וגנוגנומ זוגא
Mongongo/Mugongo/Ricinodendron
(Ricinodendron rautanenii)

םורדב חמוצ אוה .רטמ 24 דע הבוגל אשנתמה רישנ ץע וגנוגנומה
ןוזמ הווהמ אוהו ג"ק 1.2-כ (זוגאה) ירפה ןיעלג לקשמ .הקירפא
גנוק טבש ינב ,(Bushmen) םינמשובה לש םטירפתב בושח יסיסב
ירהלק רבדמ םינכוש ,(Bantu) וטנאבה ינב לשו (Kung San) ןאס
.(Kalahari desert)

אוהשכ ,םימי רפסמ ךות לישבמו קורי ודועב ץעהמ רשונ ירפה
.םיעטו ךר השענ ורשבו המוח תכפוה ותפילק .עקרקה לע
.יללכה ולקשמממ 20%-כ הווהמ וב ליכאה קלחה
.דיתעל ותוא רמשל ידכ ,ירפה תא שבייל םיגהונ םינמשובה

םיבקוע םידיליה .םיליפ לע בוהא ירפה רשב
םתוא ,םישקה םיניעלגה תא םיפסואו םהירחא
.ירפה רשב תכירצ רחאל ,םיליפה םיטלופ

ותוא ,זוגאה תא םהמ םיפלושו םיחצפמ ,םתוא םיפסוא םידיליה
.(וישאק זוגא םעטל זא המוד ומעט) ותיילק רחאל וא יח םילכוא
.רגובמ לש תימויה היגרנאה תכירצמ 71%-כ קפסמ דחא זוגא
.םיזוגא 300 דע 100 םוי ידמ םיימוקמה םיכרוצ היבימנב

.Ricinodendron ןכו Manketti fruit םג ארקנ זוגאההניא ךא ,דוביעל החונו לקשמב הלק הצעה
.ןמז ךרואל הדימע    
בקע ףחס ינפמ תוילוח תועקרק לע ןגמ ץעה
.םימו תוחור    
.רבדמה םוחב לצו הסחמ שמשמ אוהלודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הקומע תילוח עקרק
.רטמ 1,500-ל 200 ןיב םיהבג
.סויסלצ תולעמ 20 תעצוממ תיתנש הרוטרפמט
.מ"מ 1,000 דע 150 םיעקשמ
.עקרקב תוחילמל דחוימב שיגר ץעה
.הרקל םישיגר םיריעצ םיצע
.הבקנ ץעו רכז ץע וגנוגנומל
.םיערזמ יובירה
.ותעיטנמ הנש 25 דע 15 ירפ ןתי ץעה
.הנשב תוריפ 950-כ (יבקנ) ץע לכ ביני םיבוט םשג יאנתבתיאופר תוליעפ
.(38%) םינובלחבו (57%) םינמושב רישע (ירפה ןיעלג) זוגאה
17% ,(תיאלוניל הצמוח) םיוור יתלב בר םניה םינמושהמ 43%
ןיראטס תצמוחו (Palmitic acid) רמת תצמוח :םיוור םינמוש םה
.(תיאלוא הצמוח) םייוור יתלב דח םינמוש 18%-ו (Stearic acid)

םרג 100-ל יתנוזת ךרע
.ג"מ 4 ץבא
.ג"מ 2.8 תשוחנ
.ג"מ 0.3 B-1 ןימטיו
.ג"מ 0.2 B-2 ןימטיו
.ג"מ 0.3 תיניטוקינ הצמוח

.םרג 26 ןובלח
.זוחא 77 דע 65 תומימחפ
.םיזוחא 3 דע 2.5 םיביס
.ג"מ 100 דע 85 ןדיס
.ג"מ 527 םויזנגמ
.ג"מ 3.7 לזרב
.Y-Tocopherol תרוצב לכה טעמכ !!!ג"מ 565 E ןימטיו

.לכאמ ןמש שמשל לוכיש ,ןמש 60% דע זוגאב
תיראטסואלא הצמוח ,(Linoleic acid) תיאלוניל הצמוח וב שי
.(Gamma-tocopherol) E ןימטיוו (Elaeostearic acid)
זוגאב םינמשה םירמשנ ,uc ההובגה E ןימטיו תלוכתל תודוה
.םישיפעמ םניאו

.הביק יבואכמל הפורת םישמשמ םישרושה