תניסבאה תנעל / הנעל
Wormwood
(Artemisia absinthium)

יתנש-בר חיש תניסבאה תנעל
הרירמ הוולע לעב ,ינחירו הצועמ
תקהובה ,ףוסכ-רופא-קורי עבצב

אוה .הבוהצ ,ץיקב ,ותחירפו רטמ 1 דע הבוגל אשנתמ חמצה
ןוכיתה םיה ןגא תוצראבו הפוריאב רקיעב ץופנ

דגנ ליעיו (Insect repellent) םיקרח החוד תניסבאה תנעל
(Clothes moth) םידגבה שע 
ןיתניסבאה רמוחמ קלח םהמ ףוטשת םילעה לע םימ תזתה
רירמה םמעט תא חמצה ילעל הנקמה (Absinthin
חתפתהל םירחא םיחמצמ ענמת עקרקל ןיתניסבאה תרידח
םע תניסבאה תנעל בלשל ץלמומ אל וז הביסמו ותבריקב 
םירחא הניג יחמצ 
םיילוהוכלא תואקשמ לש םמעט ןוויגל םישמשמ חמצה ילע
(Absinthe) תניסבא ,(Vermouth) תומרוו ןיי ומכ ,םינוש 
(Ouzo) וזואו 
ורוקמ רשא ,קורי עבצ תואקשמל הנקמ תניסבאה תנעל
םילעבש ליפורולכב 
יודיאב קוקיז ידי-לע ןמש חמצהמ קיפהל ןתינ
חמצב (Nipple) ןהיתומטיפ תא םישנ ופשפיש םדק ימיב
הקנהמ םקונית תא תא לומגל ידכ 
ךכל םימרוגה .תויזה םורגל לולע חמצב שומישה :הרהזא
(Thujone) ןו'גותו (Terpene) ןיפרט םה 


לודיג יאנת
שמשל האלמ הפישח
בטיה תזקונמו תילוח עקרק
םירוחיי וא (Division) הקולח ידי-לע ביבאב אוה יובירה
ביבאב / ויתסב (Sowing) העירזב וא (Cuttings
ומצעב עירזמ חמצה
הארמ לע רומשל ידכ (Pruning) םוזיג שורד םעפ ידמ
רחאל) העבצ תא הנשמ הוולעה רשאכ .חישה לש האנ 
החימצה שודיחל יזכרמה לועבגה תא םוזגל שי (החירפה 
חמצה םיפוסכה םילעה ןמ רואה ינרק תריבשל תודוה
תיליל הניגל םיאתמ 


תיאופר תוליעפ
תחרפתה תוצקבו םילעב םישמתשמ

ףידנ ןמש םה תניסבאה תנעלב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
,(Thujone) ןו'גות לש הלודג תומכ שי וב (Essential oil)
תוצמוח ,םידיאונובלפ ,םירירמ (Sesquiterpene) םינפרטיווקסס
(Lignans) םיננגילו (Phenolic Acids) תוילונפ
 

...ב לופיטל תשמשמ תניסבאה תנעל
ןובאית רדעיה
רוזחמ רדעיה
העיגר םשל
(Dyspepsia) לוכיע תוערפה
תעלות דחוימב ,םייעמב יעלות
הכיס תעלותו הלוגע 
הרמה סיכו דבכ תויעב


תורובחב לופיטל השיבח
לזונב ושמתשהו םיחתור םימב תניסבאה תנעל ילע ורשה
ורוריק רחאל 
-וא- 
םימ וקצו תניסבאה תנעל ילע תפסותב םוקמה תא ושבח
תוקד 15 ךשמב םימח 
!קודס רוע שובחל ןיא
 

תניסבאה תנעל הת
תנעל ילע תשודג תיפכ לע םיחתור םימ לפס וגזמ
םישבי ,תניסבאה 
תוקד 15 וניתמה
רכוסב רמה הקשמה תא קיתמהל ןתינ
םויב םילפס 3 ותש
 

תניסבאה תנעל תסימת
החוראה ינפל העש עבר םימ לפסב תופיט 20 דע 10
!תופיצרב שדוחל רבעמ הפוקתל ולא םישומיש םשייל ןיא
 

שומיש רשיא (Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה
תועפות בקע ,תאז רסא ב"הראב FDA-ה .תניסבאה תנעלב
...ךכל תוולתהל תולולע רשא יאוולה
 
םייפגב דער
תורוחרחס
תויזה
קותיש
תוומ
(Absinthism) הנעל תלערה
תועבצאב השוחת רדעיה
םיילגרהו םיידיה 
לוכיע תויעב
תונבצע
אמצ

...ונכתי ןכ 
(Dermatitis) רוע תקלד
םייעמהו הביקה תכרעמב תוקלד תרמחה
 

תורהזא
תויוצווכתהל ששחמ ןויריה תעב וירצומו חמצב שמתשהל ןיא
הלפהו ירוזחמ ףטש ,(Uterine Contractions) תוימחר 
קזנ םורגלו רכמל לולע תניסבאה תנעלב חווט ךורא שומיש
!תוומו תותיווע ,יחומ 
םימרוגה םינגרלאכ םיעודי תניסבאה תנעל יחרפ ינקבא
תונוילעה המישנה יכרדב הקוצמ 
 

תויתפורת ןיב תועפשה
.םייעמו הביק תויעבו תופורת תלועפ לע העפשה תנכס תמייק
תניסבאה תנעלב שומישה ינפל אפורב וצעייתה 

תניסבאה תנעלל םייגרלא רשא םישנא םנשי

.