הניגה חצק
Cumin, Black
Schwarzkuemmel
(Nigella sativa)


.יתנש-דח ,ינובשע חמצ הניגה חצק
רמושה תא ריכזמ אוהו םיצונמ וילע

תודשב ,םיחיחצ םירוזיאב לדג חמצה

מ"ס 35 דע הבוגל אשנתמו םיכרד ילושבו םידבועמ

תוצראבו היסא ברעמב ,הקירפא ןופצ דע זכרממ ץופנ חצקה
םינבל / םילוחכ םיחרפה .ןוכיתה םיה ןגא

םילימרתב םינותנ (Seed) םיערזה
(Spice) ןילבת םישמשמו םיינחיר ,םיפירח םירוחשה םיערזה
(Cackes) תוגוע '(Bread) םחלל םתוא םיפסומ
םירחא (Pastries) םיפאמו
ףסונב (Sauces) םיבטרב םג םישמשמ םה
רוחש לפלפו ףירח לפלפ לע

.ןמש םיזוחא 35 דע 28 ,הרק השיבכב ,םיקיפמ םיערזהמ
םינפל (Medical soaps) םייאופר םינובסב םישמשמ םה
(Shampoos) םייופמשבו שיגרו שבי רועל םינובסב ,ףוגלו 
רעישל 
תא קיחרמ (ןוראב םיערזה רוזיפ וא) ןמשה סיסרת
(Clothes moth) םידגב שע 
םיחרפ רודיסב םישמשמ םיערזה ילימרת
(Flower arrangement
םיפירח תואקשמ ןוויגל םיערזה שמשמ היפויתאב


לודיג יאנת
הלק עקרקב בטיה חתפתי חצקה
שמשל האלמ הפישח
םיינימ-וד םיחרפה
(Honey bees) שבד ירובד תועצמאב השענ קוביאה
ביבאב ,(Seeds) םיערזמ אוה (Breeding) יובירה
רב תויח ןווגמל ןוזמו טלקמ םוקמ שמשמ חמצה
(Frost) רופכב דימע חצקה
דחוימב .ותברקב םירחא םיחמצ תוחתפתה ענומ אוה
תיפותיש הייחמצ ואר .תוינטק 


תיאופר תוליעפ
הניגה חצק יערזב םישמתשמ

תומימחפו ןובלח ,םיביס םהב שי ,םהב רוצאה ןמשל טרפ
ורקחנ םרטש ,םיבר םיביכרמ שי םיערזב

חצקה יערז תונוכת
לוכיעל עייסמ
הקינימב בלחv תבונת ריבגמ
רוזחמה תא שיחמ
העזה דדועמ
םיעלות לטוק
יטמורא
ץירממו קזחמ
םיזג ךכשמ
ןתשמ
לשלשמ


חצקה יערז ןמש
הקינימב בלחה תבונת תא דדועמ

...תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוחל רישע רוקמ ןמשה
%ןמושה תצמוח
0.5
13.7
(Myristic Acid) תיטסירימ הצמוח
(Palmitic Acid) תיטימלפ הצמוח
0.1
2.6
(Palmitoleic Acid) תיאלוטימלפ הצמוח
(Stearic Acid) תיראטס הצמוח
23.7
57.9
(Oleic Acid) תיאלוא הצמוח
(Linoleic Acid) 6 הגמוא/תיאלוניל הצמוח
0.2
1.3
(Linolenic Acid) 3 הגמוא/תינלוניל הצמוח
(Arachidic Acid) תידיכרא הצמוח

...ןמשב שי ןכ ומכ
,B6 ןימטיו ,B3 ןימטיו.,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו.,ןובלח
ןחרזו ץבא ,תשוחנ ,לזרב ,ןדיס ,תילופ הצמוח


אטב דחוימב ,(Sterols) םילורטסב םירישע םיערזה
רולקלופב רכומה (Beta-Sitosterol) לורטסוטסיס
לופיטל םישמשמו תינגוניצרק-יטנא תוליעפ לעבכ
(Liver) דבכבו םייניעב ,ןטבב (Tumors) םילודיגב


...ומכ ,רוע תויעבב לופיטל חצק יערז םישמשמ תינוציח
סיזאירוספ
המזקא
שבי רוע
 

םושייה ןפוא
 שמשמה ,חמק טעמב ובברעו הקבאל םיערזה תא ונחט
רשקמ רמוח

...יבג לע וחינה
(םייתלגומ םיעצפ) םיסצבא
שאר יבאכב לופיטל, חצמה
םיינורגיש םיקרפמ

החשמ תנכה
ילזונ שבדל םתוא ופיסוהו חצק יערז ןפוחה אולמ ונחט

...ב לופיטל םיערזה םישמשמ תימינפ
תוננטצה
לועיש / םוח
טיכנורב
תעפש
המתסא
םיקרפמ תקלד


םויב םיימעפ ,חצק יערז םרג 1 :ןוסיחה תכרעמ קוזיח

הרהזא
!הלפהל ששחמ ,ןויריהב םישנ לע רוסא חצקב שומישה

.