הניגה תלגר
הקלוטרופ
Green Purslane / Pussley
(Portulaca oleracea)
הניחפרפ / הל'גיר :תיברע
הבוגל אשנתמה ,דימע יתנש דח ,ינרשב חמצ איה הניגה תלגר
םיפושח םירוזיאב בורל ,םלועה יבחרב תחמוצ איה .מ"ס 45 דע
.םיתב תוניגו סרית תודשב הלכו םיממוש םירוזיאמ לחה שמשל

םיבוהצה םיחרפה לדוג .םינטק םילעה .הבועמו ינרשב חמצה
.ויתסה דע ביבאהמ םה החירפה ינמז .מ"מ 6 דע
.םתלשבה םע חתפנש ריעז לימרתב םיחתפתמ םיערזה

םיירנילוק םישומיש
םילכאמל םיפיסומ הילועבגו (םיריעצה) הניגה תלגר ילע
.תויסיסעו םעט 
יחמצ רירב הרישע איה .תלשובמ וא היח התוא םילכוא
.םינוש םילישבתלו קרמל ,תוקרי טלסל הפסוהל המיאתמו 
.םילשובמ וא םייח ,םיערזה תא לוכאל ןתינ
.תוגועו הסייד ,םחלל ףיסוהל ןתינ םינוחטה םיערז תא


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו החל עקרק יגוס ןווגמ
.(Frost) הרקל שיגר חמצה .האלמ שמשו םח םילקא
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא תורפהל יושע חמצה .םיקרח ידי-לע  
.תולקב םילועבג שירשהל ןתינ .םיערזמ עבטב יובירה
.הנממ רטפיהל השקו עפשב המצעב העירזמ איה
.דאמ הלודג םתומכו םיריעז םיערזה
.םוי 21 דע :דאמ הריהמ ,הלשבהל דע ,התוחתפתה
.ץיצע / תינדאב בטיה חתפתי חמצהתיאופר תוליעפ
.(2) היערזבו (1) הניגה תלגר ילעב םישמתשמ
םילעה תא .םיבר הנוזת ירמוחל רישע רוקמ םיווהמ םהינש
.םישבוימ וא םיירט םהב םישמתשמו החירפה ינפל םיפסוא

,(Free Oxalic Acids) תוישפוח תוילסקוא תוצמוח םהב שי
,םידיאולקלא ,םידיאונובלפ ,3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח
,(Cardiac Glycosides) בלל םידיסוקילג ,םיניראמוק
(Anthraquinone Glycosides) םיינוניקרתנא םידיסוקילג
.דועו

תלגרב םינובלחהו 3-הגמוא גוסמ ןמושה תוצמוח תלוכת
תויומכ .םירחא תוקריל האוושהב ,דחוימב ההובג הניגה
.חמצה ליגבו לודיגה יאנתב תויולת ולא

,22 דע 6-מ ענ הניגה תלגרב 6-הגמואל 3-הגמוא סחי
הלועה ,ךרע בר יתנוזת רוקמ חמצה תא השועה רבד
.היוסה לש הז לש

,B1 ןימטיו ,C ןימטיו ,A ןימטיוב הרישע הניגה תלגר
.תילופ הצמוחו B6 ןימטיו ,B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו
.תשוחנו ןגלשא ,ןחרז ,םויזנגמ ,לזרב ,ןדיס םג הב שי
.ויערז תוחתפתה רחאל ,ירטה חמצב שמתשהל שי

הניגה תלגר תונוכת
(1) םיקרח תוציקע תדגונ
(1) תיתקלד-יטנא
(1) םוח הדירומ
(1) םיבאכ תככשמ
(2) בלו תיללכ תקזחמ
(1) C ןימטיו המילשמ
(1) תלשלשמ
(1) תנתשמ
(1) תילאירטקביטנא
(1) תיתיירטפ יטנא
(2) םיעלות תלטוק

םישומיש
םייעמב םיטיזרפ
םד תלערה
לוכיעה תכרעמ ןונעיר
ןתשה יכרדב תויעב
...המישנה יכרדב תויעב
(Dry cough) שבי לועיש
המישנ רצוק
(Shortness of breath

...ב לופיטל םישמשמ ירטה חמצה ץימו םילעה
(Cough) לועיש
רוע תויעבו םיעצפ
םיקרח תוציקע
ןתש ןתמב ישוק
(Difficulty urinating
(Ear pain) םיינזוא יבאכ

...ב לופיטל תשמשמ םילעה תשיבח
תולק תויווכ

...ב לופיטל שמשמ םילעה הת
שאר יבאכ(Abdominal pain) ןטב יבאכ

םילע םרג 100-ב (יברימ) יתנוזת ךרע


תורהזא
םילבוסה ולאלו ןוירהב םישנ לש ןשומישל רוסא חמצה
.לוכיעה תכרעמב תויעבמב 
.תוילכב םינבאמ (ולבסש וא) םילבוסל ץלמומ וניא אוה
.םירבגב ינימה קשחה תא ןיטקהל לולע חמצה

.