סוקוק זוגא
Coconut
(Cocos nucifera)

ץופנה ,סוקוקה לקד ירפ אוה סוקוקה זוגא
אשנתהל יושעו םייפורט םירוזיאב דחוימב
.רטמ 30 הבוגל
.רטמ 4.5 דע 3 ךרואב םיצונמ םילע לקדל
דיחי לקד .תוריפ 20 דע 10 ינב תולוכשאב חתפתמ זוגאה
.םינוש תוחתפתה יבלשב ,תולוכשא 12 דע ,תינמז וב ,לולכל יושע

.מ"ס 30-כ עצוממ זוגא ךרוא
הטעמהו השקו תיביס תינוציחה ותפילק
.השקונ ימינפה
ירשבה הטעמה אוה םילכוא ותוא קלחה
,(Copra) הרפוקה תא םיקיפמ ונממ ,ןיעלגה לש ינונמשהו ןבלה
.שבוימה ירפה רשב
.תורנהו םינובסה תיישעתב שמשמה ,סוקוק ןמש םיקיפמ הרפוקהמ
.רסוב ירפה רשאכ תותשל גוהנ ותוא ,קותמ יבלח לזונ ירפה זכרמב
.לכאמל אוה ףא שמשמ ריעצה לקדה עזג לש יסיסעה וזכרמ

ןיידע אוהש אדוול ירפה תא ורענ ,סוקוק זוגא םכתונקב
.לזונ ליכמותוא םיתוש .סטקילד הקשמ בשחנ ץעה (ץימ) להומ
.ססתומ וא אוהש תומכ    
.קראע תנכהל שמשמ קקוזמה ססתומה הקשמה
:לודג םירצומ ןווגמבו לושיבל שמשמ סוקוקה ןמש
.טלסל ןמשו הנירגרמ ,תוקרי תאמח ,תאמח ,סוקוק תביר    
.רוחש רעיש דחוימב ,רעישל קרב תיינקהל שמשמ ןמשה
,תועוצרל םכותיח רחאלו תוככס תנכהל םישמשמ לקדה ילע
.םידוגרפו םילס ,תולצחמ ,םיטיהר תעילקל םישמשמ םה   
.םילבח תנכהל םישמשמ ירפה תפילק יביסתיאופר תוליעפ
...לשבה סוקוקה זוגא ירפ תונוכת
.םיזג ךכשמ
.םד רהטמ

.ןתשמ
.ןנערמו קזחמ

...לוכיעה יכרד תויעבב לופיטל שמשמ רסובה ירפ
.לושליש
.(Dysentery) הירטנזיד

.לוכיע יישק
.סגה יעמה תקלד
.הביק יביכ

הקשמל בשחנ בלח בולישב סוקוקה ירפ רשב תליכא
.תינימ הקושת ררועמו קזחמ 

,ירפה לזונ תייתש םע דחי שותכה ירפה תליכא בוליש
תבשחנ ,םימי 3 ךשמ תאז ,תיז ןמש תיפכ הפסוה וילא 
.םייעמ יעלות תדמשהל הבוט הפורת 

...הנוש הסריג
ירט סוקוק זוגא ףכה אולמ ולט ,רקובה תחוראב
לע רוזחל שי .קיק ןמש ףכ ולט תועש 3 רחאלו שותכ 
.הייעבה םלעה דע לופיטה 

...(קוריה ירפה) רסובה ירפ לזונ
החורא רחאל ותייתש
.הביק יבאכ הגיפמ    
.ררועמו אמצ ךכשמ
.הרמ ץימ יפדוע ןיטקמ
.בלה תא קזחמ
...ל תשמשמ עבק ךרד לזונה תייתש
...ןתשה יכרד תויעבב לופיט
.(Strangury) ןתש ןתמב ישוק
.(Polyuria) הנתשה רתי
.דבכ יאולחתב לופיט

סוקוק בלחו סוקוק ןמש
רוע ייוריג ךוכישל תובורעת
.רוע ייוריג לע לקי ןומיל ץימ םע סוקוק ןמשב רועה יוסיע
...ובלש
.(Camphor) רומה ףרש םע סוקוקה ןמש
.תוינבגע ץימ םע סוקוק ןמש
 
היווכ לע הלקה
םוקמ לע ןחיר ץימב ברועמ סוקוק ןמש ףושפיש
.הלודג הלקה איבי היווכ
 
םישקשק תעינמ
סוקוק ןמשב תועיבקב תפקרקה תא וסע
.(Camphor) רומ ףרש טעמב ברועמ
 
שבי לועישב לופיט
גרפ יערז האלמ ףכ םע סוקוק זוגא בלח ובברע
.רוהט שבד האלמ ףכו בלח ,(Poppy seeds)
.הנישה ינפל ,ברע ידמ ותש

סוקוקה לקד שרוש
םיכרוצ םיתיעל .תויטוקרנ תונוכת סוקוקה לקד שרושל
.הסיעלב ותוא

סוקוקה זוגאב םייתנוזת םיכרע
םיירולק םיכרע םייסחי םייתנוזת םיכרע
'חי ךרעה
444
662

ירט ירפ
שבוימ ירפ

% ךרעה
36
4.5
42
1
3.6
13

םימ
ןובלח
ןמוש
(1) םילרנימ
םיביס
תומימחפ

(1) ליכא רמוח םרג 100-ב םינימטיוו םילרנימ
ג"מ ךרעה

10
240
1.7
1

ןדיס
ןחרז
לזרב
C ןימטיו

תורהזא
ינורכ לועישמ םילבוסה ולא לע הרוסא סוקוקה זוגא תכירצ
.המתסא וא    
תוריצע םורגל הלולע שבוימ סוקוק זוגא לש תרבגומ הכירצ
.םייעמב םיזגו