11 תושדח - תונקדזה
Aging - News 11

םיטירטנדב שחרתמ דומיל
ותולק אפלא גני'גייא יטנאה ןובלח
םישישק ידי-לע ןובלח תכירצ
התומתו הקיטויביטנא ,רגובמ ליג
הרדיש דומעו םצע תופיפצ ,בלח
70 ליגב םילדג חומ יאת
םישישקה תונריעל םימ
גני'גייא יטנא = ןיתנסקטסא
ינפוג רשוכב הדמתה
םישישקב העימש יישק
םילימ רוצייו יבוריא רשוכ
תואירה דוקפיתו םידיאונבלפ
ןטרסב לופיטל העורג הבוגת
תונקדזהב תיזכרמה הלוקלומה
םישישקב הליפנל ןוכיס יוזיח
םישישקב ןורכיז רפשמ רכוס
רעיש תרישנו םיטמק תגסה
תוינורכ תולחמ דגנ תינפוג תוליעפ
ילטנמ ליגו םישישקל לונפילופ
העילב יישקו תונקדזה
תוליעפ רסוח בקע תרכוס
היצנמידו תיקרוע תוחישק
םישישקב היצנמידו הזילאיד
השועו בשוח התאש יפכ ךליג
היצביטומו תודגנתה ינומיא
תיגולוכיספ החוורו ינפוג ןומיא
ליג תייולת תקלדו יעמה יקדייח
הניש תוכיא רפשמ לימומק
תונקדזהו תואירב ,האוניק
תונקדזה םיטיאמ ןימ יסחי
תוירירבשו תילארוא תואירב
םירגובמב ןטרסו םייח תוכיא
תיאתה תונקדזהה תגסה
תעפש דגנ רזוח ןוסיח
בלל קזנ ענומ ינפוג לוגרית
תיב תודובעו םישישק
האירב תונקדזהל ןינוטלמ
רגובמה ליגב םייחה תוכיא
םילקלקתמ עזגה יאת
םישישקל רתוי חוטב סיבאנק
ןורכיז תריציו רוזחיש
םינשה םע תונתשמ ליגה תוסיפת
םישישקל םיקיזמ םיניפזאידוזנב
רצק חווטל ןורכיזו הנישל ענענ
תונקדזה הטיאמ תינפוג תוליעפ
(1) הנוזתו תירולק הלבגה
עזג יאתב ןובלח יריבצ קוליס
םכרדב םיעוט םישישק עודמ
םירירשו םד ילכ תחימצ תרבגה
(2) ליג תולחמו תוירולק תלבגה


...הנקיזו תונקדזה ואר

2017 רבמבונ
םישישקב תיגולוכיספ החוור ריבגמ תודגנתה ןומיא
ינומיא יכ וליג דנלניפ University of Jyvakyla-ב םירקוח
םישישקל ליעוהל םייושע (Resistance Training) תודגנתה
החוור לש םיטביה רפסמ תניחבמ (Older Adults)
.(Psychological Well-Being) תיגולוכיספ

םיליעפ אל םיאירב םירגובמ 106 ופתתשה וב רשא ,רקחמה
ללכ ןומיאה .םישדוח 9 ךשמנ ,םינש 75 דע 65 ינב ,דחוימב
(Aerobic Exercise) תיבוריא תינפוג תוליעפ עובשב תוקד 150
עובשב רתוי וא םימעפ .םעפ לכב תוחפל תוקד 10 הנותמ
.תודגנתה ןומיאב וא םירירש קוזיחב וקסע םה

Quality of Life Research


2017 רבמבונ
ליגל הרושקה תקלדל םירושק יעמה יקדייח
אצמ דנלוה Uni. Medical Centre Groningen-ב רקחמ
(Gut Bacteria) יעמ יקדייח ולתשוה םהב ,םיריעצ םירבכע יכ
תינורכ תקלד וחתיפ ,(Seniors) םינקז םירבכעמ
איה יכ עודי היבגל (Low-Grade Chronic Inflammation)
.(Aging) תונקדזהל הרושק

Frontiers in Immunology


2017 רבמצד
םישישקב הנישה תוכיא תרפשמ לימומק תיצמת
(Chamomile) גנובב / ןווחק / לימומק תיצמתב ימוי שומיש
.(Elderly) םישישקב (Sleep) הנישה תוכיא תא רפשל יושע
עצוממ ליג ינב שיא 60 ופתתשה ,םוי 28 ךשמנש ,רקחמב
ךיראה אל לימומקה תיצמתב שומישה יכ ןייצל שי .הנש 70
ןמזל רושק הז רבד יכ םירובס םירקוחה .הנישה ךשמ תא
.לימומקה תיצמתב רצקה שומישה

Complementary Therapies in Medicine


2017 רבמצד
תונקדזה הטיאמו תואירבה חוורמ תא הריבגמ האוניק
Rutgers Uni.-ב ךרענש (Nematodes) תודוטמנב רקחמ
(Phytochemicals) םילקימיכ-וטיפ יכ אצמ ב"הרא יזר'ג וינ
,(Phytoecdysteroid) םידיאורטסידקאוטיפ םייורקה
(Aging) תונקדזהה תטאהל םורתל םייושע (Quinoa) האוניקב
.(Metabolic Health) תילובטמה תואירבה רופישלו
.םימי 11-ל 9-מ לדג תודוטמנה לש (Lifespan) םייחה ךרוא
.(Locomotory Performance) םתודיינ הרפתשה ןכ ומכ

Journal of Functional Foods


2017 רבמצד
תונקדזהה תא םיטיאמ ןימ יסחי
Uni. of California in San Francisco-ב םירקוח ירבדל
םייתואירב תונורתי שי (Sex) סקס/ןימ יסחי םויקל ב"הרא
הדיריל דעו (Mood) חורה בצמ רופישמ לחה :םיבושח
רמולכ ,(Waistline) םיינתומה ףקיהב
ןימ יסחי יכ ררבתמ תעכ .(Obesity) לקשמב הדירי
.(Longevity) םייחה תא םיכיראמ

,ןגוז ינב םע תובירמו תינימה ןתוליעפ רחא ובקע םירקוחה
.דחא עובש ךשמב תוהמיא 129 ידי-לע לבקתהש חוויד יפל
.םד תומיגד םירקוחה ןהמ ולטנ ליבקמב
עובשב םעפ תוחפל ןימ יסחי תומייקמה תוהמיא יכ וליג םה
סחיב תיתועמשמ םיכורא (Telomeres) םירמולט תולעב ויה
.תאז ושע אלש ולאל

INSIDER


2017 רבמצד
תוירירבשל ןוכיס שישקב הלידגמ הדורי תילארוא תואירב
אצמ ,םינש 92 דע 71 ינב שיא 1,622 ופתתשה וב ,רקחמ
ומכ ,(Oral Health Problems) תוילארוא תואירב תויעב יכ
שבי הפ ,(Complete Tooth Loss) אלמ םייניש ןדבוא
שישקה ליגב תורבטצמ תואירב תויעבו (Dry Mouth)
,(Frailty) תוירירבשל לדגומ ןוכיסל תורושק (Older Age)
.תיוולנ האולחתו םיימונוקא-ויצוס םימרוגל רשק אלל

Journal of the American Geriatrics Society


2017 רבמצד
םירגובמ ןטרס ילוחב םייחה תוכיא לע םיעיפשמה םימרוגה
תא ורתיא ב"הרא םהגנימריב Uni. of Alabama ירקוח
תואירבה תניחבמ םייחה תוכיא לע םיעיפשמה םימרוגה
םישישק ברקב (Health-Related Quality of Life)
.(Cancer) ןטרס ילוח (Older Adults)

...םה םיבושחה םימרוגה יכ אצמנ
םינימסתה תוכשמתה
תיוולנה האולחתב הטילש
יאנפה תועשב תינפוג תוליעפ דודיע
םייסנניפ םירגתא םע תודדומתה

.הלעמו 65 ינב 1,457 ופתתשה רקחמב

CANCER


2018 ראוני
תיאת תונקדזה גיסהל היושע הלוקלומ
ןובסיל Instituto de Medicina Molecular-ב םירקוח ירבדל
תיאת תונקדזה גיסהל ידכ תחא RNA תלוקלומב יד לגוטרופ
תושדחתה/היצרנגרל ךכב םורגו (Reverse Cellular Aging)
.תיאת תונקזהל תורושקה תולחמב ךכ םחליהלו םיאת לש
.םינקז םירבכע לש םרועמ םיאתה תא וצימ םירקוחה

Instituto de Medicina Molecular


2018 ראוני
םירגובמב השק תעפש תעינמל רזוח תעפש דגנ רזוח ןוסיח
הנולפמפ Instituto de Salud P?blica de Navarra ירקוח
ינב (:Older Adults) םישישק םזופשיא תא ורקסש דרפס
יתב 20-ב (Influenza) תעפשה תלחמ תובקעב ,הלעמו 65
תעפש דגנ רזוח ןוסיח יכ ואצמ ,הלחמה תרמוח לע ,םילוח
תרמוח תא תיחפמ (Repeated Influenza Vaccination)
.םיזופשיאה רפסמ תאו סוריוה תעפשה

CMAJ (Canadian Medical Association Journal)


2018 ראוני
בלה תונקדזה בקע קזנ גיסמ ינפוג לוגרית
ינפל) ןמזב ולחה םה ותוא ,יואר (Exercise) ינפוג לוגרית
ןקדזמה םבילל םרגנש קזנ גיסהל יושע ,(םינש 65 ליג
םהמ עונמלו (Sedentary) םיינבשוי (Aging) םישישק לש
,רקחמב .דיתעב (Heart Failure) בל תקיפס יאל ןוכיס
.שיא 50 לעמ ופתתשה ,םייתנש ךשמנש

ליבוהל הלולע תינבשוי תונקדזה יכ םיריבסמ םירקוחה
רדחב (Stiffening of the Muscle) רירשה תושקתהל
.ףוגל ןצמחב רישע םד קפסמ רשא ,ילאמשה בלה

UT Southwestern and Texas Health Resources


2018 ראוני
תיב תודובע רתוי עצבל םישישק םירבג לע
םישנ יכ ואצמ הינמרג University of Bremen-ב םירקוח
,עצוממב ,םוי ידמ תושידקמ (הלעמו 65 תונב) ,תורגובמ
תמועל תועש 4.7 :(Housework) תיב תודובעל רתוי םייתעש
.(Elderly Adults) םישישק םירבג םישידקמש תועש 3.1

תיב תודובעב רתוי םיקסועה םישנו םירבג םירקוחה ירבדל
הטעמ (Sleep) הניש תאז םע .רתוי םיאירב תויהל םייושע
םירבג 36,240 ופתתשה רקחמב .הז ןורתי הניטקמ ידמ
.ב"הראו תויאפוריא תונידמ 7-מ ,הלעמו 65 ינב ,םישנו

BMC Public Health


2018 ראוני
האירב תונקדזהל ןינוטלמ
ליגה םע הדירי יכ ואצמ ביבא-לת תטיסרבינואב םירקוח
רפסמ המיע האיבמ (Melatonin) ןינוטלמ ןומרוהה תומרב
לע רבגתהל עייסל יושע ונממ ףסות יכ ררבתמו תולחמ
(Fall Asleep) םדרהל עויסל טרפ תאז ,ןהלש יאוולה תועפות
הכישחל םאתהב הנישה רוזחמל שדחמ המאתהו רתוי רהמ
םילבוס רשא (Blind) םירוויע םילבוס הנממ הייעב ,רואלו
.(Sleep-Wake Disorder) הציקי-הניש תערפהמ

British Journal of Pharmacology


2018 ראוני
םייחה תוכיאו השירפה לע םיעיפשמ דמעמו הלכשה ,רדגמ
יכ ואצמ הינטירב University of Birmingham ירקוח
(Skills) םירושיכהו (Level of Education) הלכשהה תמר
םיעבוקה םהו חתפמ ימרוג םניה הדובעה ייח ךלהמב
השירפה תעב (Quality of Life) םייחה תוכיא תא
םיאלמג 50 ופתתשה רקחמב .רגובמ ליגבו (Retirement)


יכ ואצמ הינטירב University of Birmingham ירקוח
(Skills) םירושיכהו (Level of Education) הלכשהה תמר
םיעבוקה םהו חתפמ ימרוג םניה הדובעה ייח ךלהמב
השירפה תעב (Quality of Life) םייחה תוכיא תא
.רגובמ ליגבו (Retirement)
םיעקרו תועוצקמ ןווגממ םיאלמג 50 ופתתשה רקחמב
.םייכוניח
ייח ךשמב םיינוציח םימרוג לש תובישחה הררבתה
םיירמוח רקיעב םיבאשמל השיג ,קוסיע ומכ ,הדובעה
(ךוניח ללוכ) יתוברת ןוהו תויתרבח תותשר ,םייפסכו
.םיינוניבו םיריעצ םיאליגב תישפנו תינפוג תואירבו

University of Birmingham


2018 ראורבפ
םינשה םע םיקול עזגה יאת
םיכפוהו םינקתמ (Stem Cells) עזגה יאת םייחה ךלהמב
.םיליעי תוחפ םישענ םה תורגבתהה ךילהת םע ךא ,תומקרל
םוגרתה ךילהתב :הלופכ ךכל הביסה יכ םיארמ םיאצממה
תומרוגה תואיגש תושחרתמ (Proteins) םינובלחל םינגה לש
.תולחמו (םיאת ןיבש םינג תואטבתהב תונושה וז) יטנג שערל
םיאתהל םילגוסמ עזגה יאתו שלחנ שערה יכ םירובס םירחא
.תוביסנל תוחפ םמצע תא
ןוסניקרפ תלחמל רושק רבגומ יטנג שער יכ אצמנ רבעב
הינרפוזיכס יבגל הרוק ךפיההו (Parkinson's Disease)
Schizophrenia
)

ליג דע םייחה םינפי םיפתתשמ וב רקחמ עצבתמ עגרכ
םינש 95 ליגל םיעיגמה םיזנכשא םידוהיו רתויו םינש 110
.רתויו

NCBI


2018 ראורבפ
םיינורכ םיבאכ םע םישישקל רתוי חוטב יאופר סיבאנק
םידיאויפוא רשאמ
יכ אצמ בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואב רקחמ
(Medical Cannabis) יאופר סיבאנק תועצמאב לופיט
,(Chronic Pain) םיינורכ םיבאכ תיתועמשמ תיחפהל יושע
...ב םרוקמש
(Cancer) ןטרס תלחמ
(Parkinson's Disease) ןוסניקרפ תלחמ
תיטמוארט-טסופ קחד תערפה
,(Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD)  
(Colitis) סיטילוק/סגה יעמה לש (תיביכ) תקלד
(Crohn's Disease) ןורק תלחמ
(Multiple Sclerosis/MS) הצופנ תשרט
תורחא תויאופר תויעב

ינב םילפוטמ 2,736 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
.יאוול תועפות אלל הלעמו םינש 65

European Journal of Internal Medicine


2018 ראורבפ
ןקזה חומב ןורכיז תריציו רוזחיש
אצמ ב"הרא University of California, Irvine-ב רקחמ
שדחמ רוציל םייושע יוקל חומ וא (Aging) תונקדזה יכ
HDAC3 םיזנאה תא םיררחשמ םא ,חווט יכורא תונורכיז
,שחרתמה ךילהת ,ךכב םיברועמה םינגה תא םלוב רשא
.םיריעצ לש םחומב ,הערפה אלל

American Association for the Advancement of
Science's annual meeting


2018 ראורבפ
םינשה םע תונתשמ ליגה תוסיפת
ופתתשה וב ,ב"הרא Michigan State Uni.-ב רקחמ
הנתשמ המכ דע קדב ,הנש 89 דע 10 ינב שיא 502,548
ףולח םע םדאה ליג תכרעה לש (Perception) הסיפתה
וכירעה שיא 30,000-כ .םיריעצה ברקב דחוימב ,םינשה
הנש 30 ליגב ליחתמ (Middle Age) הדימעה ליג יכ

הזמ קלח .ליגה םע הנתשמ הנקיזה תסיפת יכ אצמנ
היווח רגובמ ליגב םיאור םישנא .םירקוחה ורמא ,ןבומ
בושחל באוכש ןוויכ ,ענמיהל םיצור םה הנממ תילילש
.םינקזכ ונמצע לע

ורקיעב .תונקדזהה םע הנתשמ ןקזכ םיבישחמ ונאש המ
םיריעצ םישיגרמ ונחנא ,םירגבתמ ונאש לככ ,רבד לש
םירקחמ המכו רתוי םירישע םירגובמה ייח השעמל .רתוי
.םיריעצהמ רתוי םירשואמ םהש ךכ לע םיעיבצמ

Frontiers in Psychology


2018 ראורבפ
םישישקל םיקיזמ םיניפזאידוזנב
תורכמתהו (Misuse) הערל שומיש ,(Overuse) רתי שומיש
םיניפזאידוזנב-ה תחפשממ תופורתל (Addiction)
.ךכמ תומלעתה ךות ,לדגו ךלוה (Benzodiazepines)
.2013 דע 2001 תנשמ לפכוהו טעמכ ולא תופורתב שומישה

דחוימב םיעיגפ ,הלעמו םינש 85 ינב ,(Elderly) םישישק
,(Falls) תוליפנ :ולא תופורת לש תוילילשה ןתעפשהל
,(Vehicle Accidents) םיכרד תונואת ,(Fractures) םירבש
(Impaired Cognition) היצינגוק / הרכהב העיגפ
.(Dementia) היצנמידו

New England Journal of Medicine


2018 סרמ
םישישקב רצק חווטל ןורכיזו הניש תלוכי הריבגמ ענענ
לש תימימ תיצמתמ םויב ג"מ 900 תליטנ יכ אצמ רקחמ
הדובעה ןורכיזב רופיש ווח (Spearmint) ענענ / הטנמ
עגונב ימצע חוויד יפל תאז ,(Working Memory)
.םדרהל תלוכיל

היושע תיצמתה יכ םיארמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
תיביטינגוק תואירבל ליעומה יתנוזת רמוחכ שמשל
תיולת העיגפ םע (Older Subjects) םישישק םיקדבנב
.(Age-Associated Memory Impairment) ןורכיזב ליג

Journal of Alternative and Complementary Med.


2018 סרמ
תונקדזה הטיאמ םייחה לכ ךשמב הרידס תינפוג תוליעפ
םישנא יכ ואצמ הינטירב Uni. of Birmingham ירקוח
.אירבו ריעצ ףוג לע םירמוש םהייח לכ ךשמב םיליעפה

דע 55 ינב (Older Adults) םישישק 125 ופתתשה רקחמב
ועציב רשא ,(Cycling) םיינפוא לע הביכר יבבוח ,םינש 79
.םירגובה םהייח תיברמ ךשמב וז (Exercise) תינפוג תוליעפ
עריא אל רידס ןפואב תינפוג םיליעפה ולא ברקב יכ ררבתה
.(Strength) חוכו (Muscle Mass) רירש תסמ ןדבוא

תומר ורתונ רקחמב םיפתתשמה ברקמ םירבגב
ךכ-לע עיבצמה רבד תוהובג (Testosterone) ןורטסוטסטה
.(Menopause) רבעמה ליג ינימסת בורמ וענמנ םהש

ףוגה ןמוש תסמב היילע התייה אל םישוודמה ברקב
.(Cholesterol) לורטסלוכה תמרבו (Body Fat)
ברקב (Immune system) ןוסיחה תכרעמ יכ אצמנ ןכ
.הנקדזה אל םיבכורה

University of Birmingham


2018 סרמ
חומ לע םיניגמ ןמוש תלד הנוזת בולישב תירולק הלבגה
תונקדזה ינפמ רבכעה
דנלוה University Medical Center Groningen-ב םירקוח
םע בולישב (Low-Fat Diet ) ןמוש תלד הנוזת יכ םירסומ
(Limited Caloric Consumption) תלבגומ תוירולק תכירצ
,הילגורקימ :חומה לש ןוסיחה יאת לש םתלעפה תענומ
.(Aging) םינקדזמ םירבכעב

רומשל םירזועה חומ יאת םה (Microglia) הילגורקימ
.חומה תמקר לש ילמרונה דוקפיתהו תומלשה לע
שחרתהל לולעש יפכ ,הלא םיאת לש יוקל דוקפית
תויתוחתפתה-וריונ תוערפהל רושק ,הלחמ לש הרקמב
םיבצמלו (Neurodevelopmental Disorders)
.(Neurodegenerative Conditions) םייביטרנגדוריונ

(Inflammation) תקלדל איה םג הרושק תונקדזה
םימיוסמ םירוזאב הילגורקימ ידי לע תעפשומה
םייח חרוא וא הנוזת םא רורב אל לבא ,חומב
.הז ךילהת לע עיפשהל םייושע (Lifestyle)


Frontiers in Molecular Neuroscience


2018 סרמ
םינקדזמ םייבצע עזג יאתמ ןובלח יריבצ קוליס
םתוליעפ תא ריבגמ
הינרופילק Stanford Uni. School of Med.-ב רקחמ
םייבצע עזג יאת יכ הליג ,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא
םינסחאמ םירבכעה חומב םיריעצ (Neural Stem Cells)
םידחוימ םייאת (Trash) הפשא יאתב םילודג ןובלח ישוג
.(Lysosomes) םוזיל םשב םיעודיה

קוליסב םיליעי תוחפל םיכפוה םה ,םינקדזמ ולא םיאתשכ
תרוציל תותואל דיימ ביגהל םתלוכיו ולא ןובלח יריבצ
דקפתל םימוזילה תלוכי םוקיש .תכעוד 'םישדח םינוריונ'
.לועפל םיאתה לש םתלוכי תא שדחמ הייחמ ילמרונ ןפואב

Stanford Medicine


2018 סרמ
םכרדב תועטל םילולע םישישק עודמ
German Cen. for Neurodegenerative Di.-DZNE ירקוח
בחרמב תואצמתהב ישוקל ירשפא רבסה ולעה הינמרג
םישישק םיתעל םיווח ותוא (Spatial Orientation)
לש (Brain) םחומב והיז םה .(Elderly People)
שמשמה יזכרמה רוזאב הביצי יתלב תוליעפ םישישקה
.(Spatial Navigation) בחרמב טווינל

.(Older Adults) םישישקו םיאירב םיריעצ 41 ופתתשה רקחמב
שחרתהל יושע טווינ תויונמוימ תושלחיה םירקוחה ירבדל
םימדקומה םימוטפמיסה דחאל תבשחנו םיאירב םירגובמב
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ לש

Current Biology


2018 סרמ
םירירשו םד ילכ לש םתחימצ תרבגה
Massachusetts Institute of Technology/MIT-ב רקחמ
(Sirtuins) ןיאוטריס ינובלח תלעפה יכ אצמ ב"הרא
ריבגהל רוזעל היושע (Longevity) םימי תוכיראל םירושקה
ברקב (Frailty) תוירירבשב םחליהלו (Endurance) תלוביס
.(Elderly) םישישק

לש םתיחמצ דודיע יכ אצמנ ,םירבכעב ךרענש ,רקחמב
הלידגה (Muscles) םירירשהו (Blood Vessels) םדה ילכ
.80% דע רועישב ,םירגובמ םירבכעב ,תלוביסה תא

MIT


2018 סרמ
ליגל תורושקה תולחמו םדא ינבב תוירולק תלבגה
תוירולקה תומכ תלבגה לש העתועפשהה תא רקחש רקחמ
םתכירצ ץוציק יכ הארה םדא ינב לע (Calorie Restriction)
תאו (Aging) תונקדזהה תא טיאמ םייתנש ךשמב 15%- ב
תורושקה תולחמ ינפמ ןגמו (Metabolism) םירמוחה ףוליח
.(Age-Related Diseases) ליגל

תיתכרעמ תינוצמיח הקע הדירוה תוירולקה תלבגה יכ אצמנ
תויגולוריונ תולחמל הרושקה (Systemic Oxidative Stress)
,(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ ומכ ליגב תויולתה
,(Cancer) ןטרס ,(Parkinson's Disease) ןוסניקרפ תלחמ
.דועו (Diabetes) תרכוס

Cell Press


2018 סרמ
םיטירטנדב שחרתמ דומילה
שחרתמ (Learning) דומילה יכ הרבסה התייה הכ דע
בצעה יאת םישגפנ םהב םירוזיאה :(Synapses) תוספניסב
יאת ןיבש םיתמצה ונייהד ,(Brain) חומב הרטמה יאתו
.חומה
שחרתמ דומילה יכ תעכ אצמ ןליא רב תטיסרבינואב רקחמ
רשא בצעה את לש תויופעתסהה :(Dendrites) םיטירטנדב
.(Neurons) םינוריונה/חומה יאת לש טלקה יעצמא תא תווהמ
םילופיט לע תובושח תוכלשה תויהל תויושע הז אצממל
לע םיססובמה בשחמ ימושיי ןונכית לעו חומ תוערפהב
.חומה לעופ הב ךרדה יוקיח

Scientific Reports


2018 סרמ
ותולק אפלא גני'גייא יטנאה ןובלחה הנבמ
UT Southwestern's Charles and Jane Pak Cen. ירקוח
ןובלחה לש ירלוקלומה הנבמה תא וחנעיפ ב"הרא ססקט
גני'גא יטנאה ןובלח הנוכמה (Alpha Klotho) ותולק אפלא
םיילנומרוה תותוא ריבעמ אוה דציכו (Anti-Aging Protein)
.םייגולויב םיכילהת לש ןווגמב םיטלושה

UT Southwestern Medical Center


2018 לירפא
םישישקל הליעומ הניא ןובלחה תכירצ תלדגה
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ
תא הלידגמ הניא (Protein) ןובלח תכירצ תלדגה יכ הליג
רירש יעוציב ,(Lean Body Mass) הזרה ףוגה תסמ
(Physical Function) ינפוג דוקפית ,(Muscle Performance)
.(Older Men) םישישק םירבגב םירחא החוור יעצמא וא

ןובלח תכירצ לע םיצילממ םיבר תואירב ינוגראו םיחמומ
תוחתפתה םודיקו הרימש םשל ,תצלמומה הבצקהמ הלודג
יניצר רקחמ םוש ךא ,(Older Adults) םירגובמב םירירש
.תאז קדב אל
ריעצ ,רגובמב רבודמ םא הנשמ הז ןיא םירקוחה ירבדל
תצלמומה הנוזתה תנמ ,הבקנ וא רכז ,ןקז וא
םהלש (Recommended Dietary Allowance/RDA)
.םלוכל יבגל ההז ןובלחל

Brigham and Women's Hospital


2018 לירפא
םירושק הקיטויביטנאב חווט ךורא שומישו רגובמ ליג
התומתל ןוכיסל
ךורא שומיש לע וחווידש (Older Women) תורגובמ םישנ
ןוכיס רתיב ואצמנ (Antibiotics) הקיטויביטנאב חווט
דחוימבו (All-Cause Mortality) הביס לכמ התומתל
(Cardiovascular Mortality) תירלוקסו-וידרק התומת
.הקיטויביטנאב ושמתשה אלש ולאל האוושהב

Tulane University School of Public Health-ב רקחמב
םינש 60 תונב םישנ 37,516 ופתתשה ב"הרא סנילרוא וינ
רקחמב הקיטויביטנאב ןהלש שומישה לע וחווידש הלעמו
.Health Study :םדוק
םיישדוח ךשמב הקיטויביטנאב ושמתשהש םישנ יכ אצמנ
הביס לכמ התומתל 27%- ב הובהג ןוכיסב ויה רתוי וא
,תוירלוקסו-וידרק תוביסמ התומתל 57%- ב הובג ןוכיסו
.הקיטויביטנאב ושמתשה אלש ולאל האוושהב

American Heart Association Epidemiology and
Lifestyle and Cardiometabolic | Prevention
.Health Scientific Sessions 2018


2018 לירפא
רתוי הלודג םצע תופיפצל םירושק בלח ירצומ
הנש 50 ליג לעמ םירבגב ,רתוי קזח הרדיש דומעלו
Hebrew SeniorLife's Inst. for Aging Research ירקוח
,(Dairy) בלח ירצומ לש ההובג הכירצש וליג ב"הרא ןוטסוב
הרושק (Cheese) תוניבגו (Yogurt) טרוגוי ,(Milk) בלח ומכ
קזוחו רתוי הלודג (Bone Mineral Density) םצע תופיפצל
(Vertebral Strength) תוילוחה לש רתוי לודג
ורבעש ולאב דחוימב ,םירבגב (Spine) הרדישה דומעב
תמרל רשק אלל ךשמנ הז יבויח רשקו הנש 50-ה ליג תא
.D ןימטיו םורס

טעמל ,םייתועמשמ םיאצממ םירקוחה ואצמ אל םישנב
בחורה ךתח רוזאב (Cream) תנמש תכירצ לש יבויח רשק
.םצעב
81 דע 32 ינב םישנ 1,104-ו םירבג 1,522 ופתתשה רקחמב
.Framingham Study :םדוק לודג רקחמב ופתתשהש םינש

Hebrew SeniorLife Institute for Aging Research


2018 לירפא
םייחל 70- ה תונש ךותל לודגל םיכישממ חומה יאת
ב"הרא קרוי וינ Columbia University-ב רקחמ יאצממ
םינוריונ יכ הכ דע החוור רשא הרבסה תא םילטבמ
םיקיספמ (Hippocampal Neurons) סופמקופיהב
.(Old Age) רגובמה ליגב רצוויהל

םינש 79 דע 14 ינב םישנו םירבג 28 ופתתשה רקחמב
תויתואירב תויעבמ לבס אל שיא .תוימואתפב ורטפנש
הווח אל םהמ שיאו םייביטינגוק םירסח וא חווט תוכורא

םישדוחה תשולשב תיתועמשמ םיציחלמ םייח יעוריא
.וייחל םינורחאה
תופורת לטנ וא אכודמ היה םישנאהמ דחא אל ףא ןכ ומכ
הז תווצ לש םדוק רקחמ יכ בושח הז רבד .ןואכיד תודגונ
לע הערל תועיפשמ ןואכיד תודגונ תופורת יכ יכ אצמ
הזנגוריונ/םישדח בצע יאת תורצוויה/םינוריונה תושדחתה
.(Neurogenesis)
לש המר התוא רצייל םילגוסמ םירגובמ םישנא יכ אצמנ
.םיריעצ םישנאל המודב םישדח חומ יאת

Cell Stem Cell


2018 לירפא
ראשיהל םילמעתמ םישישקל תרזוע םימ תייתש
תילטנמ םינריע
ידכ (Water) םימ רתוי תותשל (Older People) םישישק לע
(Cognitive Benefits) םייביטינגוקה תונורתיה אולממ תונהל
םירגובמש םיריבסמ םירקוחה .(Exercise) ינפוג לוגרית לש
,אמצ תשוחת רדעהמ תופוכת םילבוס םישישקו הדימעה ליגב
תונורתיה תא תיחפהל הלולעש (Dehydration) תושבייתהו
.לוגריתה לש תיביטינגוק תואירבל םירושקה

ופתתשה ב"הרא American Physiological Soc.-ב רקחמב
רשא ,םינש 55 עצוממ ליג ינב ,(יאנפה תועשב) םיינפוא יבכור
.םח םויב הביכר עוריאב ופתתשה

Annual Meeting (APS) American Physiological Society
at Experimental Biology 2018, San Diego


2018 לירפא
חיטבמ גני'גייא יטנא יעצמא=ןיתנסקטסא
קדב רשא ,תועובש 6 ךשמנש ,םירבכעב ינפי-יניס רקחמ
ןיתנסקטסאה לש (Anti-Aging) גני'גייא יטנאה חוכ תא
0.01% הללכ רשא הנוזתב םתוא ליכאה (Astaxanthin)
.ןיתנסקטסא
דבכה לקשמ תדירי ענומ ףסותה יכ אצמנ
ןכ ומכ .(Aged) םינקז םירבכעב (Liver Weight Loss)
(Muscle Endurance) רירשה תלוביס תא ףסותה רפיש
.(Swimming Test) הייחש ןחבמב םינקז םירבכע

ןיטנסקטסא לש תויבויחה תועפשהה תא םיסחיימ םירקוחה
(Oxidative Stress) תינוצמיחה הקעב הדיריל ןקלחב
רופישל םג ומכ ,תילאירפירפה המקרבו םדה םורסב
.תונקדזהל םירושקה םינג יוטיב לש היצלוגרסידהב

Endocrine Journal


2018 לירפא
ינפוג רשוכ ינומיאב םידימתמ הצובקב םישישק
וליג הדנק רבוקנוו Uni. of British Columbia-ב רקחמ
(Fitness) ינפוג רשוכ תצובקב (Older Adults) םישישקש
רשוכה תרימשל לוגרית תינכותב םיקבד ,םליג ינב םע
.(Exercise Program) ינפוגה
627 ופתתשה ,רתויו תועובש 24 דע 12 ךשמנש ,רקחמב
.םינש 72 עצוממ ליג ינב םירגובמ

University of British Columbia


2018 לירפא
םילוח יתבל תוינפ םיניטקמ םישישקל העימש ירישכמ
וב רשא ,ב"הררא University of Michigan-ב רקחמ
יכ אצמ ,הנש 85 דע 65 ינב םירגובמ 1,336 ופתתשה
ןיטקהל יושע (Hearing Aids) העימש ירישכמב שומיש
.םילוח יתבב םירגובמ לש םיזופשיאה רפסמ תא

םישמתשמ רקחמה יפתתשמ ךותמ 45% קר יכ ררבתה
(Difficulty Hearing) העימש יישק תורמל העימש רישכמב
.םייניצר

Neck Surgery & HeadJAMA Otolaryngology


2018 לירפא
םילימ רוציי תויונמוימל רושק רתוי הובג יבוריא רשוכ
םישישקב רתוי תובוט
הינטירב University of Birmingham-ב רקחמ
(Aerobic Fitness) יבוריאה םרשוכ תומר יכ אצמ
תוחיכשל תורישי תורושק (Older Adults) םישישק לש
,(Age-Related Language Failures) ליגל םירושקה הפש ילשכ
.(Tip-of-the-Tongue) "ןושלה הצק לע דמוע" יבצמ ומכ

םיטונ הרידס (Exercise) תינפוג תוליעפ םיעצבמה םישישק
רבגתהל ידכ םמצע תא אטבל םילימ אוצמל ידכ תוחפ קבאיהל
.(Temporary Cognitive Lapses) םיינמז םייביטנגוק םיישק לע

,הנש 70 עצוממ ליג ינב םיאירב םירגובמ 28 ופתתשה רקחמב
עצוממ ליג ינב םיריעצ 27-ו םינש 67 עצוממ ליג ינב םירבג 8
.םינש 22 עצוממ ליג ינב םירבג 8-ו םינש 23

Scientific Reports


2018 יאמ
תונקדזה בקע תואירה דוקפיתב הדירי םיטיאמ םידיאונבלפ
(Anthocyanins) םינינאיצותנא גוסמ (Flavonoids) םידיאונבלפ
ומכ (Dark-Pigmented) ההכ טנמגיפ ילעב תוריפב םיאצמנה
טיאהל יושע (Blueberries) תולוחכ תוינמכואו (Grapes) םיבנע
רשא (Lung Function Decline) תואירה דוקפיתב הדירי
.(Aging) תונקדזהה םע תשחרתמ

Johns Hopkins Bloomberg Sch. of Public Health ירקוח
ליג ינב םירגובמ 463 לש םהינותנ תא וחתינ ב"הרא ןוטסוב
:םדוק לודג רקחמב ופתתשה רשא ,םינש 44 עצוממ
.European Community Respiratory Health Surveys


2018 ינוי
ןטרסב לופיטל עורג םיביגמ םישישק
תצובק וליג הילרטסוא ןרובלמ Monash Uni.-ב םירקוח
רשא (T Cells) T יאת גוסמ (Immune Cells) ןוסיח יאת
.תולחמב םחליהל ידכמ םישושת ךא ,ליגה םע םיברתמ

םה (Older People) םישישק עודמ ריבסהל יושע רבדה
םינוסיחלו (Cancer) ןטרסל הדורי תינוסיח הבוגת ילעב
ןטרסב היפרתונומיאב לופיט עודמו (Vaccines)
ךכו םישישקב תוחפ חילצמ (Cancer Immunotherapy)
רובע דחוימב ,ןטרסב םיינוסיח םילופיט םיאתהל רוזעל
.םירגובמ םילפוטמ

Cell Reports


2018 ינוי
תונקדזהל תמרוגה תיזכרמה הלוקלומה יוליג
ןובלח וליג (DKFZ) ןטרסה רקחל ינמרגה זכרמב םירקוח
ךילהתב תיזכרמ גותימ תדוקנ גציימ רשא (Protein)
(Life Span) םייחה תלחותב טלוש אוה .(Aging) תונקדזהה
.םדאה דע בובזהמ ,טרפה לש
תולחמב םילופיט חותיפל תושדח תויורשפא חתופ הז יוליג
.(Age-Related Diseases) ליגל תורושקה

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)


2018 ילוי
םישישק תליפנל ןוכיס יוזיח
רתיב םינותנ ,הלעמו םינש 65 ינב :(Older Adults) םישישק
Nat. Inst. of Health/NIH ירקוח .(Falling) הליפנל ןוכיס
ןקתה תועצמאב ולא תוליפנ תוזחל תורשפא ונחב ב"הרא
.םישישקה ודנעי ותוא (Wearable Device) שיבל

College of Medicine at Urbana-Champaign-ב רקחמב
ושבלש םינש 60-מ רתוי תונב םישנ 67 ופתתשה ב"הרא
יסופד תא ודדמ רשא (Motion Sensors) העונת ינשייח
.עובש ךשמב ןהלש הכילהה
םינקתהמ יטמוטוא ןפואב ולבקתהש םינותנ יכ ואצמ םירקוחה
הדימעב תוביצי-יאל ןוכיסה תא קיודמב תוזחל םילגוסמ ולא
.הכילהבו
יוצמה (Accelerometer) הצואת דמב ושמתשה םירקוחה
.םיירלולסה םינופלטה תיברמב

Nature Digital Medicine


2018 ילוי
םישישקב ןורכיזה תא רפשמ רכוס
הילגנא ירטנבוק University of Warwick-ב רקחמ
םישישקב (Memory) ןורכיז רפשמ (Sugar) רכוס יכ אצמ
תומישמ עוציבל היצביטומ םהב לידגמו (Older Adults)
18 ינב םיריעצ ופתתשה רקחמב.םתלוכי אולמב תושק
הקשמ ותשש הנש 82 דע 65 ינב םישישקו םינש 27 דע
:ובצלפ וא (Glucose) זוקולג לש הנטק תומכ ליכהש
ךכ-רחאו (Artificial Sweetener) יתוכאלמ קיתממ
.תונוש ןורכיז תומישמ עצבל ושקבתה םה

University of Warwick


2018 ילוי
םירבכעב רעיש תרישנו םיטמק תגסה
(Skin Winkles) רועב םיטמקו (Hair Loss) רעיש תרישנ
וא תוחפ הבר הדימב ,תווחל םיליחתמ לכהש םירבד םה
הדירי לשב ,(Grow Older) םינקדזמ ונאש לככ ,רתוי
(Mitochondrial Function) הירדנוכוטימה לש הדוקפיתב
.םיאתב

םיחוודמ ב"הרא םהגנימריב University of Alabama ירקוח
דוקפיתה תא ,םירבכע לש לדומב, לטבל/גיסהל וחילצה םה יכ
.םימסרכמב םיטמקו רעיש ןדבוא ךכב לטבלו ירדנוכוטימה
תא םימסרכמה לש םנוזמל םירקוחה ופיסוה הליחתב
,(Doxycycline) ןיליציסקוד (Antibiotics) הקיטויביטנאה
4 ךותב תונקדזהה ינמיס תא תוארהל םהל םרגש רבד
.תועובש 8 דע
םבצמל רוזחל םירבכעה ולחה הז לופיט תקספה רחאל שדוח
.הירדנוכוטימה דוקפית תא גיסהל ןתינש הארמה רבד ,םדוקה

Disease & Cell Death


2018 ילוי
םירגובמב תוינורכ תולחמל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
ינדיס Westmead Inst. for Medical Research-ב רקחמ
תינפוג םיליעפה (Older Adults) םישישק יכ הליג הילרטסוא
תינורכ הלחמ חתפל ןוכיסה תא ךכב םיניטקמ ץלמומל רבעמ
.םירחאל האוושהב ,(Chronic Disease)

ורטינו הנש 50-מ רתוי ינב שיא 1,500 לעמ ונייאר םירקוחה
תומרב וקסעש םישנא יכ ואצמ םה .םינש 10 ךשמב םתוא
ילעב ויה תללוכה תינפוגה תוליעפה לש רתויב תוהובגה
ןטרס ,הניגנא ,בל תלחמ ,ץבשב תוקלל 2 יפ ןטק ןוכיס
10 רחאל םג ילמיטפוא ישפנו ינפוג בצמב ואצמנו תרכוסו
.םינש

Westmead Institute for Medical Research


2018 ילוי
םישישקב ילטנמה ליגה תא הניטקמ לונפילופ תיצמת
םישנו םירבג 215 ופתתשה וב ,ידנק-יתפרצ ףתושמ רקחמ
(Grapes) םיבנע תיצמת יכ הליג ,הנש 70 דע 60 ינב
הרישע רשא (Blueberries) תולוחכ תוינמכואו
ןורכיז ןמסב רופיש התארה (Polyphenols) םילונפילופב
םילבוסה (Older Subjects) םישישק ברקב יפיצפס
.ליגל הרושקה (Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירימ
.(Verbal) ילולימו (Spatial) יבחרמ ןורכיזב םירופיש ואצמנ

The Journals of Gerontology


2018 ילוי
העילבה לע השקמ תונקדזהה
תסמ לש יעבט ןדבוא לכה םיווח (Aging) תונקדזהה םע
NYU Steinhardt ירקוח .וידוקפיתו (Muscle Mass) רירש
School of Culture, Education, and Human Dev.
השק תשחרתמ וז העפות רשאכש הליג ב"הרא קרוי וינ
רבד ,(Swallowing) העילבה ןמזב תוליעיב ץווכתהל רירשל
.(Throat) ןורגב םילזונו ןוזמ תורתוויהל רבגומ ןוכיסל ליבומה

ישוק םיווח (Seniors) םישישקהמ 15%-כ םירקוחה ירבדל
העפות (Difficulty Swallowing/Dysphagia) העילבב
הנוזת תת ומכ ,תורחא תואירב תויעבל םורגל הלולעש
תואיר תקלדו (Dehydration) תושבייתה ,(Malnutrition)
.זופשיאו ,תואירל הייתשו ןוזמ תרידח בקע ,(Pneumonia)

Dysphagia Journal


2018 ילוי
םישישקב תרכוס םיזרזמ תוליעפ רסוח לש םייעובש
יכ אצמ הדנק וירטנוא McMaster University-ב רקחמ
(Physical Inactivity) תינפוג תוליעפ רסוח לש םייעובש
ברקב האלמ (Diabetes) תרכוסל םורגל םילולע
.(Pre-Diabetes) תרכוס םדק םע (Seniors) םישישק

The Journals of Gerontology


2018 ילוי
תידיתע היצנמיד הזוח םישישקב תיקרוע תוחישק
אצמ ב"הרא הינבליסנפ Uni. of Pittsburgh-ב רקחמ
,(Older Elderly) םישישקב תחתפתמה תיקרוע תוחישקש
תוחתפתהל ןוכיס רתיל הרושק ,םהייחל 70-ה תונשב
.תואבה םינשה 15-ב (Dementia) היצנמיד

תונפד תושקתה :(Arterial Stiffness) תיקרוע תוחישק
הרושקו (Aging) תונקדזהה םע תשחרתמ ,םיקרועה
יקרוע תלחמ ,(Cognitive Decline) תיביטינגוק הדיריל
םינטק חומ
(Cerebral Small-Vessel Arteriosclerotic Disease)
(Brain Amyloid Depos.) חומב דיאולימע תורבטצהו
.היצנמיד לש תושחרתה תוזחל היושע ןכלו

תליחתב םינש 78 עצוממ ליג ינב שיא 356 ופתתשה רקחמב
.םינש 4 היה היצנמידה תליחת דע ןמזה ןויצח .רקחמה

Alzheimer's Association International Conference
2018 (AAIC)


2018 טסוגוא
הזילאיד תלחתה רחאל םירגובמב םיהובג היצנמיד ירועיש
הזילאידב לופיט לבקל םיליחתמה (Older Adults) םישישק
,(Kidney Failure) תוילכ תקיפס יא בקע ,(Hemodialysis)
(Dementia) היצנמיד ילוחכ ןחבאתהל לדגומ ןוכיסב םניה
הובג ןוכיסב (Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמו
.תמדקומ התומתל
,הזילאיד ילפוטמ 356,668 לש םהינותנ תא ללכ רקחמה
.םינש 70 דע 66 ינב

Clinical Journal of the Am. Soc. of Nephrology
(CJASN)


2018 טסוגוא
השועו בשוח התאש יפכ אוה ךליג
הינמרג הני Friedrich Schiller University-ב םירקוח ירבדל
(Physical Activity) תינפוג תוליעפו םייחב הטילשה תלדגה
(Subjective Age) יביטקייבוסה ליגה תא םיתיחפמ תרבגומ
תולוכיה תא רפשל םייושעו (Older Adults) םישישק ברקב
(Longevity) םייחה תוכירא ,(Cogn. Abilities) תויביטנגוקה
.ללכב םייחה תוכיא תאו

American Psychological Association


2018 טסוגוא
תינפוג תוליעפל היצביטומו תודגנתה ינומיא
יכ אצמ דנליפ University of Jyvaskyla-ב ךרענש רקחמ
היצביטומ םירפשמ (Resistance Training) תודגנתה ינומיא
ברקב הל םימרותו (Exercise Motivation) תינפוג תוליעפל
.(Older Adults) םישישק
םירירשה חוכ תא ריבגהלו רמשל םילוכי תודגנתה ינומיא
(Functional Capacity) תידוקפית תלוכיו (Muscle Strength)
.עובשב םיימעפ תאז עצבל ץלמומו תונקדזהה תעזב
םיאירב םישישק 104 ופתתשה ,םישדוח 9 ךשמנש ,רקחמב
.םינש 75 דע 65 ינב

University of Jyvaskyla

.