הנסוא/רוחש לטפ
Himalayan Blackberry
(Rubus procerus)

,ספטמ/ערתשמ ינצוק חיש אוה רוחש לטפ
ירגרג ירפ לעב ,ןבלב חרופה ,יתנש-בר רישנ
.רוחש-ההכ לוגס
.םלועה יבחרב ץפוה אוה םשמ ,תינופצה הקירמאב ורוקמ

.םיינימ-וד םינבל םיחרפה .םימ תורוקמל ךומס חמוצ אוה עבטב
.םירוחש-םילוגס וירגרג .ךחל ברע קותמ ירפה

.ותוא םיציפמו ונממ םינוזינ םירופיצו רב תויח
.ןדעמ בשחנ לשבה ירפה

לשבה ירפהו ץמצמח (םודאה) רסובה ירפ

.פוריסכ וא לשובמ ,יח ירפה תא םילכוא .קותמ ומעט (רוחשה)
.ףיטקה רחאל דיימ ותוא לוכאל שי

,תוגועב (פוריסכ וא םילשובמ ,םייח) םישמשמ תוריפה
.םינדעמו םיצימ תודיטשפ    
.םיימוי דע וקיזחהל ןתינ ,בטיה הסוכמו םיבוט רוריק יאנתב
.ץע-חופתב רוחשה לטפה תא בלשל גוהנ תוגועב
.ץמוחו יל'ג ,תוביר תנכהב שמשמ ,רכוסב רישעה ,ירפה
.לחלחכ-רוחש עבצ קיפהל ןתינ ירפהמ
.התל ףילחת םישמשמ םישבוימה םילעה
.טלסב ,םפוליק רחאל ,םישמשמ םיריעצ םירטוח
.םילבח תריזשל םישמשמ םילועבגה יביס


לודיג יאנת
.לארשיב לודיגל םיאתמו לודיגל לק רוחשה לטפה
.בטיה תזקונמו הירופ עקרק יגוס ןווגמ
.תיקלח דע ,האלמ שמש
.הפוכתו הבורמ הייקשה
.יאמ-לירפא :החירפה
.םירובדו םיקרח ידי-לע קוביאה
.טסוגוא-ילוי :ירפה תלשבה
.הקולחו הכרבה ,םירוחיי ,(עבטב) םיערזמ יובירה
.תובר םירופיצ לע בוהא ירפה
,החימצ ריהמ אוה .תינרקוד היח רדג שמשל םיאתמ חמצה
תאצלו תוריהמב טשפתהל לולעו םישרוש תורורג חלוש    
.הטילש ללכמ    
.רוחשה לטפה תברקב םירחא םיחמצ לדגל ןיא


תיאופר תוליעפ
.לשבה ירפבו ישרושה תפילקב ,רוחשה לטפה ילעב םישמתשמ
םג םהב שי .C ןימטיוו A ןימטיו ,םינינאטב םירישע םילעה
.B3 ןימטיוו B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,ןדיס ,לזרב
.C ןימטיוב דחוימב םירישע תוריפה

םילעו שרושה תפילק תונוכת
.ןתשמ
.קזחמ
.ץווכמ
.םד רהטמ

ירפב שומישה
ןומיל תצמוח וב שי .C ןימטיוו םייתנוזת םיביסב רישע ירפה
.(Albumen) ןימובלאו ןיטקפ ,(Citric acid)

...ב לופיטל תשמשמ שבוימ ירפהמ הנכוהש הקבא
.(Dysentery) הירטנזיד

םילעב שומישה
-תינוציח-
.(Burns) תויווכ.םיעצפ

-תימינפ-

.ןתשה תיחופלש תקלד
.הביקה קוזיח
.ימימ לושליש
.הירטנזיד

...ב לופיטל עייסמ םילעה התב רוגריג
.(Laryngitis) ןורג תקלד.הפ יעצפ

ןונימ
The German Commission E תינמרגה תופורתה תושר 
.םילעהמ םרג 4.5 תב תימוי הכירצ לע הצילממ 
 
שרושהמ המח תיצמת
.שמשב וא רונתב ,ותוא ושבייו שרושה תא ופלק
וראשיש דע ,בלח וא םימ םרג 50-ב ותוא ולשב
.לזונ םרג 30-כ
.לושלישב לופיטל הבוט תיצמתה
.םייתעש-העש לכ ,לפס 1/2 ותש
.תותיוועה בלשב ,תלעשל םג בוט לופיטה

הירטנזידב לופיטל םילע תטילח
םימ רטיל 1/2-ב םישבי םילע םרג 30 ורשה
.תוקד 10 ךשמ ,םיחתור    
.ררקתה הקשמהש םעפ לכב ,םלש לפס ותש 

ירט ירפ לפס 1-ב םייתנוזת םיכרע

תורהזא
םורגל הלולע ,םידלי ידי-לע דחוימב ,ירפהמ הבורמ הכירצ
.רוע תחירפ    
תואקהו תוליחבל םורגל הלולע חמצב םינינאטה תלוכת
ולא וז העפשהל םישיגר דחוימב .השיגר הביק ילעבב    
.םייעמב תוינורכ תויעבמ םילבוסה