תינצקוע
Meadowsweet
(Filipendula ulmaria)
 
םיחרפו םיננושמ םילע ול יתנש-בר חמצ תינצקועה
תורהנ דיל ,הציב ירוזיאב חמוצה ,םינבל-םידרדרו
.היסא ןופצו הקירמא ןופצ ,הפוריא יבחרב ,הערמ תומדאבו
.םירטמ 2 הבוגל אשנתהל היושע איה

םהל ,םיחרפה לש הזמ ןיטולחל הנושה חיר תינצקועה ילעל
.םיענ חירל תיבב םתוא םירזפמ .םידקש לש הזל המוד חיר    
.שבד ירובד םיכשומ תינצקועה יחרפתיאופר תוליעפ
המודב) םיליכמ ולא .םישבוימה וא םיירטה םיחרפב םישמתשמ
םילעב םג םיתיעלו (Salicylic acid) תיליצילס הצמוח (ןיריפסאל
.שרושבו םיכרה

,(Citric acid) ןומיל תצמוח תינצקועב
םיילונפ םידיסוקילג ,(Coumarin) ןיראמוק
,םידיאונובלפ ,(Phenolic glycosides)
.ףידנ ןמשו C ןימטיו ,םינינאט
שמשמה ,(Heparin) ןיראפה םג םיחרפב
.םד תשירק תעינמל הפורת

...תינצקועה
.לוכיעל תעייסמ
.תנתשמ
.טעמ תקזחמ
 
.תיתקלד-יטנא
.תאטחמ
.תצווכמ
.העזה תדדועמ

.לוכיעה תכרעמב םיירירה םימורקה לע ןגמ תינצקועב שומישה
,םייעמהו הביקה םינפ ןופידל תלעופ איה ,ןיריפסאל המודב
.תוילילש יאוול תועפות אלל

...ב לופיטל רקיעב תשמשמ איה
.לועיש .טיכנורב
...ב לופיטל תינצקועה תשמשמ הפוריאב
.ןתשה תיחופלש תקלד
.(Dropsy) תמיימ
.(Edema) תקצב
.תעפש
.ןורגיש
.תוילכ תקלד

...לע הלקהל תשמשמ איה ןכ
.(Gastritis) הביק תקלד
.(Peptic ulcers) הביק יביכ
 
.הליחב
.תברצ
 

...ב לופיטל תשמשמ איה תיממעה האופרב
.(Strangury) ןתש ןתמב םיישק
.הרגדופ לע הלקה
.תינצקועה לש ירטה שרושב םישמתשמ היתפואמוהב

ןונימו שומיש
.הת תנכהל תשמשמ חמצה תקבא

תינצקוע הת
(תושודג תויפכ 4 דע 2) םרג 6 דע 3 לע םיחתור םימ וגזמ
.תינצקוע תקבא    
.וננסו תוקד 10 ךשמב ורשה

.ןנערמו הוורמ ,םיעט שבדב קתוממ תינצקוע הת 
 

תורהזא
...לע רוסא תינצקועב שומישה
.ןיריפסאל םישיגרה םישנא
.תוקינימו ןוירהב םישנ
.םד תשירק תויעבמ םילבוסה

!ןטב יבאכו תוליחב םורגל לולע רתי ןונימ