םינוכתמ
 
םילבותמ םינוטורק

אופק הדש-תות סומ
ןומיל הדש תות סומ

יטגרנא ץימ

(המיס) םיזופתו הניבג הלפוס
םירבונצו הרבסוכ טלס

(ןמוש תלד) רזג תגוע

(המיס) סומוחו קרי תדיטשפ

שבדב םייולק םידקש
לבותמ שבד

תיקלטיא לובית תבורעת
תירגנוה הניבג

םירבונצו םיקומיצ םע זרוא
םירבונצ םע םוש זרוא

ריפק

הריב םחל
םיקומיצו ןומניק םחל

(המיס) הלובט הינמחל
(חוטש ידוה םחל) ןענ

המדא-יחופתו סומוח לבטמ

(המיס) קותמ-ץומח קרמ
(למיק) היורכ קרמ
(המיס) ר'גני'ג - תוינבגע קרמ
ופוטו הרוחש תיעועש קרמ
(המיס) אירבו רישע תוקרי קרמ
(המיס) רשעומ תוירטפ קרמ
ץומח בורכ


קרמ
טלס

בטור
חוניק
תפסות
ףילחת
ףילחת
בטור

ריהמ תוינבגע קרמ
סוקסוק טלס
םירבונצ ,הרבסוכ וטספ
ןזמרפו
רגא-רגאמ םיחופת חוניק
הטטבו המדא-יחופת
לבותמ חלמ
לבותמ םושמוש חלמ
םייולק םילפלפ בטור
ןילבת
חוניק
ףסות
םחל

חוניק

חוניק
חוניק

 טרהב
 דרב
 'גיאווח
ריהמ םחל
קסרב םינולמ
םישמשמ
סוקוק יקתממ
םיבורחו
םיילו ליווגנזב וגנמ

 
 
הטאיד ילב תוזרל - לק חספ