בהז חופת / זופת
Orange
(Citrus sinensis / Citrus reticulata)

רדהה ירפ תחפשמל ךייש זופתה
ןווגמ םייק ונממ ,(Citrus Family)
היסנלווה ןז םניה םיישומישהו םיירקיעה .זופתה ץע ינז לש לודג
.ותויסיסעב ןייטצמה (Valencia Orange = Citrus Sinensis)
.(Shamuti) יטומש ןזה ןכו ץימלו הליכאל ןה בוט אוה

יושע ומעט .(Juice) ץימ תנכהלו (יח) הליכאל שמשמ זופתה ירפ
הקינעמ ץומחה םעטה תא .(Sour) ץומח דע (Sweet) קותממ עונל 
.(Citric Acid) ןומיל תצמוח / תירטיצה הצמוחה ול 
הלמופ לש (Hybrid) ידירביה/םייאלכ רצות אוה קותמה זופתה
.(Mandarin) הנירדנמו (Pomelo
.C ןימטיול ןיוצמ רוקמ הניה (Orange Pulp) זופתה תסיע

םיזופת תופילקב שומיש
ופיסוה ,לושיב ילכב םיזופתה תופילק תא וחינה :יוקינ יעצמא
רבד לכ יוקינל בוט לבקתמה לזונה .תוקד 5 ךשמב וחיתרהו םימ 
.םיענ חוחינ רורשי יוקינה רחאלו 
.הבירו (תרכוסמ תופילק) םירכוסמ םינדעמ ןיכהל ןתינ הפילקהמ
.דיתעב שומיש ךרוצל תופדוע תופילק שבייל ןתינ
.(Love Charms) לזמ תועימקל תשבוימ זופת תפילק םיפיסומה שי

הנבלה הפילקה תפיצב שומיש
הרישע ,השקה ותפילקל זופתה יחלפ ןיבש ,הנבלה (Pulp) הפיצה
אוה םהב ירקיעהשכ (םיסיסמ םיביסב רקיעב) םייתנוזת םיביסב
.(Pectin) ןיטקפה

.םתטיחס ינפל תוינש רפסמל םימח םימב םיזופתה תא ורשה
.ץימ רתוי םהמ קיפהל ןתינ ךכ


לודיג יאנת
.הרישע תילוח עקרק
.'צ תולעמ 29 דע 15.5 :הלוכ הנשה ךשמב תומח תורוטרפמט
.(Frost) הרקל שיגר ץעה
.הבורמ הייקשה שרוד ץעה
רמשל ידכ ,(Grafting) הבכרה תועצמאב ץעה תא תוברהל גוהנ
.הרוהה תונוכת תא  
תולולע (ירפה) תואצותה ךא ,םיערזמ זופתה תא תוברהל ןתינ
.הרוההמ דאמ תונוש תויהל  
.םירטמ 6 דע הבוגל אשנתהל יושע ץעה
.הרתסהלו הללצהל םיאתמ אוהו התובע ותוולע .דע קורי ץעה


תיאופר תוליעפ
םה ןכלו זופתה תפיצב םייוצמ םילרנימהו םינימטיוה תיברמ
.ץימה תטיחס תעב תעב 
.תוקד 10 ךות תדבוא התע הז טחסנש ץימב C ןימטיו תלוכת
ףוגב תכפוה רשא רכוס לש הלודג תומכ הנשי טחסנה ץימב
.(םד-ינמוש לש גוס) םידירצילגירטל  

זופתב םיפסונ םירמוח
ץירממ רמוח תנוכת םע דיאולקלא אוה (Synephrine) ןירפניס
(תקולחמב היונשה) הנוכת הז רמוחל םיסחיימ .(Stimulant
.(Weight Loss) לקשמב הדרוה לש 
.(Weight Loss Supplements) היזרהה יפסותב שמשמ אוה 
.(Bitter Orange) רירמה זופתב הלודג תומכב יוצמ ןירפניסה 
Bitter Orange, Citrus Aurantium :רמ זופת 
:(Flavonoids) םידיאונובלפ
(Hesperidin) ןידירפסה 
(Naringin) ןיגנירנ 
.טנדיסקוא-יטנא :(Naringenin) ןינגנירנ 
 

(Orange oil) זופת ןמש
םיקיפמ ותוא (Essential Oil) ףידנ יטמורא ןמש אוה זופתה ןמש
רמוחה אוה הלוכתה רקיע .קוקיזב וא השיבכב זופתה תפילקמ
.תינייפואה המוראה תא רדהה ירפל הנקמה (D-Limonene) ןנומיל
.קזח םיטימרטו םילמנ לטוקו החודכ שמשמ זופתה ןמש


ירט זופת םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע


(Acidity) תויצמוח
4.0-ל 2.9 ןיב הענ זופתה (PH) תויצמוח

תושודח - זופת ואר