ףירח לפלפ
Chili Pepper/Chili, Cayenne Pepper
(Capsicum Annuum)

תומח תוצראב .יתנש-דח יפורט חיש אוה ףירח לפלפ
הבוגל אשנתמה ,יתנש-וד חמצכ חתפתיו הצעתי חמצה
.רתויו רטמ 1
,םיציב-ילכאמ ,םיקרמ ,םייחרזמ םילכאמ לוביתל שמשמ ףירחה לפלפה
.םינוש םילישבתו םיבטר ,תוניבג ,רשב

םתופירחב םלדוגב ,םתרוצב םילדבנש ףירח לפלפ לש םיבר םינז םימייק
םימודאל םיכפוה םה םתלשבה םעו הליחתב םיקורי םלוכ .םעבצבו
.חמצה ןזל םאתהב ,םילוגס וא םיבוהצ

הקותמ הקירפפ םיניכמ Capsici Fructus ףירחה לפלפה ןזמ
...תירגנוה הניבג ואר .(Sweet Paprika)  
.םיפקות לורטינל עימדמ זגל ףילחת שמשמ ףירח לפלפ סיסרת
.ףירח לפלפ וב םיבלשמה הפוריאב דלוקוש ינרצי םנשי


לודיג יאנת
תולעמ 22-מ הכומנ הרוטרפמט .('צ תולעמ 30 דע 21) םח םילקא
תרישנל םורגת תולעמ 32-מ ההובג הרוטרפמטו ןטקומ לובי בינת  
.החירפה  
.םיקרח ידי-לע תישענ הקבאהה
.יצחו םיישדוחכ ופלחי ירפ תלבקל דע
.קורי ודועב ףירחה לפלפה ירפ תא ףוטקל גוהנ
.'צ תולעמ 9 דע 8 תב הרוטרפמטב השעי ןוסחיאה
הרוטרפמטו הלשבהה תא זרזת 'צ תולעמ 12 לעמ הרוטרפמט
.ירפב םוגפת תולעמ 7-מ הכומנ  
םוינומא תקנח ומכ ,יתקנח ןשדב השעי ןושידה
.(Ammonium Nitrate)  
.לוביה תא לידגת הרידס הייקשה

...ואר
...םיפירח םילפלפ לדגל ךיא
...ףירח לפלפ סיסרתל זיכרת


תיאופר תוליעפ
ןיציאספקה ,וב ירקיעה ליעפה ביכרמה .לפלפה חמצ ירפב םישמתשמ
תא הרגמ הז רמוח .(םחה) ףירחה ומעט תא ול הנקמ ,(Capsaicin)
תרבעהל םיארחאה (C-Fibers) םעטה שוח לש םיריעזה בצעה יביס
.םירחא םיבצע ךכב ברעל ילב תיזכרמה םיבצעה תכרעמל באכ תשוחת

,ןחרז ,םויזנגמ ,ןדיס ,לזרב ,C ןימטיו ,A ןימטיו שי ףירחה לפלפב
.ןגלשא עפשו B ןימטיו סקלפוקמ קלח ,תירפוג
רמוח ,(Neuropeptide) דיטפפוריונ ןיציאספקה ררחשמ ימוקמ םושייב
.ותמצועו באכה תרוסמתל יארחאה

...הרקמ לכב םייולת באכה ךוכיש תבוגת ינמז

.םייעובש דע עובש...
.שדוח דע םייעובש...
.יצחו שדוח דע שדוח...
...םיקרפמ תקלד
...היגלאריונ/םיבצע יבאכ
...שאר/ףרועב םיבצע יבאכ

,םיבצע תוצק לש לודג זוכיר ונשי וב ,חל חטשמב ןיציאספקה עגמ
.דאמ הקזח הבירצ תשוחתל םורגי ,ןיעה תינרקב וא ןושלב ומכ  
!ףירח לפלפב העגנש די ןיעל ברקל ןיא ךכ םושמ  
האצות איה ףירח לפלפ תליכאמ האצותכ תרצונש םוחה תשוחת
.טשווב םיבצעה תוצק יוריג לש  

תרוטפמט תדיריל םרוגו חומב סומלתופיהה לע עיפשמ ןיציאספקה
םירוזיאב םיררוגתמה ולאל תעייסמ ותכירצ וז ךרדבש הארנ .ףוגה
.דחוימב םימח

ףירחה לפלפה תונוכת
...ףירחה לפלפה
.ףוגה תרוטרפמט תא דירומ
.אטחמ
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ
.ךומנ םד-ץחלו הובג םד-ץחל ילעבב ןה ,םד-ץחל בציימ
םרוציי דודיע ךות ,ףוגב (לוכיעה תכרעמב) םירמוחה ףוליחל רזוע
.םייעמב םיזג תורבטצה לע הלקהו לוכיע יצימ לש  
.םייעמ יביכו הביק-יביכ יופירו הביקה תמקר שודיחב עייסמ

ימינפ שומיש
...ב לופיטל שמשמ ףירח לפלפ


...ןכו
.(Malarial) הירלמ
.(Seasickness) םי תלחמ
.ארבגה חכ תרבגה
.ץבש
.םזילוהוכלא
.לושליש
.בל-תלחמ
.(Yellow Fever) הבוהצ תחדק

ינוציח שומיש
...ב לפטל ןיציאספקה רזוע החירמל םרקב
.םיקרפמ תקלד
.תרגוח תקבלש
.(Musc. Tension) םירירש חתמ
.(ףאה ךרד ןתינ) שאר יבאכ
.(Trigeminal neuralgia) םינפב םיבצע יבאכ
.(Diabetic neuralgia) םייתרכוס םיבצע םיבאכ
.(Post-mastectomy neuralgias) דש תתירכב םיבצע יבאכ
.(Post-surgical neuralgias) חותינ רחאל םיבצע יבאכ

שומיש הרשיא (Commission E ) תינמרגה תופורתה תושר
...ב ףירח לפלפב ינוציח
דומעבו עורזב ,ףתכב ,(Muscle Spasms) םירירש תותיווע
.רפסה תיב ליג ידליבו םירגובמב ,הרדשה  
.םתעפשה תא ריבגי םירחא אפרמ-יחמצ םע ףירח לפלפ בוליש

הרהזא
הביקה ןטרסל ןוכיס רתיל הרושק ףירח לפלפ לש תרבגומ הכירצ
.(Stomach cancer

...תושדח - ףירח לפלפ ואר