תושדח - התשפ יערז
Flaxseed - News

םד-ץחל םידירומ התשפ יערז
םדב םינמוש םיתיחפמ התשפ יערז
סיזורופואטסוא דגנ התשפ ןמש
ןטרסב םימחול התשפ יערז
םוח ילג דגנ םיליעומ םניא התשפ 'ז
בער תשוחת םימצמצמ התשפ יביס
תושבי םייניעב לופיטל התשפ ןמש
עבושה תושחת תא הכיראמ התשפ
םדה-ץחל תא הדירומ התשפ
תינומרעה ןטרסו התשפ יערז
תינומרעה 'סו התשפ תנוזת
תואירה תואירבו התשפ יערז
םצעה תואירבו ךלמ יזוגא
םד-ץחל דגנ התשפ יערז ןמש
תינומרעה 'ס םימלוב התשפ 'ז
םוח ילג דגנ התשפ יערז
3-הגמואו תיאלונינל 'א הצמוח
רועל 'גארוב ןמשו התשפ ןמש


...התשפ יערז ואר
 
2001 ילוי
תינומרעה ןטרס תוחתפתה לע םיעיפשמ התשפ יערז
םורד Duke University Medical Center-ב ךרענש םידקמ רקחמ
ףסות תליטנ םע דבב דב ןמוש תכירצ תלבגה יכ הליג ב"הרא הניילורק
ינפב םידמועה תינומרעה ןטרסמ םילבוסה םירבגל ליעוהל יושע התשפ
.(Prostatectomy) תינומרעה תתירכ חותינ
רשא הנוזת ולביק רקחמב ופתתשה רשא תינומרעה ןטרס ילפוטמ 25
.םויב התשפ יערז םרג 30-ו ןמוש תוחפ 20% הליכמ

ןגורדנא סקדניא ,ןורטסוטסטה ,PSA-ה תומר םילוחב ורטינ םירקוחה
םותב .םוי 34 ךשמב ,לורטסלוכו (Free Androgen Index) ישפוח
.וקדבנש םידדמה תומר לכב הדירי האצמנ וז הפוקת

Urology - PubMed


2002 רבמבונ
תינומרעה ןטרס לע התשפ תריתע הנוזת תעפשה
לודיג תא םהב הניטקה םירבכעל הנתינש התשפ יערזב הרישע הנוזת
.ותרמוח תאו ולש תויביסרגאה תא ,תינומרעה ןטרס
וליג ב"הרא הניילורק ןופצ Duke University Medical Center ירקוח
.תינומרעה ןטרסב ולח אל וז הנוזת ולביקש םירבכעה ןיבמ 3%-כש םגש
,םתנוזת ללכמ 5%-כ התוויה םירבכעל התינ רשא התשפה יערז תומכ
.םדא-ינבב המשייל היהי השקש תיסחי תומכ

ןטרסב וקליש ךכ תיטנג וסדנוה רשא םירבכע 135-ב ושמתשה םירקוחה
תועובש 30 הינשבו תועובש 20 תחא הצובקב ךשמנ יוסינה .תינומרעה
תא קודבל ידכ תוומה רחאלש חותינ םהב ךרענ ולא תופוקת םותבו
.ותוחתפתה ביט תאו לודיגה לש ולדוג
תיצחמ היה התשפ יערז הכרצש הצובקב םילודיגה לש םלדוגש ררבתה
.הברהב הכומנ התיה םהלש תויביסרגאה תמרו ליגר ןוזמ וכרצש ולאמ
.התשפה יערז תצובקב רתוי הובג היה תנכותמה םיאתה תומ בצק םג

Urology


2006 יאמ
תואירה לש ןתואירב תא םירפשמ התשפ יערז
.תינוצמיח הקעבו תואיר תקלדב לופיטל שמשל יושע התשפ יערז ףסות
,םירבכעב ךרענ םרקחמש ,ב"הרא Uni. of Pennsylvania ירקוח
.םדא-ינבל םג תומישי ויהי ויתואצות יכ םיווקמ
,תומיוסמ תוקלדו יתמקר קזנ רפשל יושע התשיפ ףסות םיאצממה יפל
.תואירב הרומח העיגפל עגונ רבדהשכ

ולביק ,תיצמוח תסימת תפיאשמ תושק ועגפנ םהיתואיר רשא ,םירבכעה
.תועובש 10 ךשמב ,םתנוזתמ םיזוחא 10-ו 5 הוויהש ,התשפ יערז ףסות
םיסחיימ םירקוחה .םהיתואיר בצמ תא ורפיש םינונימה ינש יכ אצמנ
.תיטנדיסקוא-יטנאה םתוליעפל תואירה לע התשפה יערז תעפשה תא

Journal of Nutrition


2007 ראוני
םצעה תואירב םירפשמ 3-הגמואב םירישעה ךלמ יזוגא
...ןוזמ תכירצ


2007 ראורבפ
םד-ץחל דירומ התשפ יערז ןמש
...טירפת


2007 ינוי
תינומרעה ןטרס תא םימלוב התשפ יערז
גושגיש טיאהל םייושע ,ןנגילבו 3-הגמואב םתלוכתל תודוה ,התשפ יערז
.תינומרעה ןטרס ילודיג לש םתוחתפתה תא םולבלו םיאת
ב"הרא הניילורק ןופצ Duke University Medical Center ירקוח
ינפל תינומרעה ןטרס לש ותוחתפתה תא תרצוע התשפהש םירובס
.לודיגל ותכיפהו תנסורמ יתלבה םיאתה תוברתה הליחתמ וב בלשה

תינומרעה תתירכ חותינ ינפל ודמע רשא םירבג 161 וסייג םירקוחה
30 הלביק תחא הצובק .תוצובק 4-ל םתוא וקליחו (Prostatectomy)
לופיט הלביק היינשה הצובקה ,חותינה ינפל םוי 30 ךשמב התשפ םרג
הלביק אל תישילשה הצובקה .ןמוש-תלד הנוזתמ ונוזינ םה ןכו המוד
.ףסות לכ
רסוהש לודיגה לש ותוחתפתה בצק תא םירקוחה ונחב חותינה רחאל
יתש ברקב היה רתויב ןטקה לודיגה בצק יכ ררבתה .םהיניב וושהו
.התשפ יערז לש םיפסות וכרצ רשא תוצובקה
יערז רקחמה יפתתשמ ולביק לוכיעל םישק םימלש התשפ יערזש ןוויכ
.טרוגוי םע םע וא םנוזמ לע סיסרתכו תואקשמב ,םינוחט התשפ

43rd annual meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago


2007 טסוגוא
םוח ילג דגנ התשפ יערז
...יערז


2008 רבמטפס
3-הגמוא תמר הלעמ תיאלונינל אפלא הצמוח
הצמוחב רישע רשא ,התשפ יערז ןמש םרג 2.4 תב תימוי הכירצב יד
תמר תא תולעהל ידכ ,(Alpha-linolenic Acid/ALA) תיאלוניל אפלא
.םדב 3-הגמוא גוסמ ןמושה תוצמוח

אצמנ ב"הרא University of North Dakota ירקוח וכרע רשא יוסינב
,EPA-ה תומר תא לידגה תיאלוניל אפלא הצמוחב רישעה התשפ ןמשש
םמדב DHA-ה תמר תא אל ךא ,(Docosapentaenoic Acid) DPA-ה
.םיפתתשמה לש
םיגד ןמש ינונימו םינוש התשפ ןמש ינונימ תעפשה ןיב וושיה םירקוחה
.םיבדנתמב םימודאה םדה יאתב ןמושה תוצמוח ליפורפ לע םינוש

6 רחאל הלדג םרג 2.4 וכרצש ולאב EPA/3-הגמואה תומר יכ ררבתה
וכרצש וא םויב התשפ ןמש םרג 3.6 וכרצ רשא ולאבו 1.4 יפ תועובש
.1.6 יפ םייעובש רחאל המרה הלדג םרג 0.6 ןונימב םיגד ןמש

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבוטקוא
רועה תואירב תא םירפשמ 'גארוב ןמשו התשפ ןמש
רועה לע ןגהל םייושע 'גארוב ןמש וא התשפ ןמש םיליכמה םיפסות
םיתיחפמ ולא םינמש .םינפב וכותמ ותואירב תא רפשלו תומדאה ינפמ
.וב םישקשקה תאו רועה סופסיח תא

םניאש םישנו םירבג 45 וסייג הינמרג University of Dusseldorf ירקוח
ןמש יפסות ולביקו תוצובקל יארקאב וקלוחש ,65 דע 18 ינב ,םינשעמ
.ןמוש תוצמוח םרג 2.2 םהל וקפיסש 'גארוב ןמשו התשפ
וינפ לע ומשיי םה ותוא ןיטוקינב םירקוחה ושמתשה רועה יוריג ךרוצל
.תומדאהלו תקלדל ךכב ול ומרגו

אפלאה הצמוחה תומרב היילע םירקוחה ואצמ תועובש 12-ו 6 רחאל
קר (GLA) תיאלוניל אמגה הצמוחה תמרב היילעו (ALA) תיאלוניל
.'גארוב ןמש הלביקש הצובקב
ןכו המאתהב םיזוחא 35-ו 45 רועישב רועה תומדאהב רופיש לע חווד
.הנטק רועה ינפל םדה תמירזש םירקוחה םיחוודמ

British Journal of Nutrition


2009 סרמ
םד-ץחל םידירומ התשפ יערזב םינובלח
...םירקוח


2009 ילוי
םדב םינמוש םיתיחפמ התשפ יערז
ןיס יאחגנש Key Laboratory of Nutrition and Metabolism ירקוח
יללכה לורטסלוכה תומר תא תיתועמשמ םיניטקמ התשפ יערז יכ םירסומ
.LDL לורטסלוכה תומר תאו

ןיב ,תילגנאב ומסרופש םירקובמ םייארקא םירקחמ וקרס םירקוחה
לע התשפ יערז לש םתעפשה תא וקדב רשא ,2008 דע 1990 םינשה
.ההובג תוכיא ילעב םירקחמ 16 ורתיאו םירגובמב םד ינמוש
לורטסלוכה תמר תנטקהב התשפה יערז לש םתעפשה יכ ררבתה
.םירבג לע רשאמ םישנ לע רתוי הקזח
םידירצילגירטהו HDL לורטסלוכה תמר לע התשפה יערז תעפשה
.תיתועמשמ יתלב התייה

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמבונ
םייתרכוסב סיזורופואטסואל ןוכיס םצמצמ התשפ ןמש
...ירקוח


2010 יאמ
ןטרסב םימחול התשפ יערז
התשפ יערזב םייוצמה םיננגיל יכ אצמ ףתושמ יניס-ילגנא-ידנק רקחמ
,תינומרעה ןטרס ,דשה ןטרס ,רועה ןטרס ינפמ הנגה קפסל םייושע
םהב םייוצמ םיסיסמה םיביסה םייושע ןמזב וב .סגה יעמה ןטרסו
.םדב תוביצי רכוס תומר לע הרימשב רוזעל

ילעב םיננגילה םה ולא תונוכתל םיירקיעה םיארחאה םירקוחה ירבדל
-יטנאהו תוינגורטסאה תבוכרתה ןכו תויטנדיסקוא-יטנאה תונוכתה
.(17-b-estradiol) לוידרטסא לש הזל המודה םנבמו תוינגורטסא

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety


2011 ינוי
םוח ילג דגנ םיליעומ םניא התשפ יערז
...ירקוח


2011 טסוגוא
בער תשוחת םימצמצמ התשפ יביס
םירבג 18 ופתתשה וב ,University of Copenhagen-ב ינד רקחמ
אכדל םייושע התשפב םייתנוזת םיביס יכ אצמ ,27 עצוממ ליג ינב
.בערה תשוחת לע ךכב עיפשהלו החורא רחאל םדה ינמושב הילע
(םרג 1.2-ל האוושהב) םיביס םרג 2.4 תפסוה יכ םיחוודמ םירקוחה
.הרקב תצובקל האוושהב תואלמ תשוחתו עבוש הלידגה החוראל

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2011 רבוטקוא
תושבי םייניעב לופיטל התשפ ןמש
,ב"הרא ןוטסוב Schepens Eye Research Institute-ב םידקמ רקחמ
עיגה ,םויב התשפ ןמש ג"מ 9,000 ולביק רשא שיא 12 ופתתשה וב
.תושבי םייניע ינימסת רפשל יושע הובג ןונימב התשפ ןמשש הנקסמל
תא תיתועמשמ תיחפה ,םישדוח 3 ךשמנש ,התשפ ןמשב לופיטה
.םייניעה תופייע תאו הבירצה תשוחת ,שבויה ,דוריגה תשוחת

ןמוש תריתע הנוזתב תיקלח הצוענ הייעבה יכ םיריבסמ םירקוחה
ההובגה הלוכתה יכו תוטולבה לש תינמושה השרפהל העירפמה
.השרפהל תעייסמו תאז תככרמ התשפה ןמשב 3-הגמוא ןמוש לש
ההובג הכ הכירצ לובסל לגוסמ דחא לכ אל יכ םיריעמ םירקוחה
.םייעמב הקועתו לושלישל םורגל הלולע רשא התשפ ןמש לש

American Academy of Ophthalmology


2012 ראורבפ
עבושה תושחת תא הכיראמ התשפ
ג"מ 2.5 יכ םיחוודמ קרמנד University of Copenhagen-ב םירקוח
בערה תשוחת תא םיאכדמ הקשמכ וא תוילבטכ םיכרצנה התשפ יביס
.לקשמב הדרוהל םיעייסמו ןובאיתהו
תואלמהו עבושה תשוחת תא לידגה הקשמה יכ םירסומ םירקוחה
ןיב לודג לדבה אצמנ אל .8%-כב ןוזמה תכירצ תא ןיטקהו 30%-כב
.תוילבטה תעשפהו הקשמה תעפשה

Appetite


2012 רבמבונ
םדה-ץחל תא הדירומ התשפ
ופתתשה וב Canadian Centre for Agri-Food Research-ב רקחמ
םישנא לש םתנוזתל התשפ םרג 30 תפסוה יכ אצמ םילפוטמ 110
(Peripheral Arterial Disease) םייפקה םד-ילכ תלחממ םילבוסה
תב הדירי) םדה-ץחל תא תיתועמשמ ,םישדוח 6 רחאל ,םהב הדירומ
םדה -ץחלב תיפסכ מ"מ 7-כו ילוטסיסה םדה-ץחלב תיפסכ מ"מ 10-כ
יא הגשוהש םדה-ץחלב רתויב הלודגה הדיריב רבודמ .(ילוטסאידה
.יתנוזת ףסותל תודוה םעפ

American Heart Association 2012 Scientific Sessions