תינאפסיה הוורמ / הי'צ
Chia
(Salvia hispanica)

רשא יתנש-דח ירבדמ חמצ אוה הי'צ
ורוקמ .רטמ 1 דע הבוגל אשנתמ
רפסמב ותוא םילדגמ םויכ .וקיסקמב
,ויערז לשב תימורדה הקירמאב תונידמ
רתויב לודגה ןרציה .מ"מ 1-כ םלדוגש
הילרטסוא איה םויכ הי'צ יערז לש

םירישע םה .ףסונ דוביע לכ אלל הליכאל םינתינ םיערזה
רוקמ םיווהמו 3-הגמוא ןמוש תוצמוחו םייתנוזת םיביסב
ןובלחל בוט

תרצוי תוריפ יצימ תפסותב םימב ורשוהש הי'צ יערזמ הסיע
(Porridge) הסייד ןיכהל םג ןתינ הסיעהמ .ץירממו ןיזמ הקשמ 
(Pudding) גנידופ וא 
םילישבתו קרמ ,טלסל ףיסוהל ןתינ  (Sprouts) וטבנש םיערז
םישמשמ (Flour) חמקל ונחטנש םישבי (Seeds) םיערז
ידכ ךות בורל ,(Pastries) הפאמ ירבדו (bread) םחל תנכהל 
(Cereal flours) םינגד יחמק םע םבוליש 


לודיג יאנת
הירופ ,תיסיסב דע תילרטינ ,תינוניב דע תילוח עקרק
בטיה תזקונמו 
שמשל האלמ הפישח
(Frost) הרקל שיגר חמצה
טסוגואל ילוי ןיב תשחרתמ החירפה
םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םה ,םינבל/םילוגסה ,םיחרפה
תימצע איה היירפההו (דחאכ 
,לירפא-סרמ םישדוחב עצבתמ (Propagation) יובירה
םייעובש ךות שחרתת (Germination) הטיבנה .םיערזמ 


תיאופר תוליעפ
הי'צה יערזב םישמתשמ

הי'צה יערז תונוכת
ןמוש תוצמוחב םירישע םהמ קפומה (1) ןמשהו הי'צה יערז
ןכל םיווהמו ןדיסו ונימא תוצמוח ,םיטנדיסקוא-יטנא ,3-הגמוא
בוט היגרנא רוקמ
ףוגב ןדיסה תגיפסל רזועה ןורוב שי םיערזב
תינלוניל-אפלא הצמוחב םירשע םיערזה
(רחא לזונ לכ וא) םימ םהב רוצאל םייושע םינוחטה םיערזה

םילזונ וב רומשל ףוגל ךכב םירזועו םחפנמ 9 יפ דע 
תומימחפה תכיפה תא םיטיאמ (הביקב םתויה תעב) םיערזה
םדב רכוסה תמר תא ךכב םיבציימו רכוסל ןוזמב 

(Drying Oil) שיבי ןמש םג שמשמ (זוחא 30 דע 25) ןמשה (1)
(Wood) ץע ירצומ לע הנגהל
:ןמשה בכרה
55% :3-הגמוא
18% :6-הגמוא
6% :9-הגמוא
10% :יוור ןמוש

הי'צ יערזב שומישה
לכב םבלשל ןתינש ךכ ,(No taste) םעט לכ ןיא םיערזל

ירוקמה ומעטב העיגפ אלל לכאמ
(ןתשפה יערזל דוגינב) םישיפעמ םניא םיערזה

הי'צ יערז תועצמאב לופיטה
...ל םישמשמ םיערזה
תרכוס לש התוחתפתה תעינמ
םירקחמב חכוה םרט רבדה :הרעה .לקשמב הדירי


םישבי הי'צ יערז םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"קמג"מםרג'חיךרע
2,034תוירולק
16.54
42.12
34.4
ןובלח
תומימחפ
םייתנוזת םיביס
30.74
3.33
ןמוש
יוור...
2.309
23.665
יוור יתלב דח...
יוור יתלב בר...
0.62
0.17
8.83
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
B3 ןימטיו
49תילופ הצמוח
1.6
0.5
C ןימטיו
E ןימטיו
4.58
407
ץבא
ןגלשא
7.72
860
לזרב
ןחרז
335
16
םויזנגמ
ןרתנ
631ןדיס

.