הלנורפ
Self-heal
(Prunella vulgaris)

ץופנה יתנש-בר חמצ איה הלנורפ
יבחרב ,רוב תומדאבו הערמ תודשב
.הילרטסואו תינופצה הקירמא ,הפוריא

,ספסוחמ יזכרמ לועבג לעב ,מ"ס 15 דע הבוגל אשנתמה חמצה
.םיבר הנשמ םילועבג םיפעתסמ ונממ

.םיקרמבו טלסב (םייח וא םילשובמ) םישמשמ םילעה
.םתפיטש ידי-לע תאז רותפל ןתינ ךא ,םירירמ םה    
,הררוקש רחאל ,םישבוימ וא םיצצוקמו םיירט ,םילעה תטילח
.םיעטו ןנערמ הקשמ איה    
.תיז קורי עבצ םיקיפמ םילועבגהו םיחרפהמ


לודיג יאנת
.דחוימ לופיט תשרוד הניאו הניגל האנ יונ חמצ הלנורפה
.עקרקה ינפ יוסיכל בטיה תשמשמ איה
.החל עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.רתויב תוכומנ תורוטרפמטב הדימע איה
ידי-לע םירפומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םירובד    
.םיערזו םירוחיי ,םישרוש תוחולש תועצמאב השענ יובירה
.הרקל שיגר וניא חמצה


תיאופר תוליעפ
.ץיקה עצמאב םיפסוא ותוא ,חמצה יקלח לכב םישמתשמ

תינירמזור הצמוח םה הלנורפב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
,(Tanshinone) ןוישנט ,(Rhein) ןייר ,(Rosmarinic acid)
,(Stigmast-7, 22-dien-3-one) טסמגיטס,(Danshensu) וסנשנד
Alpha-trihydroxy-methyl phenylpropionate
.Butyl rosmarinate-ו
,B ינימטיו ,A ןימטיו ,A ןימטיו ,םידיאונובלפ הלנורפב-ב שי ןכ
.ןינאטו ףידנ ןמש ,ןמוש תוצמוח ,K ןימטיווC ןימטיו

הלנורפה תונוכת

.םייעמב םיעלות תלטוק
.תותיווע תדגונ
.םיזג תככשמ
.םוח הדירומ
.םד-ילכ הביחרמ
.לוכיעל תעייסמ
.תקזחמ
.תאטחמ/תיטפסיטנא
.תילאירטקביטנא
.תילאריו-יטנא
.םומיד תרצוע/תצווכמ
.תנתשמ
.תיתקלד-יטנא
.םד-ץחל הדירומ

...ב לופיטל (תינוציחו תימינפ) תשמשמ הלנורפה


.םומיד רוצעת עצפ לע םמושייו םתכיעמ וא םילעה תסיעל

הלנורפ הת תונוכת
.קזחמ
הלקהל (ררקתהש רחאל) שמשמ ,שבד תפסותב ,וב רוגריג
.הפ יעצפו ןורג יבאכ לע    
רוזחמב םומיד תעגרהל תשמשמ (הסימת וא) התה תמיגל
.לוכיעה תכרעמב םומיד תעינמו לושליש תריצעל ,דבכ    
!בל ומיש    
.םרוגה רותיאל תיאופר הקידב תושרוד ולא תועפות    

הרהזא
םד-יללדמ לש םתוליעפ שבשל לולע הלנורפב שומישה
.(רתי ןונימ בקע םומיד תריצעל םיתיעל שמשמו)   

תושדח
2003 סרמ
תקבלשה םרוג תעפשה תא הניטקמ הלנורפה
גנוק גנוה Chinese University of Hong Kong-ב רקחמ
תובקעב ,תקבלשה תלחמב לופיטל השדח השיג ןחב
.תופורת ינפב םידימעש םישדח סוריו ינז לש םתוחתפתה

תלועפ ןמזש ךכל םרג הלנורפהמ וניכה םירקוחהש רישכת
הלחמה תועפותו ךראתה םיעוגנה םיאתב סוריוה ןגיטנא
.ושלחנ

HSV-2-ו HSV-1 סוריו ימוהיז דגנ ליעי אצמנ רישכתה
.שדח יתפורת יעצמא חתופו

Journal of Ethnopharmacology


2006 רבמטפס
רועה לע הנגהל הלנורפ
הרשוכ תא ןחב היכ'צ Palacky University-ב ךרענש רקחמ
תינירמזורה הצמוחה תלוכתל תודוה ,הלנורפה לש
תינוציחה רועה תבכש לע ןגהל ,הב (Rosmarinic acid)
.(UVA) לוגס-הרטלואה תנירק בקע םייוניש ינפמ

רועה לע הניגמ ןכא הלנורפה תיצמתש ואצמ םירקוחה
תויתבוגת ןצמח תולוקלומ/םיישפוח םילקידאר ינפמ
התיחפמו תיתועמשמ (Reactive Oxygen Species = ROS)
.LDH תקידב ידי-לע אצמנ יפכ ,רועל םיקזנ
.תיצמתה זוכירל רשי סחיב היולת הנגהה תמרש אצמנ

,ולא םיאצממ סיסב לע ,חתפל היהי ןתינ םירקוחה ירבדל
.רועה תנגהל םירישכת

Journal of photochemistry and photobiology