...ןאקפ יזוגא ואר
 
2005 סרמ
ןטרס ילודיג םיטיאמ םיזוגא
...ירקוח


2006 רבוטקוא
LDL ןוצמיח םיניטקמ ןאקפ יזוגאב E ינימטיו
...הכירצ


2011 ראורבפ
בלה תואירב לע רמוש ןאקפ
יכ םיחוודמ ב"הרא הינרופילק Loma Linda University-ב םירקוח
,בל-תלחמ תעינמל םימרות ןאקפה זוגאב םייוצמה םיטנדיסקוא-יטנא
.ןטרסו ץבש
(Gamma-Tocopherol) לורפוקוט-אמג גוסמ E ןימטיוב רישע ןאקפה
תמר תא םידירומ רשא (Flavan-3-ol) 3 ןבלפ גוסמ םירמונומבו
,44 דע 23 ינב שיא 16 ברקב אצמנש יפכ ,שילשב LDL לורטסלוכה
.ןאקפה תכירצ רחאל תועש 3 ,ןתשו םד תומיגד ולטינ םהמ

Journal of Nutrition