(הרולפיספ) תינועש
Passion Flower (Maypop)
(Passiflora incarnata)

זכרמ הרוקמ .הצועמ ,יתנש-בר ספטמ חיש תינועשה
.תינועש לש םינז 400-ל בורק םנשי .המורדו הקירמא
הציב יומד ירפה .מ"ס 12-כ רטוקב ,דאמ םיאנ ,םילודג םיחרפה
.םיעטו לכאמל בוט ,םיערז אלמ ,הלודג

קתקתמ ,בהבהצ וכות .בהבהצ-קורי ןווג (קמוצמהו) שבוימה ירפל

.הליכאל בוט אוהו
.םיעט ץימ טוחסל ןתינ ,םיניעלגה תשודג ,הסיעהמ


לודיג יאנת
םיאתמה ,הפהפי ספטמ חמצ איה תינועשה
,םיגרוס ,םירעש לע הספטהלו היח רדגכ    
.תוריקו םינתיב ,תוכוס    
.הכימתו הזיחאל תונקונקב רזענ חמצה
.םיביציו םיקזח םיכמות ול קפסל שי    
.בטיה תזקונמו הרישע עקרק
לומ ירשפא ,האלמ שמש השורד תינועשל
.שמש ףוטש ריק    
.םיאתמ יוסיכ תועצמאב ,ןואפיקמ םישרוש לע ןגהל שי
.ןקנחב רישע ןושיד שורד
,מ"ס 15 דע 10 ינב םירוחיימ וא הכרבהב השענ יובירה
.תועובש 4 תכרוא השרשה .טסוגוא-ילויב ,הצחמל םיצועמ    
.ףרוחה דע ינוימ תכשמנ החירפה
םישמשמ םילעה .םירפרפ ךשומ חמצה
.םילחזל לכאמ     
.תוכוסו םיגרוס ,תורדג יוסכל המיאתמ אוה


תיאופר תוליעפ
םישמתשמ ,םיחרפה םה תינועשב רתויב ליעפה קלחהש ףא לע
םע עצובי שובייה .ולוכ (שבוימה) חמצב וא םילעב ללכ-ךרדב
.םינושארה תוריפה תלשבה
ןיסקטויוזיא :םידיאונובלפ םה תינועשב םיליעפה םירמוחה רקיע
,(Saponarin) ןיראנופס ,(Vitexin) ןיסקטיו ,(Isovitexin)
ומכ ,(Glycosides) םידיסוקילג ,דועו (Orientin) ןיטניירוא
ןירולפיספ ומכ ,םידיאולוקלאו (Gynocardin) ןידראקוניג
.(Passiflorine)
...םג הליכמ תינועשה
טאורפק ליטא ,(Ethyl-butyrate) טאריטוב ליטא
.םיביסו ןמוש ,(Ethyl-caproate)
.תוירולק 60-ל בורק שי ירפ םרג 100-ב

...תינועשה תונוכת
.םיצווכמ םירירש תררחשמ
.םיבאכ תככשמ
.תותיווע תדגונ
.תיללכ העיגרמ
.תוששח הגיפמ
.םד ץחל הדירומ
...ב לופיטל תשמשמ איה
,םירגובמו םידליל םיאתמ) םיבצע חתמ בקע ,הניש ידודנ
.(םדרהל השק םהל    
.(Tachycardia) בלה תוליעפ בצק תטאהו םד-ץחל רתי
רתי תמחמ ,תוטלשנ יתלב תותיווע תעגרה ידי-לע ,המתסא
.ישפנ חתמ    
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמ יוכיד ידי-לע ,תותיווע יפקתה
.(Neuralgia) םיבצע יבאכ ךוכיש
.(Epilepsy) היספליפא/הליפנה תלחמ
שישכ) תותיווע ףקתה ינפל תשמשמ תינועשה    
םא ,ותושחרתה ןמזבו (ךכל םימדקומ םינמיס    
.עולבל תלגוסמ איהש בצמב תלפוטמה    
.ישפנ חתמב םרוקמש ,םייעמ תויעב

תימורדה הקירמאב םשגה תורעיב םינאידניאה
.םיבאכ ךוכישל םילעב םישמתשמ

,תושיכ ,ןאירלו םע ,תינועשב שומיש בלשל גוהנ יברעמה םלועב 
לא ,דרזוע ירגרג ,סירלוקידפ ,הווק הווק ,הירלטוקס ,לימומק 
.GABA-ו (L-Tryptophan) ןפוטפירט 

שומיש רשיא (Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה
.(Nervous unrest) ישפנ טקש יאב לופיטל תינועשב

ןונימו הנכה
םיצלמומ םיימוי םינונימ 
.םויב םרג 8 דע 4
.םויב םימעפ 3 דע 2 ,םרג 2.5 דע 0.5 ,הת
.םויב םימעפ 4 דע 3 ,ג"מ 10 דע 5 ,הסימת

הטילח
שבוימה חמצב השודג תיפכ לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.העש עבר וניתמהו    
.הניש ידודנל ליעות ,הנישה ינפל לפס תמיגל
ראש לכ לע הלקהל ליעות ,םויה ךשמב םילפס 2 תמיגל
.וראותש םיבצמה    

.תודחוימ יאוול תועפות אלל ,שומישל החוטב ,תבשחנ תינועשה 

תורהזא
!הקנהו ןוירה ןמזב שומישל הרוסא תינועשה
התחקל ןיא ןכלו םונמנו םישוח שוטשטל טעמ תמרוג איה
!הנכס וב שיש רושכימ תלעפה וא הגיהנ ינפל    
שומיש ינפל אפורב ץעוויהל העגרה תופורת םילטונה לע
.תינועשב    
.ןואכיד תודגונ תופורתו תינועשב שומיש בלשל אל ץלמומ
תוילכ וא/ו דבכ תולחממ םילבוסה לע הרוסא תינועשה
.תורומח