םימוד/יוצמ ףזיש
Jujube
(Ziziphus jujuba)

וא) ינצוק ץע אוה יוצמה ףזישה
אשנתמה ,האנ רישנ (לודג חיש
.רטמ 12 דע הבוגל
.עקרקה הבוגל דע םיטומשה םייגזגיז םיפנע ץעל
תולעמ -30 דע הרוטרפמטב ךכ דימעו המדרתל ץעה סנכנ ףרוחב
.לק םחוחינו םינטק םיחרפה .סויסלצ
.ער עגפל ץעה בשחנ הילרטסוא ברעמב

ירפה תודוא
.יניעלג-וד וא דח ןיעלגה .תיזל המוד ףזישה ירפ
ןמגראל בוהצמ הנתשמ אוה ותלשבה םע .קורי רסובה ירפ
.טומק ךפוהו ךכרתמ אוה ךשמהב ,םודאל ףוסבלו   
.קתקתמ-ץמצמח ומעטו הליכאל יואר אוה הז בלשב   
ותכיפה ינפל) רתוי םדקומ בלשב ירפה םעט תא םיפידעמה שי
.קותמ חופת םעט ריכזמ ומעטו ךירפ הז בלשב ירפה .(םודאל   
.תועובש רפסמ תכרואו תיטיא ירפה תלשבה
.ולישבי אל ופטקנש רסוב תוריפ
.םימי עובש דע ,רדח תרוטרפמטב קזיחהל ןתינ םילשב תוריפ
.רכוסמ וא שבוימ ,ירט םילכוא יוצמה ףזישה ירפ תא
.םיקרמבו גינדופב ,םחלב ,תוגועב םתוא םיבלשמ   
.םינוש םיחרממב שמשמ ןוחטה ירפה
.ןמז תלבגה אללו לופיט אלל קיזחהל ןתינ םישבוימ תוריפ
.ץעה לע ושבייתהש תוריפב שמתשהל ףידע   לודיג יאנת
תילוח העקרק הז ללכב ,בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
.תיסיסב עקרקו החולמ עקרק ,הלד    
.הקומע עקרק ךירצמה ךורא יזכרמ שרוש ץעל
.האלמ שמש
.תורוטרפמט לש לודג חווטבו תרוצבב דימע ץעה
ליחתי ץעה .החימצ ריהמו ןושידל קוקז וניאו טעמכ אוה
.םינש 4 דע 3 ךות ירפ בינהל   
.םוזיגל קוקז וניא אוה
ץוציק םע דבב דב ,רטמכ הבוגב יזכרמה עזגה ץוציק
,תוידדצ תוחולש תעפוה םע דיימ ,םיידדצה םיפנעה   
.ץעה לש תצאומ החימצו גושגישל םורגי   
םירפומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא הרפמ ץעה .םיקרח ידי-לע   
.תוקנוי תקולחמו שרוש ירוחיימ ,םיערזמ יובירה
לודג קחרמב תולוע תוינצוק תויעקרק-תת תוחולש
.ןתוא ץצקלו ךכל בל םישל שי .םאה חמצמ   
.הרידס הייקשהו םח ץייק שורד יתוכיאו בר ירפ תלבקל
.היח רדגכ יוצמה ףזישה תא לדגל ןתינ


תיאופר תוליעפ
תפילקבו םישרושב ,םיערזב ,םילעב ,ףזישה ירפב םישמתשמ
.םיפנעה
תיאוזנב הצמוחלש הנשמ ירצומו םידיאונובלפ ליכמ ירפה
םינוניקארטנא ,(Triterpenes) םינפרטירט ,(Benzoic acid)
תובוכרת ,םינינופאס ,ןקנח תובוכרת ,(Antrachinones)
.(Lipids) םידיפילו םירכוס ,תוינגרוא תוצמוח לש

...ירפה תונוכת

(1).חייכמ
(2)(1).םוח/דירומ/ןנצמ
(1).לוכיעל עייסמ
(1).ןובאית דדועמ
(1)(3).קזחמ
(1).םיבאכ ךכשמ
(2)(1).ץווכמ
(1).ןתשמ
.רוע עיגרמ
(1)(3).שפנ עיגרמ

...ב לופיטל שמשמ יוצמה ףזישה ירפ הת
(3).הניש תוערפה
(1).(העינמ) םייניש תששע
(1).לושליש
(3).רידס בל בצק
(3).שפנ תושישת
(3).הליל תעזה
(3).רתי תעזה
(4).לוכיע תוערפה
(4)(6).םוח
(5) םיביכ/םיעצפ
(1).תינורכ תושישת
(1).ןובאית רדעה
(1).לושליש
(1).הימנא
(1).טקש-יא
(1).הירטסיה
(4).ןורג יבאכ
(4).םיבאכ
(4).םוח
(1).העגרה
םימוהיז תתחפה ךות ןהמ המלחה זוריזו תוקלד תעגרה
.םיינשמ םיילאירטקב    

.שבוימה ירפה (1)
.םילעה (2)
.םיערזה (3)

.(הטילח) שרושה (4)
.ןוחטה שרושה (5)
.(הטילח) הפילקה (6)

ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע


.(1.3%) ןינאטו (1.7%) ןיטקפ םג ליכמ ירפה