיטיצונומה לש םתוליעפ הלדג הז
.רקחמב ופתתשהש םיאירבה םישישקה 37-ב (Granulocytes)

Journal of Nutritional Science


2014 ראורבפ
םישישקב תמדקומ התומתל ןוכיס הלידגמ תודידב
ב"הרא Uni. of Chicago-ב ךרענש רקחמ יאצממל םאתהב
ןוכיס לידגהל הלולע (Extreme Loneliness) תינוציק תודידב
,הנישב תעגופ םישישק ברקב תודידב .14%-ב תמדקומ התומתל
לוזיטרוק סרטסה ןומרוה תומר תא ,םדה-ץחל תא הלעמ
.ןואכידל תמרוגו

University of Chicago


2014 ראורבפ
תוירירבשל רושק לוזיטרוק סרטסה ןומרוה
הינמרג גרברהיונ Helmholtz Zentrum Muenchen ירקוח
םימרות ברעב ההובגו רקובב הכומנ לוזיטוק תמר יכ םיחוודמ
תמר ילמרונ בצמב) םישישקב (Frailty) השלוחו תוירירבשל
תררוג תוירירבש .(הלילב הכומנו רקובב ההובג לוזיטרוקה
הדיריב תאטבתמ איה .התומתל ןוכיס רתילו ידסומ זופשיא
,איהשלכ תינפוג תוליעפ-יא ,תושישת ,לקשמב היוצר יתלב
.הכומנ הזיחא תמצועו תיטיא הכילה
הדדמנ םהב ,90 דע 65 ינב םילפוטמ 745 ופתתשה רקחמב
תוקד 30 ,הציקיה םע :םויב םימעפ 3 קורב לוזיטרוקה תמר
.ברעבו הירחא

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2014 ראורבפ
(6) 60 ליג לעמ ןוסיחה תכרעמל ינויח D ןימטיו
ופתתשה וב רקחמב ,דנלריא ןופצ University of Ulster ירקוח
הז ליג לעמ D ןימטיוב רוסחמ יכ וליג ,60 ליג לעמ ינב שיא 957
דלשה תכרעמ לש תולחמל םורגלו ןוסיחה תכרעמ תא ןכסל לולע
ינמיס תא וויה (Biomarkers) תוקלד ינמס .(Skeletal System)
.הצופנ תשרטו בל-תלחמ םהב ,ךכל הרהזאה

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2014 סרמ
(8) םייח הכיראמ שישקה ליגב םירירש תיינב
םירבג 3,659 יבגל םינותנב דקמתהש ב"הרא UCLA-ב רקחמ
תואירב רקסב ופתתשהש הלעמו 65 תונב םישנו הלעמו 55 ינב
הלדג שישקה ליגב םירירשה תיינבש לככש אצמ ,לודג ימואל
ןאכמו (Premature Death) תמדקומ התומתל ןוכיסה ןטק
ףוגה בכרה אלא BMI/ףוגה תסמ סקדניא וניא עבוקה יכ הארנ
.(Body Composition)

American Journal of Medicine


2014 סרמ
(4) םישישקב חותינ רחאל יביטינגוק יוקיל
ןורכיז ישובישמ לובסל םיטונ (Surgery) חותינ םירבועה םישישק
םיטונהש אצמ ינמרג רקחמ .םייביטנגוק םייוקיל לש םירחא םיגוסו
תומדוק תויעב םע 60-מ הלעמל ינב םישישק םה הז גוסמ תויעבל
תיבבל-הלחמ ,(Cerebral Disease) תיחומ הלחמ תוללוכה
.(Vascular Disease) םד-ילכ תלחמ וא/ו (Cardiac Disease)
םיילוהוכלא תואקשמ לש רתי תאיבס אוה ולא תויעבל ףסונ םרוג
ורבעש 60-מ הלעמל ינב ןיבמ 13%-ל בורק .(Alcohol Abuse)
.רתוי רחואמ םישדוח 3 יביטנגוק יוקילמ ןיידע ולבסי חותינ

Deutsches Aerzteblatt International


2014 יאמ
(4) יטנמיד אלש שישקב היצינגוק תרמשמ תיבוריא תולמעתה
תא תרמשמ חווט תכורא (Aerobic Exercise) תיבוריא תוליעפ
תירוטומוכיספה תוריהמה תאו יביטנגוקה בצמה
םייטנמיד םניאש םישישק ברקבב (Psychomotor Speed)
.(Nondemented Elderly)
Neurology Hospital do Salnes Pontevedra ירקוח ירבדל
תימוימוי תינפוג תוליעפב קובדל ,ךכל םילגוסמה םישישק לע דרפס
םישישק 39 ופתתשה רקחמב .(Low-Impact) הכומנ תומיצעב
.םינש 78 עצוממ ליג ינב ,םיירטאירג תודסומב םיזפשואמה

American Academy of Neurology 66th Annual Meeting


2014 יאמ
םיריעצ םיקרועל שידח טנדיסקוא-יטנא
,םירסומ ב"הרא University of Colorado Boulder-ב םירקוח
ינב םדא-ינבל ךרע הווש ליג) םינקז םירבכעב יוסינ תובקעב
םימיוסמ את ינבמ לא תייבתמה טנדיסקוא-יטנא יכ ,(70-80
לש תוילילשה תועפשההמ קלח גיסהל יושע - הירדנוכוטימ -
.בל-תלחמל ןוכיס ןיטקהלו םיקרוע לע תונקדזהה
םירבכעה וקשוה וב ,(MitoQ) הז טנדיסקוא-יטנא וליכהש םימ
םהיקרועל המודב דקפתל םהיקרועל םרג ,תועובש 4 ךשמב
.הנש 35 דע 25 ןב םדא לש הזל ךרע הווש ליג ינב םירבכע לש
.םיקרועה לש (לתודנא) ימינפה יופיצה לע הניה העפשהה

Journal of Physiology