םישדע
Lentils
(Lens esculenta/Lens culinaris)

.תוינטקה תחפשמ ינב םה םישדע
.םינוש עבצו הרוצ ,לדוג ילעב ,םינז תורשע םהב שי
דחא ערז םהב ,םילימרתב םינותנ םהו הקסידכ םיערזה תרוצ
.םיקלח ינשל םיעקובמ וא םימלש םתוא םירכומ .םיינש וא

םה .הריהמ הלק םתנכה .לשבל שי םישדע
תונוזממ םימעטו תוחוחינ תולקב םיגפוס
.םינילבתמו םירחא
.םיקרמבו םיטלסב ,ללכ-ךרדב ,םישמשמ םישדע

שומישו ןוסחיא ,היינקל םיפיט
.םימלש םיערזהש ואדוו
.שבוע ינמיס םילגמ וא/ו םיחל םניא םהש ואדוו
.םהמ קזנ ינמיס וא םיקרח םהיניב ןיאש וקדב
.רירקו שבי םוקמב ,ריואל םיטא ילכב םישדע וקיזחה
.הנש דע םקיזחהל ןתינ םיתואנ םיאנתב    
.םימי 3 דע ,רוגס ילכב ,ררקמב םקיזחהל ןתינ
םימרוז םימ תחת בטיה םתוא ופטש שומישה ינפל
.םירחא םירז םירמוחו םינבא ירגרג וקלסו    
.םימ ילפס השולש םישדע לפס לכל ףיסוהל שי לושיב םשל
םילק ויהי חותרל ולחה רבכש םימל םתפסוה םתוא םישדע    
.החתרהל ואבוהו םימב ומשוהש םישדע רשאמ לוכיעל רתוי    
תוקד 30-ל (םימודא םישדע) 20 ןיב ךרוא םישעה לושיב
,קרמ/טלסל הפסוהל ודעונש םישדע ולשב .(םיקורי םישדע)    
.תוחפ תוקד רשע דע שמח ,רתוי םיקצומ תויהל םהילע ןכלו    
.םיפסונ םינילבתבו ליבגנז ,םוכרוכב םישדע לבתל גוהנ


תיאופר תוליעפ
.םיסיסמ יתלבו םיסיסמ ,םיביסבו ןובלחב םירישע םישדע
.לזרבו םונדבילומ ןגנמ ,םויזנגמ ןגלשא ,תילופ הצמוח םהב שי
המודב) ןובלחב ההובגה םתלוכתל תודוה ,תיתנוזת הניחבמ
.רשבל ףילחתכ םיבוט םה ,(היוסל

...ב לופיטל םיבוט םישדע ,םיביסה תלוכתל תודוה
...רופישלו
,ןוירהב םישנל דחוימב םיליעומ םה .תינפוגה היגרנאה תמר
.תינפוג תוחתפתה יבלשב ,םירגבתמלו םידלילו תוקינימל

םילשובמ םישדע (םרג 198) לפס 1-ב םייתנוזת םיכרע

םישדע יטבנ
ןוחטל וא טלסל םפיסוהל ןתינ .דחוימב םימיעט םישדע יטבנ
דחוימב םירישע םה .הדיטשפ םהמ ןיכהלו חמקל םתוא
.םיטבנ :ואר .הנוזת ירמוחב

םישדע יטבנ םרג 100-ב םייתנוזת םיכרע

הרהזא
,םישדעב (Purines) םינירופה תלוכתל םישיגרה םישנא םנש
.ןתש תצמוח לש רתי רוציי םורגל םילולעש 
.םישדע תכירצ וליבגי הרגדופמ םילבוסהש ץלמומ 
.ףוגל קזנ םימרוג םניא םייחמצ םינירופש הנעט הנשי