םינומרע
Chestnut
(Castanea sativa)

שמשמו הקירפאו היסא ,הפוריאב ץופנה ,רישנ ץע אוה ןומרעה ץע
,הלופכ ןלימע תומכ ליכמ ןומרעה .המדא-יחופתל ףילחת םיתיעל
.המוד לקשמ לעב ,המדאה-חופתל האוושהב
םיצע םייוצמ הפוריאב .םימי ךיראמו החימצ ריהמ ןומרעה ץעה
.הנש 1,000-מ הלעמל ינב
תא ץלחל שי ותליכאל םדוק .תינצוקו השק הפילקב ןותנ ירפה
םינוק םתוא םינומרעה .תימינפהו תינוציחה ותפילקמ ןומרעה
.הז בלש ורבע רבכ ,קושב
תעינמל ,בטיה םינומרעה תא לשבל שי ,םהב שומישל םדוק
.לוכיע תויעב
תרוצב ,(םיקתוממ םיתיעל) םירמושמ ,םייח םירכמנ םינומרעה
.פוריסב וא רכוסב םירמושמו תיחמ
שומישו ןוסחיא ,הינקל םיפיט
תויהל (תימינפה םתפילקב) םתינק םתואםינומרעה לע
.(םלדוגל תיסחי) םידבכו םימגפ לכ אלל ,םיקירבמ     
.ץווכתהלו שבייתהל ולחהש םינומרעב שמתשהל ןיא
ךכ-לע דיעמה ,קושקש לוק עומשל ןיא ,םתוא םירענמשכ     
.לחה םתושביתה ךילהתש     
קיזחהל שי ןכל ,תוריהמב שבייתהל םיטונ םיירט םינומרע
.םימי שדוח דע ךכ םקיזחהל ןתינ .רוריקב ,תיקשב םתוא     
.םישדוח 4 רוריקב קיזחהל ןתינ (םתפילקב) םיירט םינומרע
,רוריקב קיזחהלו תוסכל ןתינ םילשובמו םיפלוקמ םינומרע
.םתכירצ ינפל ,םימי 3 דע     
,םיצצוקמ וא תיחמ תרוצב ,םימלש ,םילשובמ םינומרע
.םישדוח 9 דע ךכ םקיזחהלו םוטא ילכב איפקהל רשפא     
רצק ןמז םתוא ולק .םיירט םינומרע םה ,םלוכמ םימיעט
.םתכירצ ינפל     
םתיירשה ידי-לע ,'טעמ תויחהל' ןתינ ,ושביתהש םינומרע
הווש תומכב םבוברעו לושיבה ינפל ,רצק ןמזל ,םימב     
.םיירט םינומרע לש     
ךתח (דח ןיכס תרזעב) ועצב ,םתיילק/םלושיבל םדוק
.ףוליקב עייסי רבדה .תימינפה הפילקב יבחור וא יכרוא     
.םתעיקבל םורגל לולע ,הז ךתח עוציב יא     
חיתרהל וכישמהו החיתרל ואיבה ,זרב ימב ורשה םלושיבל
.תופסונ תוקד 3    
.תימינפה הפילקה תא ריסהל לק ,םימח םינומרעה דוע לכ
.םימח םימב םינומרעה תא וקיזחה ,םפוליק דע    העבצ תניחבמ ןה ,ךרע תבר תבשחנ (ץעה רמוח) הצעה
.םיטיהרה תיישעתב תשמשמו המקרמו    
.םיעבצה תיישעתב שמשמ ץעה ףרש
.ןינאט תקפהל תשמשמ ץעה תפילק
,רעישל ופמש תקפהל םישמשמ ירפה תפילקו םילעה
.בוהז קרב ול הנקמה    
.הפקל ףילחת שמשמ יולקה ערזהלודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הלק עקרק
.םיה תברקב חמצי ץעה
קוקז ותוחתפתה תליחתב
   .םימ עפשו תוקנח לש תולודג תויומכל ץעה    
הנטק ,(40-ה ותנשמ) ותוחתפתה אולמל ץעה עיגה םע
.תונוחש םינשב םג דורשי אוהו םימה תובישח    
אישלו ותעיטנ רחאל םינש 4 דע 3 הנושארל ביני ץעה
.םינש 8 דע 5 רחאל עיגי אוה הבונתה     
.(ינימ-וד ץע לכ) םיצע ינש ןיב תישענ הקבאהה
.ןבל-םרק עבצ ויחרפל .ילוי-ינוי םישדוחב חרופ ץעה
ירפה תלשבה םע דיימ עורזל שי .םיערזמ השענ יובירה
.העובק עקרק תוחל לע רומשלו     תיאופר תוליעפ
.ירפבו ותפילקב ,(םישבוימ וא םיירט) ץעה ילעב םישמתשמ
.ץווכמ הווהמה ,ןינאטב םירישע םינושארה םיינשה

תונוכת
.חייכמ
.ךאב יחרפ
.קזחמ
.יתקלד-יטנא
.ץווכמ

...ב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח
.תלעש
.המישנה תכרעמב םייוריג
.םוח
.תורומרמצ

...ב לופיטל תשמשמ המח תיצמת
.(רוגריגב) ןורג יבאכ
ירפה לש םייתנוזת םיכרע
הדואמ ןומרע יח ןומרע
.44% ('ג 10-ב) תוירולק
.62% םימ
.3% ןובלח
.1% ןמוש
.34% תומימחפ
.64 ('ג 10-ב) תוירולק
.44% םימ
.4% ןובלח
.1% ןמוש
.49% תומימחפ

יולק ןומרע שבי ןומרע
.68% ('ג 10-ב) תוירולק
.40% םימ
.4% ןובלח
.1% ןמוש
.52% תומימחפ
.103 ('ג 10-ב) תוירולק
.9% םימ
.7% ןובלח
.2% ןמוש
.80% תומימחפ