...תונקדזה ואר

1999 ראורבפ
תואירבו תד
Department of Epidemiology & Public Health-ב רקחמ
םילותק ,םיטנטסטורפ ברקב תדה תעפשה תא קדבש ב"הרא
תד יתורישב םישישק לש םתופתתשהש אצמ ב"הראב םידוהיו
תינפוגה םתואירב תא רפשל היושע (Religious Services)
.תישפנה םתחוור תאו
הנשל תחא ונייאורש הלעמו 65 ינב ,םישנא 2,812 ןחב רקחמה
תויוגהנתה לע העפשה ונחבנ .1994-ב בושו 1989-ו 1982 ןיב
.ןואכידו החפשמ ירשק ,תודידי ,תונכוסמ תויתואירב

...ויה םיאצממה ירקיע
םינחבנה .תואירב ןניאש תויוגהנתה לש הכומנ תורידת .1
,םיבוט תואירב ילגרה תטיקנל תודוה רתוי םיאירב ואצמנ
,תואירב תונכסמ תויוליעפמ תוענמיהו תינפוג תוליעפ ומכ
םיחנמ םיווקל תודוה ,םיפירח תואקשמו דבכ ןושיע ומכ
.םייתד םינוגרא ידי-לע ועצובו ומסרופש
חווד .רתוי םיקזח םייתרבח םירשקו הכימת תוכרעמ .2
החפשמ ינב רתויל הברק יסחי ,תודידי לש םיבר םירקמ לע
םירוקיב ומכ ,יאנפה תועשב תויוליעפ רתויב תופתתשהו
וליב םה םיגחה תופוקת תא .טרופס יעוראבו םינואיזומב
.תחא םישנא תצובקמ רתוי ברקב
תושוחת לע וחוויד םיקדבנה .תרפושמ תישגר החוור .3
.ןואכיד ינימסת תוחפו תורבגומ תוימיטפואו רשוא
הניחבמ םילבגומ לע התיה רתויב הלודגה העפשהה
תיינקו םיתורישל הכילה ,תוגרדמב הילע) תידוקפית
.תוינורכ תולחמ בקע (םיכרצמ

Journal of Gerontology


2002 ילוי
הלחממ העורג הגאד
Yale University in Connecticut-מ םיגולוכיספ ירבדל
םייח תלחות ןיטקהל תולולע תונקדזהל עגונב תודרח ב"הרא
רתוי תיבויח השיג ילעב םישנא לש םייחה תלחותש אצמנ
.םירחאמ רתוי םינש 7 ,צוממב ,תויהל היושעתונקדזהל
,לקשמה ,םדה ץחל תעפשהמ רתוי ףא הקזח וז העפשה
תינפוג תוליעפו ןושיע


2006 לירפא
םייח ךיראמ תוירולק םוצמצ
...תלבגה


2006 ילוי
םישישק לש םביל לע הניגמ םויב ןיי סוכ
...רקחמ


2006 ילוי
הנקז תטאהו תוניסחל םינגדמ םילונפילופ
Complutense Uni. of Madrid-ב ידרפס-יתפרצ רקחמ
םייושע םינגדב םייוצמ רשא םילונפילופ יכ הנקסמל עיגה
םייחה תלחות תא ךיראהל ףאו ןוסיחה תכרעמ תא םקשל
קודבל רתונ .םירבכעב תע םרטב תונקדזה ענמ יוסינה
.םדא-ינב לע וז העפשה
תמסוכבו (Wheat Germ) הטיח טבנב ושמתשה םירקוחה
ןיב יתועמשמ לדבה אצמנ אל .םילונפילופב םירישעה
דמוע הז ךילהת ירוחאמ .הנוזתה ירמוח ינש תועפשה
םינגדה תויצמת לש תיטנדיסקוא-יטנאה תוליעפה ןונגנמ
.ליגב הרושקה תינוצמיחה הקעל הבוגתב

Nutrition


2006 יאמ
תונקדזה דגנ ןיטינרק
ודוהב Kasturba Medical College in Mangalore ירקוח
הצמוחו ןיטינרק :םיצופנ םייתנוזת םיפסות 2 בוליש יכ וליג
םייושע תויטנדיסקוא-יטנאה תונוכתה תלעב תיאופיל-אפלא
.היגרנא חיפהלו ליגל הרושקה תינוצמיח הקע תיחפהל
אלו הרוהטה םתרוצב םיביכרמה 2 לש בוליש ןחב רקחמה
תא תיחפה הז בוליש .ןוזמה יקושב םירכמנ םהש יפכ
.28%-ב תינוצמיחה הקעה
.דבלב 9%-ב התוא תיחפה ומצע ינפב ביכרמ לכ :הרעה


2006 ינוי
לוגרית לע תוירולק תתחפה הפידע הנקז תטאהל
...ירקוח


2006 ילוי
חומה תנגהל רעי תוריפ לש תויצמת
יכ וליג ,ב"הרא NASA תוסחב וכרענש ,תודלוחב תונויסנ
תעב ןגהל תויושע הדש-תותו תולוחכ תוינמכוא לש תויצמת
םיטואנורטסא לע םג ומכ ,תינוצמיח הקע ינפמ תונקדזהה
.תיטקלג הנירק ינפמ
University of Maryland-ו Tufts University ינרקוח
תועפשה ןהב םורגל ידכ ,הנירקל תודלוח ופשח ב"הרא
.תיעבט תונקדזה תופקשמה תויגולוריונו תויתוגהנתה

תמרוג תאזכ הפישחש הליג םדוק רקחמ
ללוכ ,םייביטינגוק םידוקפיתב תורדרדיהל
.ןורכיזו תיבחרמ הדימל ,םיירוטומ םיעוציב

קלח לע העיפשמ תויצמתה יתשמ תחא לכש ררבתה
.תללוכ הנגה רצוי םהינש בולישו חומב רחא

Neurobiology and Aging


2006 רבוטקוא
תיגולויב תונקדזהו ינווינ ןורגיש
הינטירב ןודנול St Thomas' Hospital-מ םירקוח ירבדל
.תצאומ תיגולויב תונקדזהל ןמס תווהל לולע ינווינ ןורגיש
תומואת-םישנ םתיברמ ,שיא 1,100 ופתתשה רקחמב
.79 דע 30 תונב
בורל תרצונ םש) םיקדבנה ידי תא וקדב םירקוחה
םדה יאת וקדבנ ןכו ןגטנר ירישכמ תועצמאב (הייעבה
:(Telomeres) םירמולטה ךרוא תעיבק םשל ,םינבלה

ןורגישמ םילבוסב דחוימב םירצק ויה םירמולטהש אצמנ
םייח תונש 11-ל ךרע תווש התיה תורצקתהה תדימ .ינווינ
.םיאירבב תופסונ

Annals of the Rheumatic Diseases


2006 רבוטקוא
תילטנמ תורדרדיה םיטיאמ E ןימטיוב םירישע תוקרי
וגקיש Rush University Medical Center ירקוח ירבדל
םיבוהצ ,םיקורי םילע ילעב תוקרי לש תונמ 3 תכירצ ב"הרא
תורדרדיה טיאהל היושע ,םוי ידמ םיבילצמה תחפשמ ינב
ליגל ךרע הווש רבדה .40% רועישב ,תונקדזה בקע ,תילטנמ
.םינש 5-ב רתוי ריעצ
.National Institute of Aging ןומימב ךרענ רקחמה
תורדרדיהב הטאהו תוריפ תכירצ ןיב רשק אצמנ אל
הלודגה תומכה אוה ךכל םרוגהש הארנ .תילטנמה
תפסותב בורל םיכרוצ תוקריה תא .תוקריב E ןימטיו לש
.םהב E ןימטיו תגיפס תא ריבגמה ינמוש בטור


2006 רבמבונ
םייח ךיראמו רתי תנמשה דגנ בוט םודא ןיי
...רקחמב


2007 ראוני
םישישקב תויביטנגוק תרפשמ תילופ הצמוח
תרפשמ תילופ הצמוח םיידנלוה םירקוח לש םהירבדל
תילופ הצמוח יכ ןעטנ הכ דע .םישישקב יביטנגוק דוקפית
ןיאטסיצומוה לש תוהובג תומרמ םילבוסל קר תעייסמ
עייסל תילופ הצמוח לש ףסות יושע הז םוסרפ יפל .םמדב
.תומיוסמ תוצובקב תוחפל ,דקפתל חומל

ג"קמ 800 ולבקש ,70 דע 50 ינב ,רקחמב םיפתתשמה
תוריהמבו ןורכיזב דחוימב רופיש וליג ,םויב תילופ הצמוח
םיקדבנב תילופה הצמוחה זוכיר יכ אצמנ .עדימה דוביע
.26%-ב ודרי ןיאיטסיצומוהה יזוכירו 576%-ב לדג
םילילצ עומשל תלוכיב הדירי תיחפה ףסותה יכ םג רסמנ
.םירחאל האוושהב ,ןמזה םע ללכ-ךרדב תרצונה ,םיכומנ

Annals of Internal Medicine & The Lancet


2007 ראוני
חומה לוגרית
ידכ ,ףוגה לוגרית לע ףסונב ,םחומ תא לגרתל םישישק לע
.תונקדזה ללכ-ךרדב הוולמה תיביטנגוק תורדרדיה עונמל
...תוענמיהו הכירצ יבגל תוצלמה
.3-הגמוא ןמוש 'ח ללוכה חומל אירב טירפת לע ודיפקה
.םינובלח
.םיטנדיסקוא-יטנא
.תוקריו תוריפ
.B הצובקמ םינימטיו
.סנרט ינמוש תכירצב וטיעמה
.תומימחפ לש התואנ תומכ
וא שדח םוחתב עוצקמ ודמל :תילטנמ םיינריע וראשיה
דומילו םינוש םידומילב תופתתשה .םיצבשת ורתפו הפש 
.ילטנמה דוקפיתה לע הרימשל וליעוי דוקיר 
,םדה רוזחמ תא דדועמ לוגריתה .תועיבקב תינפוג ולגרת
ןוכיס תולידגמה תויעב תעינמב עייסמו היצנידרואוק רפשמ 
.תרכוסו ץבש ,בל-תלחמ ומכ ,היצנמידל 
.ולייטו ובדנתה ,םירבח םע ולב :תיתרבח םיליעפ וראשיה
.חומה תואירב לע תינסרה העפשה הניש טועימל .קיפסמ ונש
.םידידי תרבחב ולבו הגוי סרוקב תופתתשה :םיחתמב וטלש
.רוכזלו דומלל תלוכי םירפשמ ולא 
שרדנ רבדה רשאכ ,הדסקב שומיש :חומב תועיגפמ ורמשיה
.היצנמידל תורושקה ,שאר תועיגפ וענמי תוחיטב תרוגחו 

...םירחא םיעייסמ םימרוג
.תואנ לקשמ לע ורמיש
.תינפוג תוליעפ לע ודיפקה
.ןזואמו ןיזמ טירפת לע ורמיש
.םיישפנ םיחתמ ונסר

,חומה לע עיפשהל תולולע רשא תולחמל ןוכיס וניטקי ולא לכ
.םד-ץחל רתיו בל-תלחמ ,תרכוס ומכ

...ןכו
הייתש ,ןושיע םהב ,תואירבל םיקיזמה םילגרהמ וענמיה
.םימסב שומישו םיפירח תואקשמ לש תזרפומ 

Alliance for Aging Research


2007 ראורבפ
םישישק ברקב תוליפנו D ןימטיו
Aging and Boston-based Hebrew Senior Life-ב רקחמ
תיחפהל יושע םויב D ןימטיו 'חי 800 ןב ףסותש הליג ב"הרא
םיידועיס תודסומב םיסוחה םישישק ברקב (Falls) תוליפנ
תומכ תא ןיטקהלו 70%-ב
דמוע וז תילגת ירוחאמ .וז ןוכיס תבר היסולכואב םירבשה
.םירירשהו דלשה תכרעמ קוזיחב D ןימטיו לש וחוכ

Journal of the American Geriatrics Society


2007 ראורבפ
תיביטינגוקה תורדרדיהה תטאהל םוינלס
רוסחמש אצמ תפרצ University of Montpellier-ב רקחמ
תליטנו ליגב היולתה תיביטנגוק תורדרדיהל םרות םוינלסב
.הז ךילהת טאת ,טנדיסקוא-יטנא הווהמה ,הז לרניממ ףסות

Epidemiology


2007 סרמ
םישישקב תע םרטב התומתו תויטוכיספ תופורת
(Antipsychotics) תויטוכיספ תופורת םילטונ רשא םישישק
ירבדל תאז ,(Premature Death) תע םרטב תוומב םינכתסמ
.King's College London-מ םייטירב םירקוח
תויטנמיד תולחמו רמייהצלא ילוחל תונתינה תופורתב רבודמ
תורדרדיהל ולא תופורת תומרוג םירקוחה יפ-לע .תורחא
םיבצמ ךכב םיעירמו םירחא חומ ידוקפיתב העיגפל ןורכיזב
.לפטל ודעונ םה םהב
.המוד הרהזאב ב"הראב FDA-ה אצי 2005 לירפאב

King's College London


2007 סרמ
םישישקב םימוהיז תיחפמ ץבא
Wayne State University School of Medicine-ב םירקוח
יושע ץבא לש ימוי ףסותש הנקסמל ועיגה ב"הרא דנלירמ
.םישישקב םימוהיז תיתועמשמ ןיטקהל
םיאירב םישנא 50-ב השענ ,תחא הנש ךשמנש ,רקחמה
וכרענש םד תוקידב .םויב ג"מ 45 ולביקש ,87 דע 55 םיליגב
Tumour Necrosis Factor Alpha-Alpha וארה םיפתתשמל
.תינוצמיח הקעלו תוקלדל ןמס שמשמה(TNF-Alpha)

American Journal of Clinical Nutrition