טושפ רמוש
Fennel
(Foeniculum vulgare)

אשנתמה ,דע-קורי יתנש-בר חמצ אוה רמוש
וילע ,תיככוס ותחירפ .רטמ 1.5 דע הבוגל
הבע יזכרמה ושרושו םיצונמ םיקיקדה

.תושבי ריג יעלס תועקרקב רקיעב רמושה ץופנ עבטב
םילע ,לועבג ,(לשובמ) שרוש :חמצה יקלח לכ תא לוכאל ןתינ
סינא / ןונמכ לש הזל המודה םעט םיריעצה םילעל .םיערזו

,בטור ,םיגדו ףוע ,רשב ילכאמב םישמשמ רמושה ילע
םיטלסל םיבטרו תלבותמ האמח ,תינוימל תפסותו יולימ 
םיטלסב םישמשמ ,לדרחל המודה םעט םהל ,םיטבנה
תייפאב (Spice) ןילבת םישמשמ רמושה (Seeds) יערז
(Fish) םיגד ילכאמו (Cackes) תוגוע ,(Bread) םחל 
םישבוימה םיערזהמ םיקיפמש ,(Volatile oil) ףידנה ןמשה
,(Soaps) םינובס ,(Toothpastes) םייניש תוחשמב שמשמ 
(Air purifiers) ריווא ירהטמו (Perfumes) םימשבה תיישעתב 
(Insect repellent) םיקרח החוד שבוימה חמצה
םישוערפ יחוד םישמשמ (Crushed leaves) םישותכה םילעה
(Flea repellents from dogs) םיבלכמ לודיג יאנת
בטיה תזקונמו השבי טעמ ,היירופ עקרק גוס ןווגמ
שמשל האלמ הפישח
םיקרח ידי-לע הרפומו (דחאכ יבקנו ירכז) ינימ-וד חמצה
יפוסה דעיב תורישי ,ביבאב רחואמ וערז .םיערזמ יובירה
.םתוריעצב םיחמצה תא וללד ןכל ,קזח רגוב חמצ שרוש
דיתעב העירזה ךשמהב ךרוצ ןיא .ומצעב עירזמ רגוב חמצ
םימי 10 ידמ וערז ,הנועה לכ ךשמ םילע לובי תלבקל
םילעה לובי תא לידגת ,(םיערזה) חרפה שאר תרסה
(Drought) תרוצבב דימע רמושה

תיפותיש הייחמצ
,ותברקב םיבר םיחמצ תוחתפתה ענומה קזח חמצ רמושה
רימש ,הרבסוכמ ותוא וקיחרה .דדוב חמצכ ולדגל יוצר ןכל
...תיפותיש הייחמצ ואר .תויבגעותיאופר תוליעפ
.רמושה לש (Seeds) םיערזבו (Leaves) םילעב םישמתשמ
(Volatile oil) ףידנה ןמשה םה רמושב ירקיע ליעפה רמוחה
ותוליעפ רשא ,(5%) (Terpenoid anethole) לותנא דיונפרט
לש תותיועו תויוצווכתה תעינמ : ןגורטסאה לש וזל המוד
םייעמה ירירש ומכ ,(Smooth muscles) םיקלחה םירירשה
(Fenchone) ןוקנפ יורקה רירמ רמוח ןכו

טושפה רמושה תונוכת
םוח דירומ/ןנצמ
רוזחמה תא דדועמ
םאה בלח רוציי תא ריבגמ
ילאירטקביטנא
(1) ץירממ
(1) היפרתמוראב שמשמ
ףידנה ןמשה (1)
םיבאכ ךכשמ
יתקלד יטנא
תותיווע דגונ
ןתשמ
חייכמ
(1) םיזג ךכשמ
לוכיעל עייסמ

רמוש הת
םימ לפסב םישותכ רמוש יערז םרג 3 דע 2 וחיתרה
תוקד 15 דע 10 ךשמ (רטיל-ילימ 250) 
ילכה תא תוסכל ודיפקה
םויב םילפס 3 - ותשו וננס ,ררקתהל וחינה

םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 3 דע 2 :הסימת

םינונימ
םיזגו ןטב יבאכ תלקהל :רגובמ
םימ לפס 1-ל םישותכ רמוש יערז (רטיל-ילימ 5) תיפכ 1 
שומישה ינפל וננצ .דבלב תיפכ 1/3 :קונית

...ב לופיטל שמשמ רמוש יערז / ילע הת
טיכנורב
תברצ
לוכיע תוערפה
זיגרה יעמה תנומסת


...ב לופיטל התה שמשמ רוגריגב
ןורגה תקלד

...ל תנייוצמ הפורת תשמשמ רמושה יערז תטילח
תוקוניתב דחוימב ,יעמב םיזג בקע ןטב יבאכ
תימחל תקלדב :םייניעה תפיטשל לזונ

...ב לופיטל תשמשמ שרושה תטילח
ןתשה יכרדב תויעב

...רמושה יערז תסיעל
תורכיש חיר הגיפמו המישנה תא תננערמ

תורהזא
רואל שיגר ותוא השעי רועב חמצה ןמש וא ץימ עגמ
רועה תקלד םורגל םג לולעו (Photosensitive
תויוועו תואקה םורגל הלולע ןמשה תעילב
תויומכב שומישמ ענמיהל תוקינימו ןויריהב םישנ לע
רמושהמ תולודג 

.