טושפ רערע
Juniper
(Juniperus communis)

יצחב ץופנה ,דע קורי חיש רערעה
הבוגל אשנתמו ינופצה ץראה רודכ
.רטמ 8 דע
ויתסב םיחתפתמ רשא םיקורי (םירבונצ) םיריגרג בינמ רגוב חיש
.ביבאה תארקל םילישבמו

האלמ תולשבל םיעיגמ םה .לוחכ םילשבה םיריגרגה לש םעבצ
,דחא חיש לע אוצמל ןתינש ךכ ,םינש שולש דע םייתנש ךות
.דחי םילשבו םיקורי רסוב יריגרג ,ןמזב וב

דחוימבו הפוריאב םיבר םיחבטמב ןילבתכ םישמשמ רערע יריגרג
.שומישה ינפל םתוא שותכל גוהנ

.םיצופנ םה םש ,םייפלאה ירה רוזיאב
.ץומח בורכ לוביתל םישמשמ םה
לש םמעט ןוויגל םישמשמ םירגרגה
תודיטשפ ,רשב תונמ ,(Gin) ןי'ג    
.(Dry martini) שבי יניטרמו    
.הפקל ףילחת םישמשמ םייולקה םיערזה
.םילשב רערע יריגרגמ םיקקזמ ירחסמה רערעה ןמש תא
םימשב ,םיבייש רטפא ,םימשב תיישעתב שמשמ ןמשה    
.םיקרח ילטוקו תוכל ,םינובס    
.םיקרח יחודכ םישמשמ םישבוימ וא םיירט םילועבג
.ירפה תא םילכוא םישבכ דחוימבו םייחה ילעב תיברמ
.ףירח ינייפוא חיר ןתשל םינקמ םיריגרגה
.ןייוצמ קילד רמוח תשמשמ הצעה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תיסיסב טעמ ,עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
וא הבכרה ,םירוחיי ,םיערזמ יובירה
חמצה לע ןגהל שי ותטילקל .הכרבה    
.הרק ינפמ ךרה    
םיחתור םימב םיערזה תליבט
.הטיבנה ךילהת תא זרזת תוינש המכל    
תלבק ךרוצלש ךכ ,םייבקנ וא םיירכז םיחרפ אשונ חיש לכ
.םינימה ינשמ םיחיש ינשב ךרוצ שי םיערז    
.םיקורי םיחרפ יבקנלו (םיבוהצ םיחרפ ירכזה חמצל    
.חורה ידי-לע תישענ הקבאהה    
.הרקל שיגר ךא ,םיה ריואל הפישחב דימע רערעה


תיאופר תוליעפ
יריגרגמ םיקקזמ ותוא ,רערעה ןמשבו םירגרג/תוריפב םישמתשמ
.בהבהצ דע ףוקש ןמשה עבצ .(ולישבה םרטש) ,םיקורי רערע

,רכוס ,ףרש ,(1) ףידנ ןמש םה םירגרגב םיירקיעה םיביכרמה
.חלמ תסימתו הוועש ,(Lignin) ןינגיל ,םימ ,ימוג

,(Pinene) ןניפ 80% :(Monoterpenes) םינפרטונומ םהב שי
ןניפרט 5% ,(Sabinene) ןניבס ,(Thujene) ן'גות התיבו הפלא
,(Alpha-Terpineol) לואניפרט אפלא ,(Terpinene-4-ol)
לש הנטק תומכו (Geraniol) לוינרג ,(Borneol) לואנרוב
.(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס

רערעה תונוכת

(1).ןתשמ
(1).רועה תא םידאמ
(1).לוכיעל עייסמ
(1).קזחמ
(1).אטחמ/יטפסיטנא
(2).היפרתמורא
(1).םיזג ךכשמ
(1).העזה דדועמ

.םירגרגה (1)
.לודיגה תביבסמ תולתב ,2% דע ותלוכת .ירפה ןמש (2)

...ב לופיטל םישמשמ םירגרגה

..ב לופיטל תשמשמ םילועבגהמ המח תיצמת
.םישקשק

..ב ינוציח לופיטל שמשמ םירגרגהמ ללודמ ןמש
.םיקרפ-תקלד

רערע הת
(ל"מ 250) לפסל רערע יריגרג (םרג 15) תיפכ ופיסוה
.תוקד 20 וניתמהו לפסה תא וסכ םיחתור םימ

םיירנירטו םישומיש
.םיפושח םיעצפ יופירל םישמשמ םירגרגה ןמוש תפסותב
.םיבובז ייוריג תעינמ

תורהזא
...לע רוסא רערעב שומישה
.הלפהל ששחמ ,ןוירהב םישנ
.ותוא םיצעי ירפב שומישה .דבכ רוזחמ תולעב םישנ
.תוילכ ילוח
.תונתשמ תופורת םיכרוצה ולא
.םדב רכוסה תמר תא תולעהל לולע רערעה .תרכוס ילוח

...בל ומיש
םייוריג םורגל הלולע רערע ירגרג לש הלודג הכירצ
.ןתשה יכרדב    
,תועובש 6 לעמ תופיצרב םיריגרגב שמתשהל ןיא
.החירפ םורגל לולע רועה לע ןמשה לש רישי םושיי

>