ןונצ
Radish
(Raphanus sativus)

תחפשמ ןב ,יתנש-וד / יתנש-דח חמצ ןונצה
לדרחה לש בורק ,(Cruciferous) םיבילצמה
.מ"ס 15 דע הבוגל אשנתהל יושעו (Mustard)

:עבצו הרוצ ,לדוגב םילדבנה ,ונממ ןונצ ינז לש לודג ןווגמ םייק
םיעבצ השולשו םינש בולישו לוגס ,ןבל ,דורו ,םודא

םילכוא ותוא ,הבועמה (Root) שרושה אוה ןונצב לכאנה קלחה
.םיטבנה תאו טלסב (Leaves) םילעה תא םג לוכאל ןתינ ךא ,יח
ןונצה תא םילשבמה םנשי

ריעצ ודועב ןונצה תא ףוסאל יוצר בוט םעטו תוכירפ תלבקל
ילעבו םייביס םיכפוה (םח םילקאב רקיעב) םירגוב םיחמצ
דחוימב ףירח םעט 
לכאמל בוט וניא רשא ןמש 48% דע לבקל ןתינ ןונצה יערזמ
(Biofuel) ינגרוא קלד שמשמ ךא ,םדא 


לודיג יאנת
טעמ ,(העירזה ינפל ןשדל שי) תיבובקב הרישע תילוח עקרק
7 דע 6 (pH) תויצמוח תגרדב החל 
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
(Frost) הרקל שיגר חמצה
ביבאב םדקומ העירזה .(םילימרתב םינותנה) םיערזמ יובירה
דע םייעובש לכ עורזלו ךישמהל ןתינ .מ"ס 15-כ ינב םיחוורמב 
םיישדוח דע תכרואו הנועהמ תולתב ,איה הלשבהה .ץיקה 
םימי 7 דע 3 תכשמנ (Germination) הטיבנה


תיאופר תוליעפ
םיחרפב ,(Leaves) םילעב ,ןונצה (Root) שרושב םישמתשמ
(Seeds) םיערזבו (Flowers)

,ןגלשא ,תילופ הצמוח ,C ןימטיול בוט רוקמ שמשמ ןונצה
ןדיסו תשוחנ ,םויזנגמ ,B2 ןימטיו ,B6 ןימטיו

םיטלוניסוקולג םה ןונצה לש ףירחה םעטה ימרוג
(Myrosinase) זניזורימ םיזנאהו (Glucosinolates)
םיטנאיצויתוזיא םירצויו ןונצה תסיעלב םיבלתשמה
תרזחבו לדרחב םג םייוצמה (Isothiocyanates)


(Triterpenes) םינפרטירט ,םינינאט ,םידיאולקלא שי ןונצב
םיניראמוקו םידיאונובלפ
,ןינופא

ןונצה ילע
,B ינימטיו
,A ןימטיו לש תונותמ תויומכ ןנשי ןונצה ילעב
ןגלשאו ןחרז ץוצמקו ןדיס לזרב ,C ןימטיו

יחה שרושה
(Diastase) סטסאיד םיזנאהמ תולודג תויומכ שי יחה שרושב
םינלימע לוכיעב עייסמ רשא

ןונצה תונוכת
לשלשמ
םייעמב םיזג ךכשמ
קזחמ
לוכיעל עייסמ
הרמ ץימ תשרפה רפשמ
ילאירטקב-יטנא
םייעמ יעלות לטוק
יתיירטפ-יטנא
(1) יטוברוקס-יטנא
ןתשמ
םדה-רוזחמ לש ותוליעפ תא רפשמ
ןתשהו הרמה יכרדב םינבא קיחרמ/ענומ
רוזחמה תא דדועמו םחרה תא קזחמ

C ןימטיוב רוסחמ םילשמ (1)

ןונצה יערז
ןונצה יערזל םיסחיימ תיתרוסמה תינאריאה האופרב
...תואבה תונוכתה תא
לועיש ענומ / ךכשמ
לוכיע רפשמ
ןתשמ
םיזג ךכשמ
םוח דירומ

...ב לופיטל שמשמ ןונצה
תזכורמ המח תיצמת וא םיירטה םילעהמ חתרמ .לושליש
םילעה ץימ .םייעמה תעונתו ןתשה תמירז רופיש
שרושה .ןטב יבאכבו םירוחטב לופיט
םילעה ץימ .םייעמב םיזג
שרושה תייטר .תויווכ
המח שרוש תיצמת .םוח תדרוה
םיחרפהמ המח תיצמת תייתש .לועיש


יח ןונצ שרוש םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע


...תושדח - ןונצ ואר

.