תומוחה לצלצ
Kenilworth ivy / Ivy-leaved toadflax
(Cymbalaria muralis)

,ןטק ערתשמ חמצ אוה תומוחה לצלצ
דע הבוגל אשנתהל יושעש ,יתנש-בר
מ"ס 40

ץופנו תיעלס הביבסב חמוצ לצלצה
ןגאב חמצה רוקמ .םינשי םיתבב תומוחו תוריק ינבאב םיקדסב
םלועה יבחרב ץפוה אוה םשמ ,ןוכיתה םיה

.סוסיקה ילע לשכ םתרוצ .טעמ םיבועמו םינטק םילעה
םיטלסב (הפוריא םורדב) םישמשמ םה .רירמ-ףירח םמעט 
יאמ שדוחב םיחרופ ,םידורו-םילוגסה ,םיחרפה
ידימת וניאש ,בוהצ עבצ קיפהל ןתינ םיחרפהמ


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ ,תיריג עקרק
יקלח לצ דע ,שמשל האלמ הפישח
בגנה דע ןופצהמ ץראב ץופנ תומוחה לצלצ
שבד ירובד ידי-לע השענ קוביאה .םיינימ-וד םיחרפה
,(ומצע תא הברמ/עירזמ חמצה) (Seeds) םיערזמ יובירה
(Kneeling) הכרבהו (Cuttings) םירוחיי ,(Division) הקולח 
םיבחרינ םיחטש לע טלתשהל לולע חמצה :הרהזא
(Rockery) העלסמל דחוימב םיאתמ אוה


תיאופר תוליעפ
דיסוניריא יטנא וב שי ןכ ומכ ,C ןימטיוב רישע תומוחה לצלצ
דיריטנא ,(Linarioside) דיסוירניל ,(Antirrhinoside)
תינגוליפא הצמוח ,(Linaride) דירניל ,(Antirrhide)
(Macfadienoside) דיסוניידפקמ ,(Epiloganic acid)
(Muralioside) דיסוילרומ גוסמ (Iridoid) דיאודיריאו

תומוחה לצלצ תונוכת
(Antiscorbutic) ינידפצ יטנא
ץווכמ / תמצמ

...ב לופיטל שמשמ תומוחה לצלצ
C ןימטיוב רוסחמ :הנידפצ
(Fresh wound) ירט עצפ לש םומיד תריצע

...ב לופיטל תומוחה לצלצ שמשמ ודוהב
תרכוס

הרהזא
תצקמב ליער תויהל לולע תומוחה לצלצ

.