תושדח - ףירח (םודא) לפלפ
(Red) Chili Pepper - News

ןיציאספק תקבדמ הרשוא אל
בלל בוט ןיציאספקה
?ףירחה לפלפב ךשומ המ
סגה יעמה ןטרסו דגנ ףירח לפלפ
דבכל קזנ ענומ ןיציאספק
דשה ןטרס תא םלוב ןיציאספק
(1) םייח ךיראמ ףירח םודא לפלפ
(8) לקשמ תדרוהל ףירח לפלפ
יעמה תקלדו הנאוחירמו ילי'צ
(9) הנמשהב לופיטל ןיציאספק
(10) םירמוחה ףוליחו 'ח לפלפ
(11) רתי תנמשה דגנ ןיציאספק
תואירה ןטרס טיאמ ןיציאספק
ףירח לפלפמ הבירצ תיחפהל ךיא
היצנמידו לבותמ ןוזמ ןיב רשקה
(2) התומתל ןוכיסו ילי'צ לפלפ
םיקרפמ תקלדו ףירח לפלפ
(1) ןמוש תכירצ אכדמ ףירח 'פ
תינומרעה ןטרס תא םלוב ףירח 'פ
בלבלה ןטרס דגנ ליבגנזו ףירח 'פ
ןילוסניאה תמרב הטילשל ףירח 'פ
םיקרפמ תקלד יבאכו ףירח לפלפ
(2) לקשמו קורי התו ןיציאספק
(3) ןמוש יאת תוחתפתהו ףירח 'פ
םיקרפמ תקלדל תויחמצ תופורת
םיבצע יבאכל ןיציאספק תשיבח
(4) רתי תנמשה יכוביסו 'ח לפלפ
(5) לקשמב הדיריל 'ח לפלפ
(6) ןובאיתו תוירולק ףרוש 'ח 'פ
(7) לקשמב הדיריו ןיצאיספק
םדה-ץחל תא דירומ ףירח לפלפ
הייקשה ימו ףירח לפלפ


...ףירח (םודא) לפלפ ואר

2002 רבמטפס

םיקרפמ תקלדו ףירח לפלפ ןיב רשקה
וקדבש ,ב"הרא Massachusetts General Hospital ירקוח
בקע םימרגנה םיבאכ ךוכיש לע ףירחה לפלפה תעפשה תא
תליכאמ םרגנ רשא באכה ןיב רשק ואצמ ,םיקרפמ תקלד
.םיקרפמ תקלדב םילוחה םילבוס ונממ באכהו ףירחה לפלפה

םיימיכ תותוא םתוא םילעפומ םירקמה ינשב יכ ררבתה
ןטלוקה יכ םיריבסמ םירקוחה .באכה תשוחתל םימרוג רשא
תומקרבו הפב ףירחה לפלפה ידי לע לעפומה (Receptor)
רבד ,תקלד רחאל רועב תושוחתה תא םג ריבגמ תורחא
.באכל רתי תושיגרל םרותה

Neuron


2004 ינוי
(1) היגרנאו ןמוש תכירצ אכדמ ףירח לפלפ
םהשכ ,םיפירח םילפלפש וליג ןפי Fukuoka Uni. ירקוח
,היגרנאו ןמוש ךורצל ןוצר םיאכדמ ,הנוזתהמ קלח םיווהמ
םילפלפש וליגש םימדוק םירקחמ תואצות םיששאמה םיאצממ
.ןטק הז ךרוצ ,ףירח ןוזמהש לככו ןובאית םיאכדמ םיפירח

לש םינוש םינונימב קרמ ולביקש םירבג 16 ופתתשה רקחמב
לפלפה תומכ יהמ קודבל ידכ ,וכותל ררוג רשא ףירח לפלפ
רקוב תחורא םלוכ ולביק תרחמל .םדי לע תלבסנה ףירחה
לש םינוש םינונימ םע קרמ ולביק םה םיירהצה תחוראלו ההז
.קרמב וא תוסומכב (המד) ובצלפ וא ףירח לפלפ

British Journal of Nutrition


2006 סרמ
תינומרעה ןטרס תא תמלוב ףירח לפלפמ תיצמת
...םירקוח


2006 לירפא
בלבלה ןטרס תא םימלוב ליבגנזו ףירח לפלפ
יכ הארנ ב"הרא Uni. of Michigan םירקוח לש םהירבדל
ןטרס תולחמ לש םתוחתפתה תא םימלוב ליבגנזו ףירח לפלפ
םרג ,םירבכע לש ןטרס יאתב ךרענ רשא ,רקחמה .תומיוסמ
יגאפוטוא םיאת תומלו תנכותמ םיאת תומל םהב
.םמצע תא םילכעמ םיאתה וב (Autophagic Cell Death)

וחתפתה ןיציאספק הלביקש םירבכעה תצובקב ןטרסה יאת
.תרוקיבה תצובקבש ולא תמועל לדוגה תיצחמל וחתפתה
םיישונא לודיג יאת לש םתוחתפתה יכ םירסומ םירקוחה
ולביקש םירבכעב (Pancreatic Cancer) בלבלה ןטרס לש
.תנכותמ םיאת תומל םהב המרג ןיציאספק

American Association for Cancer Research


2006 ילוי
ןילוסניאה תמרב הטילשל ףירח לפלפ
,הילרטסוא Uni. of Tasmania-ב ךרענש רקחמ יאצממ יפל
םיפירח םילפלפ לש העובק הכירצ ,שיא 36 ופתתשה וב
החורא רחאל ןילוסניאה תמרב תמרב הטילש רפשל היושע
וא/ו רתי תנמשהמ םילבוסל רוזעי רשא רבד ,60%-ל בורקב
.תרכוס

ליגר טירפת ,תועובש 4 ךשמב ,וכרצ רקחמב םיפתתשמה
םלוכב .ףירח לפלפ הללכש הנוזת ךכ רחא תועובשה 4-בו
רחאל יכ ררבתה .םד תוקידב ,רקחמה לש בלש לכב ,וכרענ
תוחפ רכוסה תמר התלע ףירח לפלפ וללכ רשא תוחורא
ריבסהל ולכי אל םירקוחה .תוליגר תוחורא רחאל רשאמ
.ולא םיאצממ ירוחאמ דמועה ןונגנמה והמ

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ילוי
םיקרפמ תקלד יבאכו ףירח לפלפ
...ירקוח


2007 סרמ
(2) לקשמב הדיריל קורי התו ןיציאספק בוליש
...בוליש


2007 סרמ
(3) ןמוש יאת תוחתפתה תענומ ףירח לפלפ תיצמת
יכ וליג ןאווייט National Chung Hsing Uni.-ב םירקוח
הנקמה ףירחה לפלפב רמוחה - (Capsaicin) ןיציאספק
ןמוש יאת לש םתלשבה תא עונמל יושע - ותופירח תא ול
.רתי תנמשהב ,ךכל תודוה ,םחליהלו

םינג רפסמ לע עיפשמ ןיציאספקה יכ םיריבסמ םירקוחה
.ןמוש יאת לש םרוצייב םיברועמ רשא (Genes)

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 ראורבפ
תינורגיש םיקרפמ תקלד לע תויחמצ תופורת לש ןתעפשה
לופיטה תוטישמ 2/3 יכ אצמ םימדוק םירקחמ רקסש ח"וד
תוליעומ םניא ללכ תינורגיש םיקרפמ תקלדב תומילשמה
.םילוחל
לופיטו E ןימטיוו C ןימטיו ,A ןימטיו תרזעב םילופיטב רבודמ
תרזעב ןכו התשפ ןמש ,הברעה ץע תפילק תועצמאב
העפשה התייה םיגד ןמשל תאז םע .(Feverfew) תיצרח ןב
.תושקונהו םיקרפמה יבאכ לע תרכינ

ואצמנ תינווינ םיקרפמ תקלדב לופיטל םיעצמאה תקידבב
היה רתויב ליעיה לופיטה .םיליעומ םימילשמ םילופיט רפסמ
םיניכמ ותוא (Capsaicin Gel) ןיציאספק ל'ג תועצמאב
.תושיגרו םיבאכה תלקהב ליעי אצמנש ,םיפירח םילפלפמ
.םיקרפמה

Arthritis Research Campaign


2009 רבוטקוא
םיבצע יבאכל הליעומ ןיציאספק תשיבח
רפסמש םיחוודמ ב"הרא University of Wisconsin ירקוח
,(Capsaicin Patch) ןיציאספק תשיבח יכ ואצמ םירקחמ
דבלב תחא העש ךשמב רועה לע תמשוימה ,8% ןב זוכירב
םילפוטמל םישדוח 3 דע ךשמל םיבאכ תלקהל איבהל היושע
סוריוב הרוקמ רשא (Neuralgia) היגלאריונ/םיבצע יבאכב
.(Varicella Zoster) רטסוז הלציראו

הובגה זוכירה תמועל 80 יפ הובגה ןיציאספק זוכירב רבודמ
.םימרקבו םיל'גב רתויב

20th American Association of Pain Management
Annual Clinical Meeting (AAPM)


2009 רבוטקוא
(4) רתי תנמשה יכוביס תענומ ףירח לפלפ תיצמת
האירוק םורד The Uni. of Ulsan-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
תא עונמל היושע ןוזממ (Capsaicin) ןיציאספק תכירצ יכ הליג
.םינמש ,תרכוס לש ולאל םימודה םינימסת לש םתוחתפתה

ךכב ותיחפה ןיציאספק 0.015% םנוזמב ולביק רשא םירבכע
םירקוחה לש םהירבדל .םמדב ןיטפלהו ןילוסניאה תומר תא
רכוסל תוליבס-יא םצמצל יושע ןיציאספק יכ הלוע רקחמהמ
אל רתי תנמשה ידי-לע תמרגנה (Glucose Intolerance)
ןנוצמיח רופיש םג אלא ,םייתקלד םיכילהת יוכיד ידי-לע קר
.(Liver) דבכבו תוינמוש תומקרב ןמוש תוצמוח לש

Obesity


2010 לירפא
(5) לקשמב הדיריו היגרנא תפירשב עייסמ ףירח לפלפ
תבוכרת יכ וליג ב"הרא Uni. of California-ב םירקוח
םיקיפמ התוא (Dihydrocapsiate/DCT) טאיספקורדיהיד
.לקשמב הדיריו היגרנא תאצוהב עייסל היושע ףירח לפלפמ

תילזונ החורא ולביקש םישנו םירבג 34 ופתתשה רקחמב
רשא ולא .םוי 28 ךשמב (המד) ובצלפ וא תוירולק-תלד
האוושהב היגרנאה תאצוה תא וליפכה ףילחתה תא ולביק
החכוה ,ןמושה ןוצמיחב לודיג לח ןכ ומכ .תרוקיבה תצובקל
.היגרנא תאצוה םשל ןמוש רתויב שמתשה ףוגהש ךכל

Experimental Biology 2010 meeting in Anaheim


2010 לירפא
(6) ןובאית ןסרמו תוירולק ףרוש ףירח לפלפ
ףירח לפלפ יכ ואצמ ב"הרא הנאידניא Purdue Uni. ירקוח
םישנאב דחוימב ,ןובאיתה ןוסירו תוירולק תפירשב עייסל יושע
בלושמה ,םודא לפלפ תיפכ יצח .ונממ ךורצל םיליגר םניאש
לקשמ ילעב םיריעצ-םירגובמל רזוע ,הלוספקב לטינ וא ןוזמב
האוושהב תוירולק רתוי 10% ,תועש 4 ךשמב ,ףורשל ילמרונ
.החוראב ףירח לפלפ םיבלשמ םניאש םישנאל

שלושמה בצעה תא הרגמ םודאה לפלפה םירקוחה ירבדל
.(Trigeminal Nerve)

Behavior & Physiology


2010 ילוי
(7) לקשמב הדירי לע ןיצאיספקה תעפשה
ןונגנמה יוליג לע םיחוודמ האירוק-םורד Daegu Uni. ירקוח
ןיצאיספקה ידי-לע תמרגנה לקשמב הדיריה ירוחאמ דמועה
.ףירחה לפלפב
םינובלח רפסמ לש םתואטבתה דדועמ ןיצאיספקה םהירבדל
לש םתלועפ םימצמצמו םדב םינמושה תמר תא םידירומה
.ןמוש םיזטנסמ רשא םינובלח

םינמוש תריתע הנוזתב וטעלוה רשא תודלוחב ךרענ רקחמה
ןיצאיספקב ולפוטש םירבכעה .ןיצאיספקב לופיט לביק םקלחש
.תרוקיבה תצובקל האוושהב םלקשממ 8% ותיחפה

Journal of Proteome Research


2010 טסוגוא
םדה-ץחל תא דירומ ףירח לפלפ
הדירומ (Capsaicin) ןיצאיספק לש חווט תכוראו העובק הכירצ
.םדה-ץחל תא
ןיס Third Military Medical Uni.-ב םירקוח לש םהירבדל
תא הלעמוו םדה-ילכב TRPV1 ינטלוק לע עיפשמ ןיצאיספקה
.(Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת תמר

Cell Metabolism


2011 רבמצד
הייקשה ימו ףירח לפלפ
םידיאוניציאספק ידי-לע תמרגנ םיפירח םילפלפה תופירח
לפלפה חמצ יערז לע םיניגמ רשא (Capsaicinoids)
Indiana Uni. ירקוח .(Fusarium) םויראזופה תיירטפמ
.םיפירח םה םילפלפה לכ אל עודמ אוצמל ושקיב ב"הרא

םינוש םינזמ םימודא םילפלפ יערז 330 ופסא םירקוחה
םהמ דחא לכשכ ,הממחב םתוא ולדיגו היבילוב יבחרב
זאו הנושארה םתחירפל דע םימ לש הווש תומכ לבקמ
.םימה תומכ םתיצחמ תא ולביק םה

,תילמרונ םיערז תומכ וחתיפ הלודג םימ תומכ ולביקש ולא
םיפירחה םיחמצה וחתיפ שבוי יאנתב .םתופירחל רשק אלל
.םיפירח תוחפה ולאל האוושהב םיערז תוחפ

םויראזופה תיירטפ םימ עפש יאנתב יכ םיריבסמ םירקוחה
בצמ ,םיערזל עיגהל ידכ לפלפה ירפל רודחל הסנמו הליעפ
םיפירח ויהי ולא םיחמצ שבוי יאנתב .תרזוע תופירחה וב
.זא הליעפ הניאו טעמכ היירטפהש ןוויכ תוחפ הברה

Proceedings of the Royal Society B


2012 סרמ
םייתפוריונ םיבאכל ןיציאספק תקבדמב שומישה רשוא אל
רושיאה תא לטיב (FDA) יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ
זוכירב ןיציאספק תקבדמב שומיש רשאמה (2009 תנשמ)
תיפיקיה היתפוריונב לופיטל םירושקה םיבאכב לופיטל 8%
.(HIV) סדייא ילוחב (Peripheral Neuropathy)

,ימוקמ לופיטל הדעונש ,תילזונ הסריג עגרכ קדוב ןרציה
,ןכמ רחאל התרסהו תוקד 5 ךשמב המשהל ,20% זוכירב
.ימוקמ שחלאמ תועצמאב לופיטב ךרוצ אלל

Medscape


2012 לירפא
ןיציאספקה לש םייבבלה תונורתיה
,גנוק גנוה Chinese University of Hong Kong-ב רקחמ
(Capsaicinoids) םידיאוניציאספקהש אצמ ,םירגואב ךרענש
ףירחה (Chilli) ילי'צ לפלפבש (Capsaicin) ןיציאספקב
ידי-לע (Heart Health) תיבבלה תואירבל רוזעל םייושע
םדה תמירז תלדגהו (Cholesterol) לורטסלוכה תמר תדרוה
.(Blood Flow in Vessels) םדה ילכב

תוצווכתהל םרוגה (Gene) ןגה תלועפ תא םסוח ןיציאספקה
.(Heart Disease) בל תלחמ ינפמ ןגמו (Arteries) םיקרועה

243rd National Meeting and Exposition of the
(ACS) American Chemical Society


2012 רבמצד
?ףירח לפלפ םיבהוא םישנא עודמ
Pennsylvania State University-ב ךרענ רשא רקחמ
ףירחה/לבותמה ןוזמה תופירחל הביחה יכ אצמ ב"הרא
תונלבוסל תוחפ הרושק (Burn of Spicy Food)
.(Personality) תוישיאל רתוי הברהו (Tolerance)

הרושק (Chilli) ףירחה לפלפל הביחה םירקוחה ירבדל
.(Reward) לומגלו (Sensation) השוחתה רחא שופיחל
,םידבאמ ףירחה לפלפה יבבוחש ךכל תודע ואצמ אל םה
.ףירחה לפלפה לש הבירצל תושיגרה תא ,ןמזה םע

ושקבתהו ןיציאספק לש תוילזונ תומיגד ולביק םינייסנה
וקרי םהש ינפל תוינש שולש ךשמב הפב ןתוא עלעלל
.הבירצה תשוחת תא גרדל ושקבתה םה זאו ןתוא

Food Quality and Preference


2014 טסוגוא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ףירח לפלפ
וכרעש ,ב"הרא UC San Diego School of Med. ירקוח
(Capsaicin) ןיציאספקה ביכרמש םירסומ ,םירבכעב רקחמ
ןוכיס ןיטקהל יושע (Chili Pepper) ףירחה לפלפב
.(Colorectal Cancer) סגה יעמה ןטרסל

באכ ןטלוק םירבכעב ליעפמ ןיציאספקה םירקוחה ירבדל
ותוחתפתה תא םצמצמה TRPV1 יורקה (Pain Receptor)
.םהלש םייעמב (Tumor) ינטרס לודיג לש

The Journal of Clinical Investigation


2015 לירפא
דבכל קזנו תומדקתה ענומ ןיציאספק
דבכה רקחל יאפוריאה דוגיאה ישנא לש םהירבדל
הכירצ (European Assoc. for the Study of the Liver)
העיגפו תומדקתה תבכעמ (Capsaicin) ןיציאספק לש תימויצ
יטורביפ-יטנא לאיצנטופ המיגדמו (Liver Injury) דבכב
.(Anti-Fibrotic Potential)

בכוכ יאת לש םתלעפה תא תיחפמ ןיציאספקה יכ אצמנ
.םירבכע לש לדומב ,דבכב (Hepatic Stellate Cells/HSCs)
ירקיעה םיאתה גוס םה HSCs יאת יכ םיריבסמ םירקוחה
:(Liver Fibrosis) דבכה לש (תוקלטצה) סיזורביפב ברועמה
תמקר תורצוויה :(Liver Fibrosis) דבכה לש (תוקלטצה)
.דבכב העיגפל הבוגתכ (Scar Tissue) תקלצ

International Liver Congress 2015


2017 ראוני
דשה ןטרס תא םלוב ןיציאספק
דשה ןטרס לש םינוש םיגוס-יתת והיז םייטנג םירקחמ
.לופיט לש םינוש יגוסל םיביגמה (Breast Cancer)
םינמסה תשולשל ילילשה דשה ןטרס אצמנ ולא ןיב
יביסרגא רשא (Triple-Negative Breast Cancer)
.לופיטל השקו דחוימב

לש םרדעיה וא םתוחכונ יפל םיגווסמ ולא םיגוס-יתת
ןגורטסא :דש ןטרס םימדקמכ םיעודיה םינטלוק 3
ןטלוקו (Progesterone) ןורטסגורפ ,(Estrogen)
.(HER2) תילמרדיפאה הלידגה םרוג


הינמרג Ruhr University in Bochum-ב רקחמש הארנ
הטיאמ רשא (Capsaicin) ןיציאספקב הלוקלומ רתיא
לש םתומל םרוג ןיציאספקש חכוה .הז ישילש גוס-תת
,םירחא םיינטרס םיאת לש םתחימצ תא בכעמו ןטרס יאת
בלבלה ןטרסו (ColonCancer) סגה יעמה ןטרס הז ללכב
.(Pancreatic Cancer)

Ruhr University


2017 ראוני
(1) םייח ךיראמ ףירח םודא לפלפ
...רקחמ


2017 סרמ
(8) לקשמ תדרוהל ףירח לפלפ
ימוי ףסותש אצמ ב"הרא המבלא Auburn Uni.-ב רקחמ
תיחפהל יושע (Chili Pepper) ילי'צ ילפלפמ תויצמת ליכמה
(Waist to Hip Ratio) םייכרי-םיינתומ סחי תא תיתועמשמ
Capsimax capsicum רצומב רבודמ .םיאירב םירגובמב
.םירקוחה תושרל דמעוהש

ךשמב לטינש ,ג"מ 2 ןב ימוי ןונימב (Capsaicin) ןיציאספק
תוירולקה תכירצב תיתועמשמ התחפהל איבה ,תועובש 12
רפסמל וקלחנש שיא 77 ופתתשה רקחמב .(Calories)
.ובצלפ וא תיצמתהמ רחא ןונימ הלביק תחא לכו תוצובק

ךומנה ןונימה תצובקב םייכרי-םיינתומ סחיש וארה םיאצממה
םילדבה ופצנ אל ,תאז םע . 2.4%-ב ,תועובש 6 רחאל ,דרי
.תועובש 12 רחאל ,רקחמה ףוסב תוצובקה ןיב םייתועמשמ
12 רחאל ,תוירולק תוחפ וכרצ הובגה ןונימה תא וכרצש ולא
.תורחאה תוצובקה 2-ל האוושהב תועובש

Appetite


2017 לירפא
יעמה תקלד םיתיחפמ הנאוחירמו ילי'צ ילפלפ
ואצמ ב"הרא טקיטנוק UConn School of Med.-ב םירקוח
(Receptor) ןטלוקב יעמב דקמתמ (Capsaicin) ןיציאספקהש
המודה (Anandamide) דימדנאנא היורקה תבוכרת קיפמה
.(Marijuana) הנאוחירמב תויוצמה תובוכרתל תימיכ הניחבמ

יעמב רצונש ,דימדנאנא יכ אצמ ,םירבכעב ךרענש ,רקחמה
(Inflammation) תקלד ןיטקה ,ןיציאספק תכירצמ האצותכ
םייתקלד יטנא ןוסיח יאת ןומיז ידי לע
1-גוס תרכוס לטיבו (Anti-Inflammatory Immune Cells)
.םימסרכמב (Type-1 Diabetes)

ףירח לפלפ ןה יכ םיארמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
(Edible Marijuana) הליכא הנאוחירמו (Chill Pepper)
(Type-1 Diabetes) 1-גוס תרכוסב לפטל רוזעל םייושע
.(Colitis) סגה יעמה תקלדבו

Proceedings of the National Academy of Sciences


2017 יאמ
(9) ןמוש תיתע הנוזת בקע הנמשהו ןיציאספק ,יעמה יקדייח
לופיטל הטיש הליג ןיסב תואטיסרבינוא רפסממ םירקוח תווצ
הימסקוטודנאה תנטקה תרזעב ,(Obesity) רתי תנמשהב
םייוצמ רשא םינלערה) םיניסקוטודנאה :(Endotoxemia)
.םדב (םימיוסמ םיקדייח תנרבממב

יתנוזת ןיציאספק ןיב היצקארטניא ופשח םירקוחה
ילי'יצ לפלפב ירקיעה ףירחה ביכרמה :(Dietary Capsaicin)
הלגתהש ןונגנמה .(Gut Microbiota) יעמה יקדייחו םודא
תעינמ ידי-לע (Anti-Obesity) רתי תנמשה דגנ לעופ
ונייהד ,(Microbial Dysbiosis) תילאיבורקימ הזויבוסיד
לש םירקמב ומכ ,םדאל םיליעומה יעמה יקדייחב העיגפ
.(Antibiotics) הקיטויביטנאב שומיש וא היוקל הנוזת

mBio


2017 רבמטפס
(10) םירמוחה ףוליח תא םיציאמ ילי'צ ףירח לפלפב םילקימיכ
םיחוודמ ב"הרא Arizona State University (ASU) ירקוח
ןב ימוי (Capsaicin) ןיציאספק ףסות םילטונה םישנא יכ
,םויב (6%) תופסונ תוירולק-וליק 122 םיפרוש ג"מ 2
ןמוש ןוצמיחל םרג ףסותה .ובצלפ תצובקל האוושהב
ןובאיתה תתחפהלו (Increased Fat Oxidation) רבגומ
(Heart Rate) בלה בצק תאלעה אלל ,(Reduced Appetite)
.םיקדבנב

רשא ,םינש 28 עצוממ ליג ינב שיא 40 ופתתשה רקחמב
12 ךשמב תינפוג תוליעפמ וענמנו תועש 4 ךשמב ומצ
.תוירולק תדודמ החורא ולכאש ינפל תועש

Advances in Nutrition


2018 ילוי
(11) רתי תנמשה ןיטקמ ןיציאספק
Uni. of Wyoming School of Pharmacy-ב םירקוח
,(Capsaicin) ןיציאספקה תועצמאב ,וחתיפ ב"הרא ימראל
דגנ הפורת ,ותופירח תא ףירחה לפלפל הנקמה רמוחה
היורקה הפורתה .(Anti-Obesity Drug) רתי תנמשה
ךשמב ןיציאספקה תא תררחשמ (Metabocin) ןיצובטמ
.תועש 24

הנוזתב ונזוהש ,םירבכעל הפורתה תא וריבעה םירקוחה
םדה תמזלפ תומרב וקדב םה .הפה ךרד ,ןמוש תריתע
,(Metabolic Health) תילובטמה תואירבל םינמס םהלש
.(Liver and Kidney Function) תוילכו דבכ ידוקפית ומכ
.םדה ץחל תא םירבכעב וקדב םה ןכ ומכ

Biophysical Journal


2019 סרמ
תואירה ןטרס תא טיאמ ןיציאספק
Marshall Uni. Joan C. Edwards School of-ב רקחמ
הליג ,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא היני'גריו ברעמ Medicine
ילי'צ לפלפב הפירחה תבוכרתה ,(Capsaicin) ןיציאספק יכ
תואירה ןטרס לש תורורג החלצהב םלוב ,ףירחה
תאז ,םהלש ןושארה בלשב ,(Lung Cancer Metastasis)
.(Cultured Human Cells) םיתברותמ םיישונא םיאתב םג

American Society for Investigative Pathology
annual meeting in Orlando, FL


2019 ינוי
ףירח לפלפמ הבירצ תתחפהל רתויב בוטה הקשמה
Penn State's College of Agricultural Sciences ירקוח
תלקהל רתויב בוטה הקשמה יכ םירסומ ב"הרא הינבליסנפ
אוה (Chili Pepper) ףירח לפלפ תליכאמ (Burn) הבירצה
(Whole) אלמ אוה בלחה םא הנשמ הז ןיאו (Milk) בלח
.שיא 72 ופתתשה רקחמב .(Skim) הזר וא

Physiology and Behavior


2019 ילוי
היצנמידו לבותמ ןוזמ ןיב רשקה
,ראטק החוד Qatar Uni. ירקוח וכרעש טרוהוק רקחמ
ילי'צ לפלפ תכירצ ןיב רשק אצמ תיניס הייסולכואב
תיביטינגוק הדיריל רבגומ ןוכיסו ףירח (Chili Pepper)
.(Cognitive Decline)

תועיבקב תולודג תויומכב ילי'צ לפלפ תליכא יכ ררבתה
(Cognitive Decline) תיביטינגוק תורדרדיה זרזל הלולע
.(Dementia) היצנמידל ןוכיס לידגהלו

ירט) ילי'צ םרג 50-מ רתוי ולכאש םישנאש ואצמ םירקוחה
לופכ טעמכ ןוכיסב ואצמנ ,עובק סיסב לע ,םויב (שבוימ וא
תומכמ תוחפ ולכאש ולאל האוושהב תיביטינגוק הדיריל
.םינש 55-מ רתוי ינב שיא 4,582 ופתתשה רקחמב .וז

Nutrients


2019 רבמצד
(2) התומתל ןוכיס ןיטקמ ףירח ילי'צ לפלפ
...רקחמ

.