ןטשה ינרופיצ
Devil's claw
(Harpagophytum procumbens
Harpagophytum zeyheri)

תומדאב ץופנה יתנש-בר חמצ ןטשה ינרופיצ
הנבסה רוזאב תוילוח תועקרקבו תוחיחצ הערמ
.היבימנב רקיעבו תיאקירפאה
עקרקה ינפל תחתמ אצמנ חמצה לועבג
.(ומש רוקמל זמר)תיאופר תוליעפ
.םימשגה תנוע םותב םיפסוא םתוא ,שרושה ינקב םישמתשמ
:(Iridoid glycosides) םיידיודיריא םידיסוקילג םהב שי
(Harpagide) דיגאפרה ,(Harpagoside) דיסוקאפרה
,(Procumbide Flavonoids) םיידיבמוקורפ םידיאונובלפו
,(Luteolin) ןילואטול (Kaempferol) לורפמק ידיסוקילג רקיעב
.דועו (Phenolic acids) תוילונפ תוצמוח

...ןטשה ינרופיצ שמשמ ולא םייטנדיסקוא יטנא םיביכרמל תודוה
.םיבאכ ךכשמ.תוקלד דגונ

,תונקדזהה ךילהת בוכיעל הלועמ יעצמא בשחנ חמצה
.תוירטאירג תויעבב לופיטל ילאידיאו קוזיחל
...ב לופיטל שמשמו קזחמ ןטשה ינרופיצ ימינפ שומישב
.הפמילה תכרעמ יוקינ
.ףוגהמ ןתש תצמוח תקחרה
.םוח תדרוה
.(Myalgia) םירירש יבאכ
.לורטסלוכ רתי
.הרמ סיכו דבכ תויעב

.םיקרוע תשרט
.םיקרפ תקלד
םידיג תקלד
.(Tendonitis)   
.הרגדופ
.םד רוהיט

...ב לופיטל שמשמ אוה (החשמכ) ינוציח םושיב


שומיש רשיא (Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה
לוקלק ,ןובאית דודיע :םיאבה םירקמב ןטשה ינרופיצב
.העונתה תכרעמב תוערפהב עויסו הביק

ןטשה ינרופיצ הת
.שרושהמ האלמ תיפכ דע 1/2 ,םימ לפסב ,וחיתרה
.תוקד 15 דע 10 ךשמ םמחל וכישמה
.תוחפל שדוח ךשמ ,םויב םילפס 3 ותש
תיצמת
.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 2 דע 1

תורהזא
םורגל לולע) ןוירהב םישנ לע רוסא ןטשה ינרופיצב שומישה
(עדימב רוסחמ בקע) םידלי ,םיינורכ םילוח ,תוקינימ ,(הלפה    
ןוירסירת ביכ ,הביקה תקלד וא הביק יביכמ םילבוסה לעו    
.בל תולחמו הרמ ינבא ,(Duodenal ulcer)   
שומיש ינפל אפורב ץעוויהל שי ,בלה תלועפ לע ותעפשה בקע
.חמצב    

תושדח
2005 רבוטקוא
בג יבאכל יעבט עויס
לופיטל ליעומ ןטשה ינרופיצב שומישש הליג רקחמ
.םיריעצב ףרועו םייפתכ ,בג יבאכ תייעבב
תורטמל שמשמ אוהש אצמנש רחאל לחה רקחמה
.הקירפא ,היבימנב ולא
םירתימו םידיג ,םיקרפמ לע רומשל ותנוכתש ,וליג םירקוחה
יבאכב לופיטל ילאידיא ילכ ותוא תושוע ,בגב דחוימב ,םישימג
ותנוכתו הנותמה תיתקלד יטנאה ותוליעפל תודוה תאז ,בג
.םירירש תופרל