ףירח לפלפ
Chili Pepper / Chili, Cayenne Pepper
(Capsicum Annuum)

.יתנש-דח יפורט חיש אוה ףירח לפלפ
חתפתיו הצעתי חמצה תומח תוצראב
הבוגל אשנתמ רשא ,יתנש-וד חמצכ
.רתויו רטמ 1

,םייחרזמ םילכאמ לוביתל םישמשמ ףירחה לפלפה יערז
.םינוש םילישבתו םיבטר ,תוניבג ,רשב ,םיציב-ילכאמ ,םיקרמ

םלדוג ,םתרוצב םילדבנ רשא םיבר םינז ףירחה לפלפל
םה םתלשבה םעו הליחתב םיקורי םלוכ .םעבצו םתופירח
.ןזל םאתהב ,םילוגס וא םיבוהצ םימודאל םיכפוה

הקירפפ םיניכמ Capsici Fructus ףירחה לפלפה ןזמ
...תירגנוה הניבג ואר .(Sweet Paprika) הקותמ 
עימדמ זגל ףילחת שמשמ ףירחה לפלפה יערזמ סיסרת
.םיפקות לורטינל 
.ףירח לפלפ וב םיבלשמה הפוריאב דלוקוש ינרצי םנשי


לודיג יאנת
הכומנ הרוטרפמט .('צ תולעמ 30 דע 21) םח םילקא
32-מ ההובג הרוטרפמטו ןטקומ לובי בינת תולעמ 22-מ 
.החירפה תרישנל םורגת תולעמ 
.םיקרח ידי-לע תישענ הקבאהה
.יצחו םיישדוחכ ופלחי ירפ תלבקל דע
.קורי ודועב ףירחה לפלפה ירפ תא ףוטקל גוהנ
.'צ תולעמ 9 דע 8 תב הרוטרפמטב השעי ןוסחיאה
הלשבה זרזת 'צ תולעמ 12-מ ההובג הרוטרפמט
.ירפב םוגפת תולעמ 7-מ הכומנ הרוטרפמטו  
תקנח ומכ ,יתקנח ןשדב ונשד
.(Ammonium Nitrate) םוינומא 
.לוביה תא לידגת הרידס הייקשה

...ואר
...םיפירח םילפלפ לדגל ךיא
...ףירח לפלפ סיסרתל זיכרת


תיאופר תוליעפ
ירקיעה ליעפה ביכרמה .לפלפה חמצ ירפב םישמתשמ
ףירחה ומעט תא ול הנקמ ,(Capsaicin) ןיציאספקה ,וב
לש םיריעזה בצעה יביס תא הרגמ הז רמוח .(םחה)
באכ תשוחת תרבעהל םיארחאה (C-Fibers) םעטה שוח
.םירחא םיבצע ךכב ברעל ילב תיזכרמה םיבצעה תכרעמל

סקלפוקמ קלח ,C ןימטיו ,A ןימטיו שי ףירחה לפלפב
ןגלשאו ןחרז ,םויזנגמ ,ןדיס ,תירפוג ,לזרב ,B ןימטיו
.עפשב

ןיציאספקה ררחשמ (Topical App.) ימוקמ םושייב
באכה תרוסמתל יארחאה (Neuropeptide) דיטפפוריונ
...הרקמ לכב םייולת באכה ךוכיש תבוגת ינמז .ותמצועו

.םייעובש דע עובש...
.שדוח דע םייעובש...
.יצחו שדוח דע שדוח...
...םיקרפמ תקלד
...היגלאריונ/םיבצע יבאכ
...שאר/ףרועב םיבצע יבאכ

לודג זוכיר ונשי וב ,חל חטשמב ןיציאספקה עגמ
םורגי ,ןיעה תינרקב וא ןושלב ומכ ,םיבצע תוצק לש 
.דאמ הקזח הבירצ תשוחתל 
!ףירח לפלפב העגנש די ןיעל ברקל ןיא ךכ םושמ 
ףירח לפלפ תליכאמ האצותכ תרצונש םוחה תשוחת
.טשווב םיבצעה תוצק יוריג לש האצות איה 

םרוגו חומב סומלתופיהה לע עיפשמ ןיציאספקה
תעייסמ ותכירצ וז ךרדב .ףוגה תרוטפמט תדיריל
.דחוימב םימח םירוזיאב םיררוגתמל


ףירחה לפלפה תונוכת
.ףוגה תרוטרפמט תא דירומ
.אטחמ
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ
.ךומנ םד-ץחלו הובג םד-ץחל ילעבב ןה ,םד-ץחל בציימ
ידכ ךות ,ףוגב (לוכיעה תכרעמב) םירמוחה ףוליחל רזוע
.םייעמב םיזג תורבטצה לע הלקהו לוכיע יצימ רוציי דודיע 
.םייעמ יביכו הביק-יביכ יופירו הביקה תמקר שודיח

ימינפ שומיש
...ב לופיטל שמשמ ףירחה לפלפה
םירוחט
רוזחמ םדק תנומסת
םיקרועה תשרט
םד ץחל רתי
המישנה יכרדב תוקלד
סיטיסוניס
םייעמב םיזג
תונקדזה
ןטרס תולחמ
םיבאכ
המתסא
ןורג-יבאכו םוח
...תעפש
העזהה דודיעל תודוה 
רתי תנמשה
לורטסלוכ רתי
הנשוש
תורגב יעצפ

...ןכו
(Malaria) הירלמ
(Seasickness) םי תלחמ
ארבגה חכ תרבגה
ץבש
םזילוהוכלא
לושליש
בל-תלחמ
הבוהצ תחדק
(Yellow Fever


החירמל םרקב ינוציח שומיש
םיקרפמ תקלד
תרגוח תקבלש
(ףאה ךרד ןתינ) שאר יבאכ
(Muscle Tension) םירירש חתמ
.(Trigeminal neuralgia) םינפב םיבצע יבאכ
.(Diabetic neuralgia) םייתרכוס םיבצע םיבאכ
.(Post-surgical neuralgias) חותינ רחאל םיבצע יבאכ
.(Post-mastectomy neuralgias) דש תתירכב םיבצע יבאכ

הרשיא (Commission E) תינמרגה תופורתה תושר
...ב ףירח לפלפב ינוציח שומיש
עורזב ,ףתכב ,(Muscle Spasms) םירירש תותיווע
.רפסה תיב ליג ידליבו םירגובמב ,הרדשה דומעבו 
ריבגי םירחא אפרמ-יחמצ םע ףירח לפלפ בוליש
.םתעפשה תא


הרהזא
ןוכיס רתיל הרושק ףירח לפלפ לש תרבגומ הכירצ
.(Stomach cancer) הביקה ןטרסל 

...תושדח - ףירח לפלפ ואר

.