רסליא/זול יזוגא
Hazelnut
(Corylus americana/Corylus avellana/
Corylus maxima)

לדג אוה .םירטמ 3 דע הבוגל אשנתמה רישנ ץע אוה זולה זוגא ץע
םיירחסמ םיכרצל ותוא םילדגמ) הפוריא ,הקירמא תורעיב עבטב
.היסאבו (תפרצו דרפס ,הילטיא ,היקרוטב
.חצפל שי ותוא השקונ םוח הטעמב ןותנ לכהו הקד הפילק זוגאל

,םינדעמב שמשמ אוה .חלמומו יולק וא יולק םיכרוצ יח זול זוגא
.דלוקוש םיפוצמ םיזוגא וא דלוקוש ,חרממ :םיקתממו םיפאמ  
תלוכת בקע ,ותשפעה תא תענמת ,ותיילק ידי-לע ,זוגאה שוביי
.ןמש 68% דע שי (םילכוא ותוא קלחה) ןיעלגב .וב םימה  

שארמ םמוחש רונתב זולה יזוגא תא וחינה םתיילק םשל
דע תוקד 30 דע 20 ךשמב 'צ תולעמ 130-ל
רשב עבצ יונישו הפילקה תוקדסה
.ריהב בוהזל זוגאה

תא וחינה ,הפילקה לש האלמ הרסהל
.הכותב םתוא ופשפשו תבגמ לע םיזוגאה

ילכב וא תיקשב קיזחהל שי ,השקה םתפילקמ ,וחצופש םיזוגא
.רתויו הנש ךשמב םמעט תא רמשל ןתינ ךכ .ריוואל םוטא רחא  
.'צ תולעמ ספאב ,ררקמב םיזוגאה תא קיזחהל יוצר
.רדחה תרוטרפמטל םממחל שי םהב שומישה ינפל
.הקיטמסוקהו םיעבצה תיישעתב שמשמ םיערזב רוצאה ןמשה
ץע יטיהר תקרבהל (ףושפישב) םישמשמ םימלש םיערז
.האנ רומיג תלבקל  
.םינפ תוכסמב ביכרמ םישמשמ קד םינוחט םיערז
.ןינאטל בוט רוקמ םישמשמ םילעהו ץעה תפילק
.הייח ךרואב תלבגומ ךא ,הדובעל החונו הכר ,האנ הצעה
.ץעמ תונטק די תודובעב תשמשמ איה  
.יתונמוא רויצל םחפ רוצייל תשמשמ הצעה


לודיג יאנת
.תחרפת חתפל ידכ יפרוח רוקל קוקז אוה .הרקב דימע ץעה
.יקלח לצ דע האלמ שמש
תויהל הילע .הדבכ עקרקב גשגשי אוה .עקרקה יגוס ןווגמ
.תיצמוח טעמ  
ותוא לע םיעיפומ םהינש .םייבקנ וא םיירכזל םיקלחנ םיחרפה
.ומצע תא תורפהל יושע ץעה .חורה ידי-לע םיקבואמו ץע  
('םיריזח') ץעה סיסבמ וחתפתהש םיפנעמ השענ יובירה
.םיערזמו ושירשה רשא  
.ההובג היח רדג םישמשמו תוחורב םידימע םיחיש/םיצעה


תיאופר תוליעפ
,םייתנוזת םיביס ,תובכרומ תומימחפ ,ןובלחב םירישע זול יזוגא
ןחרז ,םויזנגמ ,ןגלשא םג םהב שי .E ןימטיוו ןדיס ,לזרב
.רכוסו ןרתנב םילד םיזוגאה .ונימא תוצמוח לש תונטק תויומכו
.יוור יתלב ןמוש םה זול יזוגאב ןמושה תלוכתמ 80%
.ןמש 65% דע םיליכמ םיערז

זולה זוגא ץע םינושה ויביכרמ תונוכת

(3).ןיזמ
(3).הביק קזחמ
(2).םייניש יבאכ ךכשמ
(3).יללכ קזחמ
(1).םייעמ יעלות דימשמ
(2).ץווכמ
(2).העזה דדועמ
(2).ףוג םוח דירומ

.םינטק םידליו תוקוניתל שמשמ .הנותמ העפשהה .זולה ןמש (1)
.םילעה (2)
.(זולה יזוגא) םיערזה (3)

זול יזוגא (לפס 1/4) םרג 30-ב םייתנוזת םיכרע


תושדח
2000 ינוי
זולה ירפבו ץעב לסקטילקאפ
ץע תפילקב וליג ב"הרא ןוגרוא University of Portland ירקוח
יענומ םירמוח - (Taxanes) םינסקאט וירפבו וילעב ,ויפנעב ,זולה
-יאופרה םשב רכומה (Paclitaxel) לסקטילקאפ םהב ,ןטרס
.Taxol ירחסמ

.םייתיירטפ הלחמ ימרוגמ ץעה לע ןגמ לסקטילקאפהש הארנ
.(Yew) סוסקטה ץע וז הפורתל שמיש הנושארל
ןטרסבו דש ןטרסב לופיטב םה הפורתה לש םיירקיעה הישומיש
. (Ovarian Cancer) תולחש