הימדקמ יזוגא
Macadamia Nuts
(Macadamia tetraphylla/integrifolia)

.(םיליכא 2) םינז 10 ול ,דע קורי ץע אוה הימדקמה זוגא ץע
ויתוריפו רטמ 20 הבוגל אשנתמ אוה .הילרטסואב ץעה רוקמ
.םילודג םיבנעל המודב ,םילוגע (םיזוגאה)
.יאווהב ורוקמ ,םויכ ימלועה לוביה תיברמ
ךותב ,חוציפל השק הטעמב ןותנ (ערזה) זוגאה
תלשבה םע חתפנו השקתמה ,קורי ינוציח הטעמב
.ירפה

קפסל ןתינ אלש ,ךכ ידכ דע שקובמו ןדעמ בשחנ הימדקמה זוגא
.ולש ימלועה שוקיבה לכ תא

.םיחולמ וא םייולקו ןמשב םינגוטמ ,םייח םיזוגאה תא םילכוא
.םיחרממו הפאמ ירבד ,תודילג ,תוגוע ,םיטלסב םישמשמ םה

בושח ןכל ,(םיזוחא 75 דע 65) ההובג ןמוש תלוכת םיזוגאב
.םתשפעה תעינמל ,םנוסחיא ןפוא
,ןמזה ךשמב םיהכתמ םה .ריהב עבצב תויהל םיזוגאה לע
.םהב ןמושה תלוכת תשפעה םע

תזיראב םתקזחא איה ,םיזוגא תא רומשל רתויב הבוטה ךרדה
,םישדוח 6 דע ררקמב קיזחהל ןתינ וחצופ םרטש םיזוגא .םוקאוו
.הנש דע םאיפקהל וא ריואל םוטא ילכב

.םיישדוח ךות םהב ושמתשהו רוריקב םתוא וקיזחה ,םחוציפ םע

הילק
.םימח םימב םתוא ופטישו םיזוגאה תא ופלק
.העש 1/2 ךשמ ,שובייל םתוא וחינהו םיזוגאה לע חלמ ורזפ
תא וסינכה .סויסלצ תולעמ 180-ל ןבוא רטסוט/רונת וממח
.תוקד 45 דע 35 ךשמל םיזוגאה    
.ררקתהל םהל וחינהו םיזוגאה תא ואיצוההימדקמ ןמש
.ןידע קותמ-יזוגא וחוחינו בוהז הימדקמ זוגא ןמש
.םימשבה תיישעתב 'סיסב' שמשמ ןמשה
.םישדוח 12 דע 10 ולש ףדמה ייח ךרוא
.רואב לקלקתמ אוה ,רוהט תוחפ ןמשהש לככ
רוע רקיעב) ךוכירל ,רוע ירישכתב שמשמ אוה
,(רנוישידנוק) רעיש יבציימ ,םייופמשב שמשמ אוה .(שבי
.יוסיעל םינמשו םימרקלודיג יאנת
תזקונמ היהית וזש יאנתב ,עקרק יגוס רחבמב חמצי ץעה
,תורישעו תוקומע תועקרקב דחוימב גשגשי אוה .בטיה    
.תוחילמ ןניאש    
ךרואל ,הלודג םיעקשמ םע ,רופכ אלל רוזיאל םיאתמ ץעה
.הרק ינפב םידימע ויהי םירגוב םיצע .הלוכ הנשה    
.האלמ שמש ץעל השורד םיילאידיא םיאנתב
התואב לוביה ךא ,תרוצבב דימע רגוב ץע
.ןטקת הנש    
.םינש 6-כ ופלחי ןושארה לוביה תלבק דע
.דאמ םיריבש םיפנעהש ןוויכ ,תוחורמ תנגומ הביבס השורד
.ירפ םיסומע םיפנעה רשאכ ,הלדג ךכל הנכסה    
.ינדי ןפואב םפסואל שי זאו ץעה לע לישבל םיזוגאה לע
8 רחאל ביני ערזמ לדוגש ץע .םיערזמ השענו לק יובירה
.עודי וניא ירפה ביט ,וז ךרדב .הנש 12 דע    
.הבכרהב איה ,רתוי תלבוקמ היברה תטיש    
.םירוחיי תועצמאבו הכרבהה תטישב תוברהל םג ןתינ    תיאופר תוליעפ
.ןגלשאל רישע רוקמ םיווהמ הימדקמ יזוגא
םייח םיזוגא םרג 28-ב םייתנוזת םיכרע
.ג"קמ 3 תילופ הצמוח
  .ג"מ 1 לזרב
 .ג"מ 23 ןדיס
.ג"מ 1 ןרתנ
.ג"מ 99 ןגלשא
.ג"מ 50 ןחרז
.ג"מ 37 םויזנגמ
.ג"מ 1 ןגנמ
.ג"מ 1 לזרב
 
.192 תוירולק
.'ג 20 כ"הס םינמוש
.'ג 3 םיוור 'ש   
.'ג 16 םיוור יתלב דח 'ש   
  .'ג 0.5 םיוור יתלב בר 'ש   
.(0%) םרג 0 לורטסלוכ
.'ג 4 כ"הס תומימחפ
.(8%) 'ג 2 םייתנוזת םיביס
.'ג 1 םירכוס
.'ג 2 ןובלח