ןבל סומרות
Lupin, white
(Lupinus albus)
.רטמ 1.2 דע הבוגלאשנתמה ,האנ יתנש-דח ליער חמצ סומרותה
...םניה םהב םיעודיה .סומרות ינז 300-כ םימייק
,(ןלהל רבודי וילע) ןבל סומרות
Yellow lupin (Lupinus luteus) - בוהצ סומרות
.Blue lupin (Lupinus angustifolius) - לוחכ סומרותו
!ןבלה סומרותהמ רתוי םיליער םינורחאה ינש

םירישע ןבלה סומרותה יערז ,תיעועשהו היוסה ילופל המודב
,ףיטח םישמשמ םינגוטמ םיערז .םדא לכאמל םימיעטו ןובלחב
.הפקל ףילחת םישמשמ םה םייולקו םינטובל המודב
  

ןבלה סומרותה יערזמ קיחרהל שי ,םהב שומישל םדוק
םתיירשה ידי-לע ,(םירמה) םיליערה םידיאולקלאה תא
.הליל ךשמל םימב
תוחפל םימה  תא ףילחהל שי לושיבה ןמזב
.תחא םעפ ותוא םילדגמ .תוינטקה תחפשמ ןב סומרותה
.םישבכ תסבאהל ,םלועה יבחרב    
יערז ,םהב העקשה לש טעומה ךרוצל תודוה
.היוס ילופל ףילחת םישמשמ סומרות    
,תיבה קשמ תויחל לכאמ םג םישמשמ םיערזה    
.תופועל דחוימב    
 


לודיג יאנת
...סומרותה
.האלמ שמשל קוקז
עקרקב וא ,תיצמוח דע  תילרטינ ,תילוח עקרקב גשגשי
.רירק םילקאו תיבובקרב הרישע תילוח    
.החולמ עקרקו שבוי יאנת ,תוכומנ תורוטרפמטב דימע
,מ"ס 4 דע 2 תויהל העירזה קמוע לע ,תחלצומ הטיבנל
.החל עקרקב    
.ןושיד תפסותל קוקז וניא
םיבשע םע דדומתהל ותלוכי יא בקע
.וביבס םשקנל שי ,םיטוש    
,עקרקה בויטל ,תוינטקה ראשכ ,עייסמ
ותעמטהו ריואהמ ןקנח  תטילק ידי-לע    
.הלועמ קורי ןשד ותוא השועה הנוכת ,עקרקב    
תרפוגב וא הינומא תרפוגב ןשדל ןתינ ,עבצה תמצעהל
.םיעבצה לע םה םג םיעיפשמ םילקא יאנת .לזרב    
 


 תיאופר תוליעפ
דיסוקולג וב שי .ןיטורקבו (35%) ןובלחב רישע סומרותה
.(Lupinin) ןיניפול :רירמ (Glucoside)
 
...ב ינוציח לופיטל םישמשמ ,םימב ורשוהש ,םישותכ םיערז
.(Scabby ulcers) ןיחש יביכ
.(Scald beads) הייווכ ינמיס

...ב ימינפ לופיטל םיערזה ושמש רבעב
.ישדוחה רוזחמה דודיע
.(Afterbirth) הילישה תטילפ זוריז
.םייעמ יעלות תקחרה

הרהזא
רכומ רוקממ םתוא שוכרל ץלמומ ,םיערזה תוליער בקע
.דבל םטקלל אלו