...ליזרב יזוגא ואר
 
1995 ראורבפ
יפרגואיגה רוזיאה יפל הנתשמ ליזרב יזוגאב םוינלסה תלוכת
תלוכת ןיב וושיה רשא ב"הרא הקתיא Cornell University-ב םירקוח
ואצמ ,ליזרבב םינוש םייפרגואיג םירוזיא ינשמ ,ליזרב יזוגאב םוינלסה
.םהיניב םירכינ םילדבה

PubMed


2003 לירפא
ןטרס תולחמל ןוכיס םיניטקמ ליזרב יזוגא
,ליזרב יזוגא ,הינטירב Edinburgh University ירקוח לש םהירבדל
המחלמב רוזעל עייסל םייושע ,םוינלסב דאמ ההובגה םתלוכתל תודוה
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסב ,(Lung Cancer) האירה ןטרסב
.תינומרעה ןטרסבו

Edinburgh International Science Festival today


2008 ראורבפ
ליזרב יזוגאב םוינלס
...תכירצ


2011 יאמ
דועו ידיפיל ליפורפ םירפשמ ליזרב יזוגא
תרפשמ ליזרב יזוגא לש םתכירצש אצמ ליזרב Clinical Trials-ב רקחמ
דוקפיתהו תינוצמיחה הקעה תא ,(Lipid Profile) ינמושה ליפורפה תא
- םדה ימינ לש םרטוק - (Microvascular Function) ירלוקסו-ורקימה
לוכאל ולביק ,17 דע 13 ינב ,םירענה .םינמש םירענב םדוקפית ןפואו
.תועובש 16 ךשמב ,םויב (ובצלפ וא) ליזרב יזוגא םרג 25 דע 15 לוכאל
 

תא וכותב דחאמה חנומ אוה (Lipid Profile) ידיפיל/ינמוש ליפורפ
LDL-ה לורטסלוכ תא ,HDL-ה לורטסלוכ תא ,לורטסלוכה ךס
םדב םינמוש רתיל דדמ שמשמ אוה ללוכ חנומכ .םידירצילגה תאו
.םד-ילכו בל תולחמל ןוכיס םרוג הווהמה (Hyperlipidemia)

PubMed


2011 רבמצד
םיינישה תנגה לע ליזרב יזוגא ןמש תעפשה
,ליזרב Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais-ב רקחמ
יזוגא ןמש לש ותעפשה תא ןחב ,21 דע 18 ינב םיטנדוטס 30 ופתתשה וב
האוושהב םייכינח תלחמ לש תועראהו תששע תוחתפתה תעינמ לע ליזרב
תחשמל ותפסוה ידי-לע ,םייניש תשרבמ ומכ ,םיינכמ םיעצמאב שומישל
.םייניש
תא תרפשמ םייניש תחשמל ליזרב יזוגא ןמש תפסוה יכ םיחוודמ םירקוחה
תינגרואה הבכשה לש רתוי הבוט הקחרה ידי-לע םיינישה חוצחיצ תואצות
.םיינישהמ (Biofilm) הקדה

Brazilian Oral Research


2012 ראוני
הזילאיד ילפוטמ לע ליזרב זוגא ףסות תעפשה
יכ םיחוודמ ליזרב Federal University of Rio de Janeiro-ב פירקוח
תחתפתמה תינוצמיחה הקעה תא הניטקמ ליזרב יזוגאב םוינלסה תלוכת
ןתוחתפתה תעב םג תרצונ רשאו (Hemodialysis) הזילאידב םילפוטמב
,שדוח 12 ךשמנ רשא ,רקחמה יפתתשמ 21 .תוירלוקסו-וידרק תולחמ
.דחא זוגא םוי ידמ ולביק