רמתה לקד / יוצמ רמת
Date (Palm)
(Phoenix dactylifera)

ןופצ תוירבדמב יוצמה רמתה אצומ
םילדגמ םויכ .ןוכיתה חרזמהו הקירפא
,םישביו םימח םירוזיאב רקיעב ותוא
.יאה יצחו ןאריא ומכ ,םלועה יבחרב
.ברע
אשנתהל יושע אוה .םירטמ 7 דע ךרואב םיינרקוד םילע לקדל
ג"ק 80 דע בינמ רגוב יבקנ ץע .םינימ 2 ץעל .רטמ 35 דע הבוגל
.מ"ס 5 דע ירפה ךרוא .הנשב (םירמת) ירפ

רשא ,םירמת תסיע ,רכשמ הקשמ ,םירמת ץמוח םיניכמ ירפהמ
.םיקתממה תיישעתבו הייפאל תשמשמ 
.תוריפ יטלסב שמשמ רמתה
.בר ןמז םירמשנו רכוסב םירישע (שמשב) םישבוימ םירמת
...שבוימ ןוזמ ואר 
.קרי לככ לוכאלו לשבל ןתינ םיחרפה תאו םיריעצה םילעה תא
תולצחמ ,םילס תעילק ,םיטיהר רוצייב םישמשמ רמתה לקד ילע
.םילבח תריזשו 
.תורדגו םיתב תיינבל שמשמ עזגה


לודיג יאנת
.םיקראפב ץופנ יונ ץע אוה רמתה לקד
.םיה תברקב םג חתפתיו רתויב דימע ץעה 
תועקרקו תיבובקרב הרישע תילוח עקרק
.תודבכ 
שי ,ירפ אשונ ,יבקנ ץע לבקל ידכ
ןיעלגמ יובירל .םאה חמצ תוקנוימ ותוברהל 
!הבקנ וא רכז ץע תלבקל הווש יוכיס 
.ףעתסהל םייושע םיירכז םילקד קר
רמתה לקד תחימצ אוה ירפ תלבקל יאנת
שביו םח םילקאב 
ותעיטנמ םינש 5-ל 3 ןיב בינהל ליחתי ץעה
יתנשה לוביה .12 ליגב ואישל עיגי לוביהו 
.ג"ק 75-כ אוה 


תיאופר תוליעפ
,םילרנימו ןמוש ,ןובלח תללוכ הרתיה .רכוס 80%-כ לשב רמתב
,ןדיס ,םויזנגמ ,לזרב ,תירפוג ,תשוחנ םהב
יתלב בר ,תויוור-יתלב ,תויוור ןמוש תוצמוח
.ונימא תוצמוחו םינינאט ,תויוור

רוקמ אוהו םיביס לש הלודג תומכ וב שי
.ןגלשאל ןייוצמ


...ירפה תונוכת
ץווכמ
ןתשמו לשלשמ
םיייעמ רהטמו הקנמ
ןנערמו ןנצמ

...םייעמ תויעבב לופיטל שמשמ ,וב םינינאטה תוכזב ,ירפה
םימומידתוריצע

(1) ...ב לופיטל םג שמשמ ירפה
טיכנורב
ןתשה תיחופלש תקלד
(Gonorrhea) הביז
הביק יביכ
(Fever) םוחו תוננטצה
לועיש
ןורג באכ
(Edema) תקצב

החשמ וא פוריס ,המח תיצמת ,הטילחב (1)

...לע הלקהל תשמשמ םיניעלגה תקבא
(Ague) תחדק תורומרמצ

...תעגרהל םישמשמ רמתה ץע ישרוש
(Toothache) םייניש באכ

לושלישב לופיטל (עיגרמו ןתשמ) עזגה ףרש שמשמ ודוהב
ןימהו ןתשה תכרעמב תויעבו

...ב לופיטל לארשי ייברע תא שמשמ ירפה
הביק יאולחת
הימנא
(2) םיעצפ
תונוא ןיא
ןימ תולחמ
ןובאית רתי

םייולקה םיניעלגהמ םיניכמ התוא ,הקבא תרזעב (2)

הכירצ לע םימייקתמה ,םיאודבה ברקב
םירקמ ןיאו טעמכ ,םירמת לש ההובג
!ןטרסו בל-תולחמ לש

(םרג 178) ןעלוגמ רמת לפסב םייתנוזת םיכרע


תומימחפמ
ןלוכ טעמכ ,תוירולק 115 (םרג 45) םירמת 5-ב

.