וגנוגנומ זוגא
Mongongo/Mugongo
/Ricinodendron
(Ricinodendron rautanenii)

אשנתמה רישנ ץע וגנוגנומה
.רטמ 24 דע הבוגל אשנתמה

1.2-כ (זוגאה) ירפה ןיעלג לקשמ .הקירפא םורדב חמוצ ץעה
םינמשובה טירפתב בושח יסיסב ןוזמ הווהמ זוגאה .ג"ק
וטנאבה ינבו (Kung San) ןאס גנוק טבש ינב ,(Bushmen)
.(Kalahari desert) ירהלק רבדמב םינכושה ,(Bantu)

.םימי רפסמ ךותב עקרקה לע לישבמו קורי ודועב רשונ ירפה
.םיעטו ךר השענ ורשבו המוח תכפוה ותפילק
.יללכה ולקשמממ 20%-כ הווהמ - זוגאה רשב - ליכאה קלחה
.דיתעל ותוא רמשל ידכ ,ירפה תא שבייל םיגהונ םינמשובה

םידיליה .םיליפ לע בוהא ירפה רשב
םיניעלגה תא םיפסואו םהירחא םיבקוע
רחאל ,םיליפה םיטלופ םתוא ,םישקה
.ירפה רשב תכירצ

,זוגאה תא םיפלושו םיחצפמ ,םתוא םיפסוא םידיליה
םעטל זא המוד ומעט) ותיילק רחאל וא יח םילכוא ותוא
היגרנאה תכירצמ 71% קפסמ דחא זוגא .(וישאק זוגא
100 םויב םיימוקמה םיכרוצ היבימנב .רגובמ לש תימויה
ןכו Manketti fruit םג ארקנ זוגאה .םיזוגא 300 דע
.Ricinodendron

ךא ,דוביעל החונו לקשמב הלק הצעה
.ןמז ךרואל הדימע הניא  
ףחס ינפמ תוילוח תועקרק לע ןגמ ץעה
.םימו תוחור בקע  
.רבדמה םוחב לצו הסחמ שמשמ אוה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הקומע תילוח עקרק
.רטמ 1,500-ל 200 ןיב םיהבג
.סויסלצ תולעמ 20 תעצוממ תיתנש הרוטרפמט
.מ"מ 1,000 דע 150 םיעקשמ
.עקרקב תוחילמל דחוימב שיגר ץעה
.הרקל םישיגר םיריעצ םיצע
.הבקנ ץעו רכז ץע וגנוגנומל
.םיערזמ השענ יובירה
.ותעיטנמ הנש 25 דע 15 ירפ ןתי ץעה
.הנשב תוריפ 950-כ (יבקנ) ץע לכ ביני םיבוט םשג יאנתב


תיאופר תוליעפ
.(38%) םינובלחבו (57%) םינמושב רישע (ירפה ןיעלג) זוגאה
,(תיאלוניל הצמוח) םיוור יתלב בר םניה םינמושהמ 43%
(Palmitic acid) רמת תצמוח :םיוור םינמוש םה 17%
יתלב דח םינמוש 18%-ו (Stearic acid) ןיראטס תצמוחו
.(תיאלוא הצמוח) םייוור

םרג 100-ב יתנוזת ךרע

.ג"מ 4 ץבא
.ג"מ 2.8 תשוחנ
.ג"מ 0.3 B-1 ןימטיו
.ג"מ 0.2 B-2 ןימטיו
.ג"מ 0.3 תיניטוקינ הצמוח
.םרג 26 ןובלח
.זוחא 77 דע 65 תומימחפ
.םיזוחא 3 דע 2.5 םיביס
.ג"מ 100 דע 85 ןדיס
.ג"מ 527 םויזנגמ
.ג"מ 3.7 לזרב
.Y-Tocopherol תרוצב לכה טעמכ !!!ג"מ 565 E ןימטיו


.לכאמ ןמשכ שמשל לוכיש ,ןמש 60% דע שי זוגאב
תיראטסואלא הצמוח ,(Linoleic acid) תיאלוניל הצמוח וב שי
.(Gamma-tocopherol) E ןימטיוו (Elaeostearic acid)
זוגאב םינמשה םירמשנ ,וב ההובגה E ןימטיו תלוכתל תודוה
.םישיפעמ םניאו

.הביק יבואכמל הפורת םישמשמ םישרושה

.