(הנטובה תלא) יבלח קוטסיפ
Pistachio
(Pistacia vera)
7 דע הבוגל אשנתהל יושע רשא רישנ ץע אוה קוטסיפה ץע
ץעה רוקמ .שביו םח םילקאה ןהב תוצראב לדג ץעה .םירטמ
,ןוכיתה םיה ןגא תוצראב ,היסאב םויכ ותוא םילדגמו ןריאב
.היקרוטו הילטיא ,ב"הרא

.הקורי ותבילש ךכב םיזוגאה ראשמ הנוש קוטסיפה זוגא
ערזה ךא ,עקבנ אוה ותלשבה םע .מ"ס 2-כ ירפה ךרוא
.רשונ וניא

.ירפה ערז השעמל אוה לכאנה זוגאה
אוה .ףלוקמ וא ותפילקב רכמנ אוה
.ברע ומעטו (40% דע) ןמשב רישע
(תרכוס ילוח רקיעב) יח וב םישמתשמ
.חולמ וא יולק

ןוסחיאו שומיש ,הינקל םיפיט
זוגא .דחאה םדיצב ועקבתה רשא קוטסיפ יזוגא ורחב
.לישבה םרט אוהש ךכ-לע דיעמ עקבתה אלש 
.ומעט ברע ,רתוי קורי ירפה עבצש לככ
ףדמה ייח ךרוא ,םיזוגאה םיעקבנ םתלשבה םעש ןוויכ
.ררקמב ,םיטא ילכב םקיזחהל ץלמומ .לבגומ םהלש 
םישדוח 3 דע ךכ קיזחהל ןתינ םיפולק םניאש םיזוגא
.הנש דע איפקמבו 
םתוא ולק ,םתוכירפ תא קוטסיפה יזוגאל בישהל ידכ 
.תוקד 10-15 ךשמב 'צ תולעמ 90 תרוטרפמטב ,רונתב 
.םישדוח 3 דע רוריקב קיזחהל ןתינ םיפולק םיזוגא
.םאיפקהל אל יוצר 

םיפולק קוטסיפ יזוגא תנבלה
םתוא תורשהל וכישמהו םיזוגאה לע םיחתור םימ וגזמ
.תופסונ תוקד 2 
הפילקה תא וריסה לק רוריק רחאלו םימה תא וכפש
.תועבצאה ןיב זוגאה לולימ ךות ,תימינפה 

קוטסיפ יזוגא שומיש
,םיקתממהו םיחוציפה תיישעתב םישמשמ קוטסיפ יזוגא
.קוטסיפ תדילגו הבלח ,הוולקבב ומכ 
תיישעתב שמשמה ףרש טעמ םיבינמ םירכזה םיצעה
 .תוכלהו םיעבצה 
.קורי-בהבהצ עבצ קיפהל ןתינ קוטסיפהמ


לודיג יאנת
.תיעלסו הלד עקרקל קוקז קוטסיפה ץע
לבוס וניאו אוהש לופיט לכל וא הייקשהל קוקז וניא אוה
.תוחל יאנת 
.חורה ידי-לע תישענ הקבאהה .יבקנו ירכזל םיקלחנ םיצעה
םימח םימב םיערזה תא ורשה .םיערזמ השענ יובירה
םיישדוח ךשמ רוק יאנת .העירזל םדוק ,םימי 4 ךשמ 
.ףרוחב העירז הפידע ןכל ,הטיבנה תא וזרזי 
.(תיטנלטא הלא לע) הבכרהב השענ ירחסמ יוביר 
רחאל האלמ הבונתלו םינש 7 רחאל תולשבל עיגמ ץעה
.הנש 18-כ 
.תויטיאב חמוצ ץעה
.םינש תואמל עיגהל םייושעו םימי יכיראמ םיצעה


תיאופר תוליעפ
קוטסיפ יזוגא לש הכירצה תעפשה
תקזחמלוכיעל תעייסמהעיגרמ('חי 20) םרג 28-ב םייתנוזת םיכרע
'ג 1
'ג 7
6%
4%
ג"מ 0.24
םירכוס
ןובלח
לזרב
ןדיס
B1 ןימטיו
160
(16%) 'ג 11
(7%) 'ג 1.5
(0%) 'ג 0
(0%) 'ג 0
תוירולק
ה"ס ןמוש
יוור ןמוש
לורטסלוכ
ןרתנ
ג"מ 0.48
 ג"מ 1.26
B6 ןימטיו
(1) ןיאטול
(3%) 'ג 9
(10%) 'ג 3
תומימחפ
'זת םיביס

.תוריפה לכ ןיבמ רתויב הובגה יסחיה ךרעה .םרג 100-ב (1)

...תושדח - םיקוטסיפ ואר

.